ORDIN nr. 257 din 24 aprilie 2007pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007  Având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înființarea pe lângă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a unei activități finanțate integral din venituri proprii,în temeiul art. 4 alin. (4) și al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 9 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINprivind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase" se înlocuiește cu sintagma "operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase".3. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.4. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Vicepreședintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Gheorghe Ciubotaru,
  subsecretar de stat
  București, 24 aprilie 2007.Nr. 257.  +  Anexa nr. 1
  CERERE DE AUTORIZARE
  Subsemnatul ................, domiciliat în localitatea .................., str. ...................... nr. ......,bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. .............., județul/sectorul ................., telefon ................., fax ................, e-mail ................., în calitate de persoană fizică ce desfășoară activități economice în mod independent sau, după caz, de reprezentant al asociației familiale ........................................, potrivit Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 8, 10 și 11 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, vă rugăm să emiteți autorizația pentru efectuarea următoarelor operațiuni*) cu metale prețioase și pietre prețioase:– producerea metalelor prețioase;– prelucrarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– vânzarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– cumpărarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– păstrarea în depozit a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase pentru cauză de comerț;– introducerea în țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– scoaterea din țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– mijlocirea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase;– transportul de metale prețioase și pietre prețioase, cu excepția transportului efectuat în tranzit vamal;– prestări de servicii care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase;– marcarea metalelor prețioase;– alte acte de comerț și fapte de comerț care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase. Menționez că am următoarele locuri de desfășurare a activității principale și, după caz, a activităților secundare**): ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... Anexez următoarele înscrisuri***): ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................Declar pe propria răspundere că datele menționate în această cerere și în documentele anexate corespund adevărului și am cunoștință de prevederile Codului penal, care pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală falsul în declarații.
  Semnătura
  (ștampila)
  .................
  *) Se va/vor marca cu X operațiunea/operațiunile pentru care se solicită autorizarea.**) Se vor menționa elementele de identificare pentru fiecare loc de desfășurare a activității principale și, după caz, a activităților secundare: denumirea, adresa, operațiunile pe care le efectuează.***) Se vor anexa documentele prevăzute la art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003.
   +  Anexa nr. 2
  CERERE DE AUTORIZARE
  Subscrisa Societatea Comercială ............................., cu sediul în localitatea ......................, str. .............. nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ......, ap. ...., județul/sectorul ............................, telefon ....................., fax ..................., e-mail .............., cod unic de înregistrare .............., nr. de ordine în registrul comerțului ..........................., reprezentată prin .............................., în calitate de .............................., în temeiul art. 8, 10 și 12 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, vă rugăm să emiteți autorizația pentru efectuarea următoarelor operațiuni*) cu metale prețioase și pietre prețioase:– producerea metalelor prețioase;– prelucrarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– vânzarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– cumpărarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– păstrarea în depozit a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase pentru cauză de comerț;– introducerea în țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– scoaterea din țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;– mijlocirea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase;– transportul de metale prețioase și pietre prețioase, cu excepția transportului efectuat în tranzit vamal;– prestări de servicii care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase;– marcarea metalelor prețioase;– alte acte de comerț și fapte de comerț care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase. Menționăm că societatea noastră are sedii secundare**) în: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Anexăm următoarele înscrisuri***): .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................Semnatarul cererii declară pe propria răspundere că datele menționate în aceasta și în documentele anexate corespund adevărului și că are cunoștință de prevederile Codului penal, care pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală falsul în declarații.
  Semnătura
  (ștampila)
  ....................
  *) Se va/vor marca cu X operațiunea/operațiunile pentru care se solicită autorizarea.**) Se vor menționa elementele de identificare pentru fiecare sediu secundar: denumirea, adresa, operațiunile pe care le efectuează.***) Se vor anexa documentele prevăzute la art. 12 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003.
  -----