HOTĂRÂRE nr. 415 din 4 mai 2007privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi al art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 348/2005 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 3 mai 2005; b) art. 1, 3 şi anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 880/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, precum şi a unor măsuri pentru desfăşurarea activităţii acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) articolul 3 alineatul (1) punctul 33 va avea următorul cuprins:"33. promovarea accesului la internet;"; b) articolul 3 alineatul (1) punctul 37 se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementareîn Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,Dan Cristian Georgescup. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Balint Marton Porcsalmi,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 mai 2007.Nr. 415.  +  Anexa REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei  +  Articolul 1Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.  +  Articolul 2 (1) Rolul ANRCTI este de a pune în aplicare politica naţională în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale. (2) ANRCTI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3 (1) ANRCTI exercită următoarele atribuţii generale în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale:1. elaborează şi adoptă norme tehnice, iniţiază standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în aceste domenii, propune spre adoptare standardele internaţionale ca standarde naţionale şi adoptă reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu naţional, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;2. asigură reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia naţională în domeniu;3. colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, dezvoltă şi stimulează relaţiile cu acestea; cooperează cu autorităţi de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;4. aplică acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale;5. colaborează cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în toate domeniile în care expertiza ANRCTI este necesară sau utilă;6. înaintează către ministerul de specialitate propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicaţii electronice, comunicaţii audiovizuale, echipamente radio şi echipamente terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale;7. prognozează, planifică şi programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competenţă;8. coordonează derularea programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANRCTI;9. elaborează şi publică rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementării politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizează seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;10. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei recunoscute de acestea;11. soluţionează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice şi dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informaţiei, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali. (2) ANRCTI exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale:1. elaborează şi actualizează autorizaţiile generale;2. monitorizează şi controlează respectarea obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;3. promovează şi sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotaţie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;4. adoptă Planul naţional de numerotaţie şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de siguranţă naţională;5. gestionează la nivel naţional resursele de numerotaţie şi frecvenţele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;6. administrează şi coordonează la nivel naţional gestionarea frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecvenţă, denumit în continuare TNABF, şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;7. acordă licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabileşte şi încasează tarifele pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;8. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie şi a frecvenţelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;9. pune la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei datele necesare în vederea elaborării TNABF;10. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tarifele pentru utilizarea spectrului;11. alocă şi asignează frecvenţele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor şi protocoalelor naţionale şi internaţionale, şi implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaţionale;12. acordă avizele tehnice, autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice de funcţionare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;13. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raţionale şi eficiente a frecvenţelor radio;14. alocă şi asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicaţii, certifică personalul de operare a staţiilor de radiocomunicaţii şi asigură activităţile de evidenţă conexe acestor activităţi:15. asigură evidenţa permanentă a utilizării frecvenţelor radio prin asigurarea evidenţei asignărilor de frecvenţe şi întreţinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul naţional al frecvenţelor asignate/alocate;16. monitorizează, supraveghează şi controlează utilizarea spectrului de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală;17. identifică pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice;18. efectuează analizele de piaţă în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;19. desemnează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă;20. impune în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă obligaţiile prevăzute la art. 9-13 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare;21. gestionează mecanismele de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;22. controlează îndeplinirea obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;23. exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare;24. exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;25. elaborează reglementările necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;26. eliberează avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANRCTI;27. participă la lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii. (3) ANRCTI exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul tehnologiei informaţiei:1. reglementează la nivel naţional administrarea TLD (top level domain) ".ro" şi a SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România;2. supraveghează şi controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, exercitate în calitate de autoritate de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;3. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;4. exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare şi supraveghere potrivit Legii nr. 451/2004 privind marca temporală;5. exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare şi supraveghere potrivit Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;6. exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, cu modificările şi completările ulterioare. (4) ANRCTI exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice:1. controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică şi de utilizare eficientă a spectrului;2. analizează şi realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvenţelor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice între staţiile şi reţelele de radiocomunicaţii autorizate, precum şi pentru prevenirea perturbaţiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;3. eliberează avize de confirmare a conformităţii cu cerinţele esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice. (5) ANRCTI îndeplineşte şi alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale. (6) ANRCTI îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor independenţei, transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii, imparţialităţii, neutralităţii tehnologice şi nediscriminării.  +  Articolul 4 (1) Finanţarea ANRCTI se asigură integral din venituri proprii, în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007. (2) Sursele de finanţare prevăzute la alin. (1) se administrează de către ANRCTI, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.  +  Articolul 5 (1) Conducerea ANRCTI este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi numiţi de primul-ministru conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006. (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii conduc întreaga activitate a ANRCTI şi asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin acesteia. (3) Preşedintele reprezintă ANRCTI în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (4) Preşedintele ANRCTI este ordonator principal de credite. (5) În lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de vicepreşedintele desemnat prin decizie a preşedintelui. (6) Mandatul preşedintelui şi vicepreşedinţilor încetează în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006.  +  Articolul 6 (1) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele ANRCTI emite decizii: a) interne, care privesc activitatea internă a ANRCTI şi care constituie, de regulă, acte de dreptul muncii; b) externe, care privesc aspecte legate de exercitarea competenţelor ANRCTI în raporturile cu alte persoane şi care constituie, de regulă, acte administrative. (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt: a) cu caracter normativ, atunci când reglementează cu caracter general şi impersonal anumite relaţii sociale; b) cu caracter individual, atunci când reglementează relaţii sociale între persoane individualizate.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele ANRCTI are următoarele atribuţii: a) aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ANRCTI, programele de activitate şi programele de cooperare; b) aprobă planul anual de activitate al ANRCTI; c) aprobă planurile de investiţii ale ANRCTI; d) coordonează procesul de elaborare şi de implementare a reglementărilor din domeniile de competenţă ale ANRCTI; e) convoacă şi prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ; f) aprobă structura organizatorică şi statul de funcţii ale ANRCTI; g) stabileşte sediile structurilor teritoriale ale ANRCTI; h) stabileşte atribuţiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANRCTI; i) aprobă regulamentul intern al ANRCTI; j) coordonează activitatea compartimentelor ANRCTI; k) negociază şi semnează pentru şi în numele ANRCTI contractul colectiv de muncă; l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANRCTI; m) aprobă angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANRCTI; n) aprobă deplasările în ţară şi în străinătate ale personalului ANRCTI; o) orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii. (2) Preşedintele ANRCTI poate delega exercitarea unora dintre atribuţiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine. (3) Preşedintele ANRCTI stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor ANRCTI.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică şi statul de funcţii se stabilesc prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI. (2) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competenţelor sale, ANRCTI are structuri teritoriale fără personalitate juridică, stabilite prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI.  +  Articolul 9 (1) În activitatea sa, ANRCTI este asistată de Consiliul consultativ, organism fără personalitate juridică, care lucrează în reuniuni plenare şi în grupuri de lucru. (2) Grupurile de lucru se constituie în vederea pregătirii desfăşurării reuniunilor plenare. (3) La lucrările Consiliului consultativ sunt invitaţi să participe, în funcţie de obiectul dezbaterii, reprezentanţi ai furnizorilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, al tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale acestora, ai altor instituţii publice, alte persoane interesate ori reprezentanţi ai altor organisme interesate. (4) Consiliul consultativ are rolul de a sprijini armonizarea intereselor părţilor reprezentate în cadrul său, evaluează impactul reglementărilor ANRCTI şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora.  +  Articolul 10Angajarea personalului ANRCTI se face pe posturile vacante, prin concurs organizat în condiţiile legii şi pe baza metodologiei de concurs aprobate prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI, pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale.  +  Articolul 11 (1) Personalul ANRCTI are drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare şi ale contractului individual de muncă. (2) Personalul ANRCTI, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, are obligaţiile prevăzute la art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute în regulamentul intern şi în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ANRCTI. (3) Preşedintele ANRCTI aprobă fişa postului pentru personalul din subordine, cu avizul şefului ierarhic superior.  +  Articolul 12Salarizarea personalului ANRCTI, inclusiv a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, se realizează, în temeiul art. 43 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 13 (1) În activitatea sa, ANRCTI utilizează următoarele registre: a) registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei; b) registrele de evidenţă a deciziilor preşedintelui ANRCTI; c) registrele de evidenţă a furnizorilor din domeniile de competenţă ale ANRCTI; d) registrele de evidenţă a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, a licenţelor de emisie, precum şi a celorlalte documente de autorizare emise de ANRCTI conform competenţelor sale; e) registrul titlurilor de creanţă; f) registrul de evidenţă a documentelor clasificate. (2) Prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI se poate institui utilizarea altor registre decât cele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 14Circuitul documentelor gestionate de ANRCTI, inclusiv modul de utilizare a registrelor prevăzute la art. 13, se reglementează prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI.  +  Articolul 15ANRCTI va pune la dispoziţie publicului în limba română, precum şi, în măsura posibilului, în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională, prin intermediul paginii sale de internet, toate informaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte informaţii privind domeniul radiocomunicaţiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice şi al tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 16 (1) ANRCTI va publică pe pagina sa de internet, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, un raport detaliat privind activitatea sa în anul anterior. (2) ANRCTI va întocmi şi va publică, până la data prevăzută la alin. (1), un raport anual privind accesul la informaţiile de interes public în anul anterior.  +  Articolul 17ANRCTI colaborează cu instituţiile Uniunii Europene, cu autorităţi similare din alte state şi poate participa la activitatea unor organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate ori poate să devină membră a acestora.  +  Articolul 18 (1) În cazul în care exercitarea unor atribuţii ale ANRCTI implică participarea altor autorităţi, ANRCTI va încheia acorduri de colaborare cu acestea, în scopul îndeplinirii în mod eficient a competenţelor legale care îi revin. (2) ANRCTI beneficiază în mod gratuit de informaţiile puse la dispoziţie de alte instituţii publice, necesare în exercitarea atribuţiilor sale. (3) Paza sediului central şi a unora din structurile teritoriale ale ANRCTI se organizează şi se efectuează cu efective de jandarmi, în condiţiile legii. Sediile şi efectivele se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi ANRCTI.  +  Articolul 19Preşedintele ANRCTI supune consultării publice planul de activitate pentru anul următor, în care se vor arăta obiectivele de atins, modalităţile de realizare, precum şi sarcinile specifice încredinţate fiecărui compartiment în vederea realizării acestor obiective. Planul de activitate se definitivează şi se aprobă de preşedinte după aprobarea bugetului ANRCTI.  +  Articolul 20 (1) Până la revizuirea legislaţiei secundare, actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în exercitarea atribuţiilor de reglementare, supraveghere sau control, în temeiul Legii nr. 455/2001, Legii nr. 365/2002, republicată, Legii nr. 451/2004 şi al Legii nr. 589/2004, precum şi cele emise de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în exercitarea atribuţiilor legale din domeniul radiocomunicaţiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, rămân în vigoare. (2) Atribuţiile Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei sau, după caz, ale Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, stabilite prin actele normative prevăzute la alin. (1), se exercită de către ANRCTI. (3) Deciziile de acreditare sau de agreare, licenţele, avizele sau autorizaţiile emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei sau, după caz, de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), îşi păstrează valabilitatea în conformitate cu reglementările în vigoare._________