LEGE nr. 145 din 21 mai 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cadrul Arhivei Naționale de Filme funcționează Cinemateca Română și Laboratorul de Restaurare a Peliculei.(2) În vederea formării și dezvoltării culturii cinematografice, precum și a promovării filmului românesc și a celui realizat în coproducție, cu participare românească, Cinemateca Română își desfășoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema "Union" și "Eforie" din municipiul București, precum și în alte săli și grădini de cinematograf din București sau din țară.(3) Arhiva Națională de Filme are în administrare sălile de cinema: "Union", "Eforie" și "Studio" din municipiul București.2. La articolul I punctul 2, litera g) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:g) 50% din veniturile obținute din vânzarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, precum și a terenurilor aferente;3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:(3) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), pot opta pentru finanțarea directă a producțiilor de filme de televiziune - documentare și/sau ficțiune - cu până la 1% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea posturilor de televiziune și după notificarea Centrului Național al Cinematografiei, iar pentru finanțarea directă a producțiilor de filme cinematografice realizate în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la 1,5% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea producătorilor și după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei.4. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) În vederea acordării sprijinului financiar automat pentru succes de public, Centrul Național al Cinematografiei stabilește la începutul fiecărui an pentru anul precedent două praguri de referință, după cum urmează:a) pragul de referință al premierelor filmelor românești sau realizate în coproducție, cu participare românească, reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent premierelor cinematografice;b) pragul de referință al titlurilor filmelor românești sau realizate în coproducție, cu participare românească, cu excepția celor prevăzute la lit. a), reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent titlurilor rulate în cinematografe.(2) Pentru perioada anterioară anului 2006, pragurile de referință vor fi stabilite de către Centrul Național al Cinematografiei până la organizarea primei sesiuni de concurs pentru proiecte cinematografice din anul 2007.(3) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor și regizorilor unui film românesc sau realizat în coproducție, cu participare românească, care a realizat în sălile de cinematograf ori în alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori plătitori mai mare decât pragul de referință corespunzător.(4) Modalitatea de calcul al pragurilor de referință, respectiv al sprijinului financiar automat, este prevăzută în regulament.(5) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentei ordonanțe.(6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă separat, în proporție egală, producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentei ordonanțe.(7) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție, cu participare românească, doar în cazul în care au încheiat contracte ferme.(8) Sprijinul financiar automat pentru succes de public este un sprijin financiar nerambursabil.5. La articolul I, punctul 4 se abrogă.6. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor și regizorilor unui film care a fost selecționat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), precum și la festivaluri internaționale de categoria «A», acreditate de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.).7. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Publicitatea difuzată în condițiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială.8. La articolul II punctul 1, articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIPână la data de 20 iunie 2007, cinematografele, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, pot fi trecute din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film» în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților publice locale prin hotărâre a Guvernului, cu obligația păstrării obiectului prevăzut în hotărâre.9. La articolul II punctul 2, articolul III va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIIPână la data de 20 iunie 2007, Ministerul Culturii și Cultelor va elabora strategiile specifice prevăzute la art. 67 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.10. Articolul III va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 21 mai 2007.Nr. 145.-----