LEGE nr. 137 din 17 mai 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Acordarea de măsuri de ajutor de stat impune autorităţilor publice elaborarea unor scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale, care trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat, precum şi cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul autorităţii publice centrale sau locale, în conformitate cu legislaţia în domeniu."2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Consiliul Concurenţei prezintă semestrial Guvernului o informare asupra activităţii sale în domeniul ajutorului de stat."3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8 (1) Notificările privind măsurile de ajutor de stat, denumite în continuare notificări, respectiv informările privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare a exceptărilor pe categorii de la obligaţia de notificare, denumite în continuare informări, se transmit Consiliului Concurenţei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia comunitară referitoare la întocmirea schemelor de ajutor de stat."4. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Consiliul Concurenţei împreună cu autorităţile, la solicitarea acestuia, reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat şi în relaţiile cu alte instituţii şi organisme comunitare cu atribuţii în această materie."5. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18 (1) Furnizorii de ajutor de stat sunt obligaţi să urmărească modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate, să dispună măsuri şi să transmită Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene."6. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorii vor emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Deciziile furnizorilor de ajutor de stat au caracter de titlu executoriu. (4) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), furnizorii vor emite norme metodologice proprii."7. La articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În cazul în care există îndoieli serioase în legătură cu datele transmise, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului."8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23 (1) Consiliul Concurenţei elaborează raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România, care este transmis spre informare Guvernului. În vederea asigurării transparenţei în acest domeniu, raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite Comisiei Europene."9. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1 (1) Consiliul Concurenţei supraveghează relaţiile financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau exclusive ori cărora li s-a încredinţat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de către autorităţile publice. (2) Autorităţile publice au obligaţia să îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între acestea şi întreprinderile publice prevăzute la alin. (1) şi să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţii în legătură cu aceste relaţii. (3) Întreprinderile publice, inclusiv cele care activează în domeniul industriei prelucrătoare, întreprinderile care desfăşoară un serviciu de interes economic general, precum şi cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi, sunt obligate să ţină evidenţe specifice pe activităţi, în scopul asigurării transparenţei financiare."10. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 33 (1) Constituie contravenţii dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:"11. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) Constituie contravenţii dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de stat:"12. La articolul 33, alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată şi se sancţionează de Consiliul Concurenţei, în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (3), sau de furnizorii autorităţii publice, prin persoane împuternicite......................................... (5) Personalul care efectuează controlul în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (3), la solicitare, beneficiază de protecţie din partea organelor abilitate ale statului."13. La articolul 35, alineatul (1) se abrogă.14. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Reglementările privind secretul profesional nu sunt aplicabile în cazul transmiterii de rapoarte, informaţii sau documente cerute pentru punerea în aplicare a procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat şi al publicării de rapoarte, sinteze şi alte documente întocmite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 17 mai 2007.Nr. 137.-------