LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 4 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituție de învățământ superior acreditată, din țară sau din străinătate.(2) Cuantumul bursei private se stabilește la încheierea contractului și se poate modifica ulterior numai prin act adițional la acesta.  +  Articolul 2(1) Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul în care beneficiarul trebuie să își îndeplinească oblibațiile de studiu, precum și celelalte condiții în care se oferă bursa.(2) Contractul se semnează de beneficiar sau, în functie de vârstă, de beneficiar, cu acordul reprezentantului său legal, și de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ce oferă bursa.(3) Beneficiarul bursei private are obligația să prezinte contractul, în vederea avizării, la instituția/unitatea de învățământ în care studiază.(4) Contractul poate conține clauze prin care să se stabilească obligația beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.------------Alin. (5) al art. 2 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 319 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.  +  Articolul 3Bursa privată poate fi acordată pe întreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă de timp, stabilită prin contract.  +  Articolul 4Cuantumul lunar al bursei private va fi stabilit de către cel care acordă bursa sau de altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.-------------Art. 4 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 15 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007.-------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al articolului VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al articolului VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.  +  Articolul 7Bursa privată nu poate fi acordată, în condițiile prezentei legi, rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al articolului VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.-------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.  +  Articolul 10În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Educației și Cercetării vor emite instrucțiuni pentru aplicarea acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației și cercetării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 septembrie 2004.Nr. 376.