DECRET-LEGE nr. 42 din 29 ianuarie 1990privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 30 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Adunările generale ale cooperativelor agricole din zonele de deal-munte şi preorasenesti pot hotărî atribuirea, din suprafaţa proprietatea cooperativei, de terenuri arabile şi fîneţe în folosinţă agricolă îndelungată membrilor cooperatori din comunele sau satele respective.În cadrul acestor suprafeţe pot fi atribuite şi vii sau livezi.Suprafeţele de terenuri se atribuie persoanelor care le lucrează şi obţin producţii bune, fără a angaja alta forta de muncă.Suprafeţele arabile şi fîneţele se atribuie în folosinţă după ce se stabilesc terenurile necesare bazei furajere pentru efectivele de animale rămase cooperativelor agricole, în urma definitivării acţiunilor de cooperare prevăzute la art. 2.  +  Articolul 2Adunările generale ale cooperativelor agricole din zonele de deal-munte şi preorasenesti pot organiza acţiuni de cooperare, pe bază de contract, cu membrii cooperatori care doresc sa preia animale în întreţinere. Aceştia vor livra unităţilor contractante specializate, în numele cooperativei cu care au încheiat contractul de cooperare, cantităţile de produse şi produşi stabilite.Unitatea contractantă va plati contravaloarea produselor cooperativei agricole cu care a încheiat contractul de livrare a acestora la fondul de stat.Condiţiile de cooperare, avantajele, drepturile şi obligaţiile în acţiunea de cooperare se stabilesc prin acordul părţilor contractante.De asemenea, membrii cooperatori se pot organiza în asociaţii libere, pentru a folosi construcţiile, grajdurile şi celelalte utilităţi disponibile din cooperativele agricole, cu acordul acestora.Animalele care nu se vor prelua prin aceste acţiuni de cooperare sau nu pot fi întreţinute de cooperative pot fi vîndute de acestea, la preţurile legale, altor unităţi agricole, precum şi membrilor cooperatori care se angajează sa plătească contravaloarea lor în produse sau produşi.  +  Articolul 3Suprafeţele de păşuni ale cooperativelor agricole din zonele de deal-munte şi preorasenesti vor fi folosite ca păşuni comunale.  +  Articolul 4Adunările generale ale cooperativelor agricole din celelalte zone pot hotărî atribuirea de loturi în folosinţă de pînă la 5.000 metri patrati teren arabil sau în echivalent agricol fiecărui membru cooperator sau pensionar cooperator, precum şi mecanizatorilor şi altor lucrători din staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, cu obligaţia ca aceştia să efectueze în cooperativa volumul de muncă şi, respectiv, lucrările mecanizate stabilite.În condiţiile prevăzute la alineatul precedent, adunările generale pot atribui astfel de loturi în folosinţă şi persoanelor care doresc să se întoarcă în sat şi sa devină membri cooperatori.Adunările generale ale cooperativelor agricole din toate zonele tarii pot atribui în folosinţă pînă la 2.500 metri patrati teren arabil de familie şi altor categorii de persoane care locuiesc în comuna, în satele şi oraşele invecinate şi nu sînt membri cooperatori, cu obligaţia de a cultiva în bune condiţii pămîntul şi de a plati cooperativei o taxa anuală stabilită de adunarea generală a acesteia.La stabilirea taxei se va ţine seama de calitatea şi potenţialul terenurilor care urmează a fi atribuite în folosinţă.În vederea aplicării asolamentelor şi a executării lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor, suprafeţele de teren ce se atribuie în folosinţă potrivit prezentului articol urmează să fie situate, de regula, în sole compacte, în vatra satului.  +  Articolul 5Unităţile agricole de stat pot atribui în folosinţă lucrătorilor lor permanenţi terenuri arabile de pînă la 5.000 metri patrati din suprafaţa proprie. Lucrătorii care îşi au domiciliul în alte localităţi pot primi terenuri, în suprafaţa arătată, de la unităţile agricole de stat sau cooperativele agricole din localităţile de domiciliu, cu aprobarea acestora, avînd obligaţia de a realiza sarcinile proprii de muncă în unităţile în care lucrează.  +  Articolul 6În cooperativele agricole care au dat în folosinţă îndelungată suprafeţe de teren arabil şi fîneţe, potrivit art. 1, şi care urmează să-şi continue activitatea prin acţiuni de cooperare în zootehnie, mica industrie, valorificarea produselor şi în alte sectoare, conducerea se va asigura de preşedinte, ales de adunarea generală a membrilor cooperatori şi salarizat din veniturile cooperativei, precum şi de specialişti agricoli şi contabil şef, salarizaţi de stat.  +  Articolul 7Deţinătorii de terenuri, date în folosinţă potrivit prevederilor prezentului decret-lege, care nu le cultiva în bune condiţii sau le folosesc în alte scopuri decît producţia agricolă, pierd dreptul de folosinţă asupra acestora, pe baza hotărîrii adunării generale a cooperativei agricole sau, după caz, a conducerii unităţii agricole de stat.  +  Articolul 8Terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi gradina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deţinătorilor; acestea pot fi înstrăinate şi lăsate moştenire.Terenul prevăzut la alin. 1, împreună cu lotul care poate fi atribuit în folosinţă membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depăşi suprafaţa de 6.000 metri patrati pentru deţinătorul casei de locuit.  +  Articolul 9Deţinătorii de terenuri în folosinţă agricolă sau în proprietate particulară pot să-şi vinda în mod liber, fără preţ de mercurial, produsele obţinute de pe aceste suprafeţe, inclusiv animale, păsări şi produse animale, atît pe piaţa, cît şi pe bază de contracte încheiate cu unităţile specializate, în condiţii reciproc avantajoase.Persoanele care realizează produse şi produşi în cadrul acţiunilor de cooperare cu unităţile agricole cooperatiste pot sa valorifice, în mod liber şi fără preţ de mercurial, cantităţile care li se cuvin din astfel de acţiuni.  +  Articolul 10Statul, prin staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi alte unităţi de stat, va sprijini pe toţi deţinătorii de terenuri agricole, prin executarea de lucrări mecanizate, cu plata în natura şi în bani.Totodată, producătorii agricoli vor fi sprijiniti, prin unităţi specializate, să-şi procure seminţe, material săditor, îngrăşăminte, substanţe de combatere a bolilor şi dăunătorilor, reproducatori, material seminal, furaje, utilaje de uz gospodăresc şi altele şi sa primească asistenţa tehnica. Contravaloarea lucrărilor mecanice, materialelor şi utilajelor va fi plătită în natura şi în bani, la preţurile şi tarifele aprobate de către organele competente, potrivit legii.  +  Articolul 11Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi alte unităţi agricole de stat pot vinde producătorilor agricoli particulari tractoare şi alte utilaje agricole cu durata de serviciu normata expirată, prin licitaţie publică.  +  Articolul 12Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------