LEGE nr. 143 din 21 mai 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba funcţionarea aşezămintelor culturale de drept public ca instituţii-gazdă de spectacole şi/sau concerte, asigurând următoarele: a) existenţa unui imobil care să dispună de condiţiile tehnico-administrative necesare prezentării de producţii artistice; b) bugetul necesar funcţionării şi acoperirii cheltuielilor aferente prezentării de producţii artistice. (2) Producţiile artistice sunt spectacolele şi/sau concertele definite conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic."3. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;".4. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) conservării, cercetării şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;".5. La articolul 4 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) organizării de rezidenţe artistice."6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Aşezămintele culturale, instituţii publice, pot purta numele uneia dintre personalităţile istoriei şi culturii naţionale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislaţiei în vigoare."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii; b) numărul de posturi; c) statul de funcţii; d) bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Orice modificare a modului de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, instituţii publice, se aprobă prin actul autorităţii administraţiei publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de consilieri. (3) în cazul aşezămintelor culturale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, prefectul veghează la respectarea dispoziţiilor alin. (2), în condiţiile legii."8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - La nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cel puţin un aşezământ cultural, instituţie publică, în subordinea consiliului judeţean, care poate sprijini metodologic activitatea aşezămintelor culturale la nivel comunal."9. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale."10. La articolul 21, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor poate finanţa din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, un Program naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program......................................................................................... (3) Programul are ca principale obiective: a) reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale; b) construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii; c) dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural."11. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural, conform alin. (3) lit. c), se va face cu echipamentul de practică culturală necesar, pentru: a) întărirea rolului aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială; b) diversificarea ofertei culturale; c) creşterea gradului de acces şi participare a populaţiei rurale la viaţa culturală."12. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Programul se aplică începând cu anul 2007 şi se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani."13. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru a putea beneficia de finanţare în cadrul Programului, autorităţile administraţiei publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, vor elabora şi vor propune, pe baza unei documentaţii justificative, proiecte care trebuie să fie însoţite de programe şi proiecte culturale desfăşurate pe o perioadă de minimum 3 ani, precum şi de garanţia asigurării unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului de construcţie, reabilitare, modernizare şi/sau dotare. (2) Valorile minime şi cele maxime ale finanţărilor alocate se stabilesc prin Ghidul operaţional al Programului, potrivit prevederilor art. 26."14. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Pentru implementarea Programului se constituie Comisia privind determinarea oportunităţii de finanţare a proiectelor, denumită în continuare Comisie, formată din câte un reprezentant al primului-ministru, al Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Ministerului Economiei şi Finanţelor, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru relaţii interetnice, al Asociaţiei Comunelor şi al Asociaţiei Oraşelor din România, desemnaţi prin decizie a primului-ministru, prin ordin al miniştrilor de resort sau prin decizie a preşedintelui asociaţiei, după caz."15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Pentru monitorizarea implementării Programului, în structura Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează un compartiment care va funcţiona cu un număr de 15 posturi, prin suplimentarea numărului de posturi al aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Cultelor."16. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, este de 192 de posturi, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului."17. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Autorităţile administraţiei publice locale care au fost selectate şi beneficiază de finanţare în cadrul Programului au obligaţia de a menţine destinaţia de aşezământ cultural o perioadă de minimum 15 ani."18. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Ministerul Culturii şi Cultelor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ghidul operaţional al Programului, care va cuprinde: condiţiile de selecţie, cheltuielile eligibile, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, precum şi alte detalii legate de implementarea şi monitorizarea Programului, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 21 mai 2007.Nr. 143.----