DECIZIE nr. 398 din 24 aprilie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 21 mai 2007    Ion Predescu - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorAntonia Constantin - procurorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Dan Vasile Constantin în Dosarul nr. 2.545/2006 al Tribunalului Bacău - Secţia comercială şi de contencios administrativ.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând cele statuate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 631 din 3 octombrie 2006.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 23 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 2.545/2006, Tribunalul Bacău - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Dan Vasile Constantin într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea ordinului prin care Prefectul Judeţului Neamţ a constatat încetarea mandatului său de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 120-123 din Constituţie referitoare la administraţia publică locală şi la principiile care o guvernează. Se arată, în esenţă, că, în sensul prevederilor art. 123 alin. (4) din Legea fundamentală, mandatul unui ales local nu poate fi întrerupt printr-un act administrativ emis în mod discreţionar de prefectul judeţului. Autorul excepţiei susţine că, potrivit principiului simetriei actelor juridice, o asemenea posibilitate nu poate fi recunoscută decât consiliului judeţean, care, în calitate de organ colegial, şi-a desemnat preşedintele. Precizează că sunt nesocotite, pe de o parte, principiul autonomiei locale, întrucât "se legiferează amestecul direct şi brutal al reprezentantului statului în activitatea administraţiei autonome locale", iar pe de altă parte, principiul descentralizării, "prin «răpirea» prerogativelor constituţionale care revin consiliilor judeţene sau, după caz, locale, cu privire la luarea măsurilor de încetare sau invalidare a mandatului de ales local".Tribunalul Bacău - Secţia comercială şi de contencios administrativ consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în susţinerea punctului de vedere considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 631 din 3 octombrie 2006.Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 sunt constituţionale. În acest sens, face referire la cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 631/2006.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003. Textul de lege criticat are următorul cuprins: "(4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 contravine dispoziţiilor din Constituţie referitoare la "Administraţia publică locală", şi anume art. 120 - "Principii de bază", art. 121 - "Autorităţi comunale şi orăşeneşti", art. 122 - "Consiliul judeţean" şi art. 123 - "Prefectul".Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că textul de lege ce formează obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate a mai fost supus controlului exercitat de instanţa de contencios constituţional, prin raportare la critici de neconstituţionalitate similare celor formulate în prezenta cauză. Prin Decizia nr. 631 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 7 noiembrie 2006, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003, reţinând că prevederile criticate "nu vizează crearea unui raport de subordonare între prefect şi autorităţile administraţiei publice locale, dimpotrivă, încetarea mandatului intervine în temeiul legii, fără a i se atribui prefectului competenţa de a aprecia asupra valabilităţii mandatului de ales local. De altfel, ordinul prefectului are doar rolul de a constata o stare de fapt în ceea ce îl priveşte, în mod exclusiv, pe alesul local".Cele statuate prin decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, neintervenind elemente noi, de natură să determine reconsiderarea acestei jurisprudenţe a Curţii.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Dan Vasile Constantin în Dosarul nr. 2.545/2006 al Tribunalului Bacău - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 aprilie 2007.PREŞEDINTE,ION PREDESCUMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu_______