LEGE Nr. 42 din 27 mai 1996privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale cineaştilor în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 29 mai 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Sistemul de asigurări sociale şi pensii ale cineaştilor se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 2 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de drepturile de asigurări sociale corespunzătoare perioadelor pentru care au achitat contribuţia de asigurare. Aceste perioade constituie durata de asigurare. (2) Perioadele de vechime realizate anterior, în conformitate cu legislaţia în vigoare până la data prezentei legi, se includ în durata de asigurare.  +  Articolul 3 (1) Contribuţia de asigurări sociale se calculează asupra venitului realizat de cineasti din activitatea pe care o desfăşoară, care nu poate fi inferior salariului minim brut pe ţara reglementat la data achitării acestei contribuţii. (2) La nivelul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale se plăteşte şi contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară. (3) Plata lunară a contribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se datorează, obligatoriu, de către toţi cineastii.  +  Articolul 4Încasarea contribuţiilor de la cineasti se efectuează de către organizaţiile acestora, care le vor vira, lunar, în contul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 5 (1) Drepturile de pensie ale persoanelor prevăzute la art. 1, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se menţin şi se achită titularilor, cu începere de la această dată, indexate, compensate şi majorate ca şi cele din sistemul asigurărilor sociale de stat. (2) În aceleaşi condiţii se menţin şi celelalte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 6 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile de asigurări sociale se stabilesc în raport cu durata de asigurare şi cu venitul după care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale. (2) La stabilirea drepturilor de pensie se ia ca baza de calcul media venitului după care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale în 5 ani consecutivi, la alegere, din ultimii 10 ani de asigurare. (3) Pentru perioada de până la 5 ani după intrarea în vigoare a prezentei legi, baza de calcul al pensiei o constituie venitul asigurat pe lunile în care s-au plătit contribuţiile, iar până la completarea perioadei de 5 ani, salariul de baza minim brut pe ţara, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioada.  +  Articolul 7Patrimoniul asigurărilor sociale ale cineaştilor se preia de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe bază de protocol, conform bilanţului contabil la zi.  +  Articolul 8Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legale în vigoare privind asigurările sociale de stat.  +  Articolul 9 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) La aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN--------------------