NORME METODOLOGICE din 4 mai 2007pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2007   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Programul "Bazine de înot" privind construcţia de bazine de înot, finalizarea structurilor începute şi reabilitarea bazinelor de înot existente se realizează prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu obiectul său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare. (2) În sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) bazine de înot - bazine olimpice, bazine de polo şi bazine de înot didactic şcolare; b) beneficiari - autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 2 (1) Construcţiile de bazine de înot care se realizează prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. se amplasează pe terenuri proprietate privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construcţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), se preiau în folosinţă gratuită, potrivit legii, de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificaţia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu. (3) Terenurile pe care se amplasează bazinele de înot ce se realizează prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul II Promovarea investiţiilor  +  Articolul 3În baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista-sinteză a bazinelor de înot propuse a fi finanţate, potrivit prevederilor anexei nr. 1, şi o transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de bazine de înot şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 3 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (2) Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobă conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Pentru obiectivele de investiţii - bazine de înot, construcţii noi - propuse a fi finanţate anual, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. preia de la beneficiari pe durata de realizare a investiţiei, potrivit legii, terenurile aferente construcţiilor, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2. Terenurile sunt preluate, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de bazine de înot de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi după obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii. (2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 2 cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura în condiţiile legii suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie anexă la contractul de execuţie a lucrărilor. (3) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute, precum şi la reabilitarea bazinelor de înot existente beneficiarii vor întocmi fişa de evaluare a obiectivului conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va fi transmisă Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. (4) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute, precum şi la reabilitarea bazinelor de înot existente, propuse a se finanţa prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., acestea sunt preluate, în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei, odată cu terenurile aferente, în condiţiile legii, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (5) Beneficiarii obiectivelor de investiţii structuri începute răspund de punerea la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. a devizului general actualizat, cu menţionarea tuturor decontărilor efectuate până la data predării-preluării de către aceasta. (6) Beneficiarii obiectivelor de investiţii au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. autorizaţia de construire, necesară demarării lucrărilor. (7) Pentru obiectivele de investiţii structuri începute, valorile lucrărilor rămase de executat stabilite pe baza proiectelor tehnice, a detaliilor de execuţie şi a caietelor de sarcini sunt incluse în devizul general actualizat al obiectivului de investiţii.  +  Capitolul III Derularea finanţării şi realizării investiţiilor  +  Articolul 6 (1) Pentru asigurarea optimă a finanţării, Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. o înaintează direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite. (2) Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmează a fi finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea terenurilor de construcţie aferente şi a imobilelor - structuri începute/bazine de înot existente, acolo unde este cazul, conform protocoalelor încheiate în condiţiile art. 5.  +  Articolul 7Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. declanşează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 8Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. va comunică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Direcţia economică şi financiară numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de bazine de înot.  +  Articolul 9 (1) Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. asigură urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj, conform graficului anexă la contractul de execuţie de lucrări, şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii, participă împreună cu reprezentanţii beneficiarilor la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. (2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii se realizează de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. prin personal atestat. (3) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiţia în condiţiile legii, confirmată în scris de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.  +  Articolul 10Finanţarea construcţiei de bazine de înot se efectuează conform dispoziţiilor prezentului capitol, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. va preda beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 6, terenul şi obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Modelul declaraţiei pe propria răspundere referitoare la faptul că terenul este liber de orice sarcini şi că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 5. (3) Protocolul prevăzut în anexa nr. 6 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investiţii către beneficiar.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceLISTA-SINTEZĂ*)a bazinelor de înot propuse a fi finanţate în anul ......
             
    Nr. crt.JudeţulLocalitateaAmplasamentulObservaţii
             
             
             
           
  -------- Notă *) Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi va fi transmisă la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.
   +  Anexa 2 la normele metodologice
       
    BeneficiarCompania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . /. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Nr. . . . . /. . . . . . . . . .
  PROTOCOLîncheiat astăzi ............................1. Beneficiarul ...., cu sediul în ....., reprezentat prin ...., în calitate de predător, şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor,în baza Hotărârii ..... nr. ..../...., am procedat la predarea-primirea unui număr de .... amplasamente, în suprafaţă totală de ..... mp, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ...., nr. topo ..., după cum urmează:
           
    Nr. crt.AmplasamentulSuprafaţa  (m2)Categoria de folosinţă
           
           
           
           
           
    TOTAL:
  2. Terenul ce se predă Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. este destinat construirii de bazine de înot şi se dă în folosinţă gratuită pe durata realizării construcţiilor.3. (Beneficiarul) .... se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie anexă la contractul de execuţie a lucrărilor.4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ...., şi este liber de orice sarcini.Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
       
    Am predatAm primit
    Beneficiar,Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Conducătorul unităţii,Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 3 la normele metodologiceBeneficiar .......................CF nr. ...........................Nr. topo .........................A. Schiţa bunului imobilB. Descrierea stadiului fizic/valoric al lucrărilor de executatFIŞA DE EVALUAREa obiectivului din ...........................,str. ............................ nr. .................
                               
    Nr. crt.Valoare totală aprobată iniţialValoarea Lucrări- lor Execu- tateValoarea restului de executat, neactua- lizatăIndice de actua- lizareValoarea restului de executat, actua- lizatălucrări de exper- tiză (valo- ric)Valoarea totală a obiecti- vului de inves- tiţieData între- ruperii lucră- rilorAutori- zaţia de construc- ţieSuprafaţa construcţiei (m2) desfăşurată/ construităProiec- tantexecu- tantObser- vaţii
    012345=3x467=2+58910111213
                               
                               
                               
                             
  Întocmit (proiectant),...........................
   +  Anexa 4 la normele metodologice
       
    Beneficiar  
    . . . . . . . . . . . . . . . .Compania Naţională de Investiţii
    . . . . . . . . . . . . . . . ."C.N.I." - S.A.
      Nr. . . . . ./. . . . . . . . . .
  PROTOCOLîncheiat astăzi ................1. Beneficiarul ........................., cu sediul în ............., reprezentat prin .............., în calitate de predător, şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor, în baza Hotărârii ............ nr. ......./..........., am procedat la predarea-primirea imobilului ................ din str. .......... nr. ...., localitatea ............., judeţul ............, şi a terenului aferent, în suprafaţă de ............, în scopul finalizării/reabilitării imobilului.2. Imobilul se predă Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în folosinţă gratuită pe durata realizării construcţiilor.3. (Beneficiarul) ......................... se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), aferente imobilului conform graficului de execuţie anexă la contractul de execuţie a lucrărilor.4. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ................, şi este liber de orice sarcini.Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
       
    Am predatAm primit
    Beneficiar,Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
    . . . . . . . . . . . .  
    Conducătorul unităţii,Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 5 la normele metodologiceDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREBeneficiarul ........................., cu sediul în ................., reprezentat prin ..............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că terenul situat în ............., predat către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., este liber de orice sarcini şi nu se află în litigiu.Data completării ........................Declarant,.................(semnătură autorizată)  +  Anexa 6 la normele metodologice
       
    Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Beneficiarul
    Nr. . . . . /. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
      Nr. . . . . /. . . . . . . .
  PROTOCOLîncheiat astăzi ................1. Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în ..........................................., reprezentată prin ........................................., în calitate de predător,şi2. beneficiarul .................., reprezentat prin ......................, în calitate de primitor, în conformitate cu prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 25/2001privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., am procedat la predarea-primirea imobilului situat în ............, compus din bazin de înot, în cadrul ....................., şi a terenului în suprafaţă de ....... mp, aferent construcţiei.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. transmite în mod gratuit imobilul şi terenul aferent construcţiei bazin de înot ............(se menţionează beneficiarul).......Noul beneficiar nu poate schimba destinaţia investiţiei, şi anume bazin de înot.Beneficiarul .............. se angajează să întreţină imobilul bazin de înot pe perioada de funcţionare.Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ........... din .......... şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi.Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-menţionat s-a predat beneficiarului ..................... şi cartea tehnică a construcţiei.Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.
       
    Am predatAm primit
    Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Beneficiar,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Director general,Conducătorul unităţii,
    . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  -------