ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007    În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare în sectorul energiei şi gazelor naturale, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinţează, este necesară adoptarea cu caracter de urgenţă a unor reguli de organizare şi funcţionare specifice unei singure autorităţi, care să asigure ducerea la îndeplinire a competenţelor şi atribuţiilor acesteia în condiţii de eficienţă, transparenţă şi tratament nediscriminatoriu,având în vedere faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale este Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."2. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaţionale."3. Alineatele (1), (2), (3), (7), (10), (12) şi (14) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Conducerea ANRE se asigură de un preşedinte, ajutat de 3 vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRE în relaţiile cu terţii. (2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi 7 reglementatori. (3) Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevăzuţi la alin. (2), sunt numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea preşedintelui ANRE...................................................................... (7) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de funcţii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii...................................................................... (10) Ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate...................................................................... (12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui ANRE, din care: a) 2 membri din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort; b) 2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale; c) 2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din domeniul energiei şi gazelor naturale; d) un membru din partea asociaţiilor din administraţia publică locală; e) 2 membri din partea organizaţiilor profesionale; f) 2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale...................................................................... (14) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora."4. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă."5. După alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu în cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia şi pentru membrii Consiliului consultativ, în condiţiile prevăzute de lege."6. Alineatul (1) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, precum şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor."7. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (2) se completează cu atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare."8. După alineatul (4) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informaţiile şi documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidenţele contabile ale acestora."9. După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 89^1, cu următorul cuprins:"Art. 89^1. - Prezenta lege reglementează sectorul şi piaţa energiei electrice şi se completează cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează sectorul şi piaţa gazelor naturale."  +  Articolul IILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale este Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internaţionale."2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei gazelor naturale, precum şi a energiei electrice, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor."3. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (1) se completează cu atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007."4. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Conducerea ANRE se asigură de un preşedinte, ajutat de 3 vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRE în relaţiile cu terţii. (2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi 7 reglementatori. (3) Cei 7 reglementatori prevăzuţi la alin. (2) sunt numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea preşedintelui ANRE. (4) Comitetul de reglementare îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE. (5) Mandatele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi ale membrilor Comitetului de reglementare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (6); f) prin revocare. (6) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de funcţii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii. (7) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui ANRE, din care: a) 2 membri din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort; b) 2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale; c) 2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din domeniul energiei şi gazelor naturale; d) un membru din partea asociaţiilor din administraţia publică locală; e) 2 membri din partea organizaţiilor profesionale; f) 2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale. (8) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora."6. Articolul 11 se abrogă.7. Articolul 12 se abrogă.8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Personalul ANRE este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, ale contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi ale legislaţiei muncii. (2) Salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă."9. Articolul 14 se abrogă.10. Articolul 15 se abrogă.11. Articolul 16 se abrogă.12. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Preţurile şi tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE, care va conţine inclusiv data intrării în vigoare a acestora. (2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."13. După alineatul (1) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prezenta lege reglementează sectorul şi piaţa gazelor naturale şi se completează cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, care reglementează sectorul şi piaţa energiei electrice."14. În cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea Plângup. Ministrul economiei şi finanţelor,Darius Meşca,secretar de statBucureşti, 4 mai 2007.Nr. 33.-------