HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotârâri, supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor.  +  Articolul 3Potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice este autoritatea competentă în domeniul medicinii muncii şi al supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.  +  Articolul 4Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii.  +  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor  +  Articolul 5 (1) Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor. (2) Evaluarea riscului asupra sănătăţii se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii o impun.  +  Articolul 6Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat, sunt obligaţi să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.  +  Articolul 7Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.  +  Capitolul III Servicii medicale profilactice  +  Articolul 8 (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, promovarea sănătăţii la locul de muncă. (2) Serviciile medicale profilactice prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum şi ale actelor normative specifice. (3) În cazuri argumentate medical, ştiinţific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale. (4) Testarea psihologică a aptitudinilor în muncă se face potrivit prevederilor anexei nr. 1.  +  Articolul 9 (1) În sensul prezentei hotărâri, aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical. (2) Pentru stabilirea aptitudinii în muncă, medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi alte investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevăzute la art. 8.  +  Articolul 10În condiţiile în care medicul de medicina muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea este condiţionată de respectarea acestora, iar în fişa de aptitudine anexa nr. 5, avizul medical va fi "apt condiţionat".  +  Articolul 11 (1) Inaptitudinea temporară în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, până la reevaluarea sănătăţii de către medicul de medicina muncii. (2) În situaţia în care lucrătorul se află temporar, din cauza unei boli, în situaţia de incapacitate medicală privind desfăşurarea activităţii la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileşte inaptitudinea temporară până la dispariţia cauzei medicale, iar în fişa de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "inapt temporar".  +  Articolul 12 (1) Inaptitudinea permanentă în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă. (2) Toate cazurile de inaptitudine medicală permanentă vor fi rezolvate de către medicii de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacităţii de muncă, care se vor informa reciproc asupra rezolvării situaţiei de fapt.  +  Articolul 13Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă stabileşte aptitudinea/aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze privind: a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă; b) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă; c) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate; d) existenţa/inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigură servicii.  +  Articolul 14În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru: a) adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului, în situaţia prevăzută la art. 15 lit. b); b) îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă; c) includerea în circuitul informaţional şi operaţional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.  +  Articolul 15Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru: a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; b) lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi; c) lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia.  +  Articolul 16 (1) Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) În situaţia schimbării locului de muncă, lucrătorul este obligat să prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul său de muncă anterior. (3) Examenul medical la angajarea în muncă constă în: a) anamneza medicală profesională şi neprofesională şi examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4; b) examenele medicale clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în anexa nr. 1. (4) La indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în muncă pentru locurile de muncă şi activităţile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde şi examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1. (5) Rezultatele examenului clinic şi ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical. (6) Medicul specialist de medicina muncii, în baza fişei de solicitare a examenului medical la angajare, fişei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical şi a examenelor medicale efectuate, completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv. (7) Numai medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 17Fişa de aptitudine care finalizează examenul medical la angajarea în muncă se completează numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.  +  Articolul 18Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la angajare şi are următoarele scopuri: a) completează examenul medical la angajarea în muncă, în condiţiile concrete noilor locuri de muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relaţiile om-maşină, relaţiile psihosociale în cadrul colectivului de muncă); b) ajută organismul celor angajaţi să se adapteze noilor condiţii; c) determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi recomandă măsuri de înlăturare a acestora.  +  Articolul 19Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri: a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine; b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional; c) diagnosticarea bolilor profesionale; d) diagnosticarea bolilor legate de profesie; e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de muncă; f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.  +  Articolul 20Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.  +  Articolul 21Frecvenţa examenului medical periodic este stabilită prin fişele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.  +  Articolul 22Examenul medical periodic cuprinde următoarele: a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării sau de la ultimul examen medical periodic până în momentul examenului medical respectiv; b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4; c) examenele clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în anexa nr. 1 şi examenului indicat de către medicul specialist de medicina muncii; d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevăzut în anexa nr. 4; e) finalizarea concluziei prin completarea fişei de aptitudine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, de către medicul specialist de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.  +  Articolul 23Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, cu respectarea dispoziţiilor art. 22.  +  Articolul 24Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri: a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii la locul de muncă respectiv; b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul; c) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă.  +  Articolul 25Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori îl consideră necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din producţie.  +  Articolul 26Promovarea sănătăţii la locul de muncă reprezintă supravegherea activă a sănătăţii lucrătorilor în raport cu caracteristicile locului de muncă şi, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.  +  Articolul 27În vederea conştientizării nevoilor şi obiectivelor privind sănătatea şi securitatea în muncă în rândul lucrătorilor, medicii specialişti cu pregătire în domeniu efectuează activităţi specifice de promovare a sănătăţii la locul de muncă pentru realizarea bunăstării lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.  +  Articolul 28Serviciile de medicina muncii participă la realizarea şi implementarea programelor de informare, educare şi formare profesională cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pentru lucrătorii la care s-a efectuat supravegherea sănătăţii prin examene medicale profilactice.  +  Articolul 29Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de mediu, medicii de medicina muncii desfăşoară activitate de consiliere privind sănătatea şi igiena ocupaţională a lucrătorului şi a reprezentanţilor acestora din întreprindere şi din comitetul de sănătate şi securitate în muncă, după caz, şi colaborează cu organismele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  +  Articolul 30Persoana examinată poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă.  +  Articolul 31Contestaţia prevăzută la art. 30 se adresează autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fişei de aptitudine în muncă.  +  Articolul 32Autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti desemnează o comisie formată din 3 medici specialişti de medicina muncii şi convoacă părţile implicate în termen de 21 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.  +  Articolul 33Decizia comisiei este consemnată într-un proces-verbal şi este comunicată în scris persoanei examinate medical.  +  Articolul 34Concluzia procesului-verbal este consemnată în fişa de aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului medical contestat.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 35La aplicarea măsurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de muncă, angajatorii vor ţine seama de rezultatele supravegherii sănătăţii.  +  Articolul 36Lucrătorii trebuie să fie informaţi în legătură cu rezultatele proprii ale supravegherii sănătăţii lor.  +  Articolul 37Dosarul medical şi fişa de expunere la riscuri profesionale se păstrează la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare şi examenul medical periodic.  +  Articolul 38Înregistrările medicale sunt păstrate o perioadă de timp cel puţin egală cu durata medie de expunere - afectare a stării de sănătate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel: a) cabinetul de medicina muncii păstrează dosarele medicale, fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesională; b) angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale şi concluzia examinării medicale (fişa de aptitudine); c) în cazul schimbării structurii de medicina muncii cu care a fost realizată supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, înregistrările medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.  +  Articolul 39Lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.  +  Articolul 40Orice lucrător are dreptul să consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie condiţiilor de muncă şi activităţii desfăşurate.  +  Articolul 41La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicina muncii a unităţii respective.  +  Articolul 42Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicina muncii, care va preda la rândul ei înregistrările medicale autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 43La întreruperea temporară sau definitivă a activităţii lucrătorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului său de familie.  +  Articolul 44Medicul specialist de medicina muncii şi medicul de familie al lucrătorului se vor informa reciproc şi operativ referitor la apariţia unor modificări în starea de sănătate a lucrătorului.  +  Articolul 45Pentru protecţia sănătăţii comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apă potabilă, servicii către populaţie, cazare colectivă, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinările specifice sectorului de activitate, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii.  +  Articolul 46Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.  +  Articolul 47Lucrătorii au acces, la cerere, la toate informaţiile referitoare la starea lor de sănătate.  +  Articolul 48Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 49Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 48-81 din titlul II cap. VI şi anexele nr. 4, 5, 6, 7 şi 8 din Normele generale de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 aprilie 2007.Nr. 355.  +  Anexa 1 FIŞEprivind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesionalăEXPLICAREA FIŞELORExamenul medical la angajare a) La acest punct este menţionată obligativitatea efectuării examinării clinice conform datelor din Dosarul medical, pentru toţi lucrătorii. b) La acest punct se includ pentru fiecare lucrător examinările clinice, de laborator sau paraclinice în funcţie de agentul la care este expus, de situaţia specială de muncă, profesie/ocupaţie/funcţie.Examenul medical periodic:La acest punct sunt menţionate: examenul clinic complet (cu atenţie deosebită pe anumite aparate şi sisteme), examenele de laborator şi paraclinice de efectuat în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia deţinută.Contraindicaţii:Contraindicaţiile sunt relative; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii şi a factorilor constitutivi ai condiţiei de muncă, evaluare efectuată de medicul specialist de medicina muncii.Contraindicaţiile menţionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât şi periodic.Observaţii: a) Bolile acute, până la vindecarea lor, constituie contraindicaţii absolute. b) Medicul specialist de medicina muncii poate solicita, dacă consideră necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altă specialitate. c) Menţionarea în prezentele fişe a terminologiei: examen oftalmologic, neurologic, ORL, psihiatric, psihologic presupune efectuarea examinării de către medicul specialist respectiv la indicaţia medicului de medicina muncii. d) Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua şi la intervale mai scurte decât cele prevăzute în fişe, dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă sau alte dispoziţii în acest sens, cu acordul conducerii unităţii şi al reprezentanţilor lucrătorilor. e) La încadrarea în muncă, precum şi cu ocazia controlului medical periodic al lucrătorilor care concură la siguranţa circulaţiei din sectorul transporturi feroviare, navale şi aeriene, al conducătorilor auto, precum şi al altor categorii de lucrători care desfăşoară activităţi specifice, se vor efectua şi examinările stabilite prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea sănătăţii le permite să îndeplinească munca ce li se încredinţează. f) În funcţie de situaţia epidemiologică locală, autorităţile de sănătate publică teritoriale vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât şi modificarea periodicităţii acestora în cadrul controalelor medicale periodice, în fiecare an calendaristic. Aceste modificări trebuie transmise în scris structurilor care desfăşoară activitatea de supraveghere medicală de medicina muncii. g) Pentru lucrătorii expuşi la radiaţii ionizante se va respecta legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţilor nucleare.Prescurtări:ECG = electrocardiografieEEG = electroencefalografieEMG = electromiografieRPS = radiografie pulmonară standardI. AGENŢI CHIMICIFişa 1. Acid acrilic, acrilaţi (monomeri), metilmetaacrilatExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 2. Acid cianhidric şi compuşi cianici, cu excepţia cianamidei calciceExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - ECG- hemogramă- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- tiocianaţi în sânge şi/sau urină, la sfârşitul schimbului de lucru - anual- ECG - anual- hemogramă - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli sau deformaţii care împiedică purtarea măştii- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- anemie- boli ale aparatului cardiovascular- etilism cronic- anosmie- dermatozeFişa 3. Acizi organici şi derivaţi (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili şi amide)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 4. AcrilamidăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) nu este cazul c) contraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos centralExamenul medical periodic:- examen clinic general - anualFişa 5. Acrilonitril şi metaacrilonitrilExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- tiocianaţi în sânge şi/sau în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual- examen sumar de urină - anual- spirometrie - anual- ECG - anualContraindicaţii:- conjunctivite, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatoze- boli cronice ale aparatului cardiovascularFişa 6. Alcool metilicExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen oftalmologic (fund de ochi)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen oftalmologic - din 3 în 3 ani- alcool metilic în urină - anualContraindicaţii:- boli ale nervului optic şi/sau ale retinei- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- etilism cronic- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioareFişa 7. Alcooli (cu excepţia alcoolului metilic)Examen medical la angajarea: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă pentru metilciclohexanolExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă (pentru metilciclohexanol) - anual- determinarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic) - anualContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatoze- leucopenii pentru metilciclohexanolFişa 8. AidehideExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cherati cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 9. Amine alifaticeExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidină α- şi â'ad naftilamină, auramină, 4- aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen sumar de urină (urobilinogen)- creatinină sanguină- hemogramăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- determinarea benzidinei în urină (pentru benzidină) - anual- hemogramă - anual- examen citologic al exfoliatului vezical - la 10 ani de la angajare şi apoi anualContraindicaţii:- cistite- infecţii urinare acute sau cronice- litiaza renală, nefropatii cronice- anemieFişa 11. AmoniacExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 12. Anhidrida ftalicăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 13. Arsen şi compuşii săi (cu excepţia hidrogenului arseniat)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- hemogramaExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- hemograma - anual- arsenurie - anual şi la nevoie, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- anemie- conjunctivite cronice, cheratite cronice- dermatozeFişa 14. Bariu (compuşi solubili)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anualContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- cardiopatii cronice- hipertensiune arterială- dermatoze- ulcer gastric sau duodenalFişa 15. BenzenExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- timp de sângerare, timp de coagulare- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- spirometrie- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial- hemogramă - semestrial- timp de sângerare, timp de coagulare - semestrial- fenoli urinari totali la sfârşitul schimbului de lucru sau acid S-fenilmercapturic urinar semestrial- sulfat index la sfârşitul schimbului de lucru - semestrial- TGO, TGP, gamma GT- spirometrie - semestrial- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni hematologice- sindroame hemoragipare- hepatopatii cronice- boli ale sistemului nervos central- stomac operatFişa 16. Benzochinona şi produşi de oxidare ai hidrochinoneiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi, tegumente) b) - c) contraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- dermatozeExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente)- examen oftalmologic - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiFişa 17. Beriliu şi compuşiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anual- dozarea beriliului în urină - anualContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 18. BromExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator) b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatoze- colite croniceFişa 19. Cadmiu metalic (pulberi şi fumuri)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- examen sumar de urină- spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- examen sumar de urină - anual- testul cu acid tricloracetic în urină - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- cadmiurie - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- nefropatii cronice- anemii- boli cronice ale căilor respiratorii- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- emfizem pulmonarFişa 20. CarbamaţiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual şi în timpul campaniei de lucru - săptămânal- colinesteraza eritrocitară sau serică în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală- spirometrie - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice sau deformaţii care împiedică purtarea măştii de protecţie- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- dermatozeFişa 21. CetoneExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi, tegumente)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente)- acetonurie (numai pentru acetonă) - anual- metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) - anual- 2,5- hexandionurie şi 4,5- dihidroxi- 2- hexanonurie (numai pentru metil- nbutilcetonă) - anualContraindicaţii: -Fişa 22. ChinoneExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: ochi)- examen oftalmologic - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- dermatozeFişa 23. Cianamidă calcicăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)Contraindicaţii:- etilism cronic- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- dermatozeFişa 24. Clor şi compuşi (în afara hidrocarburilor clorurate)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- spirometrie- ECG- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- ECG - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cardiace cronice- dermatozeFişa 25. Clorcianul şi clorura de cianurilExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistemul nervos central şi periferic) b) - spirometrie- ECG- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)- spirometrie - anual- ECG - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- tiocianaţi în sânge sau în urină la sfârşitul schimbului de lucru - anual- hematocrit, hemoglobină - anual- TGO, TGP, gamma GTP - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale sistemului nervos central- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală arterială periferică, boală cardiacă ischemică, valvulopatii- etilism cronic- hepatopatii cronice- dermatozeFişa 26. Clorura de vinilExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - TGO, TGP, gamma GTP- numărătoare de trombocite- spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- TGO, TGP, gamma GGT - anual- numărătoare trombocite - anual- radiografia mâinilor - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- test presor la rece - anual- fosfatază alcalină - anual- examen sumar urină (urobilinogen) - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- arteriopatii- sindrom Raynaud, boala Raynaud- sclerodermie- dermatoze- afecţiuni osoase difuze- trombocitopeniiFişa 27. Cobalt (oxizi, săruri)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: aparat respirator) b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: aparat respirator)- examen ORL - din 2 în 2 ani- cobalturie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli alergice- dermatozeFişa 28. CrezoliExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- examen sumar urină (urobilinogen)- TGO, TGP, gamma GT- spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- examen sumar urină (urobilinogen) - anual- TGP, TGP, gamma GT - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- anemie- hipertensiune arterială- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 29. Crom şi compuşiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: căi aeriene superioare - ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent) b) - hemogramă- spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: căi aeriene superioare - ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)- examen ORL inclusiv laringoscopie - la 3 ani de la angajare şi apoi anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- cromurie - anual- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- ulcer gastric şi duodenal- colită cronică- hepatopatii cronice- anemii- dermatozeFişa 30. Cupru (fumuri şi pulberi)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: aparat respirator) b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - din 2 în 2 ani- examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 31. Decaboran, pentaboranExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistemul nervos, starea psihică) b) - TGO, TGP, gamma GT- examen sumar de urină (urobilinogen)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)- TGO, TGP, gamma GT - anualContraindicaţii:- boli organice ale sistemului nervos central- hepatopatii croniceFişa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil ureeExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicatii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale cailor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 33. DiboranExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale aparatului cardiovascularFişa 34. Difenil şi derivaţi (- metan, - etan, - eter), decalină, tetralină, difeniloxidExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator) b) - spirometrie- ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)- ECG - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatoze- HTAFişa 35. Dimetilformamidă, dimetil acetamidăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT (+ alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) - anual- metilformamida în urină (pentru dimetilformamidă) - anual- n-metilacetamida în urină (pentru n-n-demetilacetamidă) - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- ulcer gastric şi/sau duodenal- dermatozeFişa 36. DimetilnitrozaminăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anualContraindicaţii:- hepatopatii croniceFişa 37. DimetilsulfatExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii- creatinina sanguină- examen sumar de urină (urobilinogen)- spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual- creatinina sanguină - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii cronice- nefropatii croniceFişa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenolExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- astm bronşic- dermatozeFişa 39. Dioxan (dietilendioxid)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen sumar de urină (urobilinogen)- creatinina sanguină- spirometrie- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina munciiExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- creatinina sanguină - anual- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- conjunctivite cronice, cheratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 41. Esteri organo-fosforiciExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medicalExamenul medical periodic:- examen clinic general - la fiecare 10 zile de la începerea campaniei- determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare - în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile, sau după o expunere severă accidentalăContraindicaţii:- boli ale sistemului nervos central şi periferic- boli cronice care împiedică portul măştii şi costumului de protecţie- dermatozeFişa 42. Eteri şi derivaţiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anualContraindicaţii:- afecţiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste- anemie- litiază renalăFişa 43. Etilenclorhidrina, monoclorhidrina, diclorhidrina, epiclorhidrinaExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen sumar de urină (urobilinogen)- spirometrie- creatinina sanguină- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina munciiExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- spirometrie - anual- creatinina sanguină - anual- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 44. Etilenimina, propileniminaExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 45. EtilenoxidExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale sistemului nervos central- dermatozeFişa 46. FenilhidrazineExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- timp de sângerare, timp de coagulare- examen sumar de urină- creatinină sanguinăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă, reticulocite (când există anemie) - anual- timp de sângerare, timp de coagulare - anual- examen sumar de urină - anual- creatinină sanguină - anualContraindicaţii:- anemie- trombocitopenii- sindroame hemoragipare- boli alergice- nefropatii cronice- dermatozeFişa 47. Fenoli, omologii săi şi derivaţii lor halogenaţiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - fenoli totali în urină- TGO, TGP, gamma GT- creatinină sanguinăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- fenoli totali urinari - anual- dozarea pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol) - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- bronhopneumopatii cronice- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- dermatozeFişa 48. Fluor şi compuşiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- determinarea fluorului în urină - anual- radiografia unui element al scheletului: carp, bazin, coloană lombară - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 49. Fluor acetat şi metilfluoracetat de sodiuExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- miocardiopatii- hipoparatiroidii- hipocalcemiiFişa 50. Fosforul şi compuşi săi anorganiciExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- radiografie dentară şi a mandibulei - din 3 în 3 ani- examen sumar de urină - anual- TGO, TGP, gamma GT - semestrial- creatinină sanguină - semestrial- examen stomatologic - din 3 în 3 ani (inclusiv radiografia dentară şi a mandibulei)- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- hipertiroidie manifestă- ulcer gastric şi duodenal, colită cronică- stomatite ulcerative- osteopatii cronice, leziuni ale mandibuleiFişa 51. Fosgen (oxiclorura de carbon)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: aparatul respirator) b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: aparatul respirator)Contraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 52. Glicoli şi derivaţii halogenaţiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă completă (în special pentru metil- şi butil- celosolv)- examen sumar de urinăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină - anual- creatinină sanguină - anual- acidul oxalic în urină sau acidul glicolic în sânge (pentru etilenglicol) - anual- hemogramă (în special pentru metil şi butil- celosolv) - anualContraindicaţii:- nefropatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central- hemopatii - numai pentru metil şi butil- celosolvFişa 53. Hidrazină, dimetilhidrazinăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- hidrazinurie (pentru hidrazină) - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 54. Hidrocarburi alifatice şi aromatice halogenate (în afară de clorura de vinil şi tetraclorura de carbon)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - creatinina sanguină- TGO, TGP, gamma GT- examen sumar de urină (urobilinogen)- ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- acid tricloracetic şi tricloretanol în urină - anual- acid trifluoroacetic în urină (pentru halotan) - anual- hexaclorbenzen în ser (pentru hexaclorbenzen) - anual- hexaclorciclohexan în sânge sau ser (pentru gamma hexaclorciclohexan) - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- creatinină sanguină - anual- TGO, TGP, gamma GT - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice- miocardiopatii cronice- etilism cronic- dermatozeFişa 55. Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen): toluen, xilen, naftalină etc.)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- spirometrie- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- acid hipuric şi/sau orto- cresol în urină (pentru toluen) - anual- acid metilhipuric în urină (pentru xilen) - anual- examen oftalmologic (pentru naftalen) - anual- hemogramă - anual- spirometrie - anual- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli hematologice- boli cronice ale sistemului nervos central- cataractă pentru naftalenFişa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice (benzine, white-spirit, solvent nafta etc.)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- TGO, TGP, gamma GT - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste- etilism cronic- dermatozeFişa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cărbunelui, a ţiţeiului şi a şisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3- 4- benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator) b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani- spirometrie - anual- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- dermatozeFişa 58. Hidrogenul arseniat şi stibiatExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- examen sumar de urină- ECG- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă şi reticulocite - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT - anual- creatinină sanguină - anual- arsen sau stibiu în urină - anualContraindicaţii:- anemie- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- boli cronice cardiaceFişa 59. Hidrogenul fosforatExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen sumar de urină- spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- spirometrie - anual- pseudocolinesteraza serică - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 60. Hidrogen seleniat şi teluratExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT - anual- spirometrie - anual- telur în urină (pentru telur şi compuşi) - anualContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hepatopatii croniceFişa 61. Hidrogen sulfuratExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- anosmieFişa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) nu este cazulExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- determinarea substanţelor în sânge - anual, la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- epilepsie- dermatozeFişa 63. IzocianaţiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 64. ManganExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) examen neurologicExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen neurologic- anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- manganurie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central şi perifericFişa. 65. MercaptaniExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihiceFişa 66. Mercur metalic şi compuşi anorganici şi organiciExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică, tiroidă, cavitatea bucală) b) creatinină sanguinăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- mercur în urină - semestrial- mercur în sânge - semestrial- creatinină sanguină - anual- examen stomatologic (specialist) - anual, la indicaţa medicului specialist de medicina muncii- examen neurologic - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste- boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie- nefropatii cronice- stomatiteFişa 67. Nichel şi compuşi (în afara nichelului carbonil)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- nichel în urină - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anual- examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului - la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani- examen ORL - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 68. Nichel carbonil şi alţi carbonili metaliciExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- nichel în urină - anual- carboxihemoglobinemie - anual- hemogramă - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioarebronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- cardiopatii cronice- anemie- boli organice ale sistemului nervos central- epilepsieFişa 69. NicotinaExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- boala cardiacă ischemică- epilepsie- arteriopatii perifericeFişa 70. Nitro şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice (în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen şi trinitrofenol)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- ECG- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă (la sfârşitul schimbului de lucru) - anual- methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru - anual- paranitrofenol urinar (pentru nitrobenzen) - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT - anual- creatinina sanguină - anualContraindicaţii:- anemie- hepatopatii cronice- cardiopatii cronice- etilism cronic- boli alergice- cistite, infecţii urinare, litiază renală (pentru toluidină, difenil- amină, dinitrofenol)- dermatozeFişa 71. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiuExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- examen ORL - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 72. Oxid de carbonExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - ECG- hemogramaExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anual- carboxihemoglobinemie - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli cronice ale aparatului cardiovascular- anemie- epilepsieFişa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi, aparat respirator) b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 74. OzonExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- ECG - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boală cardiacă ischemicăFişa 75. Piridina, omologi şi derivaţi (aminopiridina, cloropiridina, picoline - metil piridine -, piperidina)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anual- creatinina sanguină - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli neuropsihice cronice- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- dermatozeFişa 76. Platina (săruri complexe solubile)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 77. Plumb metalic oxizi de plumb şi compuşi anorganiciExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- creatinină sanguină- uroporfirine urinare- ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial- acid deltaaminolevulinic sau protoporfirina liberă eritrocitară - anual şi la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- plumbemie - anual- hemogramă anual- creatinină sanguină - anual- EMG - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boală cardiacă ischemică)- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- afecţiuni psihice- anemie- porfirii- nefropatii cronice- femei în perioada de fertilitate, minori (sub 18 ani)Fişa 78. Plumb tetraetilExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen neurologic- examen psihiatricExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- plumb total sau plumb dietil în urină - semestrial sau imediat după o expunere severă accidentalăContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- epilepsie- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste- hepatopatii cronice- dermatozeFişa 79. Propiolactonă (beta-propiolactonă)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT - anual- creatinină sanguină - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- dermatozeFişa 80. Răşini epoxidiceExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 81. Seleniu şi compuşi (în afară de hidrogenul seleniat)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- spirometrie- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- TGO, TGP, gamma GT - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- coproporfirine - anual- spirometrie - anual- seleniu în urină - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- hipertiroidism- anemie- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- dermatozeFişa 82. Staniu (compuşi organici)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) nu este cazulExamenul medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 83. Stibiu şi compuşi (în afară de hidrogen stibiat)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- spirometrie - anual- stibiu în urină - anual- ECG - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- polinevriteFişa 84. StirenExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- acid mandelic urinar sau fenilglioxalic urinar sau stiren în sânge (pentru stiren) - semestrial- acid mandelic sanguin - semestrial- hemogramă - semestrial- TS, TC, teste de fragilitate vasculară - semestrial- TGO, TGP, gamma GT - semestrialContraindicaţii:- hemopatii- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 85. Sulfură de carbonExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- testul iodazidic la sfârşitul schimbului de lucru - lunar, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- profil lipidic - la 3 ani de la angajare şi apoi anual- ECG - anual- EMG - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- boli psihice (inclusiv nevrozele)- boli endocrine manifeste- arterioscleroză- boala cardiacă ischemică- hipertensiune arterială- etilism cronic- hepatopatii cronice- nefropatii croniceFişa 86. Taliu şi compuşiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistem nervos central şi periferic) b) - glicemie- examen de urină pentru glicozurieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistem nervos central şi periferic)- examen de urină (glicozurie) - anual- ECG - anual- taliu în urină - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- etilism cronic- hipertensiune arterială, boală cardiacă ischemică- diabet zaharat- hipertiroidismFişa 87. Telur şi compuşi (în afara hexafluorurii de telur - vezi fluor)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) nu este cazulExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- telur în urină - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- dermatozeFişa 88. TerebentinăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) examen sumar de urinăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- nefropatii cronice- boli cronice ale căilor urinare- dermatozeFişa 89. Tetraclorură de carbonExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, gamma GT- creatinină sanguinăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT - anual- creatinină sanguină - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- nefropatii cronice- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice- afecţiuni cronice ale aparatului cardiovascular- etilism cronic- dermatozeFişa 90. Tetraoxid de osmiuExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 91. Triclorura, pentaclorura şi pentasulfura de fosfor etc.Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 92. Trimetilen, trinitraminaExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) nu este cazulExamenul medical periodic:- examen clinic general - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- epilepsie- boli psihice cronice- dermatozeFişa 93. Trinitrotoluen şi trinitrofenolExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- examen oftalmologic (pentru cristalin)- ECG- TGO, TGP, gamma GExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- examen oftalmologic (pentru cristalin) - din 3 în 3 ani- hemogramă - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT - anual- methemoglobinemie - anualContraindicaţii:- anemie- nefropatii cronice- hepatopatii cronice- boli cronice cardiovasculare- tulburări cristaliniene- etilism cronic- dermatoze- boli alergiceFişa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoală, negru de fumExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examenul tegumentelor- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani- spirometrie - anualContraindicaţii:- dermatozeFişa 95. Vanadiu (pentaoxidul de vanadiu şi alţi oxizi)Examen medical la angajare: a) conform datelor din dosarul medical b) spirometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- vanadiu în urină - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeFişa 96. VinilcarbazolExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- examen sumar de urină (urobilinogen)- TGO, TGP, gamma GTExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul specialist de medicina muncii - anualContraindicaţii:- hepatopatii cronice- boli neuropsihice cronice- anemie- leucopenii- dermatozeFişa 97. Warfarină şi alte cumariniceExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - hemogramă- timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombină- examen sumar de urină pentru hematurieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- hemogramă - anual- coagulogramă - anual- examen sumar de urină pentru hematurie - anualContraindicaţii:- diateze hemoragipare- ulcer gastric şi duodenal- hemoroizi cu sângerări- anemieFişa 98. Zinc şi compuşiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)Contraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor aeriene superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- dermatozeII. AGENŢI FIZICIFişa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHzExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen oftalmologic (cristalin) - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECG- glicemie- hemogramă completăExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen oftalmologic (cristalin) - la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECG - anual- hemograma - anual- glicemie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos central- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste- boli cronice ale aparatului cardiovascular- afecţiuni hematologice (leucemii)- boli endocrine: tiroidă, hipofiză, gonade- cataractă, glaucom, atrofie optică- diabet zaharatFişa 100. Presiunea atmosferică crescutăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen ORL- examen oftalmologic- examen neurologic- ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen ORL - din 3 în 3 luni- examen oftalmologic - din 3 în 3 luni- examen neurologic - din 3 în 3 luni- ECG - anualContraindicaţii:- vârsta peste 45 ani- obezitate: peste 20% din greutatea normală- etilismul cronic- boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiunea arterială, boală cronică ischemică, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă- osteoartropatii inflamatorii sau degenerative- boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic- retinite, glaucom- afecţiuni endocrineFişa 101. Radiaţii infraroşiiExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) examen oftalmologicExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen oftalmologic - la 5 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 aniContraindicaţii:- keratite, cataractă, retinopatii- dermatozeFişa 102. Radiaţii ionizanteExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) se va insista:- anamneză familială, personală şi profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiaţii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi la eventuale tratamente cu substanţe cu acţiune medulostimulatoare sau meduloinhibitoare;- efectuarea hemogramei complete, cu reticulocite- teste citogenetice (la indicaţie)- examen oftalmologic (specialist), pentru activităţi cu surse de neutroni sau particule grele şi pentru cei care lucrează în imagistică;- examen psihologic;- examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleariExamenul medical periodic:1. pentru toate categoriile de personal expus la radiaţii ionizante;- examen clinic general - anual;- examen hematologic - la 2 ani;- examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicaţie)2. examinări speciale:- pentru operatori care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) şi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG - anual;- pentru angajaţii expuşi la neutroni şi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori şi centrale nuclearoelectrice, centre de producţie radiochimică, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum şi în alte activităţi (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) - din 2 în 2 ani;- pentru angajaţii în sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, în centrele de producţie radiochimică, în staţiile de tratare a deşeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonară posteroanterioară, citologie în spută, analize citogenetice, contorizare de corp uman - apoi din 5 în 5 ani;- pentru angajaţii din unităţile de producţie radiochimică şi din unităţile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcţiei tiroidiene - din 2 în 2 ani;- pentru cei care lucrează în imagistică - examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval;3. în situaţii de expunere excepţională sau accidentală prin expunere externă sau internă:- examen clinic general;- examen hematologic complet;- analize citogenetice (aberaţii cromozomiale);- contorizare de corp uman;- investigaţii de radiotoxicologie;- alte examene de specialitate necesare precizării diagnosticuluiContraindicaţii:A. pentru toate categoriile de activităţi nucleare:1. stări fiziologice:- vârsta sub 18 ani- sarcina, dacă nu se asigură de către angajator expunerea produsului de concepţie sub 1 mSv în perioada restantă de sarcină- sarcina şi alăptarea pentru contaminarea internă2. boli actuale:- boli psihice- etilism cronic- boli ce necesită tratament cu surse de radiaţii ionizante sau investigaţii şi tratamente radiologice de lungă durată- diabet zaharat decompensat - pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiaţii ionizante şi pentru operatorii de reactor nuclear- stări precanceroase, neoplazii în evoluţie, leziuni cutanate capabile de malignizare- afecţiuni hematologice3. antecedente personale şi profesionale:- boala acută de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiaţii ionizanteB. pentru activităţi cu surse de radiaţii ionizante specifice:- activitatea cu particule grele şi neutroni: cataracta de pol anterior- activitatea în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice- activitatea cu surse de radiaţii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioză, tiroidopatii, boli psihice- pentru operatorii de reactor nuclear orice condiţie care produce incapacitate subită, cum ar fi: epilepsia, tulburări mintale, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare sau pierderi de conştienţă.Fişa 103. Radiaţii laserExamen medical de angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examen oftalmologic)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen oftalmologic - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- cataractă- glaucom- retinopatiiFişa 104. Ultrasunete şi infrasuneteExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistemul nervos central)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: sistemul nervos central)Contraindicaţii:- boli cronice ale sistemului nervos centralFişa 105. Radiaţii ultravioleteExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)Examenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)- examen oftalmologic - la 5 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 aniContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- dermatoze- leziuni precanceroase ale pieliiFişa 106. Temperatură ridicatăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - ECG (cu ECG de efort, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii)- ecografie cardiacă, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- glicemie- examen sumar de urină- examen endocrinologic, la indicaţia medicului de medicina muncii- examen neuropsihiatric, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anual- glicemie - anual- examen sumar de urină - anual- ionograma - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale aparatului cardiovascular- litiază renală- insuficienţă corticosuprarenaliană- hipertiroidie- hipotiroidie- dermatoze cronice- ulcer gastric sau duodenal- obezitate (IMC>35 kg/mp)- capacitate sudorală diminuată prin absenţa sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermică ereditară)- afectarea nervilor periferici: diabet zaharat, alcoolism cronic- mucoviscidoza- perioada de convalescenţă după o afecţiune medicală acută sau o intervenţie chirurgicală- stare febrilă- afecţiuni neuropsihice- intoleranţă idiopatică la căldurăFişa 107. Temperatură scăzutăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen ORL- ECG- examen sumar de urină- spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anual- RPS - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- otite, mastoidite, sinuzite cronice- conjunctivite, dacrioadenite cronice- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala ischemică cronică, HTA, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă- sindrom Raynaud- dermatite a frigore- nefropatii cronice- boli imunitare cu anticorpi precipitanţi la rece (crioglobulinemii)- afecţiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetateFişa 108. Vibraţii mecanice (trepidaţii)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) nu este cazulExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibraţiile aplicate întregului corp - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen radiologic al membrelor superioare pentru vibraţiile aplicate sistemului mână-braţ - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- arterită, arteriopatie cronică obliterantă- artrite sau artroze ale articulaţiilor supuse acţiunii vibraţiilor- sindrom Raynaud, boala Raynaud- polinevrite- miozite, tenosinovite ale muşchilor şi tendoanelor supuse acţiunii vibraţiilorFişa 109. ZgomotExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- audiometrieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- audiometrie - anual- examen ORL - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECG şi examen cardiologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihologic din 3 în 3 ani - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- boli cronice ale urechii medii şi interne- psihopatii, nevroze manifeste- hipertensiunea arterială, formă medie sau severă, asociată cu alţi factori de riscIII. AGENŢI FIZICO-CHIMICIValori limită de expunere profesională pentru pulberi
    Nr. crt.DenumireValoare limită (8 ore)Observaţii
    1.Fibre de sticlă cu filament continuu1 fibră/cm3fracţiune respirabilă
    2.Bumbac, in, cânepă1 mg/m3fracţiune inhalabilă
    3.Făină de grâu0,5 mg/m3fracţiune inhalabilă
    4.Cereale (pulberi de)4 mg/m3fracţiune inhalabilă
    5.Celuloză10 mg/m3fracţiune inhalabilă
    6.Cărbune, cocs, grafit (SiO2 sub 5%)2 mg/m3fracţiune respirabilă
    7.Fibre de p-amidă1 fibra/cm3  
    8.Caolin2 mg/m3fracţiune inhalabilă
    9.Ipsos, gips10 mg/m3fracţiune inhalabilă
    10.Marmură, cretă (carbonat de calciu)10 mg/m3fracţiune inhalabilă
    11.Mică3 mg/m3fracţiune inhalabilă
    12.Ciment Portland10 mg/m3fracţiune inhalabilă
    13.Talc fără fibre de azbest2 mg/m3fracţiune inhalabilă
    14.Tutun (pulberi de)10 mg/m3fracţiune inhalabilă
    15.Lemn de esenţă moale (pulberi)5 mg/m3fracţiune inhalabilă
    16.Carbură de siliciu (carborund)10 mg/m3fracţiune inhalabilă
    17.Stearat de zinc10 mg/m3fracţiune inhalabilă
    18.Pulberi fără efect specific10 mg/m3fracţiune respirabilă
  Fişa 110. Aluminiu şi oxid de aluminiuExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- aluminiu în urină - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 111. AzbestExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani- spirometrie - anual- examen citologic al sputei - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- tuberculoza pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepţia complexului primar calcificat- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 112. BariuExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina munciiContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor aeriene superioareFişa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - din 5 în 5 ani- spirometrie - anualContraindicaţii:- conjunctivite şi keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 114. CimentExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani- RPS - la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- conjunctivite, keratite cronice- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice (în funcţie de rezultatele spirometriei)- astm bronşic- dermatozeFişa 115. Dioxid de siliciu liber cristalinExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani- spirometrie - anualContraindicaţii:- forme active sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară, cu excepţia complexului primar calcificat- tuberculoza extrapulmonară actuală sau sechele de orice fel- fibroze pulmonare de orice natură- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală, rinite atrofice- deformaţii mari ale cutiei toracice, afecţiuni ale diafragmului- boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii- boli cronice care diminuează rezistenţa generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat ş.a.)Fişa 116. FierExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 117. Pulberi cu conţinut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlă, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 118. Pulberi organice de natură vegetală şi animală, cu acţiune sensibilizantă şi/sau iritantă (făină de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- spirometrie - anualContraindicaţii:- boli cronice ale căilor respiratorii superioare- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)Fişa 119. Silicaţi (cu excepţia azbestului)- silicaţi simpli: bentonită, caolin, sepiolită, steatită, zirconiu, willemită, orto- şi metasilicaţi de sodiu- silicaţi dubli: mică, topaz, jad, feldspaturi şi piatră ponceExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăFişa 120. StaniuExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - spirometrie- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- spirometrie - anual- RPS - la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 aniContraindicaţii:- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazalăIV. AGENŢI BIOLOGICIFişa 121. Agenţi biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziţiRiscul de boală profesională decurge din posibilitatea infectării angajatului la locul de muncăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) nu este cazulExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examene serologice specifice şi/sau investigaţii pentru depistarea agentului patogen profesional - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiunile sau stările imunosupresiveFişa 122. Substanţe cu acţiune hormonalăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medicalExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrialContraindicaţii:- boli endocrineV. CONDIŢII DE MUNCĂ PARTICULAREFişa 123. Muncă la înălţimeExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: acuitate vizuală şi probe vestibulare de echilibru) b) - examen oftalmologic- examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- audiometrie- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihologic sau examen psihiatric- ECG- glicemieExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: acuitate vizuală şi probe vestibulare de echilibru)- examen oftalmologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECG - anual- glicemie - anual- audiometrie - anual- examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii - anual- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- epilepsie- boli psihice- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- surditate- tulburări de echilibru- dizartrie- afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul- hipertensiune arterială, formă medie sau severă- boală cardiacă ischemică- insuficienţă cardiacă- disfuncţie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare- boli endocrine manifeste- scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecţie optică suficientă (diferenţa de corecţie optică > 3D între ochi)- miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depăşească 2D cyl- glaucom cu unghi îngust neoperat- glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)- afachie- îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20°, în cel puţin 3 cadrane la AO- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)- strabism şi pareze sau paralizii ale muşchilor oculomotori- nistagmus- hialite, corioretinite, uveite- orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală- vârsta sub 18 ani şi peste 55 aniFişa 124. Munca în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiuneExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic, probe vestibulare de echilibru) b)A. pentru reţelele electrice de înaltă tensiune:- examen oftalmologic- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihologic- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECGB. pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune:- examen oftalmologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECGExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic numai la cei care lucrează cu fire colorate, probe vestibulare de echilibru)- examen oftalmologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihologic - (pentru reţelele de medie şi joasă tensiune - doar la indicaţia medicului specialist de medicina muncii)- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECG - anualContraindicaţii:A. pentru reţelele electrice de înaltă tensiune:- afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul- boală cardiacă ischemică- insuficienţă cardiacă- hipertensiune arterială - formă medie sau severă- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic- boli psihice- surditate- dizartrie- tulburări de echilibru- epilepsie- afachie- dezlipire de retină (inclusiv postoperator)- discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)- glaucom cu unghi îngust neoperat- hialite, corioretinite, uveite- îngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel puţin 3 cadrane la AO- miopie peste -3 D cu astigmatism care depăşeşte 2D cyl- nistagmus- scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la AO cu corecţie optică eficientă (diferenţa de corecţie optică > 3D între ochi)- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)- strabism şi pareze sau paralizii ale muşchilor oculomotori- orice afecţiune oculară acută până la vindecare şi reevaluare funcţională vizualăB. pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune:- boli psihice- discromatopsie- scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie- orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizualăFişa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul părţilor moi şi ale osului sau la nivelul formaţiunilor nervoaseExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)Examenul medical periodic: a) examen clinic general - anual (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)- radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- miozite, tendinite, tenosinovite- artroze sau artrite la nivelul muşchilor şi articulaţiilor antrenaţi în procesul de muncăFişa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizualExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: acuitate vizuală) b) examen oftalmologic - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: acuitate vizuală)- examen oftalmologic - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecţie optică eficientă (diferenţa de corecţie optică > 3D între ochi)- glaucom cu unghi îngust neoperat- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)- disfuncţii severe ale echilibrului oculomotor- tulburări ale simţului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cadrul neperceperii lor- retinopatie pigmentară- orice afecţiune oculară acută până la vindecareFişa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotorExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) nu este cazulExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- ECG - anualContraindicaţii:- malformaţii congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor, în funcţie de solicitările specifice profesiei- afecţiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozitePERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITEREA BOLILOR INFECŢIOASE DIRECT SAU INDIRECT (PRIN ALIMENTE, APĂ etc.)Fişa 128. Sectorul alimentar1. Personalul care manipulează carnea crudă din unităţile de industrializate a cărnii.2. Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităţilor de alimentaţie publică şi colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetărie, de îngheţată şi de băuturi răcoritoare.3. Personalul din unităţile de colectare şi industrializare a laptelui4. Personalul din industria semiconservelor de peşte şi ouă5. Restul personalului din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă6. Restul personalului din fabricile şi secţiile de preparate de carne7. Personalul din unităţile de îmbutelierea apelor minerale şi din fabricile de băuturi răcoritoare8. Personalul din unităţile şi punctele de desfacere a alimentelor, care manipulează alimente neambalate9. Personalul din fabricile de produse zaharoase10. Personalul din fabricile şi secţiile de conserve sterilizate11. Personalul din industria de panificaţie, a pastelor făinoase, băuturilor alcooliceOBS: Conţinutul şi prevederile acestei fişe se aplică numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalateExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor) b) - examen coprobacteriologic- examen coproparazitologic- VDRLExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial (atenţie examenul tegumentelor şi mucoaselor)- examen coprobacteriologic - în trimestrul II şi trimestrul III- examen coproparazitologic - anual- VDRL - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite);- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 129. Sectorul zootehnic - personalul care lucrează la îngrijirea animalelor din unităţile zootehnice cu producţie de lapteExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor) b) - spirometrie- VDRL- examen coprobacteriologic- examen coproparazitologic- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)- RPS - anual- spirometrie - la fiecare 3 ani- examen coprobacteriologic - în trimestrul II şi trimestrul III- examen coproparazitologic - anual- VDRL - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau croniceFişa 130. Industria farmaceutică1. Personalul care lucrează nemijlocit cu materia primă şi produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare2. Personalul care lucrează în laboratoare de preparare seruri, vaccinuri şi derivate de sânge3. Personalul care lucrează cu materia primă şi produsul finit ce suferă un proces de sterilizareExamen medical la angajare: a) conform datelor din dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator) b) - spirometrie - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- Ag HBs - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- anticorpi anti-HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- VDRL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coproparazitologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coprobacteriologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)- RPS - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- spirometrie - anual- Ag HBs - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- anticorpi anti-HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- VDRL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coproparazitologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coprobacteriologic - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- afecţiuni alergiceFişa 131. Instalaţii centrale de aprovizionare cu apă potabilă şi alte unităţi de interes public - personalul care participă la următoarele activităţi: amenajarea paturilor filtrante, curăţarea filtrelor şi rezervoarelor, repararea şi întreţinerea puţurilor de captare, a drenurilor, a captărilor de izolareExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor) b) - examen coprobacteriologic- examen coproparazitologic- VDRL- anticorpi antivirus hepatita AExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: la examenul tegumentelor)- examen coprobacteriologic - trimestrul II şi trimestrul III- examen coproparazitologic - anual- anticorpi antivirus hepatita A - anual- VDRL - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare, inclusiv starea de purtător până la sterilizare- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 132. Personal din unităţile de coafură, frizerie şi cosmetică (manichiură şi pedichiură)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor) b) - Ag Hbs- anticorpi anti-HCV- HIV- VDRL- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor)- RPS - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- Ag HBs - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- anticorpi anti-HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- VDRL - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- boli infectocontagioase în evoluţie, până la vindecare- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 133. Personal care asigură întreţinerea curăţeniei în unităţile de cazare publică şi colectivăExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor) b) - VDRL- examen coproparazitologic- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)- RPS - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coproparazitologic - anual- VDRL - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 134. Personalul de la băi, spălătorii publice şi piscineExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor) b) - VDRL- examen coprobacteriologic- examen coproparazitologic- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: la examenul tegumentelor)- RPS - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coprobacteriologic - trimestrul II şi trimestrul III- examen coproparazitologic - anual- VDRL - anualContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveFişa 135. Personalul din sectorul de salubritate şi ecarisajExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor) b) - examen coproparazitologic- anticorpi antivirus hepatita A- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen coproparazitologic - anual- anticorpi antivirus hepatita A - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutiveObservaţii la fişele 128-1351. Contraindicaţii relative:- afecţiuni dermatologice transmisibile acute - lucrătorii cu aceste boli sunt eliminaţi temporar de la locul de muncă până la vindecarea completă a bolii;- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare;- lucrătorii depistaţi cu leziuni pleuropulmonare pe radiografia pulmonară posteroanterioară vor fi îndrumaţi către unitatea teritorială TBC pentru tratament de specialitate;- lucrătorii cu reacţie serologică pentru lues pozitivă pot fi menţionaţi în activitate numai cu avizul medicului specialist dermatovenerolog;- examenul coprobacteriologic urmăreşte depistarea stării de purtător de shigella, salmonella, vibrion holeric.Purtătorii acestor germeni vor efectua tratament specific şi îşi pot relua vechiul loc de muncă numai după efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recoltează la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar următoarele 2 până la 72 de ore.În cazul în care după 2 serii de tratament persoana continuă să fie purtătoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncă, purtătorul putând fi repartizat la alte locuri de muncă fără risc de producere de epidemii.Lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute.2. În sectorul alimentar, şefii de unităţi trebuie să informeze lucrătorii asupra următoarelor simptome şi afecţiuni:- febră- diaree- vărsături- icter- amigdalită- furuncule- panariţii- plăgi ale mâinilor- infecţii ale pielii- supuraţiişi să-i trimită la medic la apariţia acestora şi a oricărei alte stări de boală.Reprimirea la locul de muncă se face de către şefii de unităţi pe baza avizului scris al medicului specialist în care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului specialist de medicina muncii.3. Medicii specialişti de medicina muncii care acordă asistenţă medicală în unităţile cu profil alimentar au următoarele obligaţii:- să examineze lucrătorii trimişi de şefii de unitate şi să precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit şi măsurile care trebuie luate, după caz: internare, schimbare temporară sau definitivă a locului de muncă, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare:- să se deplaseze, dacă este cazul, la locul de muncă al lucrătorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;- să informeze, după caz, autoritatea de sănătate publică teritorială;- să solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea stării de "purtător", în situaţii epidemiologice deosebite şi pentru categoriile de personal care prezintă risc crescut de transmitere de boli infecţioase.4. Personalul medico-sanitar din cadrul autorităţilor de sănătate publică cu rol de inspecţie în domeniul alimentar au următoarele obligaţii:- în cadrul controlului condiţiilor ingienico-sanitare să verifice şi existenţa fişelor de aptitudine ale lucrătorilor;- în situaţii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintă un risc crescut de transmitere a unor boli infecţioase, să dispună efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea stării de "purtător".Prevederile pct. 2, 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului de la staţii de aprovizionare cu apă potabilă, ferme şi unităţi producătoare de lapte, unităţi ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare seruri, vaccinuri şi derivate de sânge. Angajaţii din această categorie expuşi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramină insecto-fungicide organo-fosforice, radiaţii infraroşii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare şi examenul medical periodic, conform fişelor factorilor nocivi respectivi.COLECTIVITĂŢI DE COPII MICI (CREŞE, LEAGĂNE), GRĂDINIŢE ŞI CASE DE COPII;SECŢII (COMPARTIMENTE) DE NOU-NĂSCUŢI, SPITALE (SECŢII) DE PEDIATRIEFişa 136. Personalul sanitar elementar şi personalul de îngrijireExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor) b) - Ag HBs- anticorpi anti-HCV- VDRL- HIV- examen coproparazitologic- examen coprobacteriologic- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen coprobacteriologic - în trimestrul II şi trimestrul III- examen coproparazitologic - anual- VDRL - anual- Ag HBs - anual- anticorpi anti HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- examen coprobacteriologic pozitiv- examen coproparazitologic pozitiv- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare- psihozeFişa 137. Personal sanitar superior, mediu şi personal educativExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor) b) - examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului de muncă- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- Ag HBs- anticorpi anti HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- VDRL- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coproparazitologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coprobacteriologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial (atenţie examenul tegumentelor)- RPS - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- VDRL - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- Ag HBs - anual- anticorpi anti HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coproparazitologic - anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen coprobacteriologic - în trimestrul II şi trimestrul III, la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- examen coprobacteriologic pozitiv- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare- psihozeFişa 138. Instituţii de învăţământExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - RPS- examen psihologic- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- RPS - la indicaţia medicului de medicina muncii- examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - anual- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- psihoze- alcoolism cronicFişa 139. Unităţile de T.B.C.Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - Ag HBs- anticorpi anti HCV- HIV- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- RPSExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- Ag HBs - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- anticorpi anti HCV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- RPS - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii c) contraindicaţii:- psihozeFişa 140. Personal medico-sanitar din unităţile de chirurgie generală, ORL, oftalmologie, obstetrică-ginecologie, stomatologie etc. (unităţi spitaliceşti sau ambulatorii)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - Ag HBs- anticorpi anti HCV- HIV- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- Ag HBs - anual- anticorpi anti HCV - anual- HIV - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive- boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare- psihozeFişa 141. Personal cu funcţie de decizie(funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viaţa politică sau socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare pe teritoriul său de activitate)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - examen psihologic (coeficient de inteligenţă, teste de comportament, teste de personalitate)- examen psihiatricExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - anual- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- psihozeFişa 142. Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina instituţieiExamen medical la angajare: a) conform datelor din examenul medical (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic) b) - examen psihologic- examen oftalmologic- audiometrie- examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECG- glicemieExamenul medical periodic:- examen clinic general -anual (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)- examen psihologic - anual- examen oftalmologic - anual- audiometrie anual- examen ORL - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen neurologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- ECG - anual- glicemie - anualContraindicaţii:- tulburări psihice de orice natură- scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 fără corecţie la ambii ochi- surditate- epilepsie- diabet zaharat decompensat- etilism cronicFişa 143. Personal care lucrează în condiţii de izolareExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - ECG- examen psihologic- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- glicemie- investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesionalăExamenul medical periodic:- examen clinic general - semestrial- ECG - anual- examen psihologic - anual- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- glicemie - anualContraindicaţii:- etilism cronic- boli psihice (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)- diabet zaharat decompensat- boală cardiacă ischemică- hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)- altele, date de tipul expunerii profesionaleFişa. 144. Personal din străinătate care va lucra în RomâniaExamen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- VDRL- Ag HBs- anticorpi anti HCV- HIV- serologie sau investigaţii specifice pentru afecţiuni infecţioase endemice în ţara/regiunea de provenienţăExamenul medical periodic:- examenul clinic general - anual sau semestrial, conform specificului postului de muncă- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- investigaţii corespunzătoare expunerii profesionaleContraindicaţii:- specifice expunerii profesionaleFişa 145. Personal care lucrează în tura de noapte (în intervalul orar 22,00-6,00)Examen medical la angajare: a) conform datelor din Dosarul medical b) - glicemie- ECG- examen psihologic - la indicaţia medicului specialist de medicina muncii- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiExamenul medical periodic:- examen clinic general - anual- glicemie - anual- ECG - anual- examen psihologic - anual- examen psihiatric - la indicaţia medicului specialist de medicina munciiContraindicaţii:- diabet zaharat decompensat- epilepsie- psihoze manifeste
   +  Anexa 2                                       FIŞA                 de solicitare a examenului medical la angajare
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    (numele şi prenumele)
    angajator la întreprinderea/societatea comercială/unitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . , CAEN şi domeniu de activitate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    solicit examen medical de medicina muncii pentru:
    ANGAJARE [ ]   CONTROL MEDICAL PERIODIC [ ]   ADAPTARE [ ]
    RELUAREA MUNCII [ ]   SUPRAVEGHERE SPECIALĂ [ ]   LA CERERE [ ]
    SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ [ ]   ALTELE [ ]
    conform legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, pentru:
    domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut/ă la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având profesiunea/ocupaţia de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi care urmează a fi/ este angajat/ă în funcţia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la locul de muncă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din secţia (atelier, compartiment etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fişa de identificare a factorilor de risc profesional, anexată prezentei cereri.
     
    Data . . . . . . . . . . . . . .Semnătura şi ştampila angajatorului
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 3
    Unitatea . . . . . . . . . . . . . . .Subunitatea . . . . . . . . . . .
    Adresa . . . . . . . . . . . . . . .Adresa . . . . . . . . . . . . . .
    Telefon . . . . . . . . . . . . . . .Telefon . . . . . . . . . . . . .
     
    FIŞA
    de identificare a factorilor de risc profesional
     
    Denumirea postului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Secţia/Departamentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atelierul . . . . . . . . . . . . . .
    NAVETĂ: da [ ] câte ore/zi? [ ]   nu [ ]
    Descrierea activităţii: > În echipă: da [ ] nu [ ]
    Nr. ore/zi [ ] Nr. schimburi de lucru [ ] Schimb de noapte [ ][ ] Pauze organizate [ ] sau nu [ ] /Bandă rulantă [ ]
    > Risc de: infectare [ ] /electrocutare [ ] /înaltă tensiune [ ] /joasă, medie tensiune [ ] / înecare [ ] /asfixiere [ ] /blocare [ ] /microtraumatisme repetate [ ] /lovire [ ] /muşcătură [ ] /zgâriere [ ] / strivire [ ] /tăiere [ ] /înţepare [ ] /împuşcare [ ] /ardere [ ] /opărire [ ] /degerare [ ] /mişcări repetitive [ ]
    > Alte riscuri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Conduce maşina instituţiei: da [ ][ ]nu [ ] Dacă da, ce categorie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Loc de muncă: în condiţii deosebite [ ] /în condiţii speciale [ ] sector alimentar [ ] port-armă [ ]
    Operaţiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Descrierea spaţiului de lucru: > Dimensiuni încăpere: L. . . . . . l. . . . . . . . H. . . . . . . . m
    > Suprafaţă de lucru: verticală [ ] orizontală [ ] oblică [ ]
    > Muncă: în condiţii de izolare [ ] /la înălţime [ ] la altitudine [ ] /în mişcare [ ] /pe sol [ ] / în aer [ ] /pe apă [ ] /sub apă [ ] /nişă [ ] /cabină etanşă [ ] /aer liber [ ] /altele:
    Efort fizic: mic [ ][ ] mediu [ ][ ] mare [ ][ ] foarte mare [ ][ ]
    Poziţie preponderent: ortostatică/în picioare [ ] aşezat [ ] aplecată [ ] mixtă [ ] /Poziţii forţate: da [ ] nu [ ] Dacă da, ce tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Poziţii vicioase: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Gesturi profesionale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Suprasolicitări: vizuale [ ] auditive [ ] stres neuropsihic [ ]
    Suprasolicitări osteomusculoarticulare: da [ ] nu [ ] Dacă da, ce articulaţii: coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombară) [ ] membre superioare (umăr, cot, pumn) [ ] membre inferioare (şold, genunchi, gleznă) [ ]
    Manipulare manuală a maselor: dacă da, precizaţi caracteristicile maselor manipulate: ridicare [ ] coborâre [ ] împingere [ ] tragere [ ] purtare [ ] deplasare [ ]
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Agenţi chimici: (enumeraţi mai jos şi bifaţi caracteristicile lor)*)< L.A.> L.A.FpCP
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .
     
     
    *) Legendă: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos / C = Cancerigen / P = Pătrunde prin piele (Puteţi
    ataşa fişei un tabel separat.)
     
    Agenţi biologici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa . . . . . . . . . . . . . .
    Agenţi cancerigeni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Pulberi profesionale:   [ ] < L.A.[ ] > L.A.  
    . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .[ ][ ]  
    . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .[ ][ ]  
    . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .[ ][ ]  
    Zgomot profesional: < L.A. [ ] / > L.A. [ ] /Zgomote impulsive da [ ] /nu [ ]
    Vibraţii mecanice: < L.A. [ ] / > L.A. [ ]
    Microclimat (conform actelor normative în vigoare):
    TEMPERATURA AERULUI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    > VARIAŢII REPETATE DE TEMPERATURĂ: da [ ] nu [ ]
    PRESIUNEA AERULUI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    UMIDITATE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Radiaţii: da [ ] nu [ ] Dacă da:
    Radiaţii Ionizante < L.A. [ ] > L.A. [ ] Dacă da, se va completa partea specială:
    PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE:
    Data intrării în mediu cu expunere profesională la radiaţii ionizante: Z Z L L A A A A
      I_I_I_I_I_I_I_I_I
     
    Clasificare actuală în grupa A [ ] sau B [ ] şi condiţii de expunere:
     
    Aparatura folosită: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Proces tehnologic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Operaţiuni îndeplinite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Surse folosite: închise [ ] deschise [ ]
    Tip expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ].
    Măsuri de protecţie individuală folosite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Expunere anterioară:
    Perioada: . . . . . . . . . . . . Nr. ani: [ ][ ]
    Doza cumulată prin expunere externă (mSv):I_I_I_I_I
    Doza cumulată prin expunere internă:I_I_I_I_I
    Doza totală:I_I_I_I_I
    Supraexpuneri anterioare
    - excepţionale
    - Tip expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ];
    - data: . . . . . . . . .
    - doza (mSv): . . . . . . . . .
    - concluzii: . . . . . . . . . . . .
    - accidentale
    - Tip expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă şi internă [ ];
    - data: . . . . . . . . .
    - doza (mSv): . . . . . . . . .
    - concluzii: . . . . . . . . . . . .
    Radiaţii Neionizante < L.A. [ ] > L.A. [ ] Tipul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Iluminat: suficient [ ] insuficient [ ] /natural [ ] artificial [ ] mixt [ ]
    Mijloace de protecţie colectivă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mijloace de protecţie individuală: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Echipament de lucru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Anexe igienico-sanitare: vestiar [ ] chiuvetă [ ] WC [ ] duş [ ] sală de mese [ ] spaţiu de recreere [ ]
    Altele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Observaţii:
     
      Data completării: . . . . . . . .
        Angajator
        . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 4
      Unitatea medicală:Adresa:  
        Tel.:  
    DOSAR MEDICAL Nr. . . . . . .
     
    NUMELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENUMELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    SEX: M [ ] F [ ] VÂRSTĂ . . . . . . . . . . . . . . DATA NAŞTERII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ADRESĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    OCUPAŢIA/FUNCŢIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    FORMARE PROFESIONALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    RUTA PROFESIONALĂ
    LOC DE MUNCĂPERIOADAOCUPAŢIA/FUNCŢIANOXE
           
           
           
           
           
           
           
           
    Activităţi îndeplinite la actualul loc de muncă:
     
    Boli profesionale da [ ] nu [ ]
    Accidente de muncă da [ ] nu [ ]
    Medic de familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . .
    Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidenţă cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: . . . . . . . . . . . .
    ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ANTECEDENTE PERSOANELE FIZIOLOGICE ŞI PATOLOGICE/vaccinări/droguri
    UM: . . . . . . . . . . . N= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Fumat: 0 [ ] /de la . . . . . . . . ani, în medie . . . . . . . . . ţigări/zi
    Alcool: 0 [ ]/ocazional [ ]
     
    EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE:
     
    T . . . . . . . . . cm G . . . . . . kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad
    EXAMEN CLINIC:
     
    1. tegumente şi mucoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. ţesut celular subcutanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. sistem ganglionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. aparat locomotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. aparat respirator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. aparat CV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    TA . . . . . . . . . . . . mmHg, AV . . . . . . ./min, pedioase . . . . . . . . , varice . . . . . . . . . . . .
    7. aparat digestiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. aparat urogenital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. SNC, analizatori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    a) acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecţie optică [ ] cu corecţie optică:
    OD . . . . . . . . . OS . . . . . . . . . . .
    b) voce tare voce şoptită
    10. sistem endocrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Concluzii examen clinic:
    [ ] sănătos clinic în momentul examinăriiSemnătura şi parafa
    [ ] diagnostic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .medicului,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):
    [ ] sănătos clinic în momentul examinării
    [ ] diagnostic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    AVIZ MEDICAL:
    pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      Recomandări:
    APT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    APT CONDIŢIONAT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    INAPT TEMPORAR[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    INAPT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Medic de medicina muncii,
      Semnătură şi parafă
     
    Data:
    Data următorului control medical:
     
    EXAMEN MEDICAL PERIODIC:
     
    Simptome actuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Reactualizarea anamnezei profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Simptome la locul de muncă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Reactualizarea anamnezei neprofesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    T . . . . . . . . . cm G . . . . . . kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad
    EXAMEN CLINIC:
     
    1. tegumente şi mucoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. ţesut celular subcutanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. sistem ganglionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. aparat locomotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. aparat respirator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. aparat CV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    TA . . . . . . . . . . . . mmHg, AV . . . . . . ./min, pedioase . . . . . . . . , varice . . . . . . . . . . . .
    7. aparat digestiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. aparat urogenital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. SNC, analizatori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    a) acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecţie optică [ ] cu corecţie optică: OD . . . . . . . . . OS . . . . . . . . . . .
    b) voce tare voce şoptită
    10. sistem endocrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Concluzii examen clinic:
    [ ] sănătos clinic în momentul examinăriiSemnătura şi parafa
    [ ] diagnostic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .medicului,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
     
    EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):
    [ ] sănătos clinic în momentul examinării
    [ ] diagnostic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    AVIZ MEDICAL:
    pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      Recomandări:
    APT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    APT CONDIŢIONAT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    INAPT TEMPORAR[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    INAPT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Medic de medicina muncii,
      Semnătură şi parafă
    Data:
     
    Data următorului control medical:
   +  Anexa 5
      Unitatea medicală:Adresa:  
      Cabinet de medicina munciiTel.:  
    Angajare [ ] Control medical periodic [ ] Adaptare [ ] Reluarea muncii [ ] Supraveghere specială [ ] Alte [ ]
     
    MEDICINA MUNCII - FIŞA DE APTITUDINE Nr. . . . ../. . . . .
    (Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmânează angajatului)
     
    Societate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . .
    NUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PRENUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     
    OCUPAŢIE/FUNCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
    LOC DE MUNCĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    AVIZ MEDICAL:Recomandări:
    APT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    APT CONDIŢIONAT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    INAPT TEMPORAR[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    INAPT[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    DataMedic de medicina muncii (semnătura şi parafa)
  -------