ORDONANTA Nr. 40 din 29 august 1996privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 30 august 1996    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Articolul 8 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 8 - Capitalul social subscris trebuie vărsat integral în termen de până la 2 ani de la data constituirii societăţii bancare.Capitalul social subscris la constituire trebuie vărsat în forma bănească.Societăţile bancare, persoane juridice române, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi dispoziţiilor prezentei legi, pot majoră capitalul social, în afară aditiilor de capital social potrivit reglementărilor în vigoare, şi prin utilizarea următoarelor surse: a) primele de emisiune sau de aport şi alte prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata şi acoperirea cheltuielilor neamortizate efectuate cu astfel de operaţiuni, precum şi rezervele constituite pe seama unor astfel de prime; b) sumele alocate din profitul realizat în perioada de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare potrivit prezentei legi până la data de 31 decembrie 1995 drept surse proprii de constituire a fondului de dezvoltare, în limita valorii clădirilor şi terenurilor destinate exclusiv sediilor unităţilor bancare; c) aporturile în natura la capitalul social aduse de acţionari, constind în clădiri şi terenuri destinate exclusiv sediilor unităţilor bancare.Majorarea capitalului social din sursele prevăzute la lit. b) şi c) nu poate depăşi, cumulat, valoarea capitalului social, subscris şi vărsat, al societăţii bancare existent la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996; d) dividendele din profitul net cuvenite acţionarilor după plata impozitului pe dividende potrivit legii; e) rezervele constituite din profitul net; f) sumele înregistrate ca rezerve din diferenţe de curs valutar, potrivit normelor legale.Majorarea capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute mai sus se poate efectua pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu avizul prealabil al Băncii Naţionale a României."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu-----------------