ORDIN nr. 89 din 20 martie 2007pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007  Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, şi ale art. 6 şi 40 din Legea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006,în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.*) nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,---- Notă *) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007, denumirea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, prevăzut în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.---- Notă **) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 bis abonament, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementarepentru Serviciile Publicede Gospodărie Comunală,Jeanina PredaBucureşti, 20 martie 2007.Nr. 89.  +  Anexa CAIET DE SARCINI - CADRU al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizareObiectul caietului de sarcini-cadru  +  Articolul 1Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitara, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare.  +  Articolul 2 (1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanta cu necesităţile obiective ale consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz, cu respectarea în totalitate a cerinţelor minimale precizate în caietul de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare. (2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz. (3) Caietele de sarcini se întocmesc pentru fiecare activitate specifică serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.  +  Articolul 3La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publică locală are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează: a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate sau care se deleagă; b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole, care vor capata o noua numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru; c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adauga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.  +  Articolul 4Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitara, după caz, au obligaţia ca la întocmirea caietului de sarcini sa definească specificăţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea naţionala.  +  Capitolul I Obiectul caietului de sarcini  +  Articolul 1Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranţa.  +  Articolul 2Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinţa în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.  +  Articolul 3Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii ........ (se trece activitatea specifică serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare) şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.  +  Articolul 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce deriva din actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare. (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestării serviciului/activităţii ........ (se trece activitatea specifică serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare) şi care sunt în vigoare.  +  Articolul 5Serviciul public de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând Q = ..... l/s, Q = ....... mc /zi, mc /an şi presiunea de serviciu minima ...... mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare (se vor completa valorile de debit şi de presiune).  +  Articolul 6Operatorul se angajează sa contracteze şi sa menţină următoarele tipuri de asigurări: a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare; b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii); c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.  +  Articolul 7Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare.  +  Capitolul II Cerinţe organizatorice minimale  +  Articolul 8Operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare va asigura: a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare, în condiţiile legii; e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate; f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare; g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate; h) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare; i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor; j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare; k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate; l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora; m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare; n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; p) aplicarea de metode performanţe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare; q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi; r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă a acestora; s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor; t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte; u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul; v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare; x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.  +  Articolul 9Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare).  +  Articolul 10În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publică locală şi operator.  +  Capitolul III Serviciul de alimentare cu apa  +  Articolul 11Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apa sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei în care se vor detalia: amplasarea fiecărei staţii, tensiunea la intrarea în statie, tensiunea la ieşirea din statie, tipul transformatoarelor, puterea fiecărui transformator, tipul şi puterea de rupere a intrerupatoarelor, schema monofilara, schema de măsura, automatizare şi protecţie, anul punerii în funcţiune, ultima reparatie capitala, ultima verificare profilactica, utilajele alimentate din statie, sursa de rezerva etc.).  +  Articolul 12Datele privind reţelele electrice de forta şi de iluminat sunt prezentate în anexa nr. ... (se precizează numărul anexei în care sunt descrise toate reţelele de forta şi de iluminat, inclusiv cele de joasa tensiune, aferente sistemului de alimentare cu apa: amplasarea fiecărui obiectiv, schemele monofilare defalcate pe obiective, tipul conductoarelor, secţiunea, lungimea, tipul circuitului, instalaţiile de legare la pământ, numărul contactoarelor, intrerupatoarelor, celulelor, punctelor de iluminat, puterea deservita de fiecare circuit etc.).  +  Articolul 13Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apa sunt prezentate în anexa nr. ... (se va indica numărul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale sistemului de alimentare cu energie termica).  +  Articolul 14Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apa-canalizare sunt prezentate în anexa nr. ... (se va indica numărul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale reţelelor de aer comprimat şi utilităţi din incinte).  +  Articolul 15Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat în anexa nr. ... (se trece numărul anexei).  +  Secţiunea 1 Captarea apei brute  +  Articolul 16Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de captare a apei, în aria administrativ-teritorială ..... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea, cu delimitarile acesteia).  +  Articolul 17Sursele de apa folosite pentru alimentarea cu apa se situeaza în ........ (se precizează locaţia în care sunt amplasate sursele de alimentare cu apa).  +  Articolul 18Situaţia surselor de apa de adancime este cea prezentată în anexa nr. à'61 (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 1, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru, în cazul existenţei captarii din surse de adancime).  +  Articolul 19Situaţia surselor de apa de suprafaţa este cea prezentată în anexa nr. à'61 (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 2, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru, în cazul existenţei captarii din surse de suprafaţa).  +  Articolul 20Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 21Instalaţiile electrice aferente captarii apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 22În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, după caz: a) consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea captarii apei la debitul nominal, este: se trece indicatorul; b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza, variatia consumului specific, în funcţie de debit, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apa vehiculate, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii de apa captata şi a cantităţii de apa livrata şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); f) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din statia de captare este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); g) schema statiei de captare a apei, cu pozitionarea utilajelor, construcţiilor şi echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare, conform anexei nr. ... (se trece numărul anexei); h) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere, conform anexei nr. ... (se trece numărul anexei); i) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); j) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru; k) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.  +  Articolul 23Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; c) controlul calităţii apei; d) întreţinerea instalaţiilor din statia de captare; e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor; k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 2-a Tratarea apei brute  +  Articolul 24Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de tratare a apei, în aria administrativ-teritorială ...... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea, cu delimitarile acesteia).  +  Articolul 25Statia de tratare a apei brute este amplasata în ....... (se precizează locaţia în care este amplasata statia de tratare a apei).  +  Articolul 26Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 27Instalaţiile electrice aferente statiei de tratare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 28Componenta obiectelor statiei de tratare este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 3, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 29În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz: a) consumul propriu tehnologic de energie electrica şi de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratarii apei brute, la debitul nominal, este: ...(se trece indicatorul pentru energia electrica şi cei pentru reactivi, defalcati pentru fiecare reactiv în parte); b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza şi variatia consumului specific, în funcţie de debit, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apa vehiculate, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); e) diagramele de variatie a cantităţii de reactiv utilizat, în funcţie de debitul de apa tratata, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); f) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei brute şi tratate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); g) lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiza necertificate sunt cele din anexa nr. ... (se trece numărul anexei); h) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din statia de tratare a apei brute este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); i) schema statiei de tratare a apei, cu pozitionarea utilajelor şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare, conform anexei nr. ... (se trece numărul anexei); j) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere, conform anexei nr. ... (se trece numărul anexei); k) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); l) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru; m) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.  +  Articolul 30Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; c) controlul calităţii apei; d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare; e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor; k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 3-a Transportul apei potabile şi/sau industriale  +  Articolul 31Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de transport a apei potabile şi/sau industriale, în aria administrativ-teritorială .......... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea, cu delimitarile acesteia).  +  Articolul 32Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 33Caracteristicile aductiunii sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 4, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 34În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz: a) consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea transportului apei brute, la debitul nominal este: ...(se trece indicatorul pentru energia electrica); b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); c) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apa vehiculate, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); d) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii apei potabile/brute transportate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica aferente transportului apei potabile/brute este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); f) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi functionale, conform anexei nr. ... (se trece numărul anexei); g) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); h) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru; i) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.  +  Articolul 35Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze: a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; c) controlul calităţii apei; d) întreţinerea conductelor de transport; e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor; j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 4-a Inmagazinarea apei  +  Articolul 36Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de inmagazinare a apei, în aria administrativ-teritorială ...... (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea, cu delimitarile acesteia).  +  Articolul 37Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt amplasate în ..... (se precizează locaţia în care sunt amplasate rezervoarele de inmagazinare a apei).  +  Articolul 38Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 39Instalaţiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 40Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 5, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 41În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, după caz: a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); b) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei inmagazinate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); c) schema statiei de inmagazinare a apei, cu pozitionarea rezervoarelor şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare, conform anexei nr. ... (se trece numărul anexei); d) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); e) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru; f) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.  +  Articolul 42Prestarea activităţii de inmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; c) controlul calităţii apei; d) întreţinerea instalaţiilor; e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor; k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 5-a Distribuţia apei potabile şi/sau industriale  +  Articolul 43Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau industriale, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul ....... (se trece localitatea unde operatorul urmează să-şi desfăşoare activitatea).  +  Articolul 44 (1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale sunt cele din anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 6, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru). (2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apa furnizate sunt cele din anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 7, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru). (3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 8, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 45Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 9, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 46Inventarul hidrantilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile şi sau industriale este prezentat în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 10, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 47Bransamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 11, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 48Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr. ... (se trece numărul anexei în care se prezintă planul reţelei de distribuţie a apei cu pozitionarea obiectelor aparţinând acesteia).  +  Articolul 49În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz: a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); b) graficul privind numărul de utilizatori bransati în ultimii 5 ani este prezentat în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); c) graficele de variatie a consumului de apa minim, mediu şi maxim, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 10 ani, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); d) variatia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); e) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); f) graficul de variatie a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform prevederilor pct. 6.3.5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, este prezentat în anexa .... (se trece numărul anexei); g) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru; h) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.  +  Articolul 50Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se realizeze: a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate; b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale; d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare; f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; g) măsurarea cantităţii de apa intrata/livrata în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apa în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare; h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul; i) furnizarea continua a apei către următoarele instituţii publice:- spitale;- policlinici;- cămine de bătrâni;- leagane de copii;- grădiniţe;- crese;- cămine pentru persoane cu handicap;- centre de resocializare a minorilor;- şcoli.  +  Articolul 51În activitatea sa operatorul va asigura: a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului; c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apa furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţa aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturandu-se separat; d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu; e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;- data şi ora întreruperii furnizarii apei;- data şi ora reluării furnizarii apei; f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după:- reparaţii planificate;- reparaţii accidentale; g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului; h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu apa. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice; i) bilanţul de apa la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.  +  Capitolul IV Serviciul de canalizare  +  Articolul 52Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei în care se vor detalia: amplasarea fiecărei staţii, tensiunea la intrarea în statie, tensiunea la ieşirea din statie, tipul transformatoarelor, puterea fiecărui transformator, tipul şi puterea de rupere a intrerupatoarelor, schema monofilara, schema de măsura, automatizare şi protecţie, anul punerii în funcţiune, ultima reparatie capitala, ultima verificare profilactica, utilajele alimentate din statie, sursa de rezerva etc.).  +  Articolul 53Datele privind reţelele electrice de forta şi de iluminat sunt prezentate în anexa nr. ... (se precizează numărul anexei în care sunt descrise toate reţelele de forta şi de iluminat, inclusiv cele de joasa tensiune, aferente sistemului de alimentare cu apa: amplasarea fiecărui obiectiv, schemele monofilare defalcate pe obiective, tipul conductoarelor, secţiunea, lungimea, tipul circuitului, instalaţiile de legare la pământ, numărul contactoarelor, intrerupatoarelor, celulelor, punctelor de iluminat, puterea deservita de fiecare circuit etc.).  +  Articolul 54Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de canalizare sunt prezentate în anexa nr. ... (se va indica numărul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale sistemului de alimentare cu energie termica).  +  Articolul 55Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apa canalizare sunt prezentate în anexa nr. ... (se va indica numărul anexei în care se vor trece caracteristicile definitorii ale reţelelor de aer comprimat şi utilităţi din incinte).  +  Articolul 56Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat în anexa nr. ... (se trece numărul anexei).  +  Secţiunea 1 Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori  +  Articolul 57Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativă ....... (se trece aria teritorial-administrativă unde operatorul urmează să-şi desfăşoare activitatea).  +  Articolul 58Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate sunt cele din anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 12, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 59Racordurile şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 13, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 60Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de scurgere sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 14, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru. Datele se vor completa separat, dacă este cazul, pentru fiecare sistem de canalizare în parte).  +  Articolul 61Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în anexa nr. ... (se trece numărul anexei în care se prezintă planul sistemului de canalizare cu pozitionarea obiectelor aparţinând acesteia).  +  Articolul 62Profilurile longitudinale ale reţelei de canalizare, pe tronsoane, sunt prezentate în anexele nr. ..... (se trec numerele anexelor în care se prezintă profilul longitudinal a tronsoanelor sistemului de canalizare).  +  Articolul 63În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz: a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); b) graficul privind situaţia numărului de utilizatori racordati în ultimii 5 ani este prezentat în anexa nr. ...(se trece numărul anexei); c) graficele de variatie a cantităţii de ape uzate, minima, medie şi maxima, aferentă utilizatorilor în ultimii 5 ani, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); d) variatia tarifului în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); e) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); f) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru; g) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.  +  Articolul 64Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât să se realizeze: a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate; b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă; d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare; f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;  +  Articolul 65În activitatea sa operatorul va asigura: a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului; c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţa aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat; d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu; e) informarea utilizatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre:- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;- data şi ora reluării serviciului; f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor; g) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.  +  Secţiunea a 2-a Epurarea apelor uzate  +  Articolul 66Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul ....... (se trece localitatea unde operatorul urmează să îşi desfăşoare activitatea).  +  Articolul 67Instalaţiile electrice aferente statiei de epurare cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr. ... (se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 68Componenta părţii mecanice a statiei de epurare a apei uzate este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 15, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 69Componenta părţii biologice a statiei de epurare a apei uzate este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 16, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 70Componenta statiei de pompare a apelor uzate este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 17, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 71Caracteristicile bazinelor de retenţie sunt: .. (pentru fiecare bazin se completează amplasamentul, capacitatea de reţinere, forma, dimensiunile de gabarit şi locul în schema tehnologică).  +  Articolul 72Caracteristicile colectoarelor şi gurilor de deversare în emisar a apelor convenţional curate şi a celor epurate sunt: à'61 (se trece emisarul în care se face deversarea, numărul de colectoare, gurile de deversare etc.).  +  Articolul 73În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz: a) consumul propriu tehnologic de energie electrica şi de reactivi, de proiect, pentru asigurarea epurarii apei uzate, la debitul nominal este: ...(se trece indicatorul pentru energia electrica şi cei pentru reactivi, defalcati pentru fiecare reactiv în parte); b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza, variatia consumului specific, în funcţie de debit, sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe în funcţie de debitele de apa şi de namol vehiculate sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); e) diagramele de variatie a cantităţii de reactiv utilizate în funcţie de debitul de apa uzata epurata sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); f) lista aparatelor de măsura şi de analiza pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei uzate, epurate şi a namolurilor, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); g) lista dotărilor laboratorului chimic, metodele de analiza necertificate sunt cele din anexa nr. ... (se trece numărul anexei); h) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din statia de epurare a apelor uzate este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); i) schema statiei de epurare şi de tratare a namolurilor cu pozitionarea utilajelor şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare conform anexei nr. ... (se trece numărul anexei); j) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere conform anexei nr. ... (se trece numărul anexei); k) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. ... (se trece numărul anexei); l) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru; m) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.  +  Articolul 74Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze: a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor; b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; c) controlul calităţii apei epurate şi a namolurilor supuse valorificării; d) întreţinerea instalaţiilor din statia de epurare; e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a namolurilor supuse valorificării sau depozitarii; j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor; k) menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante; m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente; n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.Tabelul nr. 1Inventarul puţurilor de adancime
                   
    Nr. crt.Sistem tubajDebitul maxim exploatabilGradul de asigurareDiametru puţAdâncimeaUltimul RK1Tipul puţului2
    1              
    2              
    ...              
    n            
  _________ 1) reparatie capitala 2) put de investigatie, supraveghere, exploatareCaracteristicile statiei de pompare
                     
    Nr. crt.Grad de asigurareTip pompăDebit nominalÎnălţimea de pomparePuterea electricăRandamentTuraţieUltimul RK
    1                
    2                
    ...                
    n                
  Tabelul nr. 2Situaţia captarii de suprafaţa
                 
    Nr. crt.Denumirea surseiTipul de construcţieGradul de asigurareDebitul maxim exploatabilTipul prizei de apăUltimul RK
    1            
    2            
    ...            
    n          
  Tabelul nr. 3Tratarea apei brute
                                 
    Nr. crt.DeznisipatorCoagulareDecantoareFiltruDezinfectareCorectare caracter chimic
    tip1debit2debit2reactivcamera de amestectip bazin de reacţietip1debit2tip1debit2debit2metoda4debit2metoda5
    1                            
    2                            
    ...                            
    n                          
  _________ 1) orizontal, vertical, longitudinal 2) debitul nominal şi gradul de asigurare 3) lent, rapid, ultrarapid 4) clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologica, digodinamica, alta metoda 5) deferizare, demanganizare, reducere a duritatii, eliminare a gazelor dizolvate, corectare a gustului şi/sau a mirosului, alteleCaracteristicile statiei de pompare
                     
    Nr. crt.Grad de asigurareTip pompăDebit nominalÎnălţimea de pomparePuterea electricăRandamentTuraţieUltimul RK
    1                
    2                
    ...                
    n              
  Tabelul nr. 4Transportul apei potabile şi/sau industriale
                     
    Nr. crt.Denumire tronsonMater./ D(ext)/gros.Debitul nominalLungimeDELTA(H)Ultimul RKPresiune nominalăPierdere apă exploatare
    1                
    2                
    ...                
    n                
  Tabelul nr. 5Inmagazinarea apei
                 
    Nr. crt.Tip rezervor1Capacitatea de înmagazinareGrad de asigurareRezerva intangibilăData ultimului RKNumăr compartimente
    1            
    2            
    ...            
    n          
  _______ 1) îngropat, semiingropat, aerianTabelul nr. 6Utilizatorii serviciului de distribuţie aapei potabile şi/sau industriale
                   
    Nr. crt.Denumire utilizatorCategorie utilizatorAdresaTip apăDebit nominalPresiuneDn branşament
    1              
    2              
    ...              
    n            
  Tabelul nr. 7Contoarele de apa montate la utilizatorii serviciului de distribuţiea apei potabile şi/sau industriale
                   
    Nr. crt.Denumire utilizatorAdresăTip contorSerie contorData punerii în funcţiuneData scadentăSerie sigiliu
    1              
    2              
    ...              
    n            
  Tabelul nr. 8Datele aferente utilizatorilor necontorizati ai serviciului dedistribuţie a apei potabile şi/sau industriale
                 
    Nr. crt.Denumire utilizatorAdresăTip apăNumăr de locatariUnitatea comercialăBarem
    1            
    2            
    ...            
    n          
  Tabelul nr. 9Staţiile de pompare, repompare şi de hidrofor aparţinând sistemuluide distribuţie a apei brute şi potabile
                           
    Nr. crt.POMPARE/REPOMPAREHIDROFOR
    Denumire staţietip pompădebit nominalînălţime de pompareputerea electricărandamenttip de hidroforvolum rezervor hidroforputere compresorpresiune asiguratăRandament
    1                      
    2                      
    ...                      
    n                    
  Tabelul nr. 10Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei brute şi potabile
                           
    Nr. crt.Denumire tronsonTip apăM/D(ext.)/s1.Qn2L3DELTA(H)4PN5DELTA(Q)6Tip7hidrantDiametru hidrantPoziţionare hidrant
    1                      
    2                      
    ...                      
    n                    
  _________ 1) material/diametru exterior/grosime material 2) debitul nominal 3) lungime tronson 4) pierdere de presiune de proiect 5) presiune nominală 6) pierdere procentuală de apa de proiect 7) subteran, suprateran, pentru stropit spaţii verziTabelul nr. 11Principalele date aferente branşamentelor
                     
    Nr. crt.Adresă branşamentPoziţie căminLungime conductă branşamentDebit nominalDiametru nominal conductăMaterial conductăDiametru nominal contorDimensiuni cămin L/l/h
    1                
    2                
    ...                
    n              
  Tabelul nr. 12Principalele date aferente utilizatorilor serviciului de canalizare
                     
    Nr. crt.Denumire utilizatorCategorie utilizatorAdresaNumăr locatariDebit nominal de apăUnitatea comercialăBaremDiametru racord
    1                
    2                
    ...                
    n              
  Tabelul nr. 13Principalele date caracteristice racordurilor
                   
    Nr. crt.Adresă racordPoziţie căminLungime conductă racordDebit nominalDiametru nominal conductăMaterial conductăDimensiuni cămin L/l/h
    1              
    2              
    ...              
    n            
  Tabelul nr. 14Caracteristicile reţelei de transport a apelor uzate
                       
    Nr. crt.Denumire tronsonMaterialLungimeSecţiunePantaPoziţia căminelorPoziţia gurilor de scurgere
    rupere pantăspălareintersecţie
    1                  
    2                  
    ...                  
    n                
  Tabelul nr. 15Componentele statiei de epurare treapta mecanică
                       
    Nr. crt.GrătareSiteDeznisipatorDebit separator grăsimiDecantor
    tip1debittip2debittipdebittip3debit
    1                  
    2                  
    ...                  
    n                
  ________ 1) gratar plan cu curatare manuală, gratar curb cu curatare mecanică, gratar plan de tip lant cu zale, gratar sita plan, gratar sita rotativ, gratar sita rotativ cu cutit raclor de tip grebla, gratar sita cu melc de raclare, alte tipuri 2) sita vibratoare, sita cu tambur, sita plana curatata mecanic, alte tipuri 3) orizontal, vertical, radial, cu etaj, alt tipTabelul nr. 16Componentele statiei de epurare treapta biologica
                               
    Nr. crt.Epurare naturalăFiltrareAerareDecantareDezinfectareFermentare nămolDeshidratare
    debit iazdebit irigattip1debitdebittipdebitmetodă2concentraţieanaerobă volumaerobă volumtip3volum
    1                          
    2                          
    ...                          
    n                        
  _________ 1) mica sau mare încărcare, cu discuri, alte tipuri 2) clorura de var, clor gazos, radiatii, alte metode 3) iazuri, platforme, filtre vacuum, filtre presa, filtre sita, aparate centrifuge, aparate electroosmotice şi prin procedee tehniceTabelul nr. 17Componentele statiei de pompare apa uzata
                   
    Nr. crt.TipDebit nominalÎnălţime pomparePutereRandamentTuraţieData ultimei RK
    1              
    2              
    ...              
    n            
  -------