ORDONANTA Nr. 39 din 28 august 1996privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 30 august 1996    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţează Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul. (2) Fondul se constituie ca persoana juridică de drept public. Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de Banca Naţionala a României, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului. (3) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea depozitelor constituite la societăţile bancare de către deponenti persoane fizice, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în prezenta ordonanţă. (2) În înţelesul acestei ordonanţe, depozit înseamnă orice sold creditor ce rezultă din sume depuse într-un cont bancar de orice tip, deschis în numele unei sau al mai multor persoane fizice, supuse rambursarii către deponent de către societatea bancară în conformitate cu legea şi cu termenii contractuali aplicabili. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi sumelor reprezentate de certificate de depozit nominative emise de o societate bancară, dar nu şi sumelor reprezentate de alte titluri de credit emise de aceeaşi societate bancară sau obligaţiilor ce rezultă din accepte proprii sau bilete la ordin în circulaţie. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe, sumele prevăzute la alin. (2) nu sunt considerate drept depozite atât timp cît ele servesc drept garanţie pentru operaţiuni desfăşurate de deponent cu respectiva societate bancară. (5) În înţelesul prezentei ordonanţe, sumele reprezentind active ale fondurilor de investiţii nu sunt considerate depozite.  +  Capitolul 2 Societăţile bancare participante şi depozitele garantate  +  Articolul 3Toate societăţile bancare, persoane juridice române, şi sucursalele băncilor străine, care sunt sau vor fi autorizate sa primească fonduri de la persoane fizice în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară (denumite, în continuare, societăţi bancare), sunt obligate sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, în conformitate cu prevederile art. 7.  +  Articolul 4 (1) Fondul garantează, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă, depozitele deţinute de rezidenţi şi nerezidenti, exprimate în moneda naţionala sau străină. (2) Următoarele depozite nu vor fi garantate de către Fond: a) depozitele membrilor consiliului de administraţie, ai comitetului de direcţie şi ai comisiei de cenzori ale societăţii bancare; b) depozitele experţilor contabili, însărcinaţi cu certificarea bilanţului contabil al societăţii bancare; c) depozitele persoanelor fizice care deţin acţiuni ce reprezintă mai mult de 5% din capitalul societăţii bancare; d) depozite ale soţilor, rudelor şi afinilor până la gradul al doilea inclusiv, ale persoanelor enumerate la lit. a), b) şi c) de mai sus; e) depozite ale unor terţe persoane fizice care acţionează în contul persoanelor prevăzute la lit. a), b) şi c); f) depozite ale persoanelor fizice ce deţin funcţii similare cu cele enumerate la lit. a), b) şi c) în alte societăţi comerciale din cadrul aceluiaşi grup de societăţi comerciale sau într-o societate comercială deţinând o participaţie de control în societatea bancară; g) depozite ale persoanelor fizice care au obţinut în mod special, de la aceeaşi societate bancară, dobinzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale. În înţelesul prezentei ordonanţe, se considera condiţii preferenţiale obţinerea de către un deponent persoana fizica, din partea unei societăţi bancare, a unor rate de dobinda sau a altor avantaje financiare ce depăşesc nivelurile practicate de respectiva societate bancară pentru depozite de aceeaşi natura, aceeaşi moneda, aceeaşi categorie, aceeaşi durata şi aceeaşi suma şi care au contribuit la agravarea situaţiei financiare a societăţii bancare. Fondul poate stabili prin reglementările sale şi alte criterii ce vor fi luate în considerare în definirea condiţiilor preferenţiale.  +  Capitolul 3 Nivelul garantarii depozitelor  +  Articolul 5 (1) În cazul în care o societate bancară nu este în măsura să îşi onoreze obligaţiile faţă de deponentii săi, Fondul va garanta plata către deponenti a fondurilor depozitate, indiferent de moneda în care este constituit depozitul ori de numărul sau mărimea depozitelor, în limita unui plafon de garantare de 10.000.000 lei pe deponent. (2) Fondul este autorizat sa modifice anual mărimea plafonului de garantare prevăzut la alin. (1), prin indexarea acestuia cu indicele inflaţiei. Suma rezultată din calcul va fi rotunjita la cea mai apropiată mie de lei. (3) Plafonul de garantare menţionat la alin. (1) va include şi dobinda ce se datorează la aceste depozite până la data stabilită la art. 16 din prezenta ordonanţă şi se va aplica sumei totale a obligaţiei unei societăţi bancare faţă de un deponent, calculată în conformitate cu prevederile art. 6. (4) Depozitele în valută vor fi garantate prin plata echivalentului lor în lei, calculată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2).  +  Articolul 6 (1) Suma totală a obligaţiei unei societăţi bancare faţă de un deponent se va stabili prin însumarea tuturor depozitelor deţinute de acesta, inclusiv a dobinzii datorate şi neplătite la data stabilirii indisponibilitatii depozitelor. (2) Calcularea în lei a obligaţiei în valută se va efectua utilizându-se cursul în lei, publicat de Banca Naţionala a României pentru respectiva moneda străină, în vigoare la data indisponibilitatii depozitelor. (3) În cazul în care societatea bancară deţine o creanta asupra unui deponent, suma prevăzută la alin. (1) va fi redusă în mod corespunzător cu suma obligaţiei acestui deponent faţă de societatea bancară în cauza. (4) În cazul unui depozit comun, unde exista mai mulţi deţinători ai creanţei, partea fiecărui deţinător individual va fi luată în considerare pentru determinarea sumei totale menţionate la alin. (1). În absenta unei prevederi contrare a contractului de depozit, depozitul comun va fi divizat în părţi egale între deponenti. (5) În cazul în care depozitul a fost contractat în favoarea unei terţe persoane (beneficiarul), aceasta persoana va beneficia de garantare cu condiţia ca ea sa fi fost identificata sau să fie identificabila înainte de data la care a fost luată decizia privind indisponibilitatea depozitelor. În cazul în care exista mai mulţi beneficiari se vor aplica regulile pentru depozitul comun.  +  Capitolul 4 Resursele financiare şi indatorarea Fondului  +  Articolul 7 (1) Fondul va avea următoarele resurse financiare: a) contribuţia iniţială a societăţilor bancare; b) contribuţii anuale şi speciale ale societăţilor bancare; c) împrumuturi; d) venituri din lichidarea creanţelor sale; e) venituri din investirea resurselor sale; f) alte venituri (donaţii, subvenţii bugetare). (2) Resursele financiare prevăzute la alin. 1 lit. a), b), c), d) şi f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă. (3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.  +  Articolul 8 (1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, societăţile bancare, persoane juridice române, vor plati o contribuţie iniţială prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) echivalenta cu 1% din capitalul lor social subscris, înregistrat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) În cazul sucursalelor băncilor străine, contribuţia iniţială va fi echivalenta cu 1% din valoarea capitalul social minim prevăzut pentru o societate bancară, persoana juridică română, pentru a fi autorizata sa desfăşoare activitate bancară. (3) Societăţile bancare care vor fi autorizate sa desfăşoare activitate bancară după intrarea în vigoare a acestei ordonanţe vor plati contribuţiile iniţiale prevăzute la alin. (1) şi (2) în termen de 10 zile calendaristice de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare din partea Băncii Naţionale a României. (4) În cazul în care o societate bancară nu plăteşte contribuţia iniţială în intervalul de timp stabilit prin prezenta ordonanţă, la cererea Fondului, Banca Naţionala a României va debita contul curent al societăţii bancare în cauza cu sumele datorate. (5) Contribuţia iniţială plătită de societăţile bancare va fi recunoscută drept cheltuiala deductibilă din punct de vedere fiscal. (6) Societăţile bancare ce vor rezultă ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalităţi de transformare sunt scutite de la plata contribuţiei iniţiale.  +  Articolul 9 (1) Fiecare societate bancară va plati Fondului o contribuţie anuală în valoare de 0,3% din suma totală a depozitelor persoanelor fizice, existenta în sold la data de 31 decembrie a anului precedent. Echivalentul în lei al depozitelor în valută se va calcula utilizându-se cursul în lei al respectivei monede străine, valabil la acea data, comunicat de către Banca Naţionala a României. (2) Contribuţia anuală a fiecărei societăţi bancare se stabileşte pe baza declaraţiilor transmise de către aceasta Fondului, prin intermediul unui formular, ale cărui format şi data de raportare se vor stabili de către Fond. Comisia de cenzori a societăţii bancare, precum şi auditorii externi ai acesteia au obligaţia de a verifica corectitudinea datelor înscrise în formular. (3) Contribuţia anuală pe care trebuie să o plătească o societate bancară nou-autorizata în cursul anului de raportare se va calcula prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinata conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la Banca Naţionala a României până la sfârşitul anului. (4) Fiecare societate bancară este obligată sa plătească contribuţia sa anuală în termenul stabilit de Consiliul de administraţie al Fondului, dar nu mai tirziu de data de 31 martie a anului următor celui de raportare. În condiţiile în care plata contribuţiei anuale nu se va efectua la termen se vor aplica prevederile art. 8 alin. (4). (5) Fondul este autorizat sa majoreze contribuţia anuală ce trebuie plătită de către o societate bancară până la nivelul de 0,6%, dacă aceasta se angajează în politici bancare riscante şi nesanatoase ce pot fi stabilite ca atare de Fond în reglementările sale. Aceasta majorare nu va putea avea loc înainte de a se obţine acordul Băncii Naţionale a României şi a se da dreptul societăţii bancare în cauza să-şi exprime opinia. (6) În cazul în care Consiliul de administraţie al Fondului va decide majorarea contribuţiei anuale în condiţiile prevăzute la alin. (5), acesta va incunostinta societatea bancară respectiva despre decizia sa cu cel puţin o luna înainte de expirarea anului de raportare. (7) Contribuţiile anuale efectuate de societăţile bancare vor fi recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care resursele Fondului sunt insuficiente pentru a rambursa depozitele garantate de acesta, societăţile bancare vor plati o contribuţie specială în condiţiile ce vor fi stabilite de către Consiliul de administraţie al Fondului. Nivelul contribuţiei va fi calculat pe baza depozitelor înregistrate în ultima zi a lunii precedente. Echivalentul în lei al depozitelor în valută va fi calculat utilizându-se cursul comunicat de către Banca Naţionala a României pentru respectiva moneda străină, valabil la acea data. (2) Nivelul contribuţiei speciale plătite în cadrul unui exerciţiu financiar nu poate fi mai mare decît dublul contribuţiei anuale plătite în exerciţiul financiar respectiv. (3) Contribuţiile speciale efectuate de societăţile bancare în condiţiile prevăzute la alin. (1) de mai sus vor fi recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.  +  Articolul 11Plata contribuţiilor societăţilor bancare se va efectua prin creditarea contului Fondului deschis la Banca Naţionala a României.  +  Articolul 12 (1) Când Fondul a acumulat un nivel de resurse care depăşeşte 10% din totalul depozitelor persoanelor fizice aflate în sistemul bancar la acea data, Consiliul de administraţie al Fondului poate decide sa suspende plata contribuţiilor anuale. (2) În condiţiile în care resursele Fondului au scăzut sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata contribuţiilor anuale va fi reluată.  +  Articolul 13Contribuţiile făcute de societăţile bancare nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau dizolvării unei societăţi bancare.  +  Articolul 14 (1) Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) numai dacă activele sale nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligaţiile sale efective. (2) Fondul poate imprumuta de la stat, de la Banca Naţionala a României şi de la alte instituţii financiare. (3) Fondul poate cere Guvernului sa garanteze împrumuturile sale, acesta din urma fiind obligat sa ia o decizie în aceasta privinta în termen de 7 zile de la data cererii.  +  Capitolul 5 Conturi bancare şi utilizarea resurselor Fondului  +  Articolul 15 (1) Fondul are cont curent deschis la Banca Naţionala a României, care poate plati dobinda asupra soldului creditor al acestui cont în condiţiile stabilite de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României. (2) Fondul va investi resursele financiare disponibile în titluri de stat, titluri garantate de stat şi în obligaţiuni ale Băncii Naţionale a României. (3) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depăşi veniturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e). (4) Profiturile Fondului obţinute prin diferenţa dintre veniturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) şi cheltuielile sale curente vor fi utilizate pentru constituirea unui fond anual de premiere a salariaţilor, prin aplicarea unei cote de 2% asupra acestora, iar suma rămasă va fi repartizata pentru realizarea investiţiilor şi reîntregirea surselor pentru garantarea depozitelor în sistemul bancar în conformitate cu deciziile Consiliului de administraţie al Fondului.  +  Capitolul 6 Plata depozitelor garantate  +  Articolul 16 (1) Fondul va compensa plata depozitelor, atunci când acestea devin indisponibile. (2) Depozitele sunt considerate indisponibile la data când: a) societatea bancară nu este în măsura, datorită unor motive care sunt legate direct de situaţia sa financiară, sa ramburseze depozitele conform condiţiilor legale şi contractuale aplicabile şi Banca Naţionala a României, în conformitate cu reglementările sale, a decis sa revoce autorizaţia de funcţionare a acestei societăţi bancare; b) instanţa judecătorească a hotărît lichidarea judiciară a unei societăţi bancare.  +  Articolul 17 (1) În cazul indisponibilitatii depozitelor, Fondul va fixa o limita de timp în cadrul căreia lichidatorul va trebui să-i trimită o situaţie completa privind persoanele fizice garantate de Fond şi suma totală a depozitelor fiecărui deponent garantat la data când depozitele au devenit indisponibile. (2) Fondul este obligat sa publice la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale societăţii bancare şi în cel puţin două ziare de circulaţie naţionala, atât informaţii privind indisponibilitatea depozitelor, cît şi date privind operaţiunea de compensare a depozitelor, perioada în cursul căreia va avea loc compensarea, numele societăţilor bancare care vor fi mandatate să facă plata. De asemenea, vor fi făcute publice condiţiile ce trebuie îndeplinite şi formalităţile de urmat pentru a se obţine compensaţia.  +  Articolul 18 (1) Fondul va verifica creanţele deponentilor în raport cu depozitele indisponibile şi le va plati într-un termen de cel mult 3 luni de la data când depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 16. (2) În situaţii excepţionale şi de la caz la caz, cu acordul Băncii Naţionale a României, Fondul va putea acorda trei prelungiri fără ca vreuna dintre acestea să poată depăşi 3 luni. (3) Prelungirile prevăzute la alineatul de mai sus nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza beneficiarul garanţiei unui deponent care nu a fost în măsura să-şi valorifice la timp dreptul sau la o compensaţie în contul garanţiei. Dacă un deponent nu va putea prezenta o cerere pentru a obţine compensaţia în intervalul de timp prevăzut la alin. (1) şi (2), din motive pentru care în opinia Fondului nu poate fi făcut responsabil, Fondul va putea plati compensaţia şi după expirarea intervalului amintit mai sus, dar nu mai tirziu de 3 ani de la începerea plăţii compensaţiilor.  +  Articolul 19Fondul se subroga în drepturile deponentilor pentru o sumă egala cu plăţile pe care le-a efectuat pentru compensarea depozitelor garantate.  +  Articolul 20Fondul va notifica deponentii asupra sumelor pe cale le vor primi, precum şi asupra modalitatii, locului şi datei plăţii.  +  Articolul 21Fondul poate mandata una sau mai multe societăţi bancare să efectueze plata depozitelor garantate în condiţiile ce vor fi stabilite de acesta.  +  Articolul 22Plata depozitelor garantate va fi facuta în lei.  +  Articolul 23Obligaţia societăţii bancare faţă de deponentii săi se reduce cu suma corespunzătoare plăţilor efectuate de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.  +  Articolul 24Fondul va informa periodic lichidatorul societăţii bancare asupra sumelor plătite deponentilor de către Fond.  +  Articolul 25Creanţele deponentilor, altele decît cele plătite de Fond, vor fi compensate din averea societăţii bancare în conformitate cu prevederile legale privind reorganizarea şi lichidarea judiciară a societăţilor comerciale.  +  Capitolul 7 Administraţia Fondului  +  Articolul 26 (1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie format din 7 membri. (2) Consiliul de administraţie este compus din: a) trei membri numiţi de Banca Naţionala a României. Unul dintre aceştia este prim-viceguvernator sau viceguvernator al Băncii Naţionale a României şi va fi numit din oficiu preşedinte al Consiliului de administraţie al Fondului; b) doi membri numiţi de Asociaţia Română a Băncilor; c) un membru numit de Ministerul Finanţelor; d) un membru numit de Ministerul Justiţiei. (3) Membrii Consiliului de administraţie sunt numiţi pentru un mandat de 3 ani care poate fi reînnoit. (4) Membrii consiliului de administraţie ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcţie până la numirea succesorilor lor. (5) Preşedintele consiliului de administraţie poate fi înlocuit, în caz de absenta sau de imposibilitate temporară de a participa, de un membru al consiliului de administraţie numit de el sau, în absenta acestei numiri, de cel mai în vârsta membru. (6) În caz de deces, incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii consiliului de administraţie, o persoană va fi numita în condiţiile alin. (2) pentru durata restanta a mandatului. Se considera imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive. (7) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului primesc o indemnizaţie în limita a 20% din salariul directorului general executiv al Fondului.  +  Articolul 27Membrii consiliului de administraţie trebuie să fie cetăţeni români, domiciliaţi în România, în vârsta de minimum 35 de ani, cu o buna reputaţie şi activitate profesională în domeniile economic, financiar, bancar sau juridic, având o pregătire în specialitate de minimum 5 ani.  +  Articolul 28 (1) Membrii consiliului de administraţie: a) nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei; b) nu trebuie să fi fost declaraţi faliţi; c) nu trebuie să aibă cazier judiciar. (2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu pot lua parte la luarea deciziilor privind o societate bancară unde este angajata una dintre persoanele menţionate la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 29Calitatea de membru al consiliului de administraţie încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) la apariţia unei incompatibilităţi, sau a unui impediment din cele prevăzute la art. 28 alin. (1); d) prin înlocuire conform art. 26 alin. (6); e) prin revocare de către instituţia care i-a numit în condiţiile art. 26 alin. (2).  +  Articolul 30 (1) Consiliul de administraţie trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe luna în şedinţa ordinară. (2) Consiliul de administraţie poate fi convocat în şedinţa extraordinară de către preşedinte din proprie iniţiativă sau la cererea oricărui membru al consiliului de administraţie. (3) Consiliul de administraţie trebuie să fie convocat în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei. (4) Convocarea trebuie să conţină ordinea de zi, data şi documentele supuse discuţiei, precum şi locul de desfăşurare a şedinţei. (5) Şedinţele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc unde s-a convenit. (6) În situaţia care solicită acţiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată verbal. (7) Consiliul de administraţie deliberează în mod valabil, în prezenta a cel puţin 4 dintre membrii săi. (8) Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritate simpla de voturi din totalul membrilor acestuia. (9) Consiliul de administraţie numeşte cîte un secretar pentru fiecare şedinţa, pentru întocmirea proceselor-verbale ce vor cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de toţi cei care au participat la şedinţa.  +  Articolul 31Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele: a) administrează şi controlează activitatea Fondului şi a directorului general executiv; b) propune Băncii Naţionale a României pentru aprobare statutul Fondului şi aproba reglementările interne ale acestuia; c) aproba structura organizatorică a Fondului şi salariile personalului Fondului, care vor fi corelate cu salariile personalului Băncii Naţionale a României; d) numeşte şi eliberează din funcţie directorul general executiv; e) asigura publicarea listei iniţiale a societăţilor bancare şi a modificărilor ulterioare ale acesteia; f) obţine de la Banca Naţionala a României şi de la societăţile bancare documentele şi informaţiile necesare funcţionarii în bune condiţii a Fondului; g) aproba bilanţul, contul de profit şi pierderi şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale Fondului; h) decide asupra majorării contribuţiilor în conformitate cu art. 9 alin. (5); i) decide asupra suspendării contribuţiilor în conformitate cu art. 12 alin. (1); j) hotărăşte politica de urmat în ceea ce priveşte stabilirea contribuţiilor speciale şi a nivelului acestora; k) decide asupra recurgerii la împrumuturi de către Fond; l) stabileşte şi verifica modul de respectare a criteriilor privind investirea resurselor financiare disponibile ale Fondului; m) asigura îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plăţilor prevăzute de prezenta ordonanţă, în cazul indisponibilitatii depozitelor; n) solicita efectuarea de audit extern la societăţile bancare; o) aproba contractarea, cu persoane fizice şi juridice, române şi străine, de servicii de asistenţa de specialitate; p) exercita orice alte atribuţii ale Fondului prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 32Preşedintele consiliului de administraţie aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administraţie şi îl informează asupra modului de realizare a acestora, în care scop are următoarele competente şi atribuţii: a) prezintă consiliului de administraţie proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul anual de activitate; b) controlează activitatea directorului general executiv; c) îndeplineşte orice atribuţie data în sarcina sa de consiliul de administraţie.  +  Articolul 33Directorul general executiv conduce operativ activitatea curenta a aparatului Fondului. Competentele şi atribuţiile sale sunt următoarele: a) angajează şi reprezintă Fondul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti; b) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi al raportului anual de activitate pe care le prezintă preşedintelui consiliului de administraţie; c) angajează şi concediază salariaţii Fondului; d) angajează cheltuielile legate de funcţionarea aparatului propriu al Fondului; e) prezintă consiliului de administraţie sau preşedintelui acestuia lucrările întocmite de organele de execuţie, asigurind aprobarea acestora, transmiterea lor pentru executare sau comunicarea la alte organe; f) angajează colaboratori externi pentru anumite activităţi; g) exercita orice alte atribuţii ce-i sunt delegate de consiliul de administraţie şi de preşedintele acestuia.  +  Capitolul 8 Situaţii financiare anuale şi controlul acestora  +  Articolul 34Fondul organizează şi tine evidenţa contabilă potrivit normelor emise de Fond, cu avizul Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 35 (1) Fondul va avea 3 cenzori şi tot atitia supleanţi, care vor fi aleşi de către Consiliul de administraţie al Fondului. Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi. (2) Cenzorii Fondului trebuie să fie experţi contabili. (3) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixa stabilită de consiliul de administraţie. (4) Cenzorii îşi vor exercita personal mandatul lor. (5) În caz de moarte, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârsta îl înlocuieşte.  +  Articolul 36Cenzorii Fondului sunt obligaţi: a) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului Fondului să fie îndeplinite de administratori; b) sa certifice indemnizaţia administratorilor; c) sa ia parte la întrunirile consiliului de administraţie, putind cere să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; d) sa certifice situaţiile financiare anuale - bilanţ, cont de profit şi pierderi - care se vor supune aprobării Consiliului de administraţie al Fondului; e) sa întocmească un raport general asupra situaţiilor financiare anuale prezentate consiliului de administraţie şi, dacă este cazul, rapoarte speciale în cadrul aplicării prevederilor legale.  +  Articolul 37Pentru verificarea şi certificarea situaţiilor financiare anuale, Fondul va putea utiliza experţi contabili independenţi sau societăţi comerciale de expertiza contabila.  +  Articolul 38Exerciţiul financiar al Fondului începe la 1 ianuarie şi se termina la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Fondului.  +  Articolul 39Bilanţul contabil anual va fi aprobat de Consiliul de administraţie al Fondului în conformitate cu normele legale în vigoare. Totodată, Consiliul de administraţie al Fondului va prezenta Băncii Naţionale a României un raport anual de activitate cel mai tirziu până la data de 30 aprilie. Acest raport va fi dat publicităţii.  +  Capitolul 9 Informaţii care se vor comunică Fondului  +  Articolul 40 (1) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului, Banca Naţionala a României va comunică orice informaţii disponibile pe care le apreciază ca necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor acestuia. (2) Fondul poate cere societăţilor bancare doar informaţiile care sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale şi care nu sunt disponibile la Banca Naţionala a României. (3) Informaţiile obţinute vor fi utilizate de către Fond, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.  +  Articolul 41 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Fondul poate numi un auditor sau o altă persoană sa examineze evidentele contabile ale unei societăţi bancare. O asemenea examinare poate avea loc numai după obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României. (2) În cadrul examinării menţionate la alin. (1) de mai sus, Fondul sau persoana mandatata de acesta poate să solicite membrilor consiliului de administraţie şi salariaţilor societăţii bancare, precum şi auditorilor acestei societăţi orice informaţii necesare pentru calculul depozitelor garantate.  +  Articolul 42Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii Fondului, cît şi celelalte persoane angajate de către Fond au obligaţia de a nu dezvălui informaţiile obţinute în cursul activităţii lor decît în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul 10 Informaţii pentru deponenti  +  Articolul 43 (1) Societăţile bancare sunt obligate sa comunice deponentilor toate informaţiile de care aceştia au nevoie referitoare la Fond, în special cele privind tipurile de depozite garantate, nivelul şi modul de calcul al garanţiei, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a se obţine o compensaţie din partea Fondului. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie disponibile la toate sediile societăţilor bancare, într-un loc accesibil deponentilor, şi să fie prezentate într-o formă uşor de înţeles. (3) Fondul va stabili reguli de prezentare a informaţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 44Societăţile bancare nu au dreptul să facă anunţuri către public în care să se prevadă alte tipuri de depozite garantate sau niveluri de garantare a depozitelor persoanelor fizice mai mari decît cele stabilite conform prezentei ordonanţe.  +  Capitolul 11 Sancţiuni  +  Articolul 45 (1) Dacă o societate bancară nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, Banca Naţionala a României, la solicitarea Fondului, poate proceda la modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii bancare respective în sensul retragerii dreptului acesteia de a atrage depozite de la persoanele fizice. (2) Depozitele constituite înaintea datei de modificare a autorizaţiei de funcţionare în condiţiile alin. (1) rămân garantate până la scadenta lor.  +  Articolul 46Societatea bancară căreia i-a fost modificată autorizaţia de funcţionare de către Banca Naţionala a României va continua să fie obligată sa plătească contribuţia anuală pentru exerciţiul financiar în cursul căruia a avut loc modificarea autorizaţiei de funcţionare.  +  Capitolul 12 Dispoziţii finale  +  Articolul 47Fondul este scutit de orice impozite şi taxe privind activitatea sa.  +  Articolul 48Fondul este scutit de plată oricăror comisioane pentru operaţiunile efectuate de Banca Naţionala a României în contul sau.  +  Articolul 49Cheltuielile privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului aferente primului sau exerciţiu financiar vor fi finanţate din profitul net al Băncii Naţionale a României pe anul 1996. Aceste cheltuieli vor fi rambursate Băncii Naţionale a României de către Fond, de îndată ce acesta va obţine venituri prin plata contribuţiilor în conformitate cu art. 7.  +  Articolul 50Prima întrunire a Consiliului de administraţie al Fondului se va tine în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 51Fondul va elabora statutul sau şi reglementări în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 52Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 37 din Legea nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu--------------------