DECIZIE nr. 391 din 17 aprilie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65^1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorIon Tiucă - procurorDoina Suliman - magistrat-asistent şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65^1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Marius-Cristian Epure în Dosarul nr. 9J/2006 al Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători.La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei şi consilierul juridic Otilia Luiz pentru partea Comisia de disciplină pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.Cauza se află în stare de judecată.Autorul excepţiei solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în faţa Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători.Reprezentantul Comisiei de disciplină pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens, depune note scrise la dosar.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 1 februarie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 9J/2006, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65^1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de judecătorul Marius-Cristian Epure de la Tribunalul Constanţa cu ocazia soluţionării acţiunii disciplinare exercitate de Comisia de disciplină pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 65^1 din Legea nr. 303/2004, introduse prin art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006, contravin prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (6), coroborate cu cele ale art. 73 alin. (3) lit. l), ale art. 41 alin. (1), precum şi celor ale art. 23 alin. (11), interpretate, potrivit art. 20 alin. (2), prin prisma art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acest sens, arată, în esenţă, că prin textul de lege criticat, "în mod indirect, dar explicit, a fost afectat regimul uneia din instituţiile fundamentale ale statului, respectiv a Consiliului Superior al Magistraturii, şi regimul drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de Constituţie, respectiv a dreptului la muncă reglementat de art. 41 alin. (1) din Constituţia României, mai precis a dreptului fundamental de a exercita o profesie anume, în speţă aceea de magistrat."În opinia Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituţional.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei şi ale părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Constituţia stabileşte în art. 146 lit. d) atribuţia Curţii Constituţionale de a hotărî asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial. În aplicarea acestei prevederi constituţionale, art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale se referă, în mod expres, la excepţiile ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe, stabilind condiţiile în care Curtea poate fi sesizată. Aşadar, este fără îndoială că atât Constituţia, cât şi Legea nr. 47/1992 recunosc numai instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial dreptul de a sesiza Curtea Constituţională cu excepţii de neconstituţionalitate ridicate în faţa lor.Capitolul VI al titlului III al Constituţiei României este consacrat autorităţii judecătoreşti, sub această denumire fiind reglementate, pe secţiuni, instanţele judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii.Potrivit prevederilor constituţionale ale art. 126 alin. (1), "Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege". În virtutea acestor dispoziţii, numai Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are statut constituţional, celelalte instanţe judecătoreşti urmând a fi stabilite prin lege.În aplicarea acestui text constituţional, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, prevede în art. 2 alin. (2) că instanţele judecătoreşti sunt "a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) curţi de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; e) instanţe militare; f) judecătorii."Aşa fiind, sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate nu poate fi făcută în mod legal decât de una dintre instanţele judecătoreşti enumerate de lege.În acelaşi sens a interpretat Curtea Constituţională noţiunea de instanţă judecătorească în cazurile în care s-a pronunţat cu privire la respectarea accesului liber la justiţie.Astfel, prin Decizia nr. 148 din 16 aprilie 2003 privind constituţionalitatea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, referindu-se la atribuţia Consiliului Superior al Magistraturii, aşa cum este stabilită în art. 134 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia acesta "îndeplineşte rolul de instanţă de judecată, prin secţiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică", Curtea a statuat că această dispoziţie constituţională nu poate interzice accesul liber la justiţie al persoanei judecate de această "instanţă extrajudiciară."Consiliul Superior al Magistraturii este o autoritate judecătorească ale cărei organizare şi funcţionare sunt stabilite prin Legea nr. 317/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005. Implicarea Senatului în desemnarea membrilor acestui consiliu aşază activitatea de numire a judecătorilor şi procurorilor, precum şi activitatea jurisdicţională în materie disciplinară a acestora într-un cadru profesional şi moral adecvat pentru garantarea şi supremaţia Constituţiei.Având în vedere aceste argumente, rezultă că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece Curtea Constituţională nu a fost legal sesizată, aşa cum prevăd dispoziţiile constituţionale ale art. 146 lit. d) şi dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992, de o instanţă judecătorească.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65^1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Marius-Cristian Epure în Dosarul nr. 9J/2006 al Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 aprilie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent şef,Doina Suliman------