LEGEA nr. 41 din 18 decembrie 1990privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 decembrie 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Apărării Naţionale este organul central al puterii executive care organizează, conduce şi coordonează activitatea în domeniul apărării, în scopul asigurării independentei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României, precum şi a ordinii constituţionale.  +  Articolul 2Ministerul Apărării Naţionale asigura, în activitatea pe care o desfăşoară, aplicarea legilor, decretelor, hotărîrilor guvernului, precum şi a hotărîrilor Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.Ministrul apărării naţionale răspunde pentru întreaga activitate pe care o desfăşoară ministerul în faţa guvernului, precum şi, în calitate de membru al guvernului, în faţa parlamentului.Ca membru al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, ministrul apărării naţionale răspunde şi în faţa acestui organism.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Apărării Naţionale colaborează cu ministerele şi celelalte organe de stat şi organizaţii.  +  Capitolul 2 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 4Conducerea Ministerului Apărării Naţionale se exercită de către ministru. Pe lîngă ministru funcţionează Consiliul Militar Superior al Armatei, ca organ consultativ.  +  Articolul 5Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat şi organizaţii din ţara, precum şi cu organisme similare din alte tari.În aplicarea prevederilor legale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul este ajutat de un secretar de stat şi şef al Marelui Stat Major, care este inlocuitorul de drept al acestuia, precum şi de 3-4 secretari de stat.Structura organizatorică a Ministerului Apărării Naţionale se aproba de guvern şi cuprinde: Marele Stat Major, departamente, direcţii, Cabinetul ministrului, comandamente, inspectorate, secţii, birouri şi compartimente. Secretarul de stat şi şef al Marelui Stat Major, precum şi secretarii de stat şi şefii de departamente, se numesc prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 7Consiliul Militar Superior al Armatei se compune din: secretarii de stat, comandantii sau şefii comandamentelor de arma, armata, ai direcţiilor centrale, inspectorii de arma, şeful compartimentului juridic, cadre cu funcţii de conducere, specialişti cu experienta şi înaltă calificare, precum şi alte persoane din armata, stabilite de ministrul apărării naţionale.Preşedinte al Consiliului Militar Superior al Armatei este ministrul apărării naţionale. În lipsa ministrului, atribuţiile preşedintelui se îndeplinesc de şeful Marelui Stat Major.Consiliul Militar Superior al Armatei îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament aprobat de ministrul apărării naţionale.  +  Articolul 8Personalul Ministerului Apărării Naţionale este format din personal militar şi civil.  +  Articolul 9Atribuţiile şi funcţionarea unităţilor din structura organizatorică, potrivit art. 6 alin. 2, se aproba de ministrul apărării naţionale.  +  Articolul 10În cadrul Ministerului Apărării Naţionale funcţionează: Consiliul de inzestrare, Consiliul superior al învăţămîntului militar, Consiliul tehnico-economic şi Comisia de coordonare a cercetărilor ştiinţifice, a căror organizare, atribuţii şi componenta se aproba de ministrul apărării naţionale, la propunerea preşedintelui consiliului sau comisiei.  +  Articolul 11Ministerul Apărării Naţionale poate avea în subordinea sa regii autonome, cluburi, asociaţii sportive şi formaţii cultural-artistice.  +  Capitolul 3 Atribuţii  +  Articolul 12Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii specifice: a) aduce la îndeplinire sarcinile ce-i revin cu privire la realizarea sistemului de apărare a României; b) analizează şi propune măsurile ce se impun pentru asigurarea capacităţii de apărare a tarii, pregătirea operativă a teritoriului, precum şi proiectul planului de întrebuinţare a armatei în caz de război; c) asigura o permanenta capacitate de lupta şi de mobilizare a armatei şi pregătirea rezervistilor; urmăreşte, controlează şi îndrumă pregătirea de mobilizare a economiei tarii la toate nivelurile, în vederea asigurării permanente a nevoilor de apărare a tarii; d) asigura apărarea integrităţii teritoriului, inclusiv a spaţiului aerian şi a apelor teritoriale; organizează şi asigura apărarea frontierelor de stat; e) asigura punerea în aplicare a planului de cooperare cu Ministerul de Interne, în legătură cu intervenţia şi misiunile unităţilor, inclusiv utilizarea armamentului, muniţiilor şi tehnicii din dotare, pentru paza şi apărarea unor obiective importante de pe teritoriul naţional, menţinerea şi restabilirea ordinii de drept; f) prezintă sau avizează, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare, proiecte de acte normative; g) realizează încadrarea armatei cu personal militar şi civil necesar îndeplinirii sarcinilor ce-i revin; h) întreţine relaţii de colaborare cu ministerele apărării din celelalte state ale lumii; asigura, prin atasatii săi militari, reprezentarea armatei române în raporturile cu armatele statelor cu care România are relaţii diplomatice; i) sprijină activitatea celorlalte ministere şi altor organe de stat, precum şi a unităţilor economice care au sarcini cu privire la apărarea tarii, controlind, în acelaşi timp, modul în care acestea îşi îndeplinesc sarcinile ce le revin, în acest domeniu, conform legii; j) asigura, împreună cu celelalte ministere şi organe de stat şi organizaţii economice, inzestrarea armatei cu armament, tehnica militară moderna, construcţii şi materiale necesare întreţinerii şi cazarii efectivelor; k) aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi urmăreşte executarea acestora la termenele stabilite; l) conduce, îndrumă şi coordonează activitatea de comerţ exterior privind importul de tehnica militară şi asigurarea asistenţei tehnice corespunzătoare, precum şi activitatea privind exportul de produse cu destinaţie militară şi documentaţiile pentru acestea; m) colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de stat, în vederea producerii de tehnica militară; n) stabileşte normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnica militară şi alte bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale, stabileşte normele privind planificarea, asigurarea materială şi financiară, decontarea, evidenta şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare unităţilor subordonate; o) înfăptuieşte sarcinile ce-i revin în legătură cu organizarea şi funcţionarea apărării civile şi teritoriale în România; p) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare pentru judecarea abaterilor de la demnitatea ostaseasca săvîrşite de către militarii din cadrele permanente; r) ia măsurile ce se impun, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru rechizitionarea de bunuri şi chemarea la prestări de servicii, potrivit cu nevoile armatei; s) conduce şi îndrumă învăţămîntul militar, înfiinţează şi organizează licee militare, precum şi şcoli militare pentru pregătirea maiştrilor militari şi subofiţerilor, centre de instrucţie şi cursuri pentru pregătirea şi perfecţionarea militarilor;s,) aproba înfiinţarea, dislocarea şi redislocarea unităţilor în timp de pace pînă la esalonul brigada exclusiv; t) echivaleaza studiile militare urmate în străinătate cu studiile militare din ţara, în vederea încadrării cadrelor respective în funcţii pentru care statele de organizare prevăd anumite studii; stabileşte criteriile pentru echivalarea studiilor între diferite instituţii de învăţămînt militar, eliberînd acte de echivalare în acest scop, folositoare în armata;t,) elaborează regulamente şi instrucţiuni cu caracter militar necesare instruirii personalului armatei; editează publicaţii şi lucrări legate de domeniul de activitate al armatei; u) coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare şi proiectare din unităţile subordonate; v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 13Ministerul Apărării Naţionale are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la organele centrale şi locale de stat, precum şi de la persoanele fizice şi juridice, date, informaţii sau documente, necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 14Prin armata, în sensul prezentei legi, se înţeleg trupele Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 15Ministerul Apărării Naţionale asigura, potrivit legii, asistenţa medicală, socială, drepturile de pensie şi asigurări sociale ale personalului, precum şi ale familiilor şi urmaşilor acestuia.  +  Articolul 16Ministerul Apărării Naţionale are un parc propriu de autovehicule pentru aparatul central şi unităţile din subordine, care se stabileşte prin statele de organizare ale unităţilor.  +  Articolul 17Dispoziţiile legii privind organizarea şi funcţionarea ministerelor se aplică în mod corespunzător în armata, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 444/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU---------------