HOTĂRÂRE nr. 411 din 4 mai 2007privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 11 mai 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul se organizează şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică, în aparatul de lucru al Guvernului. (2) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul asigură şi coordonează realizarea activităţilor în cadrul raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament.  +  Articolul 2Pentru asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament; b) funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem de promovare a iniţiativelor legislative şi de urmărire a lor în toate fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constituţiei, celorlalte acte normative şi procedurii parlamentare; c) funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a Guvernului României.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează, pe baza propunerilor formulate de autorităţile administraţiei publice centrale în conformitate cu Programul de guvernare acceptat de Parlament, proiectul programului legislativ al Guvernului, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, şi asigură, în funcţie de priorităţi, actualizarea anuală a acestui program; b) prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în priorităţi legislative şi urmăreşte dezbaterea şi adoptarea acestora de către Parlament; c) urmăreşte transmiterea proiectelor de legi iniţiate de Guvern către Camera Parlamentului care, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, urmează să fie sesizată ca primă Cameră şi trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) susţine priorităţile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi şi a programului de activitate în şedinţele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; e) susţine cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de legi în procedură de urgenţă de către Parlament; f) transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de legi sau propunerile legislative, amendamentele formulate de Guvern; g) realizează coordonarea interministerială în vederea susţinerii guvernamentale a proiectelor de legi şi a punctelor de vedere ale Guvernului asupra iniţiativelor legislative parlamentare în comisiile permanente şi în cadrul dezbaterilor din şedinţele celor două Camere ale Parlamentului, de către ministerele de resort; h) asigură participarea reprezentanţilor Guvernului la şedinţele comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, precum şi la şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului, de fiecare dată când prezenţa membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie; i) transmite către ministerele de resort proiectele de legi în forma adoptată de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte, întocmite de comisiile permanente, precum şi formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului; j) elaborează, pe baza propunerilor ministerelor interesate, proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; k) avizează, din punctul de vedere al oportunităţii emiterii în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, proiectele de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului; l) primeşte şi distribuie întrebările şi interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigură transmiterea răspunsurilor şi prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare; m) ia măsurile necesare pentru pregătirea şi susţinerea poziţiei Guvernului în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură; n) asigură informarea membrilor Guvernului cu privire la declaraţiile politice ale senatorilor şi deputaţilor care vizează activitatea Guvernului; o) elaborează, pe baza propunerilor şi observaţiilor formulate de ministerele de resort, proiectul punctului de vedere al Guvernului în cazul iniţiativelor legislative parlamentare, solicitat de Parlament potrivit art. 111 din Constituţia României, republicată, pe care îl supune spre aprobare Guvernului; de asemenea, transmite către ministerele de resort punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de comisiile permanente asupra iniţiativelor legislative parlamentare, precum şi formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului; p) prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în cadrul controlului parlamentar, de către Camera Deputaţilor, de către Senat sau de către comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora; q) asigură depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor şi declaraţiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului; r) prezintă Guvernului informări, la sfârşitul sesiunilor ordinare ale Parlamentului sau ori de câte ori este cazul, cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar, precum şi la alte activităţi din cadrul relaţiilor dintre Guvern şi Parlament. (2) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul realizează coordonarea interministerială a activităţilor din domeniu. (3) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări date de primul-ministru.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul solicită informaţii de la autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se exercită de către ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, membru al Guvernului, ordonator terţiar de credite. (2) Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul reprezintă departamentul în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul îndeplineşte, în domeniul de activitate al departamentului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) În activitatea de conducere a departamentului, ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul este ajutat de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (6) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul.  +  Articolul 6Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul răspunde de întreaga activitate a departamentului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se aprobă prin decizie a primului-ministru. (2) Structura organizatorică detaliată, atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul. (3) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea ori încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul. (4) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 8Personalul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 9În structura Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul şi cabinetele secretarilor de stat.  +  Articolul 10Finanţarea activităţii Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 11Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, şi dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii sale atât în sediul Senatului, cât şi în cel al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 177/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 11 martie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentrurelaţia cu Parlamentul,Mihai Alexandru VoicuSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril Bolojanp. Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Akos Derzsi,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de statBucureşti, 4 mai 2007.Nr. 411.-------------