ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 9 mai 2007pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 11 mai 2007    Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect şi termenul foarte scurt rămas până la data desfăşurării referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României,ţinând cont de deficienţele constatate în procesul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, care nu permit existenţa unui control eficient referitor la identificarea şi sancţionarea persoanelor care votează multiplu,toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă articolul 43 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:"Art. 43^1. - (1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoţit de buletinele de vot nule şi cele contestate, de contestaţiile formulate şi de listele electorale suplimentare completate la secţia de votare, va fi înaintat biroului electoral de circumscripţie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit de cel puţin 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi, şi de pază militară. (2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi cele anulate, ştampilele de la secţia de votare, copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale speciale, folosite în secţia de votare, se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secţia de votare. (3) Copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale speciale vor fi păstrate, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în arhiva judecătoriilor, separat de celelalte documente şi materiale electorale şi de documentele acestor instanţe, pentru a putea fi consultate în vederea depistării unor eventuale voturi multiple. (4) Procesul-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie, însoţit de toate procesele-verbale ale secţiilor de votare din circumscripţie şi de listele electorale suplimentare primite, precum şi de contestaţiile formulate, va fi înaintat la Biroul Electoral Central. (5) Biroul Electoral Central va înainta listele electorale suplimentare Autorităţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualei existenţe a unor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2)."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 34.---------