ORDONANTA Nr. 37 din 28 august 1996pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 30 august 1996    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul 2 al articolului 3 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Activitatea de control şi de decontare a investiţiilor care se realizează din fonduri publice se va efectua, în continuare, prin băncile comerciale până la preluarea acestor operaţiuni de către trezoreriile din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor."2. Alineatul 3 al articolului 10 se înlocuieşte cu trei alineate, care vor avea următorul cuprins:"În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se prevăd şi taxele poştale pentru transmiterea în contul general al trezoreriei statului a sumelor încasate în numerar din impozite şi taxe, taxele şi comisioanele pentru expedierea documentelor privind operaţiunile trezoreriei statului, precum şi comisioanele plătite băncilor comerciale şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni pentru operaţiunile pe care acestea le executa în contul trezoreriei statului.Taxele şi comisioanele respective se negociaza între reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi cei ai unităţilor prestatoare de servicii, în care scop se încheie convenţii bilaterale în care se prevăd nivelul taxelor şi al comisioanelor, termenele de plată, precum şi condiţiile în care se pot modifica convenţiile respective.În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se pot prevedea şi cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri de natura mijloacelor fixe, necesare desfăşurării activităţii trezoreriei statului."3. Prima fraza a alineatului 7 al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului se reportează în anul imediat următor ca resursa a trezoreriei statului, din care soldul favorabil între dobinzile şi alte venituri încasate şi dobinzile şi alte costuri plătite, aferente împrumuturilor externe guvernamentale, se evidenţiază distinct şi este destinat serviciului datoriei publice externe."4. După articolul 10 se introduc articolele 10^1 şi 10^2, care vor avea următorul cuprins:"Art. 10^1 - Creanţele trezoreriei statului rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale, precum şi din alte operaţiuni derulate prin trezoreria statului se urmăresc şi se executa în condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru creanţele bugetare.Art. 10^2 - Efectuarea, de către instituţiile publice, de încasări şi plati în conturi deschise în afară contului general al trezoreriei statului ori în alte conturi decît cele stabilite prin prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, limite care se pot actualiza prin legea bugetară anuală.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor.Contravenţiilor prevăzute la alin. 1 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările ulterioare, precum şi cu completările din prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------