HOTĂRÂRE nr. 328 din 28 martie 2007pentru aprobarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate, având ca scop finalizarea electrificării localităţilor urbane, rurale izolate şi a obiectivelor sociale dispersate, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Perioada de implementare a programului este cuprinsă între anii 2007-2009.  +  Articolul 2 (1) Se înfiinţează Unitatea de management al programului pentru implementarea şi monitorizarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate, denumită în continuare U.M.P. "Electrificare 2007-2009". (2) U.M.P. "Electrificare 2007-2009" se constituie în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea executivă a secretarului de stat pentru comunităţile locale. (3) Se aprobă structura de organizare a U.M.P. "Electrificare 2007-2009", prevăzută în anexa nr. 2. (4) Numărul de personal prevăzut în anexa nr. 2 se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2007. (5) Regulamentul de funcţionare al U.M.P. "Electrificare 2007-2009" şi numirea directorului său se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate se asigură de o comisie interministerială de coordonare, constituită potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în subordinea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi formată dintr-un preşedinte, secretarul de stat pentru comunităţile locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 2 membri cu funcţia de secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, respectiv Ministerului Finanţelor Publice, desemnaţi de către aceste ministere şi numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 4 (1) Regulamentul privind implementarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate se elaborează de către U.M.P. "Electrificare 2007-2009", se avizează de Comisia interministerială de coordonare a programului şi se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Proiectul regulamentului privind implementarea Programului "Electrificare 2007-2009" se notifică Consiliului Concurenţei înainte de aprobarea acestuia prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Reţelele de distribuţie a energiei electrice realizate din fonduri publice fac parte din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale. (4) În vederea asigurării compatibilităţii măsurilor de natura ajutorului de stat cu mediul concurenţial normal, eventualele măsuri de ajutor de stat vor fi acordate după îndeplinirea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei şi Comerţului a procedurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate este prevăzută în anexa nr. 3. (2) Sursele de finanţare atrase de către părţile implicate în program, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 3, fac parte din program, care se modifică corespunzător, potrivit legii. (3) U.M.P. "Electrificare 2007-2009" controlează şi modul de gestiune a asistenţei financiare nerambursabile comunitare acordate consiliilor locale pentru acest program.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul administraţieişi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul economieişi comerţului,Varujan VosganianMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 martie 2007.Nr. 328.  +  Anexa 1PROGRAM 28/03/2007  +  Anexa 2STRUCTURA DE ORGANIZAREa Unităţii de management al Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate (implementare şi monitorizare)                    ┌─────────────────────┐                    │ Director de proiect │                    └─────────┬───────────┘                  ┌────┬────┬─┴──┬────┬────┐                 ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐                 │A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│                 └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘Legenda:────────A - Compartimentul evaluare tehnică 4 specialiştiB - Compartimentul evaluare economică 2 specialiştiC - Compartimentul economic 2 specialiştiD - Compartimentul contractare 3 specialiştiE - Compartimentul achiziţii 3 specialiştiF - Compartimentul de implementare 6 specialişti  +  Anexa 3FINANŢAREA PROGRAMULUITotal estimativ privind sumele necesare defalcate pe ani                                                                   - mii lei -┌────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┐│ An │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ TOTAL: ││ Surse │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤│ TOTAL: │94.907 │ 192.360 │ 192.360 │ 479.627│├────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤│Din bugetele locale │ 5.195 │ 12.934 │ 12.934 │ 31.063│├────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤│Din bugetul de stat - prin ministerele │33.389 │ 66.779 │ 66.779 │ 166.947││implicate, conform art. 12 din │ │ │ │ │Legea nr. 13/2007 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤│Împrumuturi, din care: │11.467 │ 22.934 │ 22.934 │ 57.335│├────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤│ - Consilii locale │11.467 │ 11.467 │ 11.467 │ 34.401│├────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤│ - Ministerul Administraţiei şi │ │ │ │ ││ Internelor*) │ - │ 11.467 │ 11.467 │ 22.934│├────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤│Granturi şi investiţii ale operatorilor │ │ │ │ ││de distribuţie │33.389 │ 66.779 │ 66.779 │ 166.947│├────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤│Fonduri europene │11.467 │ 22.934 │ 22.934 │ 57.335│└────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┘_______ Notă *) Conform art. 15 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative".Unitatea de management al programului funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu stabilirea unei colaborări cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.Conturile de finanţare sunt monitorizate de către Unitatea de management al programului şi sunt alimentate din surse la dispoziţia următoarelor instituţii: autorităţi ale administraţiei publice locale, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Ministerul Integrării Europene - Direcţia generală de dezvoltare regională -, prin Unitatea de management al programului pentru fondurile structurale destinate domeniului energetic pe programe de extindere a reţelei naţionale de distribuţie energie electrică.Garanţiile agenţilor economici care solicită înscrierea în procesul licitaţiei publice sunt vărsate în conturi separate, cu titlu de fond de garanţie, deblocabil numai cu acordul Unităţii de management al programului.Caietul de sarcini pentru licitaţie este elaborat de Unitatea de management al programului în formula inserării tuturor măsurilor asigurătorii ce pot conduce la buna desfăşurare a programului.Finanţarea Programului "Electrificare 2007-2009" se face şi prin contractarea de împrumuturi de către consiliile locale şi din alocări din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, eşalonat pe perioada 2007-2009. Ca ultimă posibilitate de finanţare, acolo unde sumele necesare nu se pot acoperi prin primele două surse de finanţare, este contractarea unor împrumuturi de către Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu Legea datoriei publice nr. 313/2004. Această formă de finanţare urmează a se reglementa prin hotărâre a Guvernului, după înfiinţarea Unităţii de management al programului.Beneficiarul împrumutului contractat de către Ministerul Finanţelor Publice este Ministerul Administraţiei şi Internelor, care efectuează şi plata serviciului datoriei publice.Rambursarea împrumutului contractat de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumutului se fac din sumele alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.__________