ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, prin care a fost înființat Ministerul Internelor și Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administrației și Internelor, în subordinea noului minister fiind ulterior trecute Administrația Națională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,ținând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru organizatoric și funcțional al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pentru evitarea producerii unui blocaj instituțional sau a unor dificultăți în ceea ce privește funcționarea optimă a instituției, în lipsa cadrului normativ care să stabilească organizarea, funcționarea și atribuțiile noii instituții, elemente care vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București.(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative exercită, conform Constituției și legilor țării, atribuțiile ce îi revin cu privire la:a) apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a proprietății publice și private;b) realizarea Programului de guvernare și a strategiilor în domeniul reformei administrației publice și ordinii publice și monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborării și aplicării programelor de reformă instituțională de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale;c) îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare în domeniile sale de competență;d) funcția publică și funcționarii publici;e) reprezentarea Guvernului pe plan local;f) respectarea regimului general al autonomiei locale și principiilor constituționale ale descentralizării și deconcentrării serviciilor publice;g) parteneriat cu autoritățile locale și cu structurile asociative ale autorităților publice locale;h) activitatea privind parcurile industriale și zonele defavorizate;i) activitatea de cadastru, geodezie, cartografie și publicitate imobiliară;j) serviciile comunitare de utilități publice;k) administrarea rezervelor de stat;l) protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență;m) regimul actelor de identitate și de stare civilă, al pașapoartelor simple, al permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor;n) administrarea și protecția Fondului arhivistic național;o) asigurarea aplicării strategiei și politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;p) asigurarea ordinii publice;r) paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor;s) prevenirea și combaterea faptelor antisociale;t) respectarea regimului juridic al frontierei de stat;u) regimul juridic al străinilor, al solicitanților de azil și al persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România;v) apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă a populației și bunurilor.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de competență, Ministerul Internelor și Reformei Administrative exercită următoarele funcții:a) funcția de strategie, prin care elaborează politicile sectoriale și strategiile de punere în aplicare a Programului de guvernare și a politicilor comunitare în domeniile sale de competență;b) funcția de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în vederea realizării obiectivelor strategice și a transpunerii acquis-ului comunitar pentru domeniile sale de competență;c) funcția de autoritate de stat, prin care asigură punerea în aplicare și respectarea reglementărilor legale pentru domeniile sale de competență, precum și monitorizarea realizării politicilor și strategiilor în domeniile sale de competență;d) funcția de reprezentare, prin care asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern, pe plan extern și în cadrul instituțiilor și structurilor Uniunii Europene pentru domeniile sale de competență;e) funcția de management public, prin care asigură administrarea proprietății publice și private a statului pentru care statul este responsabil în domeniile sale de competență, precum și managementul serviciilor și resurselor financiare și umane;f) funcția de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial - Creșterea capacității administrative;g) funcția de autoritate de management pentru Facilitatea Schengen;h) funcția de coordonare a utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru domeniile sale de competență;i) funcția de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, pentru domeniile sale de competență.  +  Articolul 3(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative îndeplinește următoarele atribuții principale:a) în domeniul administrației publice:1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice centrale și locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene și legislația internă, și asigură realizarea strategiilor și programelor în domeniul său de activitate;2. îndrumă și controlează activitatea prefecților și a instituțiilor prefecților cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege;3. monitorizează cooperarea structurilor deconcentrate ale administrației publice centrale, de pe plan local, cu autoritățile administrației publice locale;4. îndrumă și sprijină autoritățile publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege;5. asigură aplicarea în mod unitar a principiilor autonomiei locale și descentralizării;6. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul țării a legislației în vigoare referitoare la atribuțiile de reprezentare a statului de către aleșii locali;7. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul țării a atribuțiilor delegate prin acte normative, pentru domeniul său de competență;8. elaborează, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivităților locale interesate;9. asigură evidența unităților administrativ-teritoriale, a satelor și a celorlalte localități componente ale acestora;10. organizează evidența denumirii unităților administrativ-teritoriale și a satelor și localităților componente:11. asigură evidența aleșilor locali din unitățile administrativ-teritoriale;12. asigură realizarea parteneriatului cu autoritățile administrației publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecționării cadrului legislativ și instituțional și prin acordarea de asistență tehnică în scopul accesării fondurilor Uniunii Europene;13. avizează și monitorizează acordurile și convențiile de cooperare pe care autoritățile administrației publice locale le încheie cu autorități ale administrației publice locale din alte țări;14. elaborează și monitorizează strategii și programe de dezvoltare a infrastructurii unităților administrativ-teritoriale cu finanțare internă și externă, precum și a serviciilor publice de interes general;15. sprijină dezvoltarea capacității financiare prin elaborarea de politici fiscale și bugetare la nivelul administrației publice locale;16. dezvoltă o bază națională de date care să asigure un sistem informațional unitar la nivelul administrației publice locale;17. sprijină realizarea de investiții locale în infrastructură și în serviciile publice la nivel local;18. implementează măsuri pentru înființarea, sprijinirea și dezvoltarea parcurilor industriale;19. implementează programe pentru dezvoltarea parcurilor industriale, finanțate din sumele care se alocă anual din bugetul de stat sau din alte surse atrase;20. îndeplinește obligațiile ce îi revin conform legislației în materia ajutorului de stat, în calitate de inițiator/furnizor, pentru domeniile de competență;21. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul și parteneriatul social cu confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național;22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrația publică, activitatea de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecție, cadastru, cartografie și publicitate imobiliară, activitatea de evidență a persoanelor, precum și activitatea de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență civilă;23. constituie și utilizează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor;24. asigură constituirea, evidența, selecționarea, păstrarea, conservarea și folosirea în interes public a documentelor din Fondul arhivistic național;25. administrează, în condițiile legii, rezervele de stat;26. îndeplinește, în condițiile legii, prin structurile competente, funcția de autoritate națională de reglementare pentru următoarele servicii comunitare de utilități publice: alimentare cu apă; canalizare și epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepția activităților de producere a energiei termice în cogenerare; salubrizarea localităților; iluminatul public; administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;27. organizează și coordonează activitatea de personalizare, emitere și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple;28. organizează și coordonează activitatea de emitere și evidență a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere;b) în domeniul ordinii, siguranței publice și securității naționale:1. stabilește, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a proprietății publice și private;2. organizează și desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități pentru prevenirea și combaterea terorismului, a criminalității organizate, a traficului și consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migrației ilegale, a criminalității informatice, precum și a altor fenomene infracționale și fapte antisociale;3. coordonează, evaluează și monitorizează, prin organele de specialitate, la nivel național, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane, precum și a celor din domeniul protecției și asistenței acordate victimelor acestuia;4. organizează, îndrumă și coordonează activitatea de protecție a persoanelor, bunurilor, obiectivelor și valorilor și organizează paza obiectivelor de importanță deosebită date în competență potrivit legii;5. elaborează și asigură punerea în aplicare a documentelor strategice și operaționale privind întrebuințarea, planificarea și realizarea capacității operaționale a forțelor de ordine și siguranță publică pe timp de pace, în situații de criză și la război;6. desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități de prevenire și combatere a acțiunilor de nerespectare a regimului juridic al produselor militare și al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare;7. asigură, potrivit competențelor, desfășurarea activității pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală;8. organizează activitatea de protecție a martorilor;9. solicită de la autorități publice, de la persoane fizice sau juridice informații, date și documente necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege și în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinație, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului;10. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României și realizează coordonarea interministerială în acest domeniu;11. asigură, prin structurile specializate, aplicarea strategiei și politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, în condițiile legii;12. constituie și utilizează Registrul național al armelor și Cazierul judiciar;13. constituie și utilizează Sistemul național de evidență a străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României;14. implementează politicile României în domeniul azilului;15. organizează și execută asigurarea medicală și psihologică a personalului propriu care participă la misiuni specifice;16. conduce activitatea de informații, contrainformații și securitate în domeniile sale de competență;c) alte atribuții:1. elaborează, avizează și ține evidența proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a unităților din structura sa, a autorităților administrației publice locale și le susține în fața Guvernului și a Parlamentului;2. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare, îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor și programelor naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene și reprezentarea României la Consiliul JAI și în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene, pentru domeniile sale de competență;3. asigură procesul de notificare a legislației naționale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare, în domeniile sale de competență;4. asigură procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative comunitare și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare pentru domeniile sale de competență;5. fundamentează pozițiile României în procedurile precontencioase și contencioase în fața instanțelor și a instituțiilor comunitare, pentru domeniile sale de competență;6. elaborează cadrul instituțional și normativ necesar pentru accesarea fondurilor comunitare în domeniul său de competență;7. elaborează obiectivele și orientările activității internaționale în domeniul administrației publice și afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce îi revin din strategiile naționale și documentele internaționale la care România este parte; organizează, coordonează, monitorizează, asigură și execută, în țară și în străinătate, activități de cooperare, reprezentare și relații internaționale în domeniul său de competență;8. elaborează normele de înzestrare, întrebuințare, întreținere și reparare pentru armament, tehnică militară și alte bunuri din dotare, precum și normele de consum pentru muniții și alte materiale; stabilește normele privind planificarea materială și financiară, decontarea, evidența și controlul mijloacelor materiale și bănești necesare structurilor subordonate;9. coordonează și controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele normative proprii de organizare și funcționare;10. realizează managementul resurselor umane din cadrul ministerului;11. elaborează proiectul de buget al ministerului, organizează și controlează întreaga activitate economico-financiară a ordonatorilor de credite;12. realizează managementul logistic;13. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfășurată de societățile comerciale, precum și de alte unități sau formațiuni din subordine;14. organizează, coordonează și controlează activitatea proprie de comunicații, informatică, poștă militară, precum și cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea și protecția comunicațiilor; administrează spectrul radioelectric guvernamental și neguvernamental atribuit pentru îndeplinirea misiunilor specifice;15. implementează și administrează sistemele complexe de comunicații și tehnologia informației atât pentru asigurarea misiunilor operative proprii, cât și pentru asigurarea nevoilor de cooperare ale structurilor ministerului cu alte instituții, în calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori în alte cazuri stabilite prin lege;16. organizează și asigură, prin unitățile de specialitate proprii, asistență psihologică și medicală profilactică, curativă și de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora și alte categorii de asistați;17. asigură protecția juridică a patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată;18. organizează, conduce și controlează activitatea de transparență decizională, informare publică și de relații cu presa, tradiții-educație, asistență religioasă și sport, de realizare a publicațiilor, filmelor, emisiunilor și materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifică;19. negociază și încheie contracte de asistență de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul său de activitate;20. conduce instituțiile proprii de învățământ de specialitate;21. răspunde de executarea măsurilor de apărare a țării, în domeniul său de activitate, potrivit legii;22. asigură desfășurarea tuturor activităților în conformitate cu normele de protecție a mediului.(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.  +  Articolul 4(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Ministerul Internelor și Reformei Administrative cooperează cu celelalte ministere și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și colaborează cu autoritățile administrației publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele și sindicatele, asociațiile și organizațiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoanele fizice, în condițiile prevăzute de lege.(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative organizează, asigură și desfășoară relații de cooperare cu autoritățile specializate din alte state în domeniile sale de competență, iar prin atașați de afaceri interne sau ofițeri de legătură asigură reprezentarea instituției în raporturile cu autoritățile similare ale statelor cu care România întreține relații diplomatice sau cu organisme și organizații internaționale.  +  Articolul 5La solicitarea Președintelui României și cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Internelor și Reformei Administrative participă cu efective și tehnică din dotare la misiuni internaționale sau multinaționale umanitare și de menținere a păcii în afara teritoriului național.  +  Articolul 6Ministerul Internelor și Reformei Administrative răspunde în fața Guvernului, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a Parlamentului de modul în care aplică prevederile Constituției, ale celorlalte acte normative, precum și ale tratatelor internaționale la care România este parte.  +  Articolul 7(1) Conducerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative se exercită de către ministru.(2) Ministrul internelor și reformei administrative are calitatea de ordonator principal de credite.(3) Ministrul internelor și reformei administrative reprezintă și angajează Ministerul Internelor și Reformei Administrative în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare unor persoane din subordine.(4) În exercitarea atribuțiilor legale, ministrul internelor și reformei administrative emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.  +  Articolul 8În absența ministrului internelor și reformei administrative, conducerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia.  +  Articolul 9(1) Secretarii de stat și secretarul general răspund de organizarea și conducerea activității structurilor coordonate, potrivit atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.(2) Secretarii de stat sunt numiți și eliberați din funcție de către primul-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncți. Secretarul general și secretarii generali adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Pe lângă ministrul internelor și reformei administrative funcționează Colegiul ministerului, ca organ consultativ.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.(3) Direcția generală de informații și protecție internă este structura specializată a ministerului care desfășoară activități de informații, contrainformații și securitate, în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii și combaterii amenințărilor la adresa securității naționale privind misiunile, personalul, patrimoniul și informațiile clasificate din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(4) Direcția generală anticorupție este structura specializată a ministerului pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu.  +  Articolul 11(1) În fața autorităților jurisdicționale Ministerul Internelor și Reformei Administrative este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.(2) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordonează activitățile din teritoriu ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, conform legii.  +  Articolul 12(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative are în structură, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, unitățile subordonate acestuia, organe și unități centrale de specialitate, unități teritoriale, servicii publice deconcentrate, precum și alte componente constituite în condițiile legii ca instituții civile sau militare.(2) Structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Încadrarea unităților pe categorii, organizarea, funcționarea și dotarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului.(4) Ministrul internelor și reformei administrative, pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înființa, desființa, disloca și redisloca unități, până la eșalonul brigadă, exclusiv, servicii, secții, birouri, compartimente și subunități, în limita posturilor aprobate și a fondurilor bănești alocate.(5) Ministrul internelor și reformei administrative stabilește prin ordin, dacă legea nu prevede altfel, conducătorii unităților și subunităților din subordine, care au calitatea de ordonator de credite. Unitățile și subunitățile din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, au personalitate juridică.(6) Direcțiile generale/direcțiile din aparatul central al Ministerului Internelor și Reformei Administrative coordonează, controlează și monitorizează, potrivit competențelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către structurile prevăzute la alin. (1).(7) În cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative funcționează Corpul Național al Polițiștilor, persoană juridică de drept public, ale cărui atribuții sunt stabilite prin lege.  +  Articolul 13(1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative sunt: Institutul Național de Administrație, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Administrația Națională a Rezervelor de Stat, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Arhivele Naționale.(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila", Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică, structură operațională fără personalitate juridică, care are în compunere Direcția generală management operațional, ca structură a aparatului central al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, și următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila", Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.(4) În cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative funcționează Centrul Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică, structură interinstituțională de suport decizional, care asigură managementul acțiunilor în situații de criză în domeniul ordinii publice.(5) Organizarea, funcționarea și compunerea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14Ministerul Internelor și Reformei Administrative poate constitui ori prelua în administrare sau, după caz, în coordonare instituții publice, regii autonome, companii, societăți comerciale, unități sanitare, amenajări recreativ-sportive, asociații, fundații, locuințe de serviciu și de intervenție, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 15(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative are în proprietate sau în administrare, după caz, clădiri, terenuri și dotări specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicații și informatică, mijloace tehnice specifice, precum și alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare și tabelele de înzestrare.(2) Normativele de cheltuieli privind întreținerea și funcționarea spațiilor și mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, în condițiile legii.  +  Articolul 16Pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale Ministerul Internelor și Reformei Administrative poate utiliza, în condițiile legii, serviciile unor consilieri sau consultanți străini, raporturile cu aceștia stabilindu-se prin contract individual, pentru fiecare caz în parte.  +  Articolul 17(1) Personalul Ministerului Internelor și Reformei Administrative se compune din: funcționari publici, polițiști - funcționari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum și soldați și gradați voluntari.(2) Din efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative fac parte și elevi și studenți înmatriculați în instituțiile de învățământ proprii, în condițiile legii.(3) Personalul Ministerului Internelor și Reformei Administrative se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.(4) Personalul din Ministerul Internelor și Reformei Administrative poate beneficia, ca măsură de protecție socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative și sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului.(5) Ministerul Internelor și Reformei Administrative poate desfășura programe pentru construirea de locuințe, proprietate a personalului instituției, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.(6) Terenurile prevăzute la alin. (5) se trec, în condițiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuințelor dobândind, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, un drept de folosință oneros asupra terenurilor pe durata existenței construcțiilor.(7) Personalului Ministerului Internelor și Reformei Administrative trimis la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României și la organismele internaționale specializate din străinătate, precum și ofițerilor de legătură le sunt aplicabile dispozițiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(8) Pe timpul participării la misiunile forțelor prevăzute la art. 5, efectivelor Ministerului Internelor și Reformei Administrative le sunt aplicabile dispozițiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.(9) Atașații de afaceri interne și ofițerii de legătură desemnați de către ministrul internelor și reformei administrative sunt trimiși la post în condițiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 18(1) Posturile Ministerului Internelor și Reformei Administrative se compun din cele ale fostului Minister al Administrației și Internelor, precum și din cele ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.(2) Personalul fostului Minister al Administrației și Internelor, al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, în condițiile legii, cu menținerea funcțiilor deținute.(3) Personalul Ministerului Internelor și Reformei Administrative beneficiază de drepturile dobândite anterior, conform legislației, precum și, cu excepția personalului preluat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, în limita bugetului aprobat, de indemnizații și sporuri specifice instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.(4) Administrația Națională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice își păstrează sediile, atribuțiile, posturile și structurile organizatorice stabilite potrivit legii.  +  Articolul 19(1) Patrimoniul Ministerului Internelor și Reformei Administrative se compune din cel al fostului Minister al Administrației și Internelor, al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, patrimoniul Ministerului Internelor și Reformei Administrative va fi inventariat, iar evidențele contabile vor fi actualizate în mod corespunzător.  +  Articolul 20Ministerul Internelor și Reformei Administrative poate angaja și efectua prestări de servicii pentru persoanele juridice sau fizice, în condițiile legii.  +  Articolul 21Ministerul Internelor și Reformei Administrative asigură personalul propriu și tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum și pentru cazuri de răspundere civilă. Condițiile privind asigurarea personalului ministerului și a tehnicii din dotare, precum și categoriile de personal și tehnică din dotare care se asigură se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 22(1) Fondurile necesare desfășurării activităților în Ministerul Internelor și Reformei Administrative se asigură de la bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite.(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative și unitățile din structura acestuia pot beneficia de donații, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 23(1) Se înființează Inspectoratul de Aviație, ca structură de specialitate în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Unității Speciale de Aviație.(2) Organizarea și funcționarea Inspectoratului de Aviație se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 24Înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Imigrări, ca organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative se stabilesc prin lege.  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 24.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
  secretar de stat
  București, 25 aprilie 2007.Nr. 30.