LEGE nr. 125 din 5 mai 2007privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări: 1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii agricoli din sectorul vegetal, persoane fizice şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, precum şi grupuri de producători recunoscute/recunoscute preliminar şi organizaţii de producători recunoscute, în scopul obţinerii producţiei agricole. (2) Beneficiarii sprijinului financiar pentru procesarea inului şi a cânepei pentru fibră sunt prim-procesatorii autorizaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform legislaţiei în vigoare." 2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 7 sunt producătorii agricoli din sectorul zootehnic, crescători de animale, persoane fizice şi/sau persoane juridice care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, şi sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul naţional al exploataţiilor, operatori economici acreditaţi pentru desfăşurarea activităţilor de ameliorare din zootehnie, precum şi grupurile de producători recunoscute şi asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale, constituite conform legislaţiei în vigoare." 3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În completarea formelor de sprijin financiar de la bugetul de stat prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sectorul îmbunătăţirilor funciare se acordă sprijin financiar pentru: a) asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; c) irigarea culturilor agricole." 4. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Lista activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a fiecărui an, cuantumul sprijinului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă aferentă fiecărei activităţi şi/sau ca sumă fixă pe unitatea de măsură, precum hectar/tonă/cap de animal/familii de albine/litru, dintre activităţile cuprinse în anexele nr. 1-5, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului." 5. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Sprijinul financiar, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, se va acorda pentru anul 2007, începând cu luna ianuarie, producătorilor agricoli care au depus sau vor depune documentaţiile legale." 6. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Persoanele fizice şi/sau juridice care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente sprijinului financiar prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de sprijin financiar pentru o perioadă de 3 ani." 7. La anexa nr. 1, litera a) cu punctele 1-19 şi litera c) cu punctul 1 se abrogă. 8. La anexa nr. 1, litera e), punctele 1 şi 2 ale literei e) şi punctul 2 al literei f) vor avea următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din agricultură
    e) susţinerea structurilor asociative din agricultură şi industrie alimentară
    1.susţinerea costurilor aferente participării şi/sau organizării de manifestări expoziţionale, pentru grupuri şi organizaţii de producători, asociaţii patronale şi profesionale
    2.susţinerea costurilor privind achiziţionarea de către grupurile şi organizaţiile de producători, asociaţii patronale şi profesionale de aparatură IT, software, baze de date
    f) susţinerea unor costuri de producţie
    2.subvenţionarea motorinei şi/sau biodieselului pentru lucrările din agricultură, precum şi a altor resurse materiale necesare culturilor agricole"
  9. La anexa nr. 1 litera e), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din agricultură
    e) susţinerea structurilor asociative din agricultură şi industrie alimentară
    4.susţinerea cheltuielilor necesare realizării programelor de promovare a produselor agroalimentare"
  10. La anexa nr. 2, litera a) va avea următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul vegetal
    a) legume-fructe
    1.susţinerea costurilor pentru apa potabilă utilizată la spălarea legumelor în procesul de pregătire pentru comercializare în stare proaspătă şi pentru procesare
    2.sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători recunoscute
    3.sprijin financiar pentru întocmirea planurilor de recunoaştere
    4.sprijin financiar pentru cofinanţarea fondurilor operaţionale înfiinţate de organizaţiile de producători
    5.susţinere financiară pentru implementarea Sistemului european de bune practici agricole - EUREPGAP în domeniul legumelor şi fructelor şi implementarea sistemului de management al calităţii HCCP în spaţiile de prelucrare legume-fructe
    6.sprijin financiar pentru producţia marfă de legume recoltate şi livrate din serele încălzite şi pentru producţia marfă de ciuperci recoltate şi livrate din spaţiile climatizate
    7.sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate prelucrării industriale
    8.sprijin financiar pentru achiziţionarea de ambalaje şi alte materiale necesare ambalării legumelor şi fructelor pentru livrare în stare proaspătă
    9.sprijin financiar pentru tratamente fitosanitare în plantaţiile de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni
    10.sprijin financiar pentru suprafeţele de legume cultivate în câmp, sere reci şi solarii"
  11. La anexa nr. 2 litera b), punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul vegetal
    b) culturi de câmp
    1.procesarea inului şi a cânepei pentru fibră
    2.susţinerea producţiei marfă la culturile de sfeclă de zahăr, orez, in şi cânepă pentru fibră şi/sau ulei şi/sau alte utilizări industriale, soia convenţională, hamei, culturi energetice (biocarburanţi şi biomasă)"
  12. La anexa nr. 2 litera c), punctul 2 va avea următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul vegetal
    c) sectorul viticol
    2.susţinerea producerii de material săditor viticol prebază, bază şi certificat"
  13. La anexa nr. 3 litera a), după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul zootehnic
    a) Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale
    71.achiziţionarea de animale de reproducţie cu mare valoare genetică din speciile bovine, ovine şi caprine
    72.sprijinirea operatorilor economici acreditaţi pentru efectuarea serviciilor zootehnice prin susţinerea unor credite pe termen mediu şi lung, pentru achiziţia de dotări tehnice specifice"
  14. La anexa nr. 3 litera b), punctul 9 va avea următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul zootehnic
    b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animală
    9.îmbunătăţirea calităţii şi a parametrilor de producţie în creşterea efectivelor de bovine, porcine şi păsări prin susţinerea producţiei de carne de bovine, de porc şi pasăre - pui broiler şi a producţiei de ouă de consum"
  15. La anexa nr. 3 litera b), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul zootehnic
    b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animală
    111.susţinerea dotării centrelor de colectare a laptelui, aparţinând unor structuri asociative, cu echipamente şi utilaje specifice desfăşurării activităţii de colectare, analiză şi păstrare a laptelui, materie primă în vederea livrării la unităţile de procesare"
  16. La anexa nr. 4 litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare
    a) asi gurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare
    3.executarea lucrărilor de punere în funcţiune de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţa acestora sau nu s-a preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire"
  17. La anexa nr. 4 litera b), punctul 4 va avea următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare
    b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare
    4.modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora"
  18. La anexa nr. 4 litera b), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare
    b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare
    5.susţinerea costurilor cu energia pentru apa de irigaţii utilizată de asociaţii şi organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii"
  19. La anexa nr. 4, după litera b) se introduce litera c) cu două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:
       
    "Nr. crt.Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare
    c) irigarea culturilor agricole
    6.plata către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole înfiinţate pe teritoriul asociaţiei şi organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în limita plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, prevăzut de art. 67 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, proporţional cu suprafaţa de teren irigată
    7.dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, calculate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigaţii şi desecări de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare şi de către asociaţiile şi organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, se suportă de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2007"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 mai 2007.Nr. 125. ------