DECIZIE nr. 277 din 22 martie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 9 mai 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Vanea Com" - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 5.291/83/2006 al Tribunalului Satu Mare - Secţia civilă.La apelul nominal răspunde consilierul juridic Ioan Bălan, pentru Societatea Comercială "Vanea Com" - S.R.L. din Satu Mare, cu delegaţie depusă în şedinţă, lipsă fiind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului excepţiei solicită admiterea acesteia, întrucât dispoziţiile criticate din Legea nr. 303/2004 adaugă la Constituţie, condiţionând dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârşite în alte procese decât cele penale de existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-a stabilit răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului sau procurorului, pentru celelalte situaţii neexistând această cerinţă. Referitor la art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997, susţine că acesta contravine principiului egalităţii, deoarece limitează numai la procesele penale scutirea de la plata taxelor de timbru a acţiunilor şi cererilor privind acordarea despăgubirilor.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 ca neîntemeiată, iar a excepţiei de neconstituţionalitate a art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 ca fiind inadmisibilă, întrucât se tinde la completarea textului criticat.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 21 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 5.291/83/2006, Tribunalul Satu Mare - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 şi ale art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Vanea Com" - S.R.L. din Satu Mare într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni de constatare a unei erori judiciare şi de acordare de despăgubiri.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 condiţionează dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erori judiciare, în alte procese decât cele penale, de existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-a stabilit, în prealabil, răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului sau procurorului, limitarea fiind neconstituţională, deoarece art. 52 alin. (3) din Constituţie instituie în favoarea legiuitorului numai competenţa de reglementare, iar nu şi de condiţionare, după criterii subiective. Pe de altă parte, textul criticat limitează răspunderea numai pentru cazurile de rea-credinţă sau neglijenţă în serviciu.Referitor la art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997, autorul excepţiei susţine că, limitând scutirea de la plata taxei de timbru la victimele erorilor judiciare săvârşite numai în procesele penale, iar nu şi în alte categorii de procese, textul criticat încalcă egalitatea cetăţenilor în faţa legii.Tribunalul Satu Mare - Secţia civilă şi-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 este neîntemeiată, întrucât textul criticat nu face nicio diferenţiere între justiţiabili. Regula este cea de timbrare, deoarece justiţia este un serviciu public care angajează cheltuieli suportate de la bugetul de stat şi doar prin excepţii instituite de legiuitor anumite categorii de cereri beneficiază de scutiri.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate din Legea nr. 303/2004 reprezintă tocmai o concretizare a art. 52 alin. (3) din Constituţie, iar dispoziţiile criticate din Legea nr. 146/1997 sunt de asemenea constituţionale, deoarece instituirea de către legiuitor a unor scutiri de taxe judiciare de timbru pentru anumite categorii de cereri nu face nicio diferenţiere între contribuabili, iar stabilirea şi dimensionarea taxelor judiciare de timbru reprezintă atribuţia exclusivă a legiuitorului, potrivit art. 139 alin. (1) din Constituţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, şi ale art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.Astfel, dispoziţiile legale criticate au următorul cuprins:- Art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004: "Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârşite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârşită în cursul judecăţii procesului şi dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.";- Art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997: "Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: [...] g) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;".Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 52 alin. (3) privind răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare şi ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:I. Cu privire la dispoziţiile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, autorul excepţiei susţine că acestea condiţionează dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erori judiciare săvârşite în alte procese decât cele penale de existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-a stabilit, în prealabil, răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului sau procurorului, condiţionare ce contravine art. 52 alin. (3) din Constituţie.Potrivit acestui text constituţional, statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, răspundere stabilită în condiţiile legii şi care nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.Curtea observă că, la revizuirea Constituţiei din 2003, această răspundere a statului nu a mai fost limitată doar la erorile judiciare săvârşite în materie penală, ci se referă acum la toate erorile judiciare, indiferent de natura cauzelor în care au fost săvârşite, lărgindu-se astfel garanţia constituţională a acestei răspunderi.Totodată, Curtea constată că, potrivit art. 52 alin. (2) din Legea fundamentală, răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii, iar legiuitorul a reglementat - prin art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 - condiţiile în care se stabileşte această răspundere, printre care se află şi acea cerinţă a existenţei unei hotărâri definitive de stabilire a răspunderii penale sau disciplinare a judecătorului sau procurorului. Astfel, dispoziţiile criticate nu restrâng răspunderea statului doar la unele erori judiciare, aşa cum în mod eronat susţine autorul excepţiei, ci stabilesc modalităţile şi condiţiile în care angajarea acestei răspunderi urmează a se face prin acordarea şi plata despăgubirilor cuvenite.Având în vedere aceste considerente, excepţia de neconstituţionalitate a art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.II. Referitor la dispoziţiile art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997, Curtea constată că autorul excepţiei doreşte, în realitate, completarea acestora şi cu alte cazuri de scutiri de la plata taxelor de timbru, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, este inadmisibil, întrucât Curtea se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu care a fost sesizată, neputându-le modifica sau completa.Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 este inadmisibilă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:1. Respinge, ca fiind neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Vanea Com" - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 5.291/83/2006 al Tribunalului Satu Mare - Secţia civilă.2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 martie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAmagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean--------