HOTĂRÂRE nr. 386 din 25 aprilie 2007privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul economiei şi finanţelor publice, prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică. (3) Sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare şi valutare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, energie, resursele minerale, industria de apărare, promovarea exportului, precum şi a politicilor din domeniul economic; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul finanţelor publice, din domeniul economic şi din celelalte domenii conexe: recuperarea şi conservarea energiei, recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar, fiscal şi economic; e) de elaborare şi implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a Guvernului; f) de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale; g) de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum şi a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu; h) de administrare a veniturilor statului; i) de contractare şi administrare a datoriei publice; j) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; k) de exercitare a controlului financiar public intern, inclusiv a auditului intern; l) de asigurare a evidenţei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; m) de elaborare şi supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilităţii; n) de coordonare a asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi de statele membre ale acesteia; o) de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană prin fondurile structurale şi de coeziune; p) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD; r) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; s) de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, prin care se asigură elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de management financiar şi control la instituţiile publice, precum şi de autoritate de management şi de organism intermediar pentru programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice; t) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului şi stocării ţiţeiului şi gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (3) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sunt următoarele: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul economiei şi al finanţelor publice pe termen mediu; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial şi predictibil.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei şi Finanţelor are, în principal, următoarele atribuţii:A. în domeniul finanţelor publice:1. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice;2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;3. stabileşte echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a rectificării acestuia;4. stabileşte metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a proiectelor bugetelor locale;5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, şi prezintă informări Guvernului, cu propuneri de îmbunătăţire;6. analizează la nivelul instituţiilor publice definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, modul de utilizare şi/sau administrare a fondurilor şi/sau patrimoniului public, prezentând Guvernului, spre dezbatere şi aprobare, propuneri şi/sau proiecte de acte normative care să conducă la îmbunătăţirea procesului de programare şi execuţie bugetară;7. urmăreşte execuţia operativă a bugetului general consolidat; stabileşte măsurile necesare pentru încasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor, în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;8. elaborează şi aprobă clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;9. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;10. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar;11. analizează şi avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea producţiei de export şi a exporturilor;12. monitorizează, în condiţiile legii, numărul de posturi şi cheltuielile de personal din instituţiile publice;13. aprobă, prin delegare de competenţe, modificări în fişele de investiţii, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;14. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetele fondurilor speciale;15. iniţiază proiecte de acte normative în domeniul de activitate al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi urmăreşte armonizarea acestora cu legislaţia Uniunii Europene în domeniu;16. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor;17. analizează, fundamentează şi stabileşte măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice sau pentru acţiuni şi lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmăreşte rambursarea acesteia şi achitarea dobânzilor aferente, în condiţiile legii;18. administrează şi gestionează datoria publică guvernamentală;19. elaborează raportul privind datoria publică internă şi externă a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului şi Parlamentului;20. reîntregeşte, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;21. elaborează şi actualizează metodologia privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice;22. analizează programul de investiţii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecţie şi prioritizare şi al eşalonării creditelor bugetare în funcţie de durata de execuţie a obiectivelor;23. coordonează monitorizarea întregului program de investiţii publice;24. elaborează strategia în domeniul investiţiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiţii ale ordonatorilor principali de credite;25. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României, scop în care încheie convenţii cu aceasta;26. stabileşte sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei Statului, în vederea asigurării efectuării operaţiunilor de încasări şi plăţi pentru sectorul public;27. elaborează şi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei Statului;28. colaborează cu Banca Naţională a României la elaborarea balanţei de plăţi externe, a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar şi valutar şi informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluţii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanţei de plăţi externe;29. contractează şi garantează împrumuturi de stat de pe piaţa financiară internă şi externă, în scopul şi în limitele competenţelor stabilite de lege;30. asigură punerea în circulaţie prin Banca Naţională a României, pe bază de convenţie, a unor instrumente financiare specifice;31. elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului şi, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de lege referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;32. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi urmăreşte actualizarea acestuia în concordanţă cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;33. negociază, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;34. elaborează strategii, studii comparative, priorităţi şi proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;35. se preocupă de aplicarea unitară a întregii legislaţii fiscale prin direcţiile de specialitate, Comisia fiscală centrală şi alte unităţi implicate aflate în structura sau în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor;36. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea şi menţinerea unui sistem fiscal unitar, stabil şi armonizat, în strânsă concordanţă cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administraţiei publice;37. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituţiile publice;38. derulează operaţiuni de încasări şi plăţi, ca participant direct al Sistemului naţional de plăţi;39. urmăreşte respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaţionale în domeniul datoriei publice;40. elaborează politica vamală, în concordanţă cu cadrul legislativ existent;41. asigură administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;42. reglementează controlul financiar preventiv şi exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice;43. realizează activităţi de inspecţie pentru activitatea proprie a ministerului, la unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, precum şi la operatori economici care utilizează fonduri europene, şi soluţionează contestaţiile depuse de acestea;44. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaţionale cu caracter financiar, în condiţiile legii;45. negociază, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor;46. Ministerul Economiei şi Finanţelor reprezintă, în baza mandatului acordat, statul român sau instituţia publică implicată, în faţa Curţii de arbitraj internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii, cu sediul la Washington;47. coordonează, negociază şi încheie acorduri internaţionale, în numele statului, în domeniul relaţiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;48. reprezintă statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa instanţelor, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ;49. coordonează şi îndrumă metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor, care au corespondent în cadrul tuturor unităţilor subordonate, întreaga lor activitate;50. asigură relaţia cu Parlamentul, cu Consiliul Economic şi Social, comisia de dialog social, sindicatele, patronatele şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice activităţii sale;51. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii şi stabilităţii sociale, şi susţine în Parlament proiectele de acte normative pe care le iniţiază;52. elaborează, monitorizează şi implementează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;53. elaborează, implementează şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanţelor publice;54. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligaţiunilor necesare finanţării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală şi financiar-contabilă;55. elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional, în scopul asigurării principiului unităţii de imagine a instituţiei şi a unităţilor sale subordonate;56. aplică legislaţia în domeniul resurselor umane recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;57. elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă şi alte organisme specializate în acest domeniu;58. asigură prin sistemul de management al performanţei şi dezvoltare profesională un corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, funcţionale şi eficiente, în condiţiile legii;59. iniţiază măsuri şi participă, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;60. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoaşterii acesteia de către personalul propriu şi de către contribuabili;61. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", activitate finanţată integral din venituri proprii;62. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activităţii societăţilor comerciale, companiilor naţionale şi societăţilor bancare, prin reprezentanţii săi în asociaţiile generale ale acţionarilor sau în consiliile de administraţie;63. urmăreşte constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de organisme internaţionale sau de guvernele altor ţări;64. asigură evidenţa statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;65. gestionează asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare şi postaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europeană, precum şi asistenţa financiară rambursabilă acordată de instituţii financiare internaţionale;66. transferă fondurile nerambursabile primite de România de la Uniunea Europeană - prin fondurile structurale şi de coeziune, în calitate de stat membru al Uniunii Europene - către autorităţile de management/beneficiarii finali şi certifică cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaţionale cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene;67. elaborează strategia şi cadrul normativ general, coordonează şi evaluează activitatea de audit public intern la nivel naţional, efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale şi exercită auditul intern asupra activităţilor desfăşurate în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi în structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, în condiţiile legii;68. efectuează inspecţii privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte instituţii publice, în domeniul său de activitate;69. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;70. aplică dispoziţiile legale în domeniul preţurilor, pentru care legea abilitează Ministerul Economiei şi Finanţelor;71. urmăreşte evoluţia preţurilor în economie;72. aplică dispoziţiile legale în domeniul concurenţei neloiale şi al publicităţii, pentru care legea abilitează Ministerul Economiei şi Finanţelor;73. participă la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale, în domeniul său de activitate;74. programează, coordonează, monitorizează şi evaluează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi de statele membre ale acesteia şi îndeplineşte rolul de coordonator naţional al asistenţei în relaţia cu Uniunea Europeană;75. asigură managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani, încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene;76. coordonează monitorizarea şi implementarea Fondului de Coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;77. asigură verificarea declaraţiilor de cheltuieli emise în cadrul procesului de implementare a Fondului de Coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;78. realizează activităţile aferente procesului de ratificare şi/sau amendare a memorandumurilor de finanţare (PHARE şi ex-ISPA), precum şi a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;79. asigură coordonarea la nivel naţional a Programului de asistenţă tehnică JASPERS (Asistenţă comună pentru promovarea proiectelor în regiunile europene), acţionând în sensul pregătirii, finalizării şi aprobării, în colaborare cu toate părţile implicate, a planurilor anuale de acţiune şi a fişelor de proiect, urmărind realizarea de către JASPERS a proiectelor incluse în planurile de acţiune;80. asigură cadrul metodologic pentru realizarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele de infrastructură;81. asigură elaborarea politicii şi strategiei Guvernului României pentru promovarea şi implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;82. stabileşte şi promovează procedurile de identificare şi structurare a proiectelor de tip parteneriat public-privat şi de susţinere a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în pregătirea şi implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;83. elaborează şi avizează propunerile de acte normative pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul parteneriatului public-privat şi concesiunilor de lucrări publice, servicii şi bunuri;84. gestionează baza de date privind proiectele de tip parteneriat public-privat şi concesiuni de lucrări publice, servicii şi bunuri derulate la nivel central şi local;85. coordonează elaborarea şi implementarea Planului naţional de dezvoltare, document de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale şi a strategiei naţionale de dezvoltare regională şi care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană şi instrumentele structurale;86. coordonează pregătirea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale, îndeplinind rolul de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale şi, în această calitate, coordonează elaborarea, monitorizarea şi evaluarea cadrului strategic naţional de referinţă, a programelor operaţionale şi a documentelor de implementare corespunzătoare; coordonează dezvoltarea capacităţii administrative, elaborarea şi actualizarea procedurilor structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale; organizează, prezidează şi asigură secretariatul structurilor interinstituţionale de coordonare a programării şi a gestionării instrumentelor structurale; coordonează activitatea de informare şi comunicare în domeniul instrumentelor structurale şi asigură realizarea şi funcţionarea Sistemului unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale, îndeplinind rolul de autoritate centrală de legătură cu sistemul informatic al Comisiei Europene;87. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului;88. supun dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenţei financiare nerambursabile;89. coordonează participarea României şi îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact la proiectele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile ale Uniunii Europene;90. coordonează calcularea, încasarea, plata şi controlul contribuţiei României la sistemul resurselor proprii ale Uniunii Europene, precum şi raportările către aceasta în domeniu;91. formulează şi susţine poziţiile României pe parcursul procedurii de elaborare, aprobare şi execuţie a bugetului comunitar;92. monitorizează fluxurile financiare de la şi către Uniunea Europeană, în vederea determinării impactului poziţiei nete a României în relaţia financiară cu UE asupra bugetului naţional;93. asigură stabilirea şi funcţionarea corectă a sistemelor de management financiar şi control pentru programele operaţionale, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene privind derularea instrumentelor structurale şi a altor tipuri de finanţări nerambursabile comunitare;94. coordonează procesul de asigurare a cofinanţării necesare pentru implementarea programelor operaţionale finanţate cu contribuţia Uniunii Europene;95. asigură verificarea documentelor de licitare şi contractare elaborate în vederea încheierii de contracte finanţate din surse publice, pentru contractarea de servicii, bunuri, lucrări şi pentru concesionarea de lucrări şi servicii;96. urmăreşte acquis-ul comunitar în legătură cu sistemul bugetar comunitar şi adaptează cadrul normativ şi metodologic naţional, conform evoluţiei acestuia;97. formulează şi susţine poziţiile României privind propunerile de modificare a acquis-ului comunitar în domeniul sistemului bugetar comunitar;98. coordonează contactele cu structurile comunitare din punct de vedere administrativ, în domeniul relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană;99. participă la reuniunile structurilor comunitare în domeniul relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană;100. elaborează, monitorizează şi evaluează politicile publice a căror implementare se realizează prin adoptarea de acte normative;101. asigură organizarea examenelor pentru dobândirea calităţii de consultant fiscal;102. asigură exercitarea controlului operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea fiscală;103. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din Programul de guvernare şi din legislaţia în domeniul vamal;104. asigură exercitarea activităţii de inspecţie vamală, activitatea de control vamal ulterior şi orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;105. asigură legătura operativă în activitatea de finanţe prin reprezentanţii permanenţi la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale;106. asigură centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi iniţiază proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea acestuia, potrivit reglementărilor în vigoare;107. stabileşte mecanismele, circuitele şi termenele de decontare privind operaţiunile efectuate prin virament, precum şi procedurile privind coordonarea şi decontarea operaţiunilor cu numerar în sistemul Trezoreriei Statului;B. în domeniul economiei:1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă: a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini; b) energetică, referitoare la evoluţia sectorului energetic, respectiv energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, mine, geologie; c) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne; d) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori, precum şi coordonarea domeniului infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii produselor;2. elaborează şi urmăreşte strategiile sectoriale şi strategiile naţionale de dezvoltare regională care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană;3. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale şi al ajutorului de stat din domeniul economic;4. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;5. coordonează şi controlează aplicarea actelor normative din domeniul economic;6. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile din sectorul economic;7. elaborează şi promovează proiecte de acte normative privind reglementarea activităţilor din domeniul economic şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;8. iniţiază şi negociază, din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii sau acorduri;9. asigură armonizarea reglementărilor legislative ale Uniunii Europene cu cele din domeniul economic coordonat;10. aplică legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;11. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul industrial sau de promovare a produselor industriale;12. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în economie şi la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;13. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;14. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul coordonat;15. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor din domeniul resurselor minerale şi al energiei;16. acordă avize tehnice pentru autorizarea antrepozitelor fiscale;17. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;18. monitorizează activitatea de supraveghere a pieţei pentru produsele industriale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;19. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană;20. supraveghează şi controlează împreună cu alte organe de specialitate transportul deşeurilor înspre şi dinspre Comunitatea Europeană;21. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;22. monitorizează activitatea de supraveghere a pieţei pentru produsele importate de România din terţe ţări;23. administrează directivele transpuse în legislaţia naţională în domeniul industrial, mediu şi sectorul energetic;24. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislaţia naţională în domeniile pe care le coordonează şi evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a acquis-ului;25. asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;26. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului economic;27. dezvoltă sistemul informatic în domeniul economic şi al promovării competitivităţii produselor industriale;28. implementează sistemul de comunicare şi cadrul comunicaţional în domeniul economic;29. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile specifice de activitate;30. urmăreşte implementarea politicilor de cercetare şi inovare în domeniul economic;31. coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele naţionale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii;32. elaborează politica privind evaluarea conformităţii produselor industriale şi urmăreşte aplicarea acestei politici;33. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de protecţie civilă în cazul situaţiilor deosebite, în condiţiile legii;34. asigură activitatea de cooperare internaţională în relaţiile cu organismele de profil din ţările membre NATO şi UE privind producţia specială, controlul exporturilor strategice şi managementul situaţiilor de urgenţă;35. sprijină participarea industriei de apărare la programele de modernizare a tehnicii de luptă pentru forţele terestre, aeriene şi navale;36. reprezintă industria de apărare în comisiile mixte de colaborare tehnico-militară cu alte state şi în organizaţiile euroatlantice de profil;37. elaborează rapoarte şi informări pentru CSAT;38. sprijină şi coordonează participarea industriei de apărare pentru programele NATO;39. elaborează propunerile privind necesităţile de materii prime şi materiale pentru acumularea în rezerva de stat, corelate cu programul de pregătire a economiei pentru apărare;40. reprezintă România în relaţiile cu NATO/EAPC - Comitetul de Planificare Industrială, protecţia infrastructurii critice la obiectivele economice de importanţă strategică împotriva terorismului economic;41. asigură participarea în Comisia Centrală de Rechiziţii;42. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;43. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniul coordonat sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;44. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;45. gestionează mijloacele financiare în domeniul economic şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;46. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în economie, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;47. elaborează norme, implementează şi controlează politica de conservare a energiei, de securitate a instalaţiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum şi de metrologie legală;48. coordonează activitatea de producere, transport şi de distribuţie a energiei electrice şi monitorizarea pieţei de energie;49. elaborează programul energetic de iarnă şi urmăreşte asigurarea de combustibil;50. urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic al sistemului naţional la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi şi, împreună cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, volumul de apă din lacurile de acumulare;51. asigură raportarea lunară la Uniunea Europeană a stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere;52. coordonează activităţile sistemului naţional de transport al gazelor naturale;53. elaborează documentele programatice referitoare la sectorul energetic, aferente Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" - Axa prioritară IV "Creşterea eficienţei energetice şi securitatea furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice";54. avizează documentaţiile pentru aprobarea coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice specifice activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al produselor petroliere;55. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piaţa regională de electricitate şi gaze naturale;56. participă la elaborarea strategiei sectorului energetic în domeniul cărbunelui şi al producătorului de uraniu;57. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;58. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activităţi în domeniile specifice;59. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici, în vederea asigurării respectării prevederilor legale şi a legislaţiei secundare, pe domenii de activitate;60. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;61. organizează şi participă la misiuni economice în scopul promovării exporturilor de produse industriale româneşti;62. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;63. asigură operatorilor economici informaţii de piaţă şi acordă asistenţă de specialitate în procesul negocierilor unor operaţiuni de cooperare şi de obiective complexe în ţară şi în străinătate;64. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;65. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;66. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru relansarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;67. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;68. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale;69. studiază tendinţele pieţelor externe în ceea ce priveşte competitivitatea produselor industriale româneşti şi oportunităţile de comerţ pentru operatorii economici români şi sprijină prezenţa acestora pe piaţa mondială;70. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte;71. coordonează, monitorizează implementarea proiectelor PHARE şi întocmeşte rapoarte periodice privind evaluarea proiectelor, conform procedurilor PHARE;72. asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene, delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, Fondul Naţional şi cu operatorii de implementare;73. gestionează fondurile primite de la UE prin programul operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice;74. sprijină activitatea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine privind atragerea investiţiilor străine în domeniile economice coordonate;75. acordă asistenţa necesară firmelor româneşti şi străine în domeniul economic;76. organizează standuri la târguri şi expoziţii pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesaţi de domeniul deşeurilor reciclabile;77. elaborează programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile şi elaborează prognoze în acest domeniu;78. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale, pentru care Ministerul Economiei şi Finanţelor este minister de resort;79. participă, împreună cu instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniu, la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic;80. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale;81. implementează politica comercială a României pentru produsele industriale şi asigură armonizarea reglementărilor legislative din domeniul comerţului şi în legătură cu relaţiile economice internaţionale cu cele ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Uniunii Europene şi ale altor organizaţii şi forme de cooperare prevăzute de acordurile economice şi comerciale la care România este sau intenţionează să devină parte;82. cooperează la iniţierea de negocieri şi participă la încheierea şi derularea de acorduri şi înţelegeri cu ţările debitoare şi/sau cu firme intermediare specializate, pentru recuperarea creanţelor externe ale statului, rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare;83. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din dispoziţiile acordului european în domeniul său de activitate, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord;84. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenţie "energie" din cadrul programului operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice;85. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii operatorilor economici;86. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informaţiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;87. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale";88. asigură legătura operativă în domeniul economic cu reprezentanţii permanenţi la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare. (3) Ministerul Economiei şi Finanţelor monitorizează şi coordonează atribuţiile conferite de lege unităţilor subordonate, preluate ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei şi Finanţelor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat: a) să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări şi amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condiţiile legii; d) să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru recuperarea creanţelor bugetare; e) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite; f) să refuze cererile de finanţare de la bugetul de stat, de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare; g) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite; h) să respingă situaţiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legale şi să stabilească noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora, cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare; i) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi; j) să aprobe, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului; k) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerul Economiei şi Finanţelor are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora, în mod gratuit.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor  +  Articolul 7 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor are structura organizatorică, formată din direcţii generale şi direcţii, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, se pot organiza direcţii în cadrul unor direcţii generale, precum şi servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii. (2) Personalul Ministerului Economiei şi Finanţelor este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, şi din personal contractual. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor este de 2.447, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Numărul de posturi al aparatului propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu excepţia structurilor de administrare, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 8Pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor funcţionează activitatea de tipărire şi difuzare a publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", finanţată integral din venituri proprii.  +  Articolul 9Pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor funcţionează activitatea "Organizarea examenului pentru dobândirea calităţii de consultant fiscal", finanţată integral din venituri proprii. Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (2) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor se aprobă de către ministrul economiei şi finanţelor. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu aprobarea prealabilă a ministrului economiei şi finanţelor. (4) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu aprobarea prealabilă a ministrului economiei şi finanţelor. (5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din unităţile subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor, preluate ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007, precum şi statele de funcţii corespunzătoare, în cazul în care se impune întocmirea lor, se aprobă de către conducătorii acestor unităţi, cu aprobarea prealabilă a ministrului economiei şi finanţelor. (6) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile unităţilor teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. I poziţia 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care va cuprinde şi propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru structurile din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare. (7) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi din unităţile subordonate acestuia se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1), (3), (5) şi(6), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Economiei şi Finanţelor  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Economiei şi Finanţelor se exercită de către ministrul economiei şi finanţelor. (2) Ministrul economiei şi finanţelor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate. (3) Ministrul economiei şi finanţelor îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei şi finanţelor emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Ministrul economiei şi finanţelor îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. Ministrul economiei şi finanţelor poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. (6) Ministrul economiei şi finanţelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat şi de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de secretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (7) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală exercită şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (8) În cazul în care ministrul economiei şi finanţelor, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta. (9) În cazul în care unul dintre secretarii de stat nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta va fi înlocuit, pe bază de ordin al ministrului economiei şi finanţelor, de un alt secretar de stat. (10) Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului. (11) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Ministrul economiei şi finanţelor este ajutat în activitate şi de conducătorii unităţilor subordonate preluate ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al ministerului este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministru. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) În subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor se organizează şi funcţionează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. (2) În subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor se organizează şi funcţionează Comisia Naţională de Prognoză, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (3) În subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor se organizează şi funcţionează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (4) În subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor se organizează şi funcţionează Agenţia Nucleară, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (5) În subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor funcţionează Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare. (6) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Gărzii Financiare, a Autorităţii Naţionale a Vămilor, a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, a Agenţiei Nucleare, a Comisiei Naţionale de Prognoză, a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România se stabilesc prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative.  +  Articolul 15 (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) La nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, numărul maxim de posturi prevăzut la anexa nr. 2 lit. A pct. I poziţia 2 pentru unităţile subordonate se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în condiţiile legii. (3) Structura organizatorică a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care va cuprinde şi propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru structurile de administrare.  +  Articolul 16 (1) Directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se numesc în funcţie de către ministrul economiei şi finanţelor, în condiţiile legii. (2) Persoanele cu funcţii publice de conducere specifice de trezorier-şef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, de trezorier-şef adjunct din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi de şef administraţie adjunct - trezorerie şi contabilitate publică din cadrul administraţiilor finanţelor publice municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în condiţiile legii. (3) Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se numesc comisarul general, comisarii generali adjuncţi ai Gărzii Financiare, precum şi comisarii şefi ai comisariatelor regionale şi al Comisariatului Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. (4) Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se numesc, în condiţiile legii, directorii din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi directorii executivi din structura direcţiilor regionale vamale. (5) Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se numesc, în condiţiile legii, directorii generali şi directorii din unităţile preluate ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor şi toate unităţile aflate în subordinea acestuia pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incintă; b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci; c) instalarea de mijloace de comunicaţii; d) afişarea reclamelor de publicitate; e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili; f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei; g) pentru alte activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor; (3) Închirierea spaţiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii: a) libera concurenţă; b) transparenţa; c) tratamentul egal; d) confidenţialitatea. (4) Unităţile aflate în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor pot organiza, cu avizul prealabil al Ministerului Economiei şi Finanţelor, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 19Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 20 (1) Spaţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) se dau în folosinţă prin protocol încheiat între instituţiile abilitate care primesc spaţiile în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, şi Ministerul Economiei şi Finanţelor sau unităţile aflate în subordinea acestuia, după caz. (2) Utilităţile şi cota-parte pentru cheltuielile de funcţionare aferente spaţiilor date în folosinţă gratuită, în condiţiile art. 18 alin. (2), se asigură de către instituţiile publice beneficiare şi se reglementează prin protocol.  +  Articolul 21Ministerul Economiei şi Finanţelor este abilitat să deţină şi să administreze prin unităţile subordonate spaţii de cazare şi pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă.  +  Articolul 22Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spaţiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice şi altele asemenea, şi pentru plata serviciilor necesare se prevăd şi se asigură din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor sau al unităţilor subordonate.  +  Articolul 23Unităţile din subordinea ministerului, care administrează spaţii în care funcţionează centre zonale ale Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, pot angaja, cu avizul prealabil al ministerului, în condiţiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curăţenie-întreţinere spaţii, spălat-că lcat lenjerie, servire masă şi alte servicii necesare pentru cursanţi cu operatorii economici specializaţi. Fondurile necesare se asigură din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor sau al unităţilor subordonate.  +  Articolul 24 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) În localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 25 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor preia personalul Ministerului Finanţelor Publice în urma reorganizării şi personalul din Ministerul Economiei şi Comerţului care desfăşoară activităţi în domeniul economiei, inclusiv funcţiile suport aferente, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007. (2) Personalul din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care are calitatea de funcţionar public beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în statutele speciale.  +  Articolul 26 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor se substituite în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Economiei şi Comerţului activitatea de economie - decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri şi din orice alte acte care produc efecte juridice. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din litigiile în care Ministerul Finanţelor Publice este parte, precum şi din litigiile aferente activităţii de economie din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 27 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor. (2) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispoziţiile din domeniul economiei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul economiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 386.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi = 2447    (exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetului ministrului)                          STRUCTURA ORGANIZATORICA                  a Ministerului Economiei şi Finanţelor---------    *) Organizarea şi functionarea sunt reglementate prin Hotărâre de Guvern    *1) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală    *2) Funcţionează la nivel de serviciu    *3) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie    *4) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală, cuprinzind        Corpul Controlorilor Delegaţi, asa cum a fost reglementat prin Ordonanţa        Guvernului nr. 119/1999 privind Controlul Intern şi Controlul Financiar        preventiv, republicată.    *5) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi        indeplineste functia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de        preaderare conform Hotărârii de Guvernului nr. 1011/1999, Hotărârii de        Guvernului nr. 1328/2000 şi Autoritate de Certificare şi Plata pentru        Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European şi        Fondul de coeziune conform Hotărârii Guvernului nr. 497/2004.    *6) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de Direcţie Generală şi        indeplineste rolul de autoritate de management pentru cadrul de        sprijin comunitar.    *7) Include şi coordonarea JASPERS    *8) Indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul        Operational Asistenţa Tehnica    *9) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de serviciu şi include şi        Unitatea pentru Analiza Cost-Beneficiu.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEaflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
      Numărul maxim de posturi
    A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor
    I. Cu finanţare de la bugetul de stat  
    1.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii705
    1.1. Garda Financiară - total, din care:1.805
      a) Comisariatul general200
      b) comisariatele regionale şi Comisariatul Municipiului Bucureşti1.605
    1.2. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar4.589
    2.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti*); Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili**)26.828
    3.Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor147
    4.Comisia Naţională de Prognoză127
    5.Agenţia Nucleară35
    6.Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România  
    7.Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM68
    II. Cu finanţare din venituri proprii  
    1.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR  
    2.Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti  
    3.Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive - ANDRAD  
    4.Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni  
    III . Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat  
    1.Agenţia Română pentru Conservarea Energiei - ARCE84
    IV. Cu finanţare externă şi de la bugetul de stat  
    1.Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine)13
    2.Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ANDZM10
    B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
    1.Asociaţia de Standardizare din România - ASRO  
    2.Asociaţia de Acreditare din România - RENAR  
    C. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor
    1.Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş  
    2.Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş  
    3.Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale  
    4.Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A.  
    5.Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A.  
    6.Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A.  
    7.Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale  
    8.Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. Bucureşti  
    9.Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii  
    10.Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani  
    11.Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu  
    12.Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii  
    13.Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala societate comercială  
    14.Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei  
    15.Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti  
    16.Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale  
    17.Societatea Comercială Minieră "Banat Anina" - S.A.  
    18.Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă  
    19.Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei  
    20.Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud  
    21.Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti  
    22.Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu  
    23.Regia Autonomă de Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin  
    24.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă "INSEMEX" Petroşani  
    25.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive ICPMRR Bucureşti  
    26.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti  
    27.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova  
    28.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM Timişoara  
    29.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare IMNR  
    30.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină I.N.C.D.M.F. Bucureşti  
    31.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti  
    32.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP Ploieşti  
    D. Activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor
    1.Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate" ***)  
    2.Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare****)  
    3.Organizarea examenului pentru dobândirea calităţii de consultant fiscal*****)  
    E. Companii naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
    1.Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  
    2.Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
  _________ Notă *) Includ şi structurile de administrare din cadrul acestora. Notă **) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili au personalitate juridică. Notă ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. Notă ****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, cu modificările ulterioare. Notă *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
   +  Anexa 3 MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
    Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
    01234
    1.Aparatul propriu*)      
    a) pentru programe PHARE*1)- autoturism2450
    - autoturism de teren1450
    b) pentru transport marfă şi persoane (delegaţii)- autovehicule19500
    2.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene;- autoturism- câte 5 pentru fiecare D.G.F.P.**)450
    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;- autoturism- 3 pentru D.G.A.M.C.**)450
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili- autoturism- câte unul pentru fiecare D.G.F.P. judeţeană şi două pentru D.G.F.P. a Municipiului Bucureşti450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte unul pentru fiecare D.G.F.P. judeţeană şi două pentru D.G.F.P. a Municipiului Bucureşti600
    - autovehicul pentru transport de marfă- câte două pentru fiecare D.G.F.P. Arad, Bihor, Constanţa, Timiş, respectiv a Municipiului Bucureşti, şi câte unul pentru celelalte D.G.F.P.450
    3.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipiile şi oraşele cu peste 50.000 de locuitori şi din sectoarele municipiului Bucureşti- autoturism- câte două pentru fiecare unitate300
    - autoturism- câte unul pentru fiecare administraţie a finanţelor publice de sector450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
    - autovehicul pentru transport de marfă- câte unul pentru fiecare unitate400
    4.Administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii- autoturism- câte două pentru fiecare unitate400
    5.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipii şi oraşe, altele decât cele prevăzute la pct. 3- autoturism- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
    6.Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor***)    
  --------- Notă *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.*1) Autoturismele şi consumul de carburanţi se finanţează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în funcţie de dotările rezultate din protocoalele şi memorandumurile încheiate cu organismele internaţionale. Notă **) D.G.F.P. - Direcţia generală a finanţelor publice; D.G.A.M.C. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. Notă ***) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestor instituţii.NOTĂ:1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curentă.2. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.3. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. --------