HOTĂRÎRE Nr. 37 din 2 octombrie 1996
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 4 octombrie 1996    Ioan Muraru - preşedinte Costica Bulai - judecător Viorel Mihai Ciobanu - judecătorMihai Constantinescu - judecătorIoan Deleanu - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorIoan Griga - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe rol soluţionarea contestaţiei formulate de domnul Petru Bucur-Volk privind neînregistrarea de către Biroul Electoral Central a candidaturii sale pentru funcţia de Preşedinte al României, depusa la Biroul Electoral Central, cu nr. 259 din 28 septembrie 1996.Contestaţia a fost înaintată Curţii Constituţionale şi formează obiectul Dosarului nr. 239 D/1996.Curtea a decis soluţionarea contestaţiei fără citarea părţilor, având în vedere cerinţa legală a rezolvarii ei în maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) şi (3) şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea nr. 68/1992 şi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă.Magistratul-asistent prezintă obiectul contestaţiei.În contestaţie se susţine ca, în mod greşit, Biroul Electoral Central a respins cererea de înregistrare a candidaturii sale pe motiv că nu este însoţită de lista susţinătorilor în condiţiile art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea 69/1992, deoarece aceasta cerinţa a legii nu este prevăzută în Constituţie şi, în consecinţa, trebuie înlăturată. Din cuprinsul contestaţiei rezultă ca domnul Petru Bucur-Volk a solicitat Biroului Electoral Central ca numărul susţinătorilor să poată fi "temporar" mai mic decît cel de 100.000 prevăzut de lege, până la data limita de înregistrare a candidaturilor, şi ca "nu va incerca sa, eludeze în mod incorect şi inechitabil faţă de alţi candidaţi numărul de 100.000 de semnături, prevăzut de art. 9 lit. c) din Legea nr. 69/1992, în sensul că, dacă până la 4 octombrie nu va putea prezenta Biroului Electoral Central restul de semnături până la 100.000 necesare (original şi 3 copii, ceea ce este posibil), atunci îşi va retrage de buna voie candidatura". De asemenea, considera ca dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 sunt neconstituţionale, deoarece "ridica un obstacol, o bariera artificiala în calea literei şi spiritului art. 81 din Constituţie coroborat cu art. 35" şi ca Biroul Electoral Central "a înregistrat printr-o derogare evidenta candidatura domnului Ion Iliescu la funcţia de Preşedinte al României, deşi stia ca Domnia sa fusese anterior ales de doua ori în aceasta funcţie", incalcind astfel prevederile art. 10 din Legea nr. 69/1992; prin Hotărârea nr. 1 din 8 septembrie 1996, Curtea Constituţională a decis, în fapt, ca art. 10 din Legea nr. 69/1992 este neconstitutionala, de unde rezultă ca "în ierarhia normelor juridice Constituţia se afla deasupra Legii nr. 69/1992, deci şi art. 35 din Constituţie prevalează asupra art. 9 din Legea nr. 69/1992".Procurorul solicita respingerea contestaţiei, întrucît, în conformitate cu art. 3 alin. (2) şi art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, depunerea candidaturii de face numai dacă este însoţită de lista sau listele a cel puţin 100.000 de sustinatori, cerinţa de ordine publică; astfel fiind, derogarea solicitată este în afară legii. Cît priveşte celelalte motive, arata ca acestea au fost soluţionate de Curtea Constituţională prin Hotărârea nr. 1 din 8 septembrie 1996.CURTEA,luând în dezbatere contestaţia înaintată de Biroul Electoral Central, constata ca este competenţa sa o soluţioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituţie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 şi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.Analizînd contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi vazind concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea retine următoarele:Prin contestaţie se cere o derogare temporară de la dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992, în sensul de a se permite candidatului ca depunerea listelor de sustinatori să se facă până la data de 4 octombrie 1996, data limita de înregistrare a candidaturii.Aceasta cerere este inadmisibila, întrucît, potrivit Legii nr. 69/1992, o candidatura nu poate fi înregistrată sub condiţia rezolutorie a îndeplinirii ulterioare a prevederilor legale, care, sub acest aspect, au caracter imperativ şi se referă exclusiv la momentul înregistrării.În motivarea contestaţiei se mai susţine, de asemenea, ca, întrucît condiţia legală a prezentării unor liste de semnături nu este prevăzută în Constituţie, art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992, care prevede aceasta condiţie, intră în conflict cu dispoziţiile constituţionale referitoare la eligibilitate. Aceasta sustinere nu este intemeiata, deoarece dreptul de a fi ales şi propunerea candidaturii sunt doua aspecte diferite. Evident ca o propunere de candidat nu poate privi decît pe o persoană care întruneşte condiţiile constituţionale de eligibilitate, dar alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României pot avea loc numai cu respectarea procedurii electorale instituite prin Legea nr. 69/1992, adoptată în temeiul art. 72 alin. (3) lit. a) din Constituţie. De aceea depunerea candidaturii face parte din procedura electorală, asa încât cerinţa ca propunerea candidaturii să fie reprezentativa, având adeziunea a cel puţin 100.000 de sustinatori, constituie o condiţie legală ce nu vine în conflict cu dreptul constituţional al contestatorului de a fi ales.În ce priveşte afirmatia potrivit căreia Curtea Constituţională ar fi admis anterior derogări de la prevederile imperative ale Legii electorale nr. 69/1992, aceasta este inexactă, Hotărârea nr. 1 din 8 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 9 septembrie 1996, invocată de contestator, referindu-se la o cu totul alta ipoteza.Faţa de cele arătate şi având în vedere ca însuşi contestatorul recunoaşte că nu a respectat cerinţele legii privind listele de sustinatori, se constată că motivele invocate de contestator sunt neintemeiate şi, în consecinţa, contestaţia urmează a fi respinsă.Pentru considerentele arătate şi vazind dispoziţiile art. 144 lit. d) din Constituţie, ale art. 13 alin. (1) lit. B.a), ale art. 27 şi 28 din Legea nr. 47/1992, precum şi pe cele ale art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEAÎn numele legiiHOTĂRĂŞTE:Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de domnul Petru Bucur-Volk.Hotărârea este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN MURARUMagistrat-asistent,Florentina Geangu-------------------