ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 aprilie 2007privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 8 mai 2007    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, pentru eficientizarea şi reorganizarea activităţii în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Comisia Naţională de Prognoză, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea secretarului general al Guvernului în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 2Comisia Naţională de Prognoză este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3Drepturile specifice, inclusiv cele de natură salarială, obligaţiile şi răspunderea personalului Comisiei Naţionale de Prognoză, care se preia integral, se păstrează în noua structură de organizare şi funcţionare a Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 4Ordonatorului de credite bugetare al Comisiei Naţionale de Prognoză, finanţate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, îi revin toate obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul terţiar de credite bugetare.  +  Articolul 5Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde, în principal, prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale Comisiei Naţionale de Prognoză.  +  Articolul 6Preşedintele şi vicepreşedinţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenţiei, în subordinea preşedintelui, se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui Agenţiei este cel prevăzut la nr. crt. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, cu modificările ulterioare, iar numărul maxim de posturi din cabinetele vicepreşedinţilor Agenţiei este cel prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Agenţia are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general al Agenţiei îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al Agenţiei poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei ori încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 8 (1) Drepturile conferite de actele normative în vigoare personalului Ministerului Finanţelor Publice sunt păstrate, în urma aplicării prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, pentru personalul preluat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (2) De drepturile prevăzute la la alin. (1) beneficiază şi personalul preluat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în urma aplicării prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007, de la Ministerul Economiei şi Comerţului, aferent activităţii de economie.  +  Articolul 9Dispoziţiile actelor normative privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 29.-------