HOTĂRÂRE nr. 405 din 4 mai 2007privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 7 mai 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea primului-ministru, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Secretariatul General al Guvernului constituie elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării, asigurând cadrul necesar sistemului de luare a deciziei. (3) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare; b) funcţia de strategie - prin care se asigură realizarea sistemului de planificare şi formulare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice; c) funcţia de reglementare - prin care se asigură realizarea cadrului juridic specific în domeniile pe care le coordonează, în conformitate cu prevederile legale; d) funcţia de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea Guvernului, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentului pentru Afaceri Europene şi a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, sau, după caz, a altor structuri care funcţionează sub autoritatea sa, în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile publice din ţară, precum şi cu organismele, organizaţiile sau instituţiile internaţionale; e) funcţia de administrare - prin care se asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată din patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 3 (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, asigurând: a) elaborarea sistemului de planificare şi formulare a politicilor publice, a documentelor conceptuale de bază şi a reglementărilor privind formularea politicilor publice şi îmbunătăţirea permanentă a acestora; b) aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice şi de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative; c) monitorizarea şi evaluarea, folosind indicatori de performanţă şi alte tehnici, a eficienţei procesului de formulare a politicilor publice;2. stabileşte cadrul general pentru definirea priorităţilor Guvernului şi urmăreşte corelarea acestora cu politicile publice, asigurând: a) funcţionarea secretariatului tehnic şi a aparatului de lucru pentru Consiliul de Planificare Strategică; b) asistarea ministerelor, în colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, în stabilirea priorităţilor lor strategice şi a planurilor referitoare la politicile publice sectoriale, în conformitate cu Programul de guvernare, Planul naţional de dezvoltare şi cu angajamentele internaţionale asumate de România; c) acordarea de asistenţă ministerelor, referitoare la planificarea pe termen mediu şi alte aspecte strategice ale procesului politicilor publice; d) informarea periodică a primului-ministru cu privire la progresul şi calitatea documentelor de politici publice elaborate de către ministere;3. asigură suportul metodologic şi consultanţă ministerelor privind formularea politicilor publice. În acest sens: a) colaborează cu unităţile de politici publice din ministere; b) asistă ministerele în aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice şi de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative; c) identifică necesarul de pregătire profesională a personalului implicat în formularea politicilor publice cu privire la instrumentele, metodologiile şi aptitudinile corespunzătoare unui sistem performant de planificare a politicilor publice;4. realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea şedinţelor Guvernului şi pentru definitivarea proiectelor de acte normative adoptate. În acest scop: a) analizează şi evaluează documentele de politici publice, instrumentele de prezentare şi motivare şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora; b) organizează săptămânal reuniuni de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare; c) supune primului-ministru spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare; d) organizează şedinţele Guvernului; e) urmăreşte îndeplinirea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului; f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare; g) prezintă actele normative adoptate primului-ministru, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării; h) înaintează Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru; i) transmite hotărârile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele Guvernului secretarului general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; j) asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare a hotărârilor, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor adoptate pe pagina de internet a Guvernului;5. iniţiază sau avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;6. iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de tratate şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii, organizaţii şi organisme din alte state;7. asigură reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare actele Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie, precum şi a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, Departamentului pentru Afaceri Europene şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul;8. asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu Parlamentul şi cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;9. monitorizează implementarea Programului de guvernare, asigurând: a) realizarea procedurilor de raportare a stadiului implementării Programului de guvernare; b) informarea Consiliului de Planificare Strategică cu privire la stadiul implementării Programului de guvernare;10. realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate, asigurând: a) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru; b) elaborarea şi urmărirea realizării planului de investiţii în domeniul său de activitate; c) executarea operaţiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, sau de alte structuri stabilite prin acte normative; d) gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul propriu pentru finanţarea acţiunilor şi proiectelor pentru promovarea imaginii externe a României;11. asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare;12. asigură administrarea sistemului informatic la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului. În acest sens: a) aplică strategia naţională privind tehnologia informaţiei la nivelul aparatului de lucru al Guvernului; b) implementează politicile privind tehnologia informaţiei şi design, pentru dezvoltarea coerentă şi unitară de aplicaţii informatice; c) administrează domeniul gov.ro şi stabileşte criteriile şi procedurile necesare implementării acestuia; d) defineşte necesităţile în ceea ce priveşte achiziţiile publice de echipamente, servicii şi produse informatice şi cerinţele pentru acestea; e) asigură proiectarea, implementarea şi mentenanţa sistemului informatic, precum şi dezvoltarea şi configurarea echipamentelor de comunicaţii pentru buna funcţionare a serviciilor de tehnologie a informaţiei; f) dezvoltă şi actualizează pagina de internet a Guvernului, precum şi paginile de internet ale structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;13. asigură administrarea şi dezvoltarea sistemului informatic pentru şedinţele Guvernului;14. soluţionează solicitările şi petiţiile adresate Secretariatului General al Guvernului şi primului-ministru de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de un secretar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului. (2) Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice. (3) Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, şi coordonează activitatea acestuia. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Guvernului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) În cadrul Secretariatului General al Guvernului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat.  +  Articolul 6 (1) Secretarul general al Guvernului asigură coordonarea structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1. (2) Coordonarea structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 poate fi delegată secretarilor de stat. (3) Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finanţate structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru, precum şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2. (4) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. (2) În structura Secretariatului General al Guvernului pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, după caz. (3) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. (5) Statul de personal, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. (6) Personalul Secretariatului General al Guvernului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului funcţionează structura de coordonare a politicilor publice, prin care sunt exercitate atribuţiile instituţiei privind politicile publice. (2) În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează compartimentul inspectorilor guvernamentali, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici.  +  Articolul 9 (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectului, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului. (3) Secretarul general al Guvernului numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 5 mai 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 mai 2007.Nr. 405.  +  Anexa 1 Structurile, organele de specialitate aleadministraţiei publice centrale şi instituţiile publicecoordonate de secretarul general al Guvernului1. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.2. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.3. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.4. Oficiul Român pentru Adopţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.5. Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.6. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.7. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.  +  Anexa 2 Structurile, organele de specialitate aleadministraţiei publice centrale şi instituţiile publicefinanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului1. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.2. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.3. Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.4. Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.5. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.6. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.7. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.8. Oficiul Român pentru Adopţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.9. Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.10. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.11. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, organism cu activitate administrativ-jurisdicţională, cu personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.---------