LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizata*)pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantarii actelor de terorism**)(actualizata până la data de 26 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spalarii banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finantarii actelor de terorism.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi: a) prin spalarea banilor se înţelege infractiunea prevăzută la art. 23;a^1) prin finantarea actelor de terorism se înţelege infractiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004privind prevenirea şi combaterea terorismului;-------------Litera a^1) a art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. b) prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atesta un titlu ori un drept cu privire la acestea; c) prin tranzactie suspecta se înţelege operaţiunea care, prin natura ei şi caracterul neobisnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;-------------Litera c) a art. 2 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege operaţiunile de plati şi încasări efectuate între persoane aflate pe teritoriul României şi persoane aflate în strainatate.-------------Litera d) a art. 2 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Capitolul II Proceduri de identificare a clientilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilorProceduri de identificare a clientilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilor  +  Articolul 3 (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni ca o operaţiune ce urmeaza să fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, va informa persoana desemnata conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizarii.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(1^1) Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizarii operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004privind prevenirea şi combaterea terorismului, comunicand şi motivul pentru care s-a dispus solutia respectiva.-------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Dacă Oficiul considera necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operaţiunii pe o perioadă de 3 zile lucratoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaţiunii rămâne blocata în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, în condiţiile legii.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Dacă Oficiul considera ca perioada de 3 zile lucratoare nu este suficienta, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie prelungirea suspendarii efectuării operaţiunii cu cel mult 4 zile lucratoare. Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitata sau, după caz, poate dispune încetarea suspendarii operaţiunii.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (4) Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art. 8, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operaţiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusa de Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (5) Dacă Oficiul nu a facut comunicarea în termenul prevăzut la alin. (4), persoanele la care se referă art. 8 vor putea efectua operaţiunea. (6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a caror limita minima reprezinta echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzactia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele. (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a caror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro. (8) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e) şi e^1) nu au obligaţia de a raporta către Oficiu informaţiile pe care le primesc sau le obtin de la unul dintre clientii lor în cursul determinarii situaţiei juridice a acestuia sau al apararii ori reprezentarii acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordarii de consultanţă cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informaţii au fost primite sau obtinute înainte, în timpul ori după incheierea procedurilor.--------------Alin. (8) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. (9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoştinţa ca o operaţiune ce urmeaza să fie efectuata are ca scop spalarea banilor, pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabila a Oficiului, dacă tranzactia se impune a fi efectuata imediat sau dacă neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă sa informeze Oficiul de îndată, dar nu mai tarziu de 24 de ore, despre tranzactia efectuata, precizand şi motivul pentru care nu au facut informarea, potrivit art. 3. (2) Persoanele prevăzute la art. 8, care constata ca o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client prezinta indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauza, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă exista suspiciuni ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 5 (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor competente datele şi informaţiile necesare indeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Informaţiile în legătură cu sesizarile primite potrivit art. 3 şi 4 sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidentialitate.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. (3) Secretul profesional la care sunt tinute persoanele prevăzute la art. 8 nu este opozabil Oficiului. (4) Oficiul poate face schimb de informaţii, în baza reciprocitatii, cu institutii straine care au functii asemanatoare şi care au obligaţia pastrarii secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicari sunt facute în scopul prevenirii şi combaterii spalarii banilor sau a finantarii actelor de terorism.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 6 (1) Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. În situaţia în care se constata finantarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată şi Serviciul Roman de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(1^1) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita în cuprinsul sesizarii.-------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Dacă în urma analizarii şi prelucrarii informaţiilor primite de Oficiu nu se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul păstrează informaţiile în evidenta.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se claseaza în cadrul Oficiului.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (4) După primirea sesizarilor, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie poate solicita, motivat, Oficiului completarea acestora. Solicitarea poate fi efectuata şi de parchetele de pe lângă curtile de apel sau de pe lângă tribunale ori, după caz, de Parchetul Naţional Anticoruptie, în cazurile repartizate spre solutionare de Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (5) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sau, după caz, Parchetului Naţional Anticoruptie, la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (6) Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie sau, după caz, Parchetul Naţional Anticoruptie va comunică trimestrial stadiul de rezolvare a sesizarilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (7) Oficiul va furniza persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8, precum şi autorităţilor cu atribuţii de control financiar şi celor de supraveghere prudentiala, printr-o procedură considerata adecvata, informaţii generale privind tranzactiile suspecte şi tipologiile de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism.-------------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (8) După primirea rapoartelor privind tranzactiile suspecte, în cazul în care se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată organul competent.-------------Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 7Transmiterea cu buna-credinta de informaţii, în conformitate cu prevederile art. 3-5, de către persoanele prevăzute la art. 8 sau de către persoanele desemnate potrivit art. 14 alin. (1) nu poate atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala a acestora.  +  Articolul 8 (1) Intra sub incidenţa prezentei legi: a) băncile, sucursalele băncilor straine, instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit straine;-------------Litera a) a art. 8 a fost modificata de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. b) instituţiile financiare, cum sunt: fonduri de investitii, societăţi de investitii, societăţi de administrare a investitiilor, societăţi de depozitare, de custodie, societăţi de servicii de investitii financiare, fonduri de pensii şi alte asemenea fonduri, care indeplinesc urmatoarele operaţiuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operaţiuni de plati, emiterea şi administrarea unor mijloace de plată, cărţi de credit, cecuri de calatorie şi altele asemenea, acordarea sau asumarea de garantii şi subscrierea de angajamente, tranzactii pe cont propriu sau în contul clientilor prin intermediul instrumentelor pieţei monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobanzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acţiuni şi oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanţă acordată întreprinderilor în probleme de structura a capitalului, strategia industriala, consultanţă şi servicii în domeniul fuziunilor şi al achizitiilor de întreprinderi, intermedierea pe pieţele interbancare, administrarea de portofolii şi consultanţă în acest domeniu, custodia şi administrarea valorilor mobiliare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare straine;-------------Litera b) a art. 8 a fost modificata de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. c) societăţile de asigurări şi reasigurari, precum şi sucursalele din România ale societatilor de asigurări şi reasigurari straine;-------------Litera c) a art. 8 a fost modificata de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. d) agentii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, amanet, vanzari-cumparari de obiecte de arta, metale şi pietre pretioase, dealeri, turism, prestări de servicii şi orice alte activităţi similare care implica punerea în circulatie a valorilor; e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acorda consultanţă fiscala, contabila ori financiar-bancara;-------------Litera e) a art. 8 a fost modificata de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.e^1) notarii publici, avocatii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acorda asistenţa în intocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionarii sau administrarii unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care îşi reprezinta clientii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;-------------Litera e^1) a art. 8 a fost introdusa de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. f) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; g) oficiile postale şi persoanele juridice care presteaza servicii de transmitere de bani, în lei sau în valută; h) agentii imobiliari; i) Trezoreria Statului şi autorităţile vamale;-------------Litera i) a art. 8 a fost modificata de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. j) casele de schimb valutar;j^1) asociaţiile şi fundatiile.-------------Litera j^1) a art. 8 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. k) orice altă persoană fizica sau juridica, pentru acte şi fapte savarsite în afara sistemului financiar-bancar.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005.  +  Articolul 9 (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia sa stabileasca identitatea clientilor la iniţierea unor relatii de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. În cazul în care exista vreo indoiala asupra imprejurarii ca un client acţionează în nume sau în interes propriu sau dacă este cert ca acesta nu acţionează în nume sau în interes propriu, persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia sa ia toate masurile rezonabile pentru a obtine date despre identitatea reala a persoanei în numele sau în interesul careia acţionează acest client, inclusiv de la Oficiu.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. (2) Obligaţia de identificare a clientilor este necesară şi în cazul altor operaţiuni decat cele la care se referă alin. (1), a caror valoare minima reprezinta echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzactia se desfăşoară prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele. (3) De îndată ce exista o suspiciune ca prin operaţiune se urmareste spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, persoanele prevăzute la art. 8 vor proceda la identificarea clientilor şi a persoanelor în numele sau în interesul cărora acestia acţionează, chiar dacă valoarea operaţiunii este mai mica decat limita minima prevăzută la alin. (2).-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. (4) Când suma nu este cunoscuta în momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informata despre valoarea tranzactiei şi când a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevăzută la alin. (2). (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi operaţiunilor desfăşurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora. (6) Autorităţile de supraveghere prudentiala a persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competentei lor, norme privind masurile necesare pentru stabilirea identităţii clientilor în cazul operaţiunilor desfăşurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.-------------Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (7) Autorităţile de supraveghere prudentiala şi cele de control financiar al persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competentei lor, norme privind standardele de cunoastere a clientelei.-------------Alin. (7) al art. 9 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 10 (1) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde: a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civila menţionate în documentele de identitate prevăzute de lege; b) în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de inmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica. (2) În cazul persoanelor juridice straine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, imputernicirea speciala a celui care o reprezinta în tranzactie, precum şi o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.  +  Articolul 12 (1) Cerinţele de identificare nu vor fi impuse societatilor de asigurări şi reasigurari menţionate la art. 8, în legătură cu politele de asigurare de viaţa, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare plătită este, în echivalent lei, până la 2.500 euro. Dacă ratele de prima periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmeaza să fie marite în asa fel încât să depăşească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clientilor. (2) Cerinţele de identificare a clientilor nu sunt obligatorii în cazul subscrierii politelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obtinute în virtutea unui contract de muncă sau datorita profesiei asiguratului, cu condiţia ca poliţa sa nu poata fi rascumparata înainte de scadenta şi sa nu poata fi folosita ca garantie sau colateral pentru obtinerea unui împrumut. (3) Cerinţele de identificare a clientilor nu se impun dacă s-a stabilit ca plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o institutie de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori la un sediu secundar dintr-un stat membru al Uniunii Europene al unei institutii de credit sau financiare dintr-un stat tert.-------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (4) Cerinţele de identificare a clientului nu se impun dacă acesta este o institutie de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, o sucursala dintr-un stat membru al Uniunii Europene a unei institutii de credit ori financiare dintr-un stat tert sau, după caz, o institutie de credit ori financiară dintr-un stat tert, care impune cerinţe de identificare similare cu cele prevăzute de legea română.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 13 (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitata potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridica sau persoana fizica prevăzută la art. 8, care are obligaţia identificarii clientului, va pastra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinţe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se incheie relaţia cu clientul. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor pastra evidentele secundare sau operative şi inregistrarile tuturor operaţiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecarei operaţiuni, intr-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba în justiţie.  +  Articolul 14 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţii în aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilitatilor menţionate.(1^1) Conducerea executiva a persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) şi i) dezvolta politici interne şi proceduri pentru combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului şi desfăşurarea de programe de pregatire profesionala continua a angajatilor. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) şi i) desemneaza un ofiter de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementeaza procedurile de control pentru testarea sistemului.--------------Alin. (1^1) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (1^1) raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 15Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) şi persoanele prevăzute la art. 8 vor întocmi pentru fiecare tranzactie suspecta un raport scris, în forma stabilita de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.  +  Articolul 16 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8, precum şi structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale vor stabili proceduri şi metode adecvate de control intern, pentru a preveni şi a împiedica spalarea banilor şi finantarea actelor de terorism, şi vor asigura instruirea angajatilor pentru recunoasterea operaţiunilor care pot fi legate de spalarea banilor sau de finantarea actelor de terorism şi luarea masurilor imediate ce se impun în asemenea situaţii.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(1^1) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor incheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.-------------Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Oficiul va participa la programele speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevăzute la art. 8.  +  Articolul 17 (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifica şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de urmatoarele autorităţi sau structuri: a) autorităţile cu atribuţii de control financiar, conform legii; b) autorităţile de supraveghere prudentiala, pentru persoanele prevăzute la art. 8 supuse acestei supravegheri potrivit legii. Pentru persoanele care nu sunt supuse, potrivit reglementarilor în vigoare, supravegherii prudentiale a unor autorităţi, atribuţiile de supraveghere, verificare şi control se indeplinesc de Oficiu; c) structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale, pentru persoanele prevăzute la art. (8) alin. (1) lit. e^1).-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.(1^1) Când din datele obtinute rezultă suspiciuni de spalare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi structurile prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul.-------------Alin. (1^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. (2) Oficiul poate efectua verificări şi controale comune cu autorităţile prevăzute la alin. (1) la persoanele menţionate la art. 8. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi Autorităţii Naţionale a Vamilor cu privire la persoanele care trec frontiera de stat a României având asupra lor numerar sau titluri de valoare care depasesc echivalentul în lei a 10.000 euro.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 18 (1) Personalul Oficiului are obligaţia de a nu transmite informaţiile primite în timpul activităţii decat în condiţiile legii. Obligaţia se menţine şi după încetarea functiei, pe o durată de 5 ani. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spalarea banilor şi finantarea actelor de terorism şi de a nu avertiza clientii cu privire la sesizarea Oficiului.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Este interzisa folosirea în scop personal de către salariaţii Oficiului şi ai persoanelor prevăzute la art. 8 a informaţiilor primite, atât în timpul activităţii, cat şi după încetarea acesteia.  +  Capitolul III Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii BanilorOficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor  +  Articolul 19 (1) Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridica în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi a finantarii actelor de terorism, scop în care primeste, analizeaza, prelucreaza informaţii şi sesizeaza, în condiţiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) În vederea exercitarii atribuţiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a cărui organigrama se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Oficiul este condus de un presedinte, numit de Guvern din randul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri.-------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (5) Plenul Oficiului este structura deliberativa şi de decizie, fiind format din cate un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curtii de Conturi şi Asociaţiei Române a Băncilor, numit în functie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului. (6) În exercitarea atribuţiilor sale plenul Oficiului adopta decizii cu votul majorităţii membrilor acestuia. (7) Membrii plenului Oficiului trebuie să indeplineasca, la data numirii, urmatoarele condiţii: a) să fie licentiati şi să aibă cel puţin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica; b) să aibă domiciliul în România; c) să aibă numai cetatenia română; d) să aibă exercitiul drepturilor civile şi politice; e) să se bucure de o înaltă competenţa profesionala şi morala nestirbita. (8) Se interzice membrilor plenului Oficiului sa faca parte din partide politice sau sa desfasoare activităţi publice cu caracter politic. (9) Functia de membru al plenului Oficiului este incompatibila cu orice alta functie publică sau privată, cu excepţia functiilor didactice din învăţământul superior. (10) Membrii plenului Oficiului au obligaţia sa comunice de îndată, în scris, presedintelui Oficiului aparitia oricarei situaţii de incompatibilitate. (11) În perioada ocuparii functiei membrii plenului Oficiului vor fi detasati, respectiv raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmand ca la încetarea mandatului sa revina la functia deţinută anterior. (12) În caz de vacanta a unui post în cadrul plenului Oficiului, conducatorul autorităţii competente va propune Guvernului o noua persoana, în termen de 30 de zile de la data vacantarii postului. (13) Mandatul de membru al plenului Oficiului inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni; e) la survenirea unei incompatibilităţi; f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit. (14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau nu poate îndeplini vreo functie în cadrul nici uneia dintre persoanele juridice prevăzute la art. 8 în acelasi timp cu activitatea de salariat al Oficiului. (15) Pentru functionarea Oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare - terenuri şi cladiri - din domeniul public şi privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. (16) Oficiul poate participa la activităţile organismelor internationale de specialitate şi poate fi membru al acestora. Plenul Oficiului decide privind oportunitatea participării la astfel de activităţi.  +  Articolul 20 (1) Salarizarea membrilor plenului şi a personalului Oficiului, nomenclatorul de functii, condiţiile de vechime şi studii pentru incadrarea şi promovarea personalului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Membrii plenului şi personalul Oficiului au toate drepturile şi oblibaţiile prevăzute în reglementarile legale menţionate în anexa la prezenta lege. (3) Persoanele care, potrivit legii, gestioneaza informaţii clasificate beneficiaza de un spor de 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate.-------------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 405 din 9 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 noiembrie 2006.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Capitolul IV Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 21Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.  +  Articolul 22 (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 4; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 13-15, art. 16 alin. (1) şi la art. 17.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 22 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice.(3^1) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre urmatoarele sancţiuni contraventionale complementare: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie; b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii agentului economic, pe o durată de la o luna la 6 luni; c) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comert exterior, pe o durată de la o luna la 6 luni sau definitiv; d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o luna; e) anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activităţi; f) închiderea unităţii.--------------Alin. (3^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. (4) Contraventiile se constata şi sanctiunile se aplică, după caz, de personalul desemnat din cadrul Oficiului, al autorităţilor sau al structurilor prevăzute la art. 17.--------------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. (5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza în mod corespunzător cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Articolul 23 (1) Constituie infractiunea de spalare a banilor şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile să se sustraga de la urmărire, judecata sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni; c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.------------Alin. (2) al art. 23 a fost abrogat de art. 34 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 24Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.  +  Articolul 24^1În cazul în care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.------------Art. 24^1 a fost introdus de art. 35 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 25 (1) În cazul infracţiunilor de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism se aplică dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dacă bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobandite în locul acestora. (3) Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confisca. (4) Dacă bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobandite în mod legal, se confisca bunuri până la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii. (5) Dispozitiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi veniturilor sau altor beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobandite în mod legal. (6) Pentru a garanta ducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor, este obligatorie luarea masurilor asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penala.------------Art. 25 a fost modificat de art. 36 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 26În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infractiunii de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penala şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art. 8, la cererea scrisa a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului ori a procurorului sau a instanţei.------------Art. 26 a fost modificat de art. 37 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 27 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului pot fi dispuse urmatoarele măsuri: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor; c) accesul la sisteme informatice. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusa de procuror pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungita de procuror prin ordonanţa motivata, fiecare prelungire neputand depăşi 30 de zile. Durata maxima a masurii dispuse este de 4 luni. (3) Masurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi dispuse de judecator, potrivit dispoziţiilor art. 91^1 -91^6 din Codul de procedură penala, care se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).------------Art. 27 a fost modificat de art. 38 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 27^1În cazul în care exista indicii temeinice şi concrete ca s-a savarsit sau ca se pregăteşte savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori de finanţare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, în vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii şi identificarea faptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penala.------------Art. 27^1 a fost introdus de art. 39 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Capitolul V Dispozitii finaleDispozitii finale  +  Articolul 28Identificarea clientilor, potrivit art. 9, se va face de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 29Limita minima a operaţiunii prevăzute la art. 9 alin. (2) şi limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului.  +  Articolul 30În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sau de organizare şi functionare.  +  Articolul 31Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se abroga.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 656.  +  Anexa 1Salarizarea membrilor plenului şi personaluluiOficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor ┌────┬─────────────────┬─────────┬──────────────────────┬────────────────────┐ │Nr. │ Functia │ Nivelul │Reglementarea legala │ Vechime în │ │crt.│ │studiilor│în functie de care se │ specialitate │ │ │ │ │face salarizarea │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 1. │Presedinte │ S │Coeficientul de mulţi-│10 ani în functii │ │ │ │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 6 din │ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 2. │Membru al │ S │Coeficientul de mulţi-│10 ani în functii │ │ │plenului │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 7 din │ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 3. │Consilier/ │ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │Director general │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 8 din │ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 4. │Director │ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │ │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 9 din │ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 5. │Sef serviciu │ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │ │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 11 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 6. │Sef compartiment │ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │ │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 12 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 7. │Analist financiar│ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │gradul I │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 19 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 8. │Analist financiar│ S │Coeficientul de mulţi-│ 6 ani în functii │ │ │gradul II │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 23 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 9. │Analist financiar│ S │Coeficientul de mulţi-│ 4 ani în functii │ │ │gradul III │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 24 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │10. │Analist financiar│ S │Coeficientul de mulţi-│ 2 ani în functii │ │ │gradul IV │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 28 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │11. │Asistent analist │ M │Coeficientul de mulţi-│ 7 ani în functii │ │ │treapta I │ │plicare prevăzut în │auxiliare juridice, │ │ │ │ │Legea nr. 50/1996, │economice sau │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 13 din│administrative │ │ │ │ │anexa nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │12. │Asistent analist │ M │Coeficientul de mulţi-│ 4 ani în functii │ │ │treapta II │ │plicare prevăzut în │auxiliare juridice, │ │ │ │ │Legea nr. 50/1996, │economice sau │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 14 din│administrative │ │ │ │ │anexa nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │13. │Sofer IA │ M │Nivelul de salarizare │ │ │ │ │ │prevăzut în Ordonanţa │ │ │ │ │ │de urgenta a Guver- │ - │ │ │ │ │nului nr. 24/2000, │ │ │ │ │ │anexa nr. V/2 │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │14. │Muncitor │ M/G │Nivelul de salarizare │ │ │ │necalificat │ │prevăzut în Ordonanţa │ │ │ │ │ │de urgenta a Guver- │ - │ │ │ │ │nului nr. 24/2000, │ │ │ │ │ │anexa nr. V/2 │ │ └────┴─────────────────┴─────────┴──────────────────────┴────────────────────┘NOTĂ:Pentru activitatea informatica se pot angaja în functia de analist financiar absolventi ai instituţiilor de invatamant superior de profil informatic.------------Anexa a fost inlocuita cu anexa de la pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 405 din 9 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 noiembrie 2006.--------