LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 18 decembrie 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul de Interne este organul central al puterii executive care exercită, în conformitate cu legea, atribuţiile ce îi revin cu privire la respectarea ordinii publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a avutului public şi privat, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, contribuind prin aceasta la realizarea unei societăţi democratice în România, la apărarea independentei, suveranităţii naţionale şi integrităţii teritoriale.  +  Articolul 2Ministerul de Interne asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor, hotărîrilor guvernului, precum şi a hotărîrilor Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.Ministrul de interne răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară ministerul în faţa guvernului, precum şi, în calitate de membru al guvernului, în faţa parlamentului.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul de Interne colaborează cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale puterii executive, cu unităţile economice, sociale şi alte organizaţii şi se sprijină pe concursul larg al populaţiei.  +  Capitolul 2 Organizarea Ministerului de Interne  +  Articolul 4Din Ministerul de Interne fac parte: poliţia, trupele de jandarmi, trupele de pompieri, unităţile de paşapoarte, controlul trecerii frontierei şi evidenta străinilor, precum şi arhivele statului.  +  Articolul 5Ministerul de Interne are în structura organizatorică departamente, comandamente de arma, direcţii generale, direcţii, servicii şi unităţi asimilate acestora, stabilite prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 6În cadrul Ministerului de Interne se organizează şi funcţionează, potrivit legii, Consiliul tehnico-economic, Consiliul de inzestrare, Consiliul învăţămîntului militar, Comisia pentru informatica, Comisia ştiinţifică pentru probleme arhivistice şi Oficiul de informare şi documentare.  +  Articolul 7Ministerul de Interne poate avea în subordine regii autonome, cluburi şi asociaţii sportive, cu personalitate juridică.  +  Articolul 8Personalul Ministerului de Interne se compune din militari şi salariaţi civili.Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiteri, militari în termen şi salariaţi civili, în timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 9Ministerul de Interne utilizează un parc propriu de autovehicule pentru aparatul central şi unităţile teritoriale, care se stabileşte prin tabelele de inzestrare ale unităţilor, aprobate de către ministrul de interne.  +  Articolul 10Încadrarea, atribuţiile, dotarea, normele de funcţionare şi structura organizatorică a unităţilor Ministerului de Interne se aproba de către ministrul de interne.  +  Articolul 11Atribuţiile unităţilor centrale şi teritoriale ale Ministerului de Interne se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare.Regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor centrale se aproba de către ministrul de interne, iar cele ale unităţilor teritoriale, de către secretarul de stat care le coordonează activitatea.  +  Capitolul 3 Conducerea Ministerului de Interne  +  Articolul 12Conducerea Ministerului de Interne se exercită de către ministru. Pe lîngă ministru funcţionează colegiul ministerului ca organ consultativ.  +  Articolul 13Ministrul de interne conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat şi organizaţii din ţara, precum şi cu organismele similare din alte tari. Ministrul angajează ministerul în raporturile cu persoanele juridice şi fizice. În acest scop poate da şi împuterniciri de reprezentare altor cadre din subordine.În aplicarea prevederilor legale, ministrul de interne emite ordine, regulamente şi instrucţiuni.  +  Articolul 14Colegiul Ministerului de Interne se compune din: secretarii de stat, comandantii sau şefii unor compartimente de arma, direcţii generale, direcţii, servicii şi altor unităţi asimilate acestora, şeful Serviciului juridic şi conducătorii altor unităţi din subordinea ministerului.Componenta colegiului ministerului se stabileşte de către ministrul de interne.Colegiul ministerului se întruneşte o dată pe luna sau ori de cîte ori este nevoie, sub preşedinţia ministrului de interne, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului şi adopta recomandări prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi.Ministrul de interne poate stabili măsuri obligatorii pentru domeniul de competenţa al ministerului, cu sau fără consultarea colegiului ministerului.Recomandările colegiului ministerului, care nu se concretizează în ordine, se pot aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin circulare numai cu acordul ministrului de interne.  +  Articolul 15Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile colegiului ministerului, se stabilesc prin regulament aprobat de către ministrul de interne.  +  Articolul 16În cadrul Departamentului poliţiei, comandamentelor de arma şi Direcţiei generale pentru paşapoarte, controlul trecerii frontierei şi evidenta străinilor se organizează şi funcţionează consilii militare, ca organe consultative ale comandantilor sau sefilor acestor unităţi, care adopta recomandări asupra principalelor probleme din domeniul lor de activitate.Componenta consiliilor militare, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, se aproba de către ministrul de interne.  +  Capitolul 4 Atribuţiile Ministerului de Interne  +  Articolul 17Ministerul de Interne are următoarele atribuţii principale:I. Atribuţii privind asigurarea respectării legilor, a ordinii şi liniştii publice: a) stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea vieţii, integrităţii corporale şi libertăţii persoanelor, avutului public şi privat, celorlalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor, grupărilor sociale şi ale statului; b) organizează, controlează şi îndrumă activitatea de asigurare şi menţinere a ordinii publice şi respectarea regulilor de convieţuire socială; c) conduce şi coordonează activitatea unităţilor de poliţie şi a celor de jandarmi din subordine care, direct sau în cooperare cu alte forte legitime ale statului, participa la combaterea manifestărilor de violenta şi la restabilirea ordinii publice; d) stabileşte măsurile necesare, potrivit sarcinilor ce-i revin prin lege, cu privire la asigurarea desfăşurării normale a adunărilor şi manifestărilor publice; e) îndrumă şi coordonează organizarea şi funcţionarea pazei bunurilor şi organizează paza obiectivelor de importanţa deosebită, date în competenţa, potrivit legii; f) organizează activitatea ce se desfăşoară prin mijloace specifice pentru cunoaşterea, prevenirea şi combaterea faptelor ilicite ale persoanelor despre care exista date sau indicii ca se pregătesc sa savirseasca ori au savirsit infracţiuni; g) controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate, potrivit competentei stabilite prin lege, pentru constatarea şi efectuarea cercetărilor în legătură cu săvîrşirea unor fapte prevăzute de legea penală, pentru probarea acestora, urmărirea, prinderea şi tragerea la răspundere a infractorilor de către instanţele judecătoreşti, precum şi efectuarea investigatiilor, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi altor activităţi specifice; h) supraveghează modul de funcţionare a locurilor de reţinere şi arest preventiv organizate în cadrul poliţiei; i) controlează şi îndrumă activităţile specifice de poliţie în domeniul transporturilor feroviare, navale şi aeriene; j) exercita controlul privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, ale produselor şi substanţelor toxice, radioactive şi stupefiante; k) organizează supravegherea şi controlul circulaţiei rutiere, ţinerea evidentei conducătorilor de autovehicule şi autovehiculelor, în afară cazurilor exceptate prin lege; colaborează cu alte organe de stat pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării traficului, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi educarea rutiera a participanţilor la circulaţie; l) asigura ţinerea evidentei populaţiei şi eliberarea actelor de identitate cetăţenilor români, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, străinilor care domiciliază ori au reşedinţa în România; m) îndrumă şi controlează activitatea de organizare, în condiţiile legii, a cazierului judiciar, pentru ţinerea evidentei persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat măsuri cu caracter penal; n) stabileşte măsuri pentru insotirea trenurilor specializate şi executarea serviciului de paza şi ordine în gări, triaje de cale ferată, aerogări şi porturi; o) asigura măsurile de paza şi apărare a localurilor misiunilor diplomatice şi a unor agenţii şi reprezentante economice străine; p) coordonează activitatea unităţilor din subordine care participa la prevenirea, neutralizarea şi lichidarea actelor elementelor teroriste şi de diversiune pe teritoriul României; r) coordonează acţiunile unităţilor de poliţie, de jandarmi şi de pompieri din subordine, care participa, în cooperare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, unităţi de apărare civilă şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi inlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente.II. Atribuţii privind prevenirea şi stingerea incendiilor: a) exercita, prin organele sale specializate, controlul şi coordonarea, pe întreg teritoriul României, asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în acest domeniu; b) asigura organizarea interventiilor pompierilor militari şi coordonarea acţiunilor forţelor şi mijloacelor care participa la stingerea incendiilor; c) prin organele sale competente, potrivit legii, asigura emiterea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor; acestea îşi dau acordul la normele specifice elaborate de ministere, departamente de ramura, prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti; d) exercita, prin organele sale specializate, îndrumarea şi controlul modului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi a formatiilor civile de pompieri, constituite potrivit legii, precum şi a cadrelor tehnice ce desfăşoară activităţi de protecţie împotriva incendiilor; e) asigura avizarea proiectării, omologării şi fabricării mijloacelor tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor; f) organizează eliberarea, în condiţiile legii, a avizelor de prevenire şi stingere a incendiilor.III. Atribuţii privind activitatea de paşapoarte, controlul trecerii frontierei şi evidenta străinilor: a) organizează şi asigura activitatea de eliberare a actelor de trecere a frontierei de stat a României, în conformitate cu prevederile legii, tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; b) organizează controlul documentelor de trecere a frontierei de stat a României de către persoane şi orice fel de mijloace de transport în punctele de control pentru trecerea frontierei; c) organizează, îndrumă şi controlează ţinerea evidentei străinilor aflaţi pe teritoriul României şi eliberarea documentelor care certifica identitatea celor domiciliaţi în ţara şi, în cazurile determinate de lege, a celor cu reşedinţa în România.IV. Atribuţii cu privire la arhivele statului: a) organizează, îndrumă şi controlează, în condiţiile prevăzute de lege, activitatea privind constituirea, evidenta, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea documentelor din Fondul arhivistic naţional; b) asigura avizarea, potrivit legii, a instrucţiunilor şi normelor tehnice privind desfăşurarea în mod unitar a activităţii arhivistice; îndrumă şi controlează aplicarea acestora; c) organizează preluarea de la persoanele juridice şi fizice, potrivit legii, a documentelor care se păstrează permanent; asigura conservarea şi protecţia acestora prin măsuri de paza şi siguranţa adecvate, precum şi restaurarea celor deteriorate; stabileşte măsuri pentru constituirea unui fond de asigurare pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere pentru documentele de importanţa deosebită; d) asigura constituirea şi dezvoltarea băncii de date şi informaţii a arhivelor şi reţelei naţionale automatizate de informare şi documentare arhivistica; e) stabileşte măsuri pentru corelarea tehnica şi metodologică şi pentru colaborarea serviciilor de informare şi documentare arhivistica cu compartimentele similare din cadrul Sistemului naţional de informare şi documentare; f) asigura, în colaborare cu Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, pregătirea şi specializarea cadrelor pentru activităţi din domeniul arhivelor; g) coordonează desfăşurarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţionale în domeniul arhivisticii; asigura participarea la lucrările organismelor internaţionale de profil, în scopul intensificării schimbului de informaţii şi publicaţii, modernizării arhivisticii române, al achiziţionării de documente sau reproduceri de pe acestea pentru completarea şi dezvoltarea arhivelor naţionale.V. Alte atribuţii: a) organizează şi realizează încadrarea aparatului Ministerului de Interne cu personal militar activ şi de rezerva, precum şi cu salariaţi civili; b) conduce şi îndrumă învăţămîntul militar, înfiinţează şi organizează licee militare, precum şi şcoli militare pentru pregătirea subofiţerilor, centre de instrucţie şi cursuri pentru pregătirea militarilor; asigura, într-o conceptie unitară, perfecţionarea pregătirii de specialitate a ofiţerilor, subofiţerilor şi salariaţilor civili; c) planifica, coordonează şi controlează activitatea de asigurare tehnica, materială, medicală şi economică a organelor şi unităţilor din subordinea sa, precum şi cea de cercetare ştiinţifică pentru realizarea într-o conceptie proprie a mijloacelor specifice activităţii sale; d) asigura dotarea cu materialele şi mijloacele tehnice necesare şi stabileşte normele de dotare şi consum pentru armament, munitie şi tehnica de lupta, precum şi pentru materialele tehnice specifice activităţii ministerului; e) elaborează şi fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului de Interne; asigura finanţarea unităţilor, coordonează şi controlează activitatea economică a ordonatorilor de credite; f) exercita orice alte atribuţii ce îi sînt date prin lege.  +  Articolul 18În realizarea atribuţiilor ce le revin, potrivit legii, cadrele militare ale Ministerului de Interne sînt investite cu exerciţiul autorităţii de stat şi au următoarele drepturi şi obligaţii: a) sa acorde sprijin persoanelor cu funcţii ce implica exerciţiul autorităţii de stat, dacă acestea intimpina rezistenta fizica în executarea sarcinilor de serviciu; b) sa legitimeze şi sa stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sînt suspecte şi sa ia măsurile legale care se impun; c) sa conducă în faţa organelor de urmărire penală pe cei care prin acţiunile lor periclitează ordinea publică, viaţa persoanelor sau alte valori sociale; d) sa ia măsura reţinerii, sa pună în executare mandatele de arestare şi pe cele de executare a pedepselor, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege; e) să între, pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în incinta unităţilor economice şi instituţiilor de stat ori particulare, a organizaţiilor social-politice sau la bordul navelor sau aeronavelor române. Orice perchezitie sau act de urmărire penală trebuie să se facă numai cu consimţămîntul conducerii acestor unităţi, instituţii sau organizaţii, al comandantilor navelor sau aeronavelor, ori cu autorizaţia procurorului, în condiţiile prevăzute de lege.În caz de infracţiuni flagrante, consimţămîntul sau autorizaţia nu este necesară; f) să între în locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau consimţămîntul scris al acestora, ori cu autorizaţia procurorului, în condiţiile prevăzute de lege.În caz de infracţiuni flagrante, consimţămîntul sau autorizaţia nu este necesară; g) sa participe la luarea măsurilor pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale sau catastrofelor de mari proporţii, precum şi în alte situaţii deosebite.În exercitarea atribuţiilor prevăzute mai sus, cadrele militare ale Ministerului de Interne îşi vor face cunoscută calitatea şi vor prezenta legitimatia de serviciu.  +  Articolul 19Ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii din Ministerul de Interne sînt obligaţi sa intervină şi în afară orelor de program ori a atribuţiilor lor de serviciu, cînd iau cunoştinţa de existenta unor infracţiuni contra statului sau în caz de infracţiuni flagrante, precum şi pentru conservarea probelor în cazul altor infracţiuni a căror cercetare va fi efectuată de organele competente.  +  Articolul 20Pentru împiedicarea şi neutralizarea acţiunilor agresive ale persoanelor care tulbura grav ordinea şi liniştea publică, acţiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale, militarii din Ministerul de Interne pot folosi bastoane de cauciuc, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene, jeturi de apa, arme cu glont din cauciuc, precum şi alte mijloace de imobilizare şi protecţie, ce nu pun în pericol viaţa sau nu produc o vătămare corporală grava.Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. 1 împotriva participanţilor la acţiunile agresive se va face în mod gradat, după atenţionarea prealabilă, repetată, asupra uzului unor asemenea mijloace şi lăsarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi părăsirea zonei.  +  Articolul 21În caz de absolută necesitate şi cînd folosirea altor mijloace de împiedicare sau constringere nu este posibila, militarii din Ministerul de Interne pot folosi forta armelor albe sau a armelor de foc, în condiţiile strict prevăzute de lege.  +  Articolul 22Militarii din Ministerul de Interne au drepturile şi obligaţiile prevăzute în normele legale pentru militarii forţelor armate ale României.Salariaţii civili sînt supuşi dispoziţiilor Codului muncii şi celorlalte norme legale referitoare la drepturile şi îndatoririle acestora.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Timpul servit ca ofiţer şi subofiţer militarizat pînă la 21 iulie 1967 se considera vechime în serviciul militar la acordarea drepturilor ce se cuvin militarilor pentru vechime în serviciu.  +  Articolul 24Ministerul de Interne asigura, potrivit legii, asistenţa medicală, socială, drepturile de pensie şi asigurări sociale ale personalului, precum şi ale familiilor şi urmaşilor acestuia.  +  Articolul 25Dispoziţiile Legii privind organizarea şi funcţionarea ministerelor se aplică în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.  +  Articolul 26Pe data prezentei legi se abroga: Decretul nr. 121/1978; Decretul nr. 32/1990; art. 1-9, 11-18, art. 19 alin. 1, art. 20-26 şi 28 din Hotărîrea Guvernului nr. 01000/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-----------------