ORDIN nr. 60 din 23 aprilie 2007privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 3 mai 2007    În temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a unităţilor protejate prevăzută în anexa nr. I, precum şi modelul de autorizaţie prevăzut în anexa nr. II. Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 748/460/2002 pentru aprobarea Criteriilor de încadrare şi a modului de autorizare a unităţilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,Silviu George DidilescuBucureşti, 23 aprilie 2007.Nr. 60.  +  Anexa I PROCEDURAde autorizare a unităţilor protejate  +  Articolul 1 (1) Prezenta procedură stabileşte modalitatea şi condiţiile de autorizare a unităţilor protejate pe baza autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, în condiţiile legii. (2) Autorizaţia reprezintă actul administrativ care dă dreptul de funcţionare entităţii respective ca unitate protejată.  +  Articolul 2În vederea autorizării ca unitate protejată, solicitantul trebuie să se încadreze în una dintre următoarele situaţii: a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi de organizare, în cadrul cărora cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap; b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate; c) persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice independente, inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu handicap. Sunt incluse aici şi persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care îşi desfăşoară activitatea atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale profesiei.  +  Articolul 3 (1) Dosarul cu documentele necesare obţinerii autorizaţiei se va depune la sediul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, denumită în continuare Autoritate. (2) Dosarul va cuprinde următoarele documente: a) cerere pentru eliberarea autorizaţiei, adresată conducătorului instituţiei; b) copii de pe statut şi de pe actul constitutiv, legalizate; c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului sau, după caz, copie legalizată de pe încheierea de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; d) copii de pe alte acte doveditoare privind înfiinţarea, organizarea şi exercitarea unor profesii în baza unor legi speciale; e) un tabel cu structura şi numărul personalului, din care să rezulte procentul de persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă din numărul total al angajaţilor; în tabel se va menţiona data întocmirii; f) precizări referitoare la activităţile/produsele/serviciile pe care le oferă entitatea care a solicitat autorizarea de funcţionare ca unitate protejată; g) copii de pe contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap; h) copii de pe certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ale persoanelor cu handicap angajate, respectiv autorizate, în termen de valabilitate; i) copie de pe autorizaţia de funcţionare vizată anual pentru asociaţiile familiale sau pentru persoanele cu handicap care desfăşoară activităţi economice independente.  +  Articolul 4 (1) Dosarul va fi analizat de o comisie de autorizare, denumită în continuare comisie, care funcţionează pe lângă Autoritate. (2) Comisia va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (3) Membrii comisiei nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţă.  +  Articolul 5Comisia are următoarele atribuţii principale: a) asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a procesului de autorizare; b) analizează dosarul depus de solicitant şi întocmeşte în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului o notă prin care propune preşedintelui Autorităţii acordarea/neacordarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată; c) ţine evidenţa nominală a autorizaţiilor eliberate într-un registru special, numerotat şi ştampilat pe fiecare pagină.  +  Articolul 6 (1) În baza notei întocmite de comisie, preşedintele Autorităţii va emite un ordin de autorizare sau, după caz, de neautorizare ca unitate protejată. (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului, comisia va comunică răspunsul solicitantului. (3) Persoana căreia i s-a respins cererea de autorizare poate depune contestaţie în termen de 15 zile, care se înregistrează la registratura Autorităţii. (4) Contestaţia se soluţionează de către preşedintele Autorităţii în termen de 30 de zile de la data înregistrării.  +  Articolul 7Autorizaţia îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispoziţiile legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate.  +  Articolul 8 (1) Unitatea protejată are obligaţia ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul anterior să prezinte Autorităţii raportul de activitate care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) numărul persoanelor cu handicap angajate, raportat la numărul total de angajaţi, pentru fiecare lună calendaristică; b) domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate; c) modalitatea de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate; d) numărul de contracte încheiate în sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În caz de neprezentare a raportului, preşedintele Autorităţii va dispune suspendarea autorizaţiei. (3) Pe perioada suspendării autorizaţiei, unitatea protejată nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute de lege. (4) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizaţia va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării, anularea măsurii luate, prezentând în acest sens raportul de activitate.  +  Articolul 9 (1) Preşedintele Autorităţii dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată, în situaţia în care unitatea protejată nu prezintă raportul de activitate conform prevederilor art. 8 alin. (4). (2) Unitatea protejată poate solicita preşedintelui Autorităţii retragerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea poate solicita Inspecţiei Sociale controlul respectării prevederilor legale de către unităţile protejate autorizate. (2) La propunerea Inspecţiei Sociale în acest sens, Autoritatea poate suspenda autorizaţia, punându-i în vedere unităţii protejate să remedieze, în termen de 30 de zile, deficienţele constatate, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei.  +  Anexa II AUTORIZAŢIEde funcţionare ca unitate protejatănr. ................./..................(model)    Societatea Comercială/Secţia/Atelierul/Asociaţia/Fundaţia/Asociaţia  familială/Persoana fizică*) ......................., cu sediul/domiciliul în  ......................., str. ................... nr. ..., bl. ..., ap. ...,  judeţul/sectorul ................, având numărul de înregistrare în registrul  comerţului/Registrul asociaţiilor sau fundaţiilor/B.I. sau C.I. ..., codul  unic de înregistrare .................., C.N.P. ............................,  este autorizată/autorizat ca unitate protejată şi beneficiază de drepturile  prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.    Prezenta autorizaţie are valabilitate permanentă, dar poate fi suspendată  sau retrasă în condiţiile prevăzute de lege.                                  Preşedinte,                                ................                            Vizat pentru legalitate                 Serviciul juridic, contencios şi resurse umane                                 Şef serviciu,                             ......................__________    *) Se anulează ce nu corespunde, iar autorizaţia se va completa cu litere  de tipar.----