HOTĂRÂRE nr. 78 din 27 ianuarie 2005 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007  -------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.899/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005 şi a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005, Hotărârea Guvernului nr. 625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005, Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, Legea nr. 203/2006 privind reorganizarea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2006 privind desfiinţarea Comitetului Naţional pentru Dezvoltare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 13 septembrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.857/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 din 28 decembrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.899/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, Legea nr. 488/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007, Hotărârea Guvernului nr. 40/2007 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională unor muzee aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2007 privind reorganizarea Muzeului Naţional "George Enescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2007.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniile culturii şi cultelor. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului şi coordonează elaborarea de către Centrul Naţional al Cinematografiei a strategiei şi politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.  +  Articolul 2În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor asigură respectarea şi promovarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale, consacrate de Constituţia României şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în ceea ce priveşte: a) libertatea de expresie şi de creaţie; b) şansele egale şi accesul liber la cultură; c) participarea la viaţa culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale; d) libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase.  +  Articolul 3Ministerul Culturii şi Cultelor îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale: a) cultura şi libertăţile culturale reprezintă un element esenţial al dezvoltării umane; b) creativitatea culturală este o sursă a progresului uman; c) cultura este un factor important al dezvoltării durabile; d) cultura este un factor al creşterii calităţii vieţii şi al asigurării coeziunii sociale; e) cultele religioase recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor.  +  Articolul 4În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale: a) creşterea gradului de acces şi de participare la cultură; b) promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale; c) promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor; d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial; e) promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor; f) susţinerea circulaţiei operelor şi a creaţiilor, promovarea dialogului intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul mondial de valori; g) sprijinirea mobilităţii creatorilor şi artiştilor, precum şi a specialiştilor din domeniul culturii; h) stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii; i) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea societăţii cunoaşterii, prin asumarea de către instituţiile publice de cultură a funcţiilor de centre de acces universal la informaţie; j) proiectarea unui sistem specific de protecţie socială pentru creatori şi artişti; k) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale; l) formarea şi specializarea resurselor umane din sectorul culturii; m) promovarea de programe şi proiecte în domeniul educaţiei adulţilor; n) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege.  +  Articolul 5 (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii principale:1. elaborează, cu consultarea şi participarea autorităţilor publice interesate, a operatorilor culturali şi societăţii civile, strategii, programe naţionale şi direcţii de acţiune pentru fiecare domeniu din sfera sa de competenţă;2. sprijină şi finanţează, în condiţiile legii, proiecte, programe şi acţiuni culturale în toate domeniile culturii şi artei;3. asigură buna funcţionare a sistemului său instituţional, în aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul specific de activitate sau având incidenţă cu acesta;5. iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;6. dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din convenţiile, acordurile şi alte înţelegeri internaţionale încheiate şi intrate în vigoare, pentru domeniile sale de activitate;7. iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale şi educative ale publicului;8. sprijină, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, buna funcţionare şi activitatea instituţiilor şi a aşezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităţilor judeţene sau locale;9. promovează drepturile şi interesele creatorilor, artiştilor şi specialiştilor din domeniul culturii;10. asigură, cu respectarea legislaţiei în vigoare, colaborarea şi consultarea cu sindicatele şi patronatul din domeniile sale de activitate, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidenţă asupra sectorului culturii şi pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;11. asigură, în condiţiile legii, relaţiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităţi, pentru armonizarea iniţiativelor legislative şi a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;12. asigură promovarea programelor şi proiectelor din domeniul său de activitate, într-un sistem competiţional deschis, pe baza principiilor transparenţei şi primordialităţii valorii;13. elaborează norme, normative şi metodologii pentru domeniul său de activitate, obligatorii pentru toate instituţiile şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;14. coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate, numeşte şi revocă, în condiţiile legii, conducerile acestora;15. asigură dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor din subordinea sa şi formarea profesională a angajaţilor acestora;16. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă şi financiară a instituţiilor din subordine;17. iniţiază proiecte de acte normative pentru înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii din subordine, avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea sau reorganizarea instituţiilor şi a aşezămintelor publice de cultură, indiferent de subordinea acestora;18. aprobă, potrivit legii, preţuri şi tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi oferite de instituţiile din subordinea sa;19. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentaţiilor tehnico-economice din competenţa sa de aprobare, potrivit legii;20. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administraţiei publice sub autoritatea căruia funcţionează operatorii economici din domeniul său de activitate;21. colaborează cu instituţiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare şi pentru prelucrarea acestora;22. iniţiază, organizează şi susţine, în condiţiile legii, concursuri interne şi internaţionale, tabere, rezidenţe de creaţie şi interpretare, precum şi alte manifestări similare;23. acordă, în condiţiile legii, burse, granturi de studii şi călătorie, premii şi distincţii pentru toate domeniile sale de activitate şi sprijină participarea oamenilor de cultură şi a artiştilor români la manifestări similare din străinătate;24. colaborează cu autorităţile şi instituţiile din sectorul educaţional pentru dezvoltarea programelor de învăţământ artistic şi diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii;25. colaborează cu structurile din sistemul educaţional pentru realizarea de programe de educaţie artistică şi de dezvoltare a abilităţilor creative, în scopul creşterii nivelului de receptare a actului artistic, cu precădere în rândul tinerilor;26. propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii şi cultelor, cu respectarea normelor legale. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor urmăreşte îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană şi garantează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din actul aderării şi din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi din celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 6 (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale, Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii specifice:1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română şi cu alte instituţii interesate, după caz, activitatea şi programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează şi susţine programele şi proiectele culturale derulate de acestea;2. numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor, ministrului afacerilor externe şi al preşedintelui Institutului Cultural Român, în condiţiile legii, directorii şi directorii adjuncţi ai institutelor culturale ale României din străinătate;3. avizează numirile şi eliberările din funcţie ale personalului diplomatic cu atribuţii în domeniul culturii;4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, înfiinţarea de noi institute culturale ale României în străinătate;5. promovează şi susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale cu participarea diasporei româneşti şi colaborează în acest scop cu autorităţi, instituţii, organizaţii neguvernamentale sau cu alte entităţi;6. stabileşte, împreună cu Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Comisia Naţională de Arheologie şi Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, Strategia naţională în domeniul patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil;7. elaborează norme, normative şi metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legii;8. coordonează activităţile de cercetare, proiectare, evidenţă, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, şi le finanţează potrivit legii;9. coordonează activitatea de atestare a experţilor şi a specialiştilor în domeniile specifice proiectării, restaurării, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional imobil;10. avizează, potrivit legii, constituirea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări asupra monumentelor istorice;11. coordonează activitatea de acreditare a experţilor, conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil;12. colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaşte, a respecta şi a pune în valoare patrimoniul cultural naţional;13. colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi avizarea, împreună cu Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi cu Comisia Naţională de Arheologie, după caz, a programelor şi planurilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumente istorice;14. acţionează, potrivit competenţelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, sustrase sau exportate ilicit;15. avizează temele de proiectare şi soluţiile arhitecturale şi de artă monumentală, cu consultarea organizaţiilor profesionale şi de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;16. contribuie la crearea cadrului juridic şi instituţional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a artei şi culturii minorităţilor naţionale din România;17. susţine programe pentru promovarea, protejarea şi revitalizarea culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;18. promovează şi coordonează, în condiţiile legii, programe de formare în domeniul meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;19. coordonează activitatea de atestare a artiştilor liber-profesionişti, a traducătorilor, precum şi activitatea de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic;20. suspendă sau retrage, după caz, avizele şi/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;21. colaborează cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile de specialitate şi cu organizaţiile din domeniu pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din aparatul propriu şi al serviciilor deconcentrate, precum şi din instituţiile publice de cultură;22. organizează şi susţine, în condiţiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire;23. editează publicaţii de specialitate şi de informare pentru domeniile sale de competenţă;24. coordonează, asigură şi urmăreşte, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare şi realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale şi de investiţii din domeniul său de activitate;25. aprobă Strategia de dezvoltare a cinematografiei naţionale, elaborată de Centrul Naţional al Cinematografiei;26. elaborează, în cooperare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, Strategia naţională în domeniul audiovizualului;27. sprijină, în condiţiile legii, protecţia drepturilor de autor şi ale artiştilor interpreţi;28. asigură relaţiile statului cu toate cultele religioase legal recunoscute din România;29. sprijină toate cultele religioase legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare a acestora, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a ţării, şi mediază situaţiile litigioase;30. acordă asistenţă cultelor religioase, în condiţiile legii, pentru soluţionarea problemelor specifice;31. analizează cererile de înfiinţare a noi culte religioase, întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi face propuneri în vederea recunoaşterii acestora;32. formulează propuneri pentru recunoaşterea, conform legii, a şefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalţi ierarhi şi a celor asimilaţi acestora, la solicitarea cultelor religioase;33. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea surselor necesare în vederea salarizării personalului clerical şi laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învăţământul teologic neintegrat în învăţământul de stat, potrivit legii;34. colaborează cu sistemul educaţional şi avizează, alături de autorităţile publice cu competenţe în domeniul învăţământului, planurile de învăţământ şi programele analitice elaborate de cultele religioase recunoscute oficial;35. sprijină cultele religioase în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă religioasă şi socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte instituţii, precum şi în familii care se confruntă cu nevoi speciale;36. sprijină cultele religioase în activitatea de evidenţă, păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în proprietatea sau în folosinţa cultelor, în condiţiile legii;37. organizează, în colaborare cu cultele religioase şi cu instituţiile specializate din ţară şi/sau din străinătate, activităţi periodice de instruire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în condiţiile legii;38. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru cunoaşterea şi promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă şi de arhitectură religioasă, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiune de comunicări şi prin promovarea turismului cultural-religios;39. acordă sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru: a) construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor care stau la baza acestor lucrări; b) consolidarea şi punerea în valoare a bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul eclezial, aflate în proprietatea sau în posesia ori în folosinţa cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în condiţiile legilor specifice; c) întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; d) susţinerea unor acţiuni religioase având caracter naţional sau internaţional, realizate de conducerile cultelor religioase din România; e) dezvoltarea şi susţinerea activităţii de cercetare şi analiză a fenomenului religios, potrivit legii; f) susţinerea activităţii de asistenţă socială, organizată de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni şi/sau în alte instituţii, precum şi a activităţilor privind reinserţia socială a persoanelor defavorizate şi marginalizate, potrivit legii. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 7Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice, pentru conceperea şi punerea în aplicare de politici şi acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Culturii şi Cultelor va acţiona în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri, din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 8Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii şi Cultelor este abilitat să solicite şi să primească informaţii şi date de la autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii şi Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se mai pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri sau compartimente, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări. (2) Comisarul pentru programul "Sibiu-capitală culturală europeană 2007" şi colectivul operaţional condus de acesta funcţionează, pe perioada derulării programului, în coordonarea ministrului culturii şi cultelor. (3) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii şi personalul aferent cabinetului ministrului culturii şi cultelor. (4) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (5) Ministrul culturii şi cultelor poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu şi la fundamentarea deciziilor de specialitate.  +  Articolul 10 (1) În condiţiile legii, la nivelul Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Unitatea de management al proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane şi regulamentul de funcţionare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (3) Ministrul culturii şi cultelor numeşte personalul Unităţii de management al proiectului şi stabileşte atribuţiile directorului acesteia. (4) Salarizarea personalului Unităţii de management al proiectului se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Culturii şi Cultelor se exercită de către ministrul culturii şi cultelor. (2) Ministrul culturii şi cultelor conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii şi Cultelor şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul culturii şi cultelor este ordonator principal de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul culturii şi cultelor emite ordine şi instrucţiuni. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul culturii şi cultelor este ajutat de 2 secretari de stat, un secretar general şi un secretar general adjunct. (6) Ministrul culturii şi cultelor poate dispune, în condiţiile legii, exercitarea temporară de către alţi demnitari sau funcţionari a unor atribuţii prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 12 (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului culturii şi cultelor şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta. (2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, potrivit anexei nr. 1 şi regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general este subordonat ministrului culturii şi cultelor şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute prin lege şi sarcinile stabilite de acesta. (2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct. (3) Secretarul general adjunct este funcţionar public de carieră numit prin concurs sau examen, conform legii.  +  Articolul 14 (1) Ministrul culturii şi cultelor numeşte şi revocă preşedinţii şi specialiştii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale de Arheologie, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, precum şi ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii, potrivit legii. (2) Fondurile necesare funcţionării comisiilor se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în condiţiile legii. (3) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în condiţiile legii, indemnizaţiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariaţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 15 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Culturii şi Cultelor poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenţii civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz. (2) În situaţiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în ţară, în interesul instituţiei, Ministerul Culturii şi Cultelor poate suporta cheltuielile de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care, prin convenţiile civile sau contractele individuale de muncă cu timp parţial încheiate, s-a prevăzut acest lucru.  +  Articolul 16 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt conduse de un director executiv, care este funcţionar public, potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale:1. îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;2. colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;3. participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;4. avizează, potrivit legii, înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea instituţiilor publice de cultură şi a aşezămintelor culturale care funcţionează sub autoritatea consiliilor judeţene sau locale;5. finanţează, în condiţiile legii, programe, proiecte şi acţiuni culturale, în situaţii de urgenţă;6. sprijină, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii şi cultelor;7. iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formare a specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanatului şi mesteşugurilor tradiţionale;8. editează sau sprijină, în condiţiile legii, publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei;9. solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;10. controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;11. îndeplinesc, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul cultelor;12. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi cultelor. (2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 18 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, dacă legea nu dispune altfel.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Memorie Culturală îşi schimbă denumirea în "CIMEC - Institutul de Memorie Culturală", instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă şi persoane, cu un consum mediu lunar de carburanţi de 400 litri, o maşină de teren cu un consum mediu lunar de 450 litri şi două autoturisme, cu un consum mediu lunar de carburanţi de 450 litri.  +  Articolul 21Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi - 177    (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)                                STRUCTURA ORGANIZATORICA                            a Ministerului Culturii şi Cultelor  ┌────────────────────────┐  │ Direcţia Relaţii │ ┌──────────────────────┐┌-┤ Internaţionale │ │ Compartimentul ├-┐| └────────────────────────┘ ┌────────────────┐ │ Audit public intern │ || ┌────────────────────────┐ ┌──┤ MINISTRU │ └──────────────────────┘ |├-┤ Serviciul legislaţie ├─┤ ├────────────────┤ ┌──────────────────────┐ || └────────────────────────┘ │ │ Cabinet ├────┤ Serviciul Juridic ├-┤| ┌────────────────────────┐ │ └──────┬─────────┘ └──────────────────────┘ |├-┤ Compartimentul ├─┘ │ ┌──────────────────────┐ || │ Informaţii publice │ │ │Compartimentul control├-┤| └────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ |└--------------------------------------┼-----------------------------------┬---┘                                       │ |┌───────────────────────────────┬──────┴───────────┬─────────────────┐ |│ │ │ │ |│┌────────────────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───┴─────┴───┐├┤ Direcţia generală │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ ┌--┤ Secretar │││Patrimoniul cultural│ ├────────────────┤ ├────────────────┤ | │ general │││ naţional │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ | ├─────────────┤│└┬───────────────────┘ └┬───────────────┘ └───┬────────────┘ | │ Secretariat ││ │ │ │ | │ general ││ │ │ │ | └──────┬──────┘├─┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┘ ││ │ │ │ ┌─────┴──────┐│ │ │ │ ┌─────────────┐ │ Secretar ││ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ ├─┤ Direcţia │ │ general ││ ├─┤Direcţia monumen-│ │ │Direcţia generală│ │ │Relatii culte│ │ adjunct ││ │ │ te istorice şi │ ├─┤ Creaţie contem- │ │ └─────────────┘ └─────┬──────┘│ │ │ arheologice │ │ │porană,diversita-│ │ ┌───────────┐ ┌────────┘│ │ └─────────────────┘ │ │ te culturală │ │ │ Serviciul │ │ ┌─────────────┐│ │ ┌──────────────────┐ │ ├─────────────────┘ └─┤ Asistenţă,│ │ │ Unitatea de ││ ├─┤ Direcţia muzee, │ │ │ ┌──────────────┐ │învăţămant │ │ │ Politici ││ │ │colecţii şi garan-│ │ │ │ Serviciul │ └───────────┘ ├─┤ Publice ││ │ │ţii guvernamentale│ │ ├─┤ artele │ │ └─────────────┘│ │ └──────────────────┘ │ │ │Spectacolului │ │ ┌─────────────┐│ │ ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────┘ │ │ Unitatea de ││ │ │ Compartimentul │ │ │ ┌──────────────┐ ├─┤management al││ │ │patrimoniu imate- │ │ │ │ Serviciul │ │ │ Proiectului ││ └─┤rial şi aşezăminte│ │ ├─┤ diversitate │ │ └─────────────┘│ │ culturale │ │ │ │ culturală │ │ ┌─────────────┐│ └──────────────────┘ │ │ └──────────────┘ │ │ Unitatea de ││ ┌──────────────────┐ │ │ ┌────────────────┐ ├─┤ afaceri ││ │ Compartimentul │ │ │ │ Biroul promo- │ │ │ europene │└───┤monumente de for │ │ │ │ varea creaţiei │ │ └─────────────┘    │public,arhitectură│ │ ├─┤ şi moştenirii │ │ ┌─────────────┐    └──────────────────┘ │ │ │culturale scrise│ │ │ Direcţia │                         │ │ └────────────────┘ │ │managementul │                         │ │ ┌────────────────┐ ├─┤ resurselor │                         │ │ │ Compartimentul │ │ │umane, servi-│                         │ └─┤cinematografie, │ │ │cii deconcen-│                         │ │ strategii │ │ │trate, parte-│                         │ │ audiovizuale │ │ │neriate teri-│                         │ └────────────────┘ │ │ toriale │                         │ ┌─────────────────┐ │ └─────────────┘                         │ │ Compartimentul │ │┌──────────────┐                         └──┤pentru relaţia cu│ ││Direcţia buget│                            │ Parlamentul şi │ ├┤finanţe, con- │                            │ dialog social │ ││ tabilitate │                            └─────────────────┘ │└──────────────┘                                                               │ ┌─────────────┐                                                               │ │ Direcţia │                                                               │ │achiziţii pu-│                                                               └─┤blice,dezvol-│                                                                 │tare, admi- │                                                                 │ nistrativ │                                                                 └─────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea, subautoritatea Ministerului Culturii şi Cultelorori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor
    Nr. crt.Denumirea unităţii Sursa de finanţare
    Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
    I.Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat  
    1.Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrateBugetul de stat
    2.Biblioteca Naţională a RomânieiBugetul de stat
    3.Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*)Bugetul de stat
      NOTĂ:  
      Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi.  
    II.Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat  
    4.Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc*)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5.Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6.Centrul Naţional al CinematografieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7.Muzeul Naţional de Artă al României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    8.Muzeul Naţional de Artă Contemporană al RomânieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    9.Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii VechiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    10.Muzeul Naţional de Istorie a României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    11.Muzeul Naţional "Brukenthal" din SibiuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    12.Muzeul Naţional "Peleş" din SinaiaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    13.Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14.Muzeul Naţional al Ţăranului Român din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    15.Muzeul Naţional Bran din BranVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    16.Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    17.Complexul Muzeal Naţional "Moldova" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    18.Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu GheorgheVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    19.Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    20.Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    21.Muzeul Naţional "George Enescu" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    22.Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    23.Teatrul Naţional "Lucian Blaga" Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    24.Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    25.Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    26.Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din CraiovaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    27.Teatrul Naţional din Târgu MureşVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    28.Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    29.Opera Naţională BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    30.Opera Naţională Română din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    31.Opera Maghiară din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    32.Opera Naţională Română din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    33.Opera Naţională Română din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    34.Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    35.Filarmonica "George Enescu" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    36.Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiţionaleVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    37.Centrul Naţional de Cultură al RomilorVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    38.Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    39.Centrul Cultural "Sala Palatului"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    40.Centrul European de Cultură din SinaiaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    41.Centrul de Cultură "George Apostu" din BacăuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    42.Centrul de Cultură "Arcuş" din CovasnaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    43.Centrul Naţional al Dansului BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    44.Oficiul Naţional al Monumentelor IstoriceVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    45.Institutul Naţional al Monumentelor IstoriceVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    46.Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi RestaurăriiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    47.Oficiul Naţional de Servicii pentru BiblioteciVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    48.Studioul de Creaţie Cinematografică din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    49.Editura Video din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    50.Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul CulturiiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    51.Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale EuropeneVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    52.Administraţia Fondului Cultural NaţionalVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    53.Centrul Cultural Topliţa, din TopliţaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
      NOTĂ:  
      Unităţile menţionate la nr. crt. 4-53 pot utiliza un număr maxim de 6.384 posturi.  
    III.Instituţii publice finanţate din venituri proprii  
    54.CIMEC - Institutul de Memorie CulturalăVenituri proprii
    55.ARTEXIMVenituri proprii
    56.Centrul de Pregătire Profesională în CulturăVenituri proprii
    Publicaţii  
    57."Contemporanul"Venituri proprii
    58."Literatorul"Venituri proprii
    59."Manuscriptum"Venituri proprii
    60."Deşteptarea Aromânilor"Venituri proprii
    61."Moftul român"Venituri proprii
    62."Albina"Venituri proprii
    63."Teatrul"Venituri proprii
    64."Universul cărţii"Venituri proprii
    65."A Het"Venituri proprii
    66."Korunk"Venituri proprii
    67."Muvelodes"Venituri proprii
    68."Vilnie Slovo"Venituri proprii
    69.Revista "Biblioteca"Venituri proprii
    Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor
    70.Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.  
    71.Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"  
    72.Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.  
    73.Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.  
    74.Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  
    75.Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A.  
    76.Societatea Comercială "Editura Meridiane" - S.A.
  -------