ORDONANTA Nr. 34 din 27 august 1996pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 29 august 1996    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se ratifica Acordul de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare şi introducere a taxarii pe autostrada Bucureşti-Pitesti, în valoare de 53,1 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 5 august 1996, prezentat în anexa nr. 1. (2) Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de garanţie, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului garantat pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.  +  Articolul 2 (1) Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului pentru alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 5 august 1996, prezentat în anexa nr. 2. (2) Finanţarea Proiectului pentru alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului se va asigura, pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia, din împrumutul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat şi din alocaţii de la bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara.Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie vor fi prevăzute anual prin anexele la legea bugetului de stat, ca poziţie distinctă şi globală, pe seama transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiţii. (3) Ministerul Finanţelor va plati comisionul iniţial, prevăzut în secţiunea 2.03 a Acordului de împrumut care face obiectul art. 2 din prezenta ordonanţă, din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996, rezervate sub forma transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe. (4) Obiectivele de investiţii privind "contorizarea apei la consumatori", cuprinse în Proiectul pentru alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului, se va finanta din sursele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din prezenta ordonanţă. (5) Regia Autonomă a Apei Valea Jiului va deschide şi va alimenta anual, până la rambursarea integrală a împrumutului extern şi a celorlalte obligaţii ce decurg din acesta, un cont de rezerva, care va fi utilizat pentru dezvoltarea, întreţinerea şi înlocuirea mijloacelor fixe şi pentru acoperirea serviciului datoriei publice externe aferente împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.Regia va alimenta contul de rezerva cu sume cel puţin egale cu cele provenind din amortizarea, vânzarea şi valorificarea mijloacelor fixe şi din partea din profitul net care, potrivit legii, este destinată întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării mijloacelor fixe.Consiliul Judeţean Hunedoara va alimenta contul de rezerva cu sume provenind din alocaţii de la bugetul judeţean, de valoare cel puţin egala cu vărsămintele din profitul net efectuate şi cu impozitul pe profit plătit de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului către bugetul judeţean. (6) Consiliul Judeţean Hunedoara va garanta împrumutul subsidiar acordat Regiei Autonome a Apei Valea Jiului de către Ministerul Finanţelor, având obligaţia ca, anual, de la data intrării în vigoare a Acordului de împrumut la care se face referire în alin. (1) al art. 2 din prezenta ordonanţă şi până la data terminării acestuia, sa prevadă în bugetul propriu, la capitolul "Cheltuieli", ca poziţie distinctă, fondul privind garantarea rambursarii ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum şi a plăţii dobinzilor şi comisioanelor aferente acestuia, într-un cuantum de 10% din echivalentul în lei al obligaţiilor de plată anuale ale Regiei Autonome a Apei Valea Jiului faţă de Ministerul Finanţelor, asumate prin acord subsidiar de împrumut şi de garanţie. Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului, se reportează cu aceeaşi destinaţie în anul următor, într-un cont distinct, deschis la trezoreria statului, purtător de dobinda. După rambursarea integrală a împrumutului subsidiar şi după plata dobinzilor şi a comisioanelor aferente, acest sold se preia ca venit, în anul următor, la bugetul judeţean din care s-a constituit. (7) Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.  +  Articolul 3 (1) Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucureşti, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 2 august 1996, prezentat în anexa nr. 3. (2) Finanţarea Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucureşti se va asigura, pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia, din împrumutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat, din alocaţii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi din surse proprii ale Regiei Generale de Apa Bucureşti.Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie vor fi prevăzute anual prin anexele la legea bugetului de stat, ca poziţie distinctă şi globală, pe seama transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiţii. (3) Obiectivele de investiţii privind "contorizarea apei la consumatori", cuprinse în Proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucureşti, se vor finanta din sursele prevăzute la alin. (2) al art. 3 din prezenta ordonanţă. (4) Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice ale modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.  +  Articolul 4Se ratifica amendamentele la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi la Bruxelles la 10 mai 1993, ratificat de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 23 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 74/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 25 iulie 1994, prezentate în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Ordonanţa Guvernului nr. 3/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi la Bruxelles la 10 mai 1993, aprobată prin Legea nr. 74/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 25 iulie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul unic devine articolul 1.2. După articolul 1 se introduce articolul 2, care va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, sa introducă, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii, componente şi beneficiari, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite de părţi.Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României."PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistrul transporturilor,Aurel NovacMinistrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Marin CristeaSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1OPERAŢIUNEA Nr. 458ACORD 05/08/1996  +  Anexa 2OPERAŢIUNEA Nr. 457ACORD 05/08/1996  +  Anexa 3ÎMPRUMUTUL Nr. 4079 ROACORD 02/08/1996