HOTĂRÂRE nr. 385 din 25 aprilie 2007privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, autoritate publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea şi implementarea politicilor agricole comunitare şi naţionale şi cu dezvoltarea, pe baze moderne, a domeniilor sale de activitate. (2) Sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritate publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea şi implementarea politicilor agricole comunitare şi naţionale şi cu dezvoltarea pe baze moderne a domeniilor sale de activitate. (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aplică Programul de guvernare, elaborează politici şi adoptă strategii sectoriale naţionale în domeniile sale de activitate: agricultură şi producţie alimentară, dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură, silvicultură, îmbunătăţiri funciare, optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor, cercetare ştiinţifică de specialitate şi fitosanitar. (5) Obiectivele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele: a) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice; b) stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în exploataţii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural; c) alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea fermierilor şi a asociaţiilor lor; d) creşterea valorii adăugate a produselor agricole, forestiere şi piscicole; e) dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural; f) gestionarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică; g) dezvoltarea pescuitului şi acvaculturii; h) gestionarea eficientă şi durabilă a pădurilor; i) îmbunătăţirea cadrului instituţional în domeniile sale de activitate pe principiile transparenţei, eficienţei şi debirocratizării. (6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi pisciculturii; e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate; g) de autoritate de management pentru:- agricultură şi dezvoltare rurală pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală şi pentru Programul operaţional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, prin Direcţia generală dezvoltare rurală;- domeniul pescuitului, în cadrul Programului operaţional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole RICA. (3) În structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează Autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit şi a Organismului coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, care acordă şi/sau retrage acreditarea de funcţionare a acestora.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale: a) fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional; b) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a zonelor rurale, montane, împădurite şi a celor cu risc de eroziune a solului; c) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare; d) iniţiază şi elaborează, direct sau prin structurile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate; e) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate; f) elaborează norme şi instrucţiuni pentru acreditarea, atestarea şi avizarea operatorilor economici din domeniu care desfăşoară activităţi specifice, potrivit legii; g) coordonează elaborarea normelor tehnice şi metodologice de reglementare a activităţilor specifice; h) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice; i) coordonează activitatea privind evaluarea şi înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa; j) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene; k) garantează integritatea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin Acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României; l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului; m) în domeniile sale de activitate, gestionează contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României; n) reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate; o) iniţiază, negociază şi asigură, din împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate la care România este parte şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state; p) întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; q) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale; r) asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media; s) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate; t) acreditează şi controlează, în condiţiile legii, operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniu; u) exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală dezvoltare rurală, este beneficiarul măsurilor 4.2 "Asistenţă tehnică" şi 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 6 (1) Structurile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului. În cazul serviciilor deconcentrate, numirile în funcţie se fac potrivit legii. (4) Structurile care funcţionează sub autoritatea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (5) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (6) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat, în activitatea de conducere a ministerului, de 3 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 9În cazul în care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului. (5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de 605, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală funcţionează structurile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie şi structurile fitosanitare, fără personalitate juridică. (2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 8 autoturisme de intervenţie, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autoturism şi un autoturism cu un consum de 400 litri/lună/autoturism. (2) Pentru activităţile specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 12 autoturisme de intervenţie, cu un consum lunar de 600 litri/lună/autoturism. (3) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 14 (1) Posturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se compun din cele ale fostului Minister al Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Personalul aferent posturilor prevăzute la alin. (1) se consideră transferat în interesul serviciului şi se numeşte pe funcţii la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii, beneficiind de drepturile dobândite anterior.  +  Articolul 15Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia toate drepturile şi obligaţiile fostului Minister al Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi continuă litigiile în curs ale acestuia.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 385.  +  Anexa 1 Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii,şi Dezvoltării Rurale    605 posturi,    exclusiv demnitarii    şi cabinetul ministrului                                            ┌──────────┐                                            │ MINISTRU │        ┌────────┬─────────────┬─────┬──────┤ ├────┬─────────┬──────────┐ ┌──┐   ┌──┐ │ │ │┌────┴─────┐└────┬─────┘┌───┴────┐ │ ├─┤15├─┐   │1 ├─┤ │ ││Consilier │ │ │Cabinet │ │ │ └──┘ │   └──┘ │ │ ││diplomatic│ │ │ministru│ │ │ ┌──┐ │   ┌──┐ │ │ │└──────────┘ │ └────────┘ │ ├─┤16├─┘   │2 ├─┤┌───────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────┐│ └──┘   └──┘ ││ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ││ ┌──┐   ┌──┐ ││ │Secretar│ │Secretar│ │Secretar│ │Secretar│ │├─┤17│ ┌─┤3 ├─┤│ ┌─┤de Stat │ ┌──┤de Stat │ ┌──┤General ├─┐ ┌──┤de Stat ├─┐ ││ └──┘ │ └──┘ ││ │ └────────┘ │ └────────┘ │ └───┬────┘ │ │ └────────┘ │ ││ ┌──┐ │ ┌──┐ ││┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ │ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐│├─┤18│ ├─┤4 │ │││9 │ │10│ │11│ │ │12│ │13│ │14│││ └──┘ │ └──┘ ││└──┘ └──┘ └──┘ │ └──┘ └──┘ └──┘││ ┌──┐ │ ┌──┐ │└───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┘└─┤19│ └─┤5 │ │ │ └──┘   └──┘ │ ┌─────────────────┬──────────────┴─────┬─────────┬────────────────┐   ┌──┐ │ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌──────────┐ │ ┌─────┴────┐ ┌────┴─────┐ ┌─┤6 ├─┘ │Direcţia │ │Direcţia │ │Direcţia │ │ │Direcţia │ │Direcţia │ │ └──┘ │Generală │ │Generală │ │Management├─┤ │Generală │ │Generală │ │ ┌──┐ │Management│ │Implemen- │ │Resurse │ │ │buget-fi- ├─┐ │Dezvoltare│ ├─┤7 │ │fond fo- ├─┐ ┌──┤tare poli-│ │Umane │ │ │nanţe şi │ │ ┌──┤Rurală │ │ └──┘ │restier, │ │ │ │tici agri-│ └──────────┘ │ │fonduri │ │ │ │Autoritate│ │ ┌──┐ │funciar şi│ │ │ │cole │ ┌──────────┐ │ │europene │ │ │ │de │ └─┤8 │ │cinegetic │ │ │ └────┬─────┘ │Direcţia ├─┤ └──────────┘ │ │ │management│   └──┘ └────┬─────┘ │ │ ┌────┴─────┐ │juridică │ │ ┌──────────┐ │ │ │pentru │           ┌────┴─────┐ │ │ │Director │ └──────────┘ │ │Direcţia │ │ │ │PNDR │           │Director │ │ │┌─┤General │ ┌──────────┐ │ │buget-fi- ├─┤ │ └────┬─────┘         ┌─┤General │ │ ││ │Adjunct │ │Direcţia │ │ │nanţe │ │ │ ┌────┴─────┐         │ │Adjunct │ │ ││ └──────────┘ │antigrin- ├─┤ └──────────┘ │ │ │Director │         │ └──────────┘ │ ││ ┌──────────┐ │dină │ │ ┌──────────┐ │ │ │General ├─┐         │ ┌──────────┐ │ ││ │Direcţia │ └──────────┘ │ │Direcţia │ │ │ │adjunct │ │         │ │Direcţia │ │ ││ │de calita-│ ┌──────────┐ │ │Financiar-├─┤ │ └──────────┘ │         │ │consolida-│ │ │├─┤te, cerce-│ │Direcţia │ │ │Contabili-│ │ │ ┌──────────┐ │         │ │rea pro- │ │ ││ │tare şi │ │tehnologia├─┤ │tate │ │ │ │Direcţia │ │         │ │prietăţii,│ │ ││ │dezvoltare│ │informa- │ │ └──────────┘ │ │ │strategii,│ │         ├─┤reforma │ │ ││ └──────────┘ │ţiei │ │ ┌──────────┐ │ │ │politici │ │         │ │structuri-│ │ ││ ┌──────────┐ └──────────┘ │ │Direcţia │ │ │ │şi progra-├─┤         │ │lor de ex-│ │ ││ │Direcţia │ ┌──────────┐ │ │adminis- │ │ │ │me de │ │         │ │ploataţie │ │ ││ │de evalua-│ │Serviciul │ │ │trativă, │ │ │ │dezvoltare│ │         │ │şi conser─│ │ │├─┤re, pros- │ │Relaţia cu├─┤ │patrimoniu│ │ │ │rurală │ │         │ │varea so- │ │ ││ │pectare, │ │Parlamen- │ │ │investiţii├─┤ │ └──────────┘ │         │ │lurilor │ │ ││ │orientare │ │tul │ │ │şi de ges-│ │ │ ┌──────────┐ │         │ └──────────┘ │ ││ └──────────┘ └──────────┘ │ │tiune a │ │ │ │Direcţia │ │         │ ┌──────────┐ │ ││ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │agenţilor─│ │ │ │asistenţă │ │         │ │Direcţia │ │ ││ │Direcţia │ │Serviciul │ │ │economici │ │ │ │tehnică şi│ │         │ │îmbunătă- │ │ │└─┤de indus- │ │de Dialog ├─┤ │proprii │ │ │ │pregătire ├─┘         └─┤ţiri │ │ │ │trie │ │Social │ │ └──────────┘ │ │ │profesio- │           │funciare │ │ │ │alimentară│ └──────────┘ │ ┌──────────┐ │ │ │nală │           └──────────┘ │ │ └──────────┘ ┌──────────┐ │ │Serviciul │ │ │ └──────────┘           ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │Centrul │ │ │ajutoare ├─┘ │ ┌──────────┐           │Direcţia │ │ │ │Direcţia │ │Operativ │ │ │de stat │ │ │Direcţia │           │dezvoltare│ │ │ │politici │ │pentru ├─┘ └──────────┘ │ │coordonare│           │forestieră│ │ │ │de plată │ │Situaţii │ ├──┤monitori- │           │şi conso- ├─┤ ├──┤în secto- │ │de Urgenţă│ │ │zare, │           │lidare pă-│ │ │ │rul cul- │ └──────────┘ │ │promovare │           │duri pri- │ │ │ │turi de │ │ └──────────┘           │vate │ │ │ │câmp │ │ ┌──────────┐           └──────────┘ │ │ └──────────┘ │ │Direcţia │           ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ │de control│           │Direcţia │ │ │ │Direcţia │ └──┤pentru im-│           │management├─┤ │ │politici │ │plementa- │           │fond │ │ │ │de plată │ │rea PNDR │           │forestier │ │ ├──┤în secto- │ └──────────┘           └──────────┘ │ │ │rul cul- │           ┌──────────┐ │ │ │turi hor- │           │Direcţia │ │ │ │ticole │           │management├─┤ │ └──────────┘           │fond │ │ │ ┌──────────┐           │energetic │ │ │ │Direcţia │           └──────────┘ │ │ │politici │           ┌──────────┐ │ ├──┤de plată │           │Direcţia │ │ │ │în secto- │           │politici, │ │ │ │rul zoo- │           │strategii │ │ │ │tehnic │           │şi regle- ├─┘ │ └──────────┘           │mentări │ │ ┌──────────┐           │forestiere│ │ │Direcţia │           └──────────┘ │ │selecţie │                          │ │vegetală │                          │ │şi │                          ├──┤Inspecţia │                          │ │Naţională │                          │ │pentru │                          │ │Calitatea │                          │ │Seminţelor│                          │ └──────────┘                          │ ┌──────────┐                          │ │Agenţia │                          │ │Naţională │                          └──┤Fitosani- │                             │tară*) │                             └──────────┘    LEGENDA:    --------    1 = Direcţia de audit    2 = Biroul probleme speciale    3 = Direcţia generală de Inspecţii Tehnice şi Control    4 = Direcţia de Inspecţii Tehnice şi Control în sectorul vegetal    5 = Direcţia de Inspecţii Tehnice şi Control în sectorul zootehnic    6 = Directia Generală de control silvic şi cinegetic    7 = Direcţia inspecţii silvice    8 = Direcţia inspecţii şi control cinegetic    9 = Cabinet demnitar    10= Cabinet demnitar    11= Unitate de Management Administrativ    12= Secretar General adjunct    13= Subsecretar de Stat    14= Cabinet demnitar    15= Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale    16= Direcţia programe cu finanţare externă    17= Direcţia de comunicare şi informaţii publice    18= Autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a        Organismului Coordonator**)    19= Unitatea pentru Politici Publice***)_________  *) Se organizează la nivel de Direcţie  **) Se organizează la nivel de Serviciu  ***) Se organizează la nivel de compartiment  +  Anexa 2 Structurile care funcţionează în subordineaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea structurii │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ I. │Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice │ │ │deconcentrate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. │ │ │Dr. G.K. Constantinescu" │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. │Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din │ │ │Plante şi Produse Vegetale │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. │Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. │Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. │Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │NOTĂ: │ │ │Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru │ │ │instituţiile prevăzute la cap. I este de 10.687 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ II.│Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate│ │ │de la bugetul de stat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului │ │ │Săditor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materia- │ │ │lului săditor - servicii publice deconcentrate │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Institutul de stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. │Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea│ │ │Călugărească │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. │Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. │Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului │ │ │Odobeşti │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. │Oficiul Naţional al Viei şi Vinului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. │Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, inclusiv oficiile/centrele │ │ │judeţene şi locale de consultanţă agricolă din subordinea acesteia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. │Autoritatea Hipică Naţională │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │NOTĂ: │ │ │Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II │ │ │este de 3.093 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │III.│Alte structuri finanţate din venituri proprii │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Agenţia Domeniilor Statului │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Institutul de Bioresurse Alimentare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte │ │ │Produse Vitivinicole │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. │Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea │ │ │direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,Agrochimie│ │ │şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în │ │ │Horticultură Ştefăneşti - Argeş │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ IV.│Structuri cu finanţare externă şi de la bugetul de stat │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Unităţi de management al proiectului (UMP) │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 STRUCTURILEcare funcţionează sub autoritateaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea structurii │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. │Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4 STRUCTURILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea structurii │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" │ │ │(sursa de finanţare: venituri proprii) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. │Autoritatea Hipică Naţională (sursa de finanţare: venituri proprii şi │ │ │venituri de la bugetul de stat) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri │ │ │Funciare - I.N.C.D.I.F. "ISPIF" Bucureşti (sursa de finanţare: venituri│ │ │proprii) │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5 NORMATIVE DE AUTOTURISMEla structurile care funcţionează în subordineaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┐ │ │ │ │ din care: │ │Nr. │ │ ├─────────────┬────────────┤ │crt.│ Denumirea unităţii │ TOTAL │Autoturisme │Autospeciale│ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │activităţi │ │ │ │ │ │specifice │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 1. │Direcţiile pentru agricultură şi │9/unitate│ 3/unitate │ 6/unitate │ │ │dezvoltare rurală - servicii │ │ │ │ │ │publice deconcentrate │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 2. │Agenţia Naţională pentru │ 20 │ 3 │ 17 │ │ │Ameliorare şi Reproducţie în │ │ │ │ │ │Zootehnie "Prof. dr. G.K. │ │ │ │ │ │Constantinescu" │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 3. │Laboratorul Central pentru │ 3 │ 2 │ 1 │ │ │Carantină Fitosanitară │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 4. │Banca de Resurse Genetice Vegetale│ 3 │ 2 │ 1 │ │ │Suceava │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 5. │Laboratorul Central pentru │ 2 │ 1 │ 1 │ │ │Controlul Reziduurilor de Pestici-│ │ │ │ │ │de în Plante şi Produse Vegetale │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 6. │Inspectoratele teritoriale de │ 120 │ 102 │ 18 │ │ │regim silvic şi de vânătoare │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 7. │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie │ 785 │ 698 │ - │ │ │pentru Agricultură │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 8. │Centrul de Formare şi Inovaţie │ 3 │ 2 │ 1 │ │ │pentru Dezvoltare în Carpaţi │ │ │ │ │ │(CEFIDEC) │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 9. │Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare│ 157 │ 100 │ 57*) │ │ │Rurală şi Pescuit │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │10. │Laboratorul Central pentru │ 6 │ 4 │ 2 │ │ │Calitatea Seminţelor şi a │ │ │ │ │ │Materialului Săditor │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │11. │Inspectoratele teritoriale pentru │4/unitate│ 3/unitate │ 1/unitate │ │ │calitatea seminţelor şi a │ │ │ │ │ │materialului săditor - servicii │ │ │ │ │ │publice deconcentrate │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │12. │Institutul de Stat pentru Testarea│ 4 │ 4 │ - │ │ │şi Înregistrarea Soiurilor │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │13. │Agenţia Naţională de Consultanţă │ 69 │ 69 │ - │ │ │Agricolă │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │14. │Agenţia Naţională pentru Pescuit │ 39 │ 30 │ 9 │ │ │şi Acvacultură │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │15. │Oficiul Naţional al Viei şi │ 1 │ 1 │ - │ │ │Vinului │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │16. │Laboratorul Central pentru │ 1 │ 1 │ - │ │ │Controlul Calităţii şi Igienei │ │ │ │ │ │Vinului Valea Călugărească │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │17. │Laboratorul Regional pentru │ 1 │ 1 │ - │ │ │Controlul Calităţii şi Igienei │ │ │ │ │ │Vinului Blaj │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │18. │Laboratorul Regional pentru │ 1 │ 1 │ - │ │ │Controlul Calităţii şi Igienei │ │ │ │ │ │Vinului Odobeşti │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘  *) 57 de autospeciale, din care un microbuz şi 56 de autoturisme pentru     transport de persoane.