HOTĂRÂRE nr. 368 din 25 aprilie 2007privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5. (2) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile aplică strategia şi Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile. (3) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii. (4) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia. (5) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale. (6) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, strategia de dezvoltare durabilă şi strategia în domeniul mediului şi gospodăririi apelor; b) de reglementare, prin care se asigură dezvoltarea cadrului normativ şi a celui instituţional pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniile sale de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea sa; f) de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului; g) de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile are următoarele atribuţii principale:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. elaborează strategii şi politici în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor şi obiectivelor de mediu în celelalte politici sectoriale;4. propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regională şi locală cu Strategia naţională de dezvoltare durabilă şi cu obiectivele stabilite prin strategiile pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;5. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;6. elaborează proiecte de acte normative şi avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care privesc sfera sa de competenţă;7. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;8. raportează sau, după caz, informează Comisia Europeană asupra măsurilor legislative adoptate în domeniile reglementate de acquis-ul comunitar de mediu, potrivit domeniilor sale de responsabilitate, suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun acest acquis;9. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a investiţiilor de protecţie a mediului şi de gospodărire a apelor;10. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, aferent domeniului public al statului;11. fundamentează şi elaborează programe privind protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în scopul asigurării dezvoltării durabile;12. asigură, la nivel naţional, controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile mediului şi gospodăririi apelor;13. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale din domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile;14. asigură organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi stabileşte conţinutul şi priorităţile programelor de dezvoltare şi cercetare în domeniile sale de activitate;15. asigură, în condiţiile legii, elaborarea de studii şi cercetări necesare domeniilor sale de activitate şi acţionează pentru valorificarea rezultatelor acestora;16. asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile subordonate, controlul respectării legislaţiei în domeniile protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor şi constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;17. organizează evenimente, elaborează şi sprijină editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare din domeniile sale de activitate;18. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei şi hidrogeologiei;19. identifică şi propune indicatori privind dezvoltarea durabilă, mediul şi gospodărirea apelor şi colaborează cu Institutul Naţional de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii la cerinţele naţionale şi al corelării cu datele statistice internaţionale;20. iniţiază, direct sau prin unităţile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociază, semnează şi realizează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;21. iniţiază, negociază şi asigură punerea în aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale din sfera sa de competenţă, reprezintă interesele statului în diferite instituţii şi organisme bilaterale şi internaţionale şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state, în condiţiile legii;22. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;23. exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor juridice internaţionale la care România este parte;24. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabilă;25. coordonează elaborarea formei finale a poziţiei României în promovarea noului acquis de mediu la nivelul Uniunii Europene;26. programează, coordonează şi monitorizează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;27. asigură accesul publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;28. iniţiază şi dezvoltă programe de educaţie şi de instruire a specialiştilor în domeniul său de activitate, colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului;29. asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media. (2) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în vigoare. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile colaborează cu celelalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 4Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte şi următoarele atribuţii specifice:1. solicită autorităţilor şi instituţiilor din cadrul administraţiei publice centrale informaţii necesare elaborării Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă în acord cu politica europeană în materie, elaborează strategia, pe care o supune Guvernului spre adoptare;2. solicită autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă pe domeniile de responsabilitate ale acestora şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;3. coordonează şi urmăreşte implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare de mediu;4. coordonează elaborarea şi supune aprobării Guvernului Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului;5. urmăreşte implementarea Planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului;6. aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune pentru protecţia mediului;7. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaţionale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorităţi responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;8. elaborează, actualizează şi urmăreşte aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor naţionale sectoriale în domeniile protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, după cum urmează: a) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune privind protecţia atmosferei; b) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice; c) Strategia naţională şi Planul naţional de gestiune a deşeurilor; d) strategiile şi planurile naţionale privind gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase; e) Strategia naţională şi Planul naţional pentru conservarea biodiversităţii; f) Strategia naţională şi Planul naţional privind biosecuritatea; g) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii; h) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă; i) Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre; j) Programul naţional de reducere progresivă a emisiilor de SO(2), NO(x), COV şi NH(3); k) Programul naţional de reducere a emisiilor de SO(2), NO(x) şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere; l) Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu;9. coordonează activităţile în domeniul schimbărilor climatice în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice;10. coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;11. coordonează actualizarea anuală a Registrului naţional privind inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi elaborează raportările solicitate de instituţiile europene şi internaţionale;12. îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;13. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniul mediului şi gospodăririi apelor, înfiinţate pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor bilaterale;14. elaborează şi promovează acte normative necesare punerii în aplicare a prevederilor procedurii de organizare şi coordonare a Schemei de management şi audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntară a organizaţiilor la această schemă;15. asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici şi strategii în domeniul protecţiei mediului, în scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabilă, precum şi al promovării programelor de dezvoltare în domeniul mediului;16. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;17. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului;18. atestă persoanele fizice şi juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu;19. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind substanţele şi preparatele periculoase, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;20. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind solul, subsolul şi gestionarea deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;21. organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia naturii şi conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, în scopul utilizării durabile a acestora, dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate, în acord cu politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi global, prin crearea structurilor de administrare proprii pentru ariile protejate care necesită constituirea acestora, aprobă regimul de administrare a tuturor ariilor naturale protejate şi executarea controlului privind respectarea legislaţiei specifice;22. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;23. asigură cadrul naţional privind biosecuritatea;24. organizează sistemul naţional de monitorizare integrată a calităţii şi radioactivităţii mediului, coordonează activitatea acestuia şi aprobă raportul anual privind starea mediului;25. asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor de protecţie a mediului şi gospodărire a apelor;26. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;27. colaborează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apă în concordanţă cu dezvoltarea economico-socială a ţării, protecţia apelor împotriva epuizării şi degradării, precum şi pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;28. coordonează elaborarea şi reactualizarea schemelor directoare de management şi amenajare a bazinelor hidrografice şi desfăşurarea activităţilor de interes public din domeniul meteorologiei şi hidrologiei;29. coordonează, prin Inspecţia de Stat a Apelor, aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor;30. asigură baza metodologică şi atestă persoanele juridice şi fizice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a studiilor şi proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice;31. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi;32. organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;33. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;34. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;35. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;36. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;37. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;38. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;39. elaborează şi urmăreşte aplicarea Programului de eliminare treptată a emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape;40. elaborează şi promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor;41. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor;42. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;43. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor administrate de deţinătorii cu orice titlu;44. certifică personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire în timp a barajelor şi controlează activitatea acestuia;45. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileşte, împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor;46. elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru analiza şi monitorizarea stării apelor;47. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabilă, calitatea apei necesare susţinerii vieţii peştilor şi crustaceelor;48. coordonează activitatea comitetelor de bazin;49. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.  +  Capitolul III Conducerea ministerului  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se exercită de către ministru. (2) Ministrul mediului şi dezvoltării durabile reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul mediului şi dezvoltării durabile răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul mediului şi dezvoltării durabile îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Ministrul mediului şi dezvoltării durabile îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (6) Ministrul mediului şi dezvoltării durabile conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului. (7) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (8) Ministrul mediului şi dezvoltării durabile îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.  +  Articolul 6 (1) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul mediului şi dezvoltării durabile este ajutat de 2 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate, prin ordin, de ministrul mediului şi dezvoltării durabile.  +  Articolul 7În cazul în care ministrul mediului şi dezvoltării durabile, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, desemnează secretarul de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministrul mediului şi dezvoltării durabile. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt funcţionar public, numit pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Pe lângă ministrul mediului şi dezvoltării durabile funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii. (2) În structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile. (4) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente, precum şi încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile. (5) Numărul maxim de posturi este de 544, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului. (6) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile este format din funcţionari publici şi personal contractual. (7) Numărul de posturi aferent fostului Minister al Mediului şi Gospodăririi Apelor se preia, împreună cu fondurile corespunzătoare, de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. (8) Personalul încadrat pe posturile prevăzute la alin. (7) se preia de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, potrivit dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (9) Salarizarea personalului din aparatul propriu şi din instituţiile subordonate se realizează potrivit legii. (10) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile preia toate drepturile şi obligaţiile fostului Minister al Mediului şi Gospodăririi Apelor, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia.  +  Articolul 11 (1) În cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile funcţionează Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, care îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu. (2) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu coordonează metodologic structurile desemnate ca organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Organismele intermediare prevăzute la alin. (2) sunt conduse de câte un director executiv şi funcţionează cu un număr total de 176 de posturi. Numărul şi structura posturilor pe fiecare unitate regională se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile. (4) Organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu îndeplinesc atribuţiile delegate de autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu şi răspund pentru îndeplinirea acestora.  +  Articolul 12Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii, numărul de posturi şi încadrarea personalului din unităţile bugetare care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în limita numărului maxim de posturi şi a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.  +  Articolul 14 (1) În subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectelor, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestor unităţi se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile. (3) Ministrul mediului şi dezvoltării durabile numeşte personalul unităţilor şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 15Ministrul mediului şi dezvoltării durabile numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii instituţiilor subordonate şi unităţilor din coordonarea şi de sub autoritatea ministerului, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Pe lângă Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional; b) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU); c) Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB); d) Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional; e) Comisia naţională de acordare a etichetei ecologice; f) Comitetul consultativ de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit; g) Comisia tehnico-economică; h) Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi lacurilor; i) Comisia naţională privind schimbările climatice; j) Consiliul interministerial al apelor. (2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizaţi de unităţile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile sau de unităţile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat. (3) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile are în dotare pentru transportul persoanelor din aparatul propriu un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, pentru realizarea atribuţiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu, precum şi în caz de alte urgenţe de mediu şi de gospodărire a apelor se utilizează un număr de 12 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.  +  Articolul 18Numărul autoturismelor pentru transportul personalului şi pentru alte utilizări speciale, precum şi cota de consum lunar alocată pentru unităţile subordonate se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în conformitate cu normativele în vigoare.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul economiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de statBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 368.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile ┌───────────────────────────┐ ┌────────────┐ │NUMĂR MAXIM DE POSTURI: 544│ │ MINISTRU │ │ EXCLUSIV DEMNITARII ŞI │ └──────┬─────┘ │ CABINETUL MINISTRULUI │ │ └───────────────────────────┘ │ ┌────────────────────┐ ├───┤CONSILIER DIPLOMATIC│ │ └────────────────────┘ ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │COLEGIUL MINISTERULUI├───┼───┤ CABINET MINISTRU │ └─────────────────────┘ │ └────────────────────┘ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────┐ │AUDIT PUBLIC INTERN*)├───┼───┤COMPARTIMENTUL CONTROL GENERAL│ └─────────────────────┘ │ └──────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ ┌────────┴───────┐ └────────┬───────┘ └────────┬───────┘ │SECRETAR GENERAL│ │ ┌─────────┐ │ ┌─────────┐ └────────┬───────┘ ├────┤ CABINET │ ├─────┤ CABINET │ ┌──────────────┴──────────────┐ │ └─────────┘ │ └─────────┘ │ SECRETAR GENERAL ADJUNCT │ │ │ └──────────────┬──────────────┘ └───────────────┐ └─────────────────┐ └────────────────┐┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │ DIRECŢIA MANAGEMENTUL ├─┤ │ UNITATEA DE POLITICI ├─┤│ DEZVOLTARE DURABILĂ ├─┤ │ RESURSELOR DE APĂ │ │ │ PUBLICE**) │ │└────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA GENERALĂ EVALUARE │ │ │ DIRECŢIA MANAGEMENTUL ├─┤ │ DIRECŢIA RESURSE UMANE ├─┤│ IMPACT, CONTROLUL POLUĂRII ├─┤ │ SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ │ │ └─────────────────────────────┘ ││ ŞI PROTECŢIA ATMOSFEREI │ │ └─────────────────────────────┘ │ │└────────────────────────────┘ │ │ │┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA SUBSTANŢE ├─┤ │ DIRECŢIA AMENAJARE BAZINE ├─┤ │ DIRECŢIA JURIDICĂ ├─┤│ PERICULOASE │ │ │ HIDROGRAFICE │ │ └─────────────────────────────┘ │└────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │ │┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA GENERALĂ SOL, ├─┤ │DIRECŢIA GENERALĂ PREGĂTIRE, │ │ │ SERVICIUL RELAŢII PUBLICE ├─┤│ SUBSOL, GESTIUNE DEŞEURI │ │ │ PROMOVARE ŞI URMĂRIRE A ├─┤ └─────────────────────────────┘ │└────────────────────────────┘ │ │ PROIECTELOR DE INVESTIŢII │ │ │ │ └─────────────────────────────┘ │ │┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU │ │ │INSPECŢIA DE STAT A APELOR*) ├─┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ├─┤│ MANAGEMENTUL ├─┤ └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ ││ INSTRUMENTELOR STRUCTURALE │ │ │ │└────────────────────────────┘ │ │ │┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA AFACERI EUROPENE ├─┤ │ DIRECŢIA PROTECŢIA NATURII, ├─┤ │ DIRECŢIA ACHIZIŢII, ├─┤│ ŞI POLITICI COMUNITARE │ │ │BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE│ │ │ ADMINISTRATIV │ │└────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA COOPERARE ├─┘ │BIROUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL├─┘ │BIROUL DOCUMENTE CLASIFICATE ├─┘│BILATERALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ│ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘└────────────────────────────┘ *) SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE SERVICIU.**) SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE COMPARTIMENT.  +  Anexa 2 1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    I.Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat
    1.Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
    2.Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
    3.Garda Naţională de Mediu
    II.Unităţi fără personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat
    1.Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Bucureşti pentru Regiunea 8 - Bucureşti-Ilfov
    2.Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Piteşti pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia
    3.Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru
    4.Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Bacău pentru Regiunea 1 - Nord-Est
    5.Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest
    6.Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Timişoara pentru Regiunea 5 - Vest
    7.Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia
    8.Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Galaţi pentru Regiunea 2 - Sud-Est
    III.Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
    1.Unităţi de management al proiectului (UMP)
    2.Unităţi de implementare a proiectului (UIP)
    IV.Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi de la bugetul de stat
    1.Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I şi II este de 3.699, din care un număr maxim de 249 de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Administraţia Naţională de Meteorologie
  3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    I.Unităţi finanţate din venituri proprii
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
    4.Administraţia Fondului pentru Mediu
    5.Administraţia Naţională "Apele Române"
  -------