HOTĂRÂRE nr. 361 din 18 aprilie 2007privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare şi dezvoltare teritorială naţională şi regională, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, urbanism şi amenajarea teritoriului, gestiune şi dezvoltare edilitară-imobiliară inclusiv construcţii de locuinţe, lucrări publice, construcţii şi locuire. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care: a) elaborează strategiile, politicile, programele şi reglementările specifice în domeniul său de activitate şi asigură implementarea acestora; b) asigură corelarea politicilor şi strategiilor sectoriale de dezvoltare, pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente şi durabile de dezvoltare teritorială naţională şi regională a României, în concordanţă cu obiectivele domeniului său de activitate; c) contribuie la armonizarea implementării politicilor şi programelor sectoriale în concordanţă cu obiectivele domeniului său de activitate; d) îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul său de activitate. (3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, şi utilizează spaţii în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care Ministerul Integrării Europene este parte şi în care Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este parte în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, construcţiilor şi locuinţelor. (2) Cu data prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se substituie în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) decurgând din contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente, precum şi din programul prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului "Esplanada".__________ Notă *) Conform art. 15 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu "Ministerul Transporturilor".  +  Articolul 3În scopul realizării obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se stabilesc direcţiile de dezvoltare în domeniul său de activitate; b) de corelare a politicilor şi strategiilor sectoriale de dezvoltare, pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente şi durabile de dezvoltare teritorială naţională şi regională a României, în concordanţă cu obiectivele domeniului său de activitate; c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român şi al Guvernului României reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate, în relaţiile cu alte instituţii interne şi internaţionale; e) de autoritate de stat în domeniul său de activitate; f) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale; g) de gestionare a fondurilor publice comunitare, naţionale, precum şi a altor fonduri externe alocate pentru domeniul său de activitate; h) de control al respectării legalităţii şi regularităţii în utilizarea şi administrarea fondurilor provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, din domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ pentru domeniul său de activitate;2. elaborează politica economică în domeniul său de activitate;3. elaborează strategii pentru domeniul său de activitate;4. elaborează şi implementează politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniul său de activitate;5. exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;6. stabileşte cadrul tematic şi finanţează activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare sectorială din domeniul său de activitate, precum şi alte activităţi de reglementare specifice domeniului său de activitate, prin institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi instituţiile aflate în coordonarea şi/sau în subordinea şi/sau sub autoritatea sa, potrivit legii, şi asigură valorificarea rezultatelor, ca informaţii de interes public, prin corelare cu programele naţionale de cercetare în aceste domenii;7. elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor cu capital autohton şi străin în domeniile sale de activitate;8. asigură concepţia unitară a aplicării politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrări publice a teritoriului naţional;9. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniul său de activitate;10. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi infrastructuri din domeniul său de activitate şi a celor de interes naţional;11. asigură elaborarea şi/sau armonizarea: a) Conceptului Strategic de Dezvoltare Spaţială a României 2007-2025, denumit în continuare CSDSR 2007-2025; b) planului de amenajare a teritoriului naţional, ca plan director pentru programele strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al ţării, în concordanţă cu CSDSR 2007-2025; c) planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care să fundamenteze planurile de dezvoltare regională; d) planurilor de amenajare a teritoriului zonal, judeţean, local, necesare soluţionării unor probleme specifice de importanţă naţională sau regională;12. sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale prin activităţi ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura urbană şi rurală;13. iniţiază şi gestionează proiecte de dezvoltare locală de interes naţional; participă la susţinerea operaţiunilor urbanistice prin programe de dezvoltare urbană integrată;14. iniţiază, coordonează şi gestionează, în principal, programe specifice în domeniile: alimentarea cu apă la sate, pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, sisteme integrate de apă şi canalizare în localităţi cu populaţie mai mică de 50.000 de locuitori, dezvoltarea infrastructurii din spaţiul rural conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, reducerea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, inclusiv prin reabilitarea structurală a construcţiilor şi intervenţii de urgenţă, construirea şi reabilitarea de săli de sport şi bazine de înot, construcţii de locuinţe;15. organizează, coordonează şi finanţează realizarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, la nivel naţional, ca sistem integrat, compatibil, în colaborare cu autorităţile locale; elaborează norme, instrucţiuni şi metodologii specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane; colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale pentru fundamentarea şi corelarea programelor specifice sistemelor informaţionale, sectoriale, potrivit domeniilor lor de activitate;16. asigură fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice şi locuinţe;17. emite avize şi aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;18. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, inclusiv sub aspectul necesităţii, oportunităţii şi eficienţei economice a acestora, corelat cu strategiile din domeniul său de activitate; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;19. iniţiază şi supune spre aprobare proiecte de acte normative şi coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, inclusiv a programului pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;20. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în acţiunile întreprinse de acestea pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente şi pentru atenuarea efectelor alunecărilor de teren;21. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acţionare, pe plan central şi local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului naţional de apărare împotriva dezastrelor;22. organizează sistemul de elaborare, avizare şi aprobare a reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii; asigură directivarea şi asistenţa tehnică pentru implementarea calităţii în construcţii, prin reglementări tehnice şi economice; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice şi economice; asigură finanţarea activităţii de reglementare din domeniul său de activitate;23. organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici, precum şi auditori energetici pentru clădiri;24. organizează activitatea de agrementare tehnică pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii;25. asigură condiţiile pentru aplicarea unitară a sistemului calităţii în construcţii, conform legii;26. este autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcţii;27. urmăreşte respectarea prevederilor legale privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii prin unităţi desemnate prin ordin al ministrului;28. propune strategii pe termen mediu şi lung, precum şi soluţii de reformă în cooperare cu instituţiile Uniunii Europene şi cu alte instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale în domeniul său de activitate, pentru elaborarea şi implementarea de politici regionale, de coeziune economică şi socială, precum şi a programelor de dezvoltare din domeniul său de activitate;29. colaborează, împreună cu alte ministere sau alte instituţii relevante, după caz, cu organizaţiile interne şi internaţionale care sprijină dezvoltarea în domeniul său de activitate;30. coordonează, elaborează şi asigură, după caz, implementarea şi monitorizarea politicii şi strategiei naţionale de dezvoltare în domeniul său de activitate, scop în care: a) elaborează în parteneriat Strategia naţională de dezvoltare regională, în concordanţă cu politicile guvernamentale de dezvoltare; b) asigură coordonarea metodologică a elaborării planurilor de dezvoltare teritorială naţională şi regională; c) urmăreşte realizarea obiectivelor de coeziune economică, socială şi teritorială; d) elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, derulării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniul său de activitate; e) elaborează, implementează şi monitorizează strategia de pregătire şi formare profesională în domeniul său de activitate; f) asigură, în condiţiile legii, managementul fondurilor publice comunitare şi naţionale, aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniului său de activitate; g) analizează şi propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională din fondurile PHARE; h) asigură managementul financiar şi tehnic al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spaţială europeană, finanţate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins, a celor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul Operaţional Regional, denumit în continuare POR, al programelor şi proiectelor finanţate în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, denumit în continuare CTE din FEDR, Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat componenta cooperare transfrontalieră -, denumit în continuare ENPI-CBC, şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum şi al altor instrumente de finanţare europene specifice domeniului său de activitate; i) exercită activităţi de audit intern şi control, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele şi proiectele de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, finanţate din fonduri PHARE, precum şi pentru POR şi programele finanţate în cadrul FEDRCTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; j) elaborează şi/sau avizează documentaţia de achiziţie publică aferentă proiectelor finanţate din domeniul său de activitate; k) contribuie la coordonarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementării programelor de dezvoltare regională şi de cooperare transfrontalieră; l) colaborează cu autorităţile competente în realizarea obiectivelor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, transnaţional şi interregional sau la nivelul euroregiunilor; m) avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiilor de dezvoltare regională, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, al secretariatelor tehnice comune/Info point şi al altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniul său de activitate; n) coordonează şi/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR şi a programelor finanţate în cadrul FEDRCTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; o) coordonează şi participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; p) coordonează şi/sau participă la procesul de elaborare a POR şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; q) coordonează şi/sau participă la elaborarea Raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene, şi asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor comunitare pe care le gestionează; coordonează elaborarea şi implementarea Planului de Comunicare şi Strategia de Comunicare pentru POR, a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC; r) asigură, după caz, preşedinţia, secretariatul sau participarea în comitetele şi în comisiile aferente programelor din domeniul său de activitate; s) elaborează şi implementează politici, strategii şi programe de comunicare în domeniul său de activitate;31. gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor;32. iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniul său de activitate;33. participă la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale privitoare la domeniul său de activitate;34. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi asigură comunicarea cu acestea;35. participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniul său de activitate;36. facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniul său de activitate;37. participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniul său de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor;38. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniul său de activitate;39. coordonează, organizează şi îndrumă activitatea de programare, gestionare, monitorizare şi control al asistenţei din partea Uniunii Europene prin programul PHARE naţional componenta coeziune economică şi socială şi pentru programele PHARE de cooperare transfrontalieră;40. organizează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniul său de activitate;41. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, organizaţii guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, naţionale şi internaţionale din domeniul său de activitate;42. închiriază, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate publică a statului, pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat;43. în vederea desfăşurării activităţii proprii, poate închiria sau primi în administrare, conform legii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată;44. contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de prognoză şi statistică;45. monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniului său de activitate;46. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură şi al calităţii acestora din domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare;47. editează direct sau prin unităţile subordonate publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniului său de activitate;48. emite avize şi dă aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate; fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniul său de activitate;49. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniul său de activitate;50. organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecţii şi baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional şi local, precum şi pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniul său de activitate, participând la sistemul informaţional geografic naţional şi internaţional (GIS);51. organizează, coordonează şi implementează sistemul informaţional specific domeniului său de activitate şi emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaţionale, cu excepţia sistemului informaţional naţional dedicat implementării fondurilor comunitare nerambursabile;52. iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniul său de activitate;53. iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniul său de activitate;54. susţine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pieţele internaţionale;55. stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, precum şi pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;56. colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbană şi rurală, la construcţia de locuinţe şi lucrările tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participă la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;57. susţine şi mediază constituirea de parteneriate public-private la nivel central şi local în domeniul său de activitate;58. programează, coordonează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi statele membre pentru programele din domeniul său de activitate;59. asigură secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe;60. asigură secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane - HABITAT;61. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;62. asigură organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial şi a centrului operativ pentru situaţii de urgenţă;63. asigură secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii;64. asigură organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnic permanent pentru construcţii - CTPC;65. asigură Secretariatul Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rurale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007;66. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;67. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene. (2) Atribuţiile Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care-i revin, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat. (4) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice.  +  Articolul 6În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniul său de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să dea dispoziţii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniul său de activitate, încheind în acest sens procese-verbale de control cu valoare de titluri de creanţă ce constituie titluri executorii în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare. În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare; g) să efectueze transport în cont propriu; h) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este de 620, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. La numărul maxim de posturi aprobat se adaugă un număr de 63 de posturi aferente consilierilor pentru afaceri europene repartizaţi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor conform prevederilor legale în vigoare. (3) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. (4) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor preia personalul Ministerului Integrării Europene şi personalul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care desfăşoară activităţi în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, construcţiilor şi locuinţelor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (5) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are în componenţa sa unităţi teritoriale fără personalitate juridică, precum şi unităţile prevăzute în anexa nr. 2 care funcţionează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor desemnează, dintre specialiştii săi, consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 7, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului. (3) Personalului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate. (4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 9 (1) În structura Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în cadrul numărului de posturi aprobat îşi desfăşoară activitatea Agenţia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management pentru POR şi autorităţile de management/autorităţile comune de management, autorităţile naţionale şi punctele de contact pentru programele gestionate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC: a) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia; b) Autoritatea comună de management pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova; c) Autoritatea comună de management pentru Programul Operaţional Comun de cooperare în bazinul Mării Negre; d) Autoritatea Naţională pentru Programul Operaţional Comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina; e) Autoritatea de management pentru Programul Operaţional de cooperare teritorială transfrontalieră România-Bulgaria; f) Autoritatea Naţională pentru Programul de Cooperare Teritorială transfrontalieră Ungaria-România; g) Autoritatea Naţională şi Punct de Contact pentru Programul de cooperare teritorială transnaţională "Sud-Estul Europei"; h) Autoritatea Naţională şi Punct de Contact pentru Programul de cooperare teritorială interregională Interreg IV C; i) Autoritatea Naţională şi Punct Focal de Contact pentru Programul cooperare teritorială interregională URBACT 2007-2013; j) Autoritatea Naţională şi Punct de Contact pentru Programul cooperare teritorială interregională ESPON 2013; k) Autoritatea Naţională şi Persoană de contact pentru Programul cooperare teritorială interregională INTERACT II. (2) Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Regional îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management, autorităţile naţionale şi punctele de contact prevăzute la alin. (1) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor. (4) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management şi autorităţile comune de management pot delega atribuţii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autorităţile comune de management pot înfiinţa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, structura care, din punct de vedere organizaţional, corespunde necesităţilor îndeplinirii acestui obiectiv. (5) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi/sau al unităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, şi unităţi de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea proiectelor finanţate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului. (6) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi, după caz, numărul de unităţi sunt prevăzute în documentele proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor privind înfiinţarea UMP/UCP. (7) Ministrul numeşte personalul UMP/UCP şi stabileşte competenţele directorului de proiect. (8) În cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se organizează şi funcţionează UMP de diminuare a riscului în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, program finanţat de Banca Mondială şi de Guvernul României.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea şi administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se asigură de către ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. (2) Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor reprezintă în justiţie ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (3) Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor este preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite ordine şi instrucţiuni. (6) Prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor pot fi delegate atribuţii şi persoanelor cu funcţii de conducere.  +  Articolul 11 (1) Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ori încredinţate de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. (4) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din aparatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.  +  Articolul 12Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor poate închiria unor operatori economici sau poate da în administrare altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incintă; b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci; c) mijloace de publicitate; d) pentru alte activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor sau sunt necesare în derularea activităţii acestuia.  +  Articolul 13Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va cuprinde în bugetul său fondurile necesare pentru dezvoltarea fondului documentar, finanţarea cheltuielilor de capital şi achiziţionarea obiectelor de inventar necesare funcţionării bibliotecii specializate de drept public din cadrul Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti.  +  Articolul 14 (1) Prefecturile asigură spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor teritoriale ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (2) În localităţile în care unităţile teritoriale ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea desfăşurării activităţii acestora.  +  Articolul 15 (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are în dotare, pentru activităţi specifice, 25 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri pentru fiecare autoturism. (3) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este încadrat cu funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice ministerului şi cu personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 17Patrimoniul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Integrării Europene şi a unei părţi din patrimoniul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe baza Protocolului de predare-primire ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007.  +  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul economiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de statBucureşti, 18 aprilie 2007.Nr. 361.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinţelorNumărul maxim de posturi = 620(exclusiv demnitarii, cabinetul ministruluişi consilierii pentru afaceri europene) ┌─────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ │ Direcţia control antifraudă fonduri ├──┬────────────────────────────────────┤ MINISTRU ├───────────┐│ Număr maxim de posturi = 620 │ │ comunitare │ │ └───────┬───┬──┘ ││(exclusiv demnitarii, cabinetul│ └─────────────────────────────────────┘ │ │ └─────┐ ││ ministrului şi consilierii │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │┌────────┴───────┐││ pentru afaceri europene) │ │ Direcţia Audit Intern ├──┤ ││Cabinet Ministru││└───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ │└────────────────┘│ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐ │ Direcţia Generală Juridică ├──┤ │ └────────┤ Unităţi de management │ └─────────────────────────────────────┘ │ │ │ a proiectelor*) │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ │ Direcţia relaţia cu Parlamentul şi ├──┤ │ │ dialog social │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │ ┌────────┴───────┐ │ ┌───────┴────────┐ │Gestiunea şi protecţia informaţiilor ├──┤ │SECRETAR DE STAT├─────────┐ │ ┌────────┤SECRETAR DE STAT│ │ clasificate**) │ │ └────────┬───────┘┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐└───────┬────────┘ └─────────────────────────────────────┘ │ │ │Cabinet Demnitar│ │ │Cabinet Demnitar│ │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────┘ ┌─────┴──────┐ └────────────────┘ │┌───┤Direcţia Generală strategii, politici├──┤ │ ┌─────────┤ SECRETAR ├─────────┐ ││ │ publice │ │ │ ┌────┴───┐ │ GENERAL │ ┌────┴───┐ ││ └─────────────────────────────────────┘ │ │ │SECRETAR│ └─────┬──────┘ │SECRETAR│ ││ ┌────────────────────────────────┐ │ │ │GENERAL │ │ │GENERAL │ │├─┤ Direcţia modele, baze de date, │ │ │ │ADJUNCT │ │ │ADJUNCT │ ││ │ metodologii │ │ │ └────┬───┘ │ └───┬────┘ ││ └────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ││ ┌────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────┼───────────────┘ │└─┤ Direcţia politici, strategii, │ │ │ │ │ │ studii, sinteze │ │ │ │ │ └────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Direcţia generală de comunicare │ │ │ │ │ │ relaţii publice mass media şi ├─┤ └─────────────┐ │ ┌───────────────┘ │ transparenţă │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Centrul operativ pentru situaţii ├─┘ │ │ │ │ de urgenţă**) │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ │ │ │ ┌──────────┬───────────┬────────────────┬──────┬───────┬────┴─────────┬─────────┴──────┬────────────┴────┬────────────────┐ ┌────────┴─────────┐│ ┌─────────┴───────┐ ┌──────┴─────┐│┌──────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌────────┴────────┐┌──────┴─────┐ │Direcţia Generală ││ │Direcţia generală│ │ Direcţia │││ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia ││Direcţia de │ │ de Dezvoltare ││ │ Cooperare │ │ generală │││ generală │ │ Generală │ │ generală │ │ generală ││coordonare a│ │Regională Fonduri ││ │ Teritorială │ │ AMPOR │││ Dezvoltare │ │ Lucrări │ │ Tehnică în │ │ economică şi ││activităţii │ │ Phare ││ │ Europeană │ │ │││Teritorială │ │ Publice │ │ Construcţii │ │ administrativă ││în teritoriu│ └────────┬─────────┘│ └─────────┬───────┘ └──────┬─────┘│└──────┬─────┘ └─────┬──────┘ └───────┬──────┘ └────────┬────────┘└──────┬─────┘┌─────────┘ │┌──────────┘ ┌───────┘ │┌──────┘ ┌──────┘ ┌────────┘ ┌─────────┘ └──────┐│┌──────────────────┐││┌─────────────────┐│┌────────────┐││┌────────────┐│┌────────────┐│┌──────────────┐│┌─────────────────┐┌────────────┐│││ Direcţia ││││ Direcţia │││ Direcţia ││││Direcţia de │││Direcţia de │││ Direcţia │││ Compartimentul ││ Unitatea ├┤├┤ Monitorizare şi ││├┤ Cooperare │├┤Strategie şi││├┤ amenajarea │├┤ gestiune │├┤Legislaţie şi │││Control Financiar││Teritorială ││││Evaluare Programe ││││Transfrontalieră │││ Coordonare ││││teritoriului│││ programe │││ reglementări │├┤ Preventiv ││Piatra Neamţ│││└──────────────────┘│││ PHARE │││ Program ││││ │││ naţionale │││în Construcţii│││ Programe │└────────────┘││┌──────────────────┐││└─────────────────┘│└────────────┘││└────────────┘│└────────────┘│└──────────────┘│└─────────────────┘┌────────────┐│├┤ Direcţia │││┌─────────────────┐│┌────────────┐││┌────────────┐│┌────────────┐│┌──────────────┐│┌─────────────────┐│ Unitatea ├┤││ Contractare ││││ Direcţia de │││ Direcţia ││││Direcţia de │││Direcţia de │││ Direcţia │├┤ Direcţia ││Teritorială │││└──────────────────┘│└┤ cooperare │└┤ Gestionare ││├┤urbanism şi │└┤monitorizare│└┤infrastructura│││ Administrativă ││ Brăila │││┌──────────────────┐│ │ teritorială │ │ Programe ││││ dezvoltare │ │ lucrări │ │ calităţii în ││└─────────────────┘└────────────┘│││ Direcţia ││ │ internaţională │ │ ││││ locală │ │ publice │ │ construcţii ││┌─────────────────┐┌────────────┐│├┤ Implementare ││ └─────────────────┘ └────────────┘││└────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘├┤Direcţia Resurse ││ Unitatea ├┤││ Proiecte ││ ││┌────────────┐ ││ Umane ││Teritorială │││└──────────────────┘│ │││ Direcţia │ │└─────────────────┘│ Călăraşi │││┌──────────────────┐│ │└┤politici de │ │┌─────────────────┐└────────────┘│└┤Direcţia Asistenţă││ │ │ locuire │ ├┤Direcţia Sisteme │┌────────────┐│ │ Tehnică ││ │ └────────────┘ ││ Informatice ││ Unitatea ├┤ └──────────────────┘│ │ │└─────────────────┘│Teritorială ││ ┌──────────┴──────────┐ ┌─────────────┴───────────┐ │┌─────────────────┐│ Craiova ││ │ Direcţia verificare │ │ Direcţia Generală de │ ├┤Direcţia Relaţii │└────────────┘│ │conformitate programe│ │Autorizare Plăţi Programe│ ││ Externe │┌────────────┐│ └─────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │└─────────────────┘│ Unitatea ├┤ │┌─────────────────┐│Teritorială ││ ││ Direcţia ││ Timişoara ││ ├┤ economică şi │└────────────┘│ ││ financiară │┌────────────┐│ │└─────────────────┘│ Unitatea ├┤ │┌─────────────────┐│Teritorială ││ └┤ Direcţia de ││ Cluj ││ │achiziţii publice│└────────────┘│ └─────────────────┘┌────────────┐│ │ Unitatea ├┤ │Teritorială ││ │ Alba ││ └────────────┘│ ┌────────────┐│ │ Unitatea ├┘ │Teritorială │ │ Bucureşti │ └────────────┘--------- Notă *) Se organizeaza conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului Notă **) Se organizeaza la nivel de serviciu  +  Anexa 2 A. UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului SeismicVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    2.Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCASVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
  B. UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC BucureştiBucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT BucureştiBucureşti
  C. UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L.Bucureşti
    2.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Bucureşti
  --------