LEGE nr. 100 din 19 aprilie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, potrivit anexelor nr. I-VIII, care fac parte integrantă din prezenta lege."2. După alineatul (1) al articolului 3 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Documentaţia de fundamentare privind trecerea unui oraş de la rangul III la rangul II - municipiu de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi - va cuprinde Fişa oraşului propus să fie declarat municipiu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VI.(1^2 ) Documentaţia de fundamentare privind trecerea unui sat-reşedinţă de comună de la rangul IV la rangul III - oraşe - va cuprinde Fişa comunei propuse să fie declarată oraş, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VII.(1^3) Datele din fişele prevăzute la alin. (1^1) şi (1^2), care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensământului populaţiei şi al locuinţelor, vor fi înscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensământ, a căror confirmare se face prin aviz, emis de Institutul Naţional de Statistică, cât şi cu valorile actualizate la data întocmirii fişei. În cazul acestora din urmă, avizul Institutului Naţional de Statistică se referă doar la populaţia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fişa."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Guvernul sprijină declararea de oraşe noi, preponderent în zonele lipsite de oraşe pe o rază de 25-30 km - cuprinse în tabelele de la pct. 6.0 şi 6.1 ale anexei nr. II şi marcate pe hartă în anexa nr. III -, prin unificarea comunei care are posibilităţile cele mai mari de dezvoltare şi o poziţie favorabilă în cadrul zonei cu una sau mai multe comune învecinate, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populaţiei din comunele respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate în condiţiile legii. În condiţii similare, Guvernul poate acorda sprijin pentru declararea de municipii noi, prin unificarea unui oraş cu una sau mai multe comune din imediata vecinătate. (2) Pentru a permite accesul la fondurile structurale acordate de Uniunea Europeană comunelor în care s-au produs scăderi accentuate de populaţie, cuprinse în tabelele de la pct. 5.0 şi 5.1 ale anexei nr. IV şi situate în zonele marcate pe hartă în anexa nr. V, Guvernul încurajează unificarea administrativă a câte două sau mai multe dintre aceste comune care sunt învecinate, la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale şi ca urmare a voinţei exprimate prin referendum local de către populaţia din comunele interesate. (3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Guvernul asigură: a) întocmirea, aprobarea şi promovarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor*) a unor proiecte de lege pentru declararea de oraşe prin unificarea administrativă a două sau mai multe comune sau, după caz, declararea de municipii, prin înglobarea în cadrul unui oraş a mai multor comune, având la bază scrisoarea comună de intenţie a autorităţilor administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale interesate şi documentaţia corespunzătoare;---- Notă *) Conform art. 15 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative". b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale nou-înfiinţate, care beneficiază de fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii locale. (4) Proiecte de lege având ca obiect declararea de oraşe sau municipii în condiţiile alin. (1) şi (2) pot fi întocmite şi promovate şi de alţi iniţiatori prevăzuţi de Constituţie, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populaţiei din unităţile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate potrivit legii, fiind aplicabile şi în aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b)."4. La articolul 5 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde Fişa comunei propuse să fie înfiinţată, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. VIII. (3) Datele din Fişa comunei propuse să fie înfiinţată, care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensământului populaţiei şi al locuinţelor, vor fi înscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensământ, a căror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistică, cât şi cu valorile actualizate la data întocmirii fişei. În cazul acestora din urmă, avizul Institutului Naţional de Statistică se referă doar la populaţia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fişa."5. Articolul 6 se abrogă.6. La anexa nr. II pct. 1.0, tabelul "Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane" va avea următorul cuprins:
  "Nr. crt. Indicatori minimali Municipiu Oraş
  1.*) Număr de locuitori 40.000 10.000
  2.*) Populaţia ocupată în activităţi neagricole (% din totalul populaţiei ocupate) 85% 75%
  3.*) Dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare cu apă 80% 70%
  4.*) Dotarea locuinţelor cu baie şi WC în locuinţă (% din totalul locuinţelor) 75% 55%
  5.*) Dotarea locuinţelor cu instalaţie de încălzire centrală (% din totalul locuinţelor) 45% 35%
  6. Număr de paturi în spitale la 1000 de locuitori 10 7
  7. Număr de medici la 1000 de locuitori 2,3 1,8
  8. Unităţi de învăţământ postliceal liceal sau altă formă de învăţă- mânt secundar
  9. Dotări culturale şi sportive săli de spectacol, eventual teatre, instituţii muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport săli de spectacol, biblioteci publice, spaţii pentru activităţi sportive
  10. Locuri în hoteluri 100 50
  11. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60% 50%
  12. Străzi cu reţele de distribuţie a apei (% din lungimea totală a străzilor) 70% 60%
  13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 60% 50%
  14. Epurarea apelor uzate racordarea la o staţie de epurare cu treaptă mecanică şi biologică racordarea la o staţie de epurare cu treaptă mecano- chimică
  15. Străzi cu reţele de hidranţi exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70% 60%
  16. Spaţii verzi (parcuri, grădini publice scuaruri) mp/locuitor 15 10
  17. Depozit controlat de deşeuri cu acces asigurat
  ---- Notă *) Vor fi înscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor, a căror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistică, cât şi valorile actualizate la data întocmirii fişei. În cazul acestora din urmă, avizul Institutului Naţional de Statistică se referă doar la populaţia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fişa."7. La anexa nr. IV pct. 4.0, tabelul "Condiţii necesare pentru înfiinţarea de comune" va avea următorul cuprins:
  "1 *) Numar de locuitori - minimum 1.500
  2 *) Populaţia ocupată în activităţi neagricole (% din totalul populaţiei ocupate) minimum 25%
  3 *) Locuinţe construite după anul 1960 (% din numărul total de locuinţe) minimum 45%
  4. Potenţial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
  5. Legături între satul-reşedinţă de comună şi celelalte sate pe drumuri publice modernizate/cu îmbrăcăminţi uşoare (% din totalul drumurilor)
  6. Situarea fiecăruia dintre satele componente ale comunei propuse spre înfiinţare la distanţă mai mare de 5 km faţă de actualul sat-reşedinţă de comună
  7. Reducerea distanţei totale între satele componente ale comunei propuse spre înfiinţare şi actualul sat-reşedinţă, în raport cu distanţa totală dintre acestea şi satul-reşedinţă al comunei înfiinţate - minimum 15 km
  8. Spaţii construite pentru instituţii şi dotări: - primărie - şcoală primară şi gimnazială - dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic - post de poliţie - staţie/haltă CF sau staţie transport auto
  *) După declararea noii comune, este necesară completarea dotărilor minime obligatorii în satul-reşedinţă de comună, conform pct. 2.0.
  ---- Notă *) Vor fi înscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor, a căror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistică, cât şi valorile actualizate la data întocmirii fişei. În cazul acestora din urmă, avizul se referă doar la populaţia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fişa."Condiţiile menţionate la pct. 4.0 trebuie să fie îndeplinite şi de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane prevăzuţi în anexa nr. II trebuie să fie îndepliniţi şi în cazul oraşelor sau municipiilor din care s-au desprins noi comune.8. După anexa nr. V se introduc trei noi anexe, anexele nr. VI-VIII, cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. VIModel de fişă pentru declararea unui municipiuJudeţul .................                                    Vizat,                   Prefect, Preşedintele consiliului                                                             judeţean,               ............... ..........................                                      FIŞA               oraşului ......, propus să fie declarat municipiu     A. Componenţa:Localităţi componente ale municipiului: Sate ce aparţin municipiului:--------------------------------------- -----------------------------1. ....................... 1. .......................2. ............... ş.a.m.d. 2. ............... ş.a.m.d.B. Îndeplinirea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a municipiilor, prevăzuţi la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr.351/2001:
  Nr. crt. Indicatorii minimali prevăzuţi de Legea nr. 351/2001 Indicatorii realizaţi de oraşul propus să fie declarat municipiu
  1.*) Număr de locuitori 40.000
  2.*) Populaţia ocupată în activităţi neagricole (% din totalul populaţiei ocupate) 85%
  3.*) Dotarea locuinţelor cu instalaţie de alimentare cu apă (% din total locuinţe) 80%
  4.*) Dotarea locuinţelor cu instalaţie de canalizare (% din total locuinţe) 75%
  5.*) Dotarea locuinţelor cu instalaţie de încălzire centrală (% din total locuinţe) 45%
  6. Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10
  7. Număr de medici la 1.000 de locuitori 2,3
  8. Unităţi de învăţământ postliceal
  9. Dotări culturale şi sportive: săli de spectacol, eventual teatre, instituţii muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport
  10. Locuri în hoteluri 100
  11. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60%
  12. Străzi cu reţele de distribuţie a apei (% din lungimea totală a străzilor) 70%
  13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 60%
  14. Epurarea apelor uzate: racordarea la o staţie de epurare cu treaptă mecanică şi biologică
  15. Străzi cu reţele de hidranţi exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70%
  16. Spaţii verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) mp/locuitor 15
  17. Depozit controlat de deşeuri cu acces asigurat
  C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ............. . Din ........... persoane înscrise în lista pentru referendum au participat ............ persoane. Din totalul de .............. voturi valabil exprimate, un numar de .................. voturi au exprimat acordul pentru declararea ca municipiu a oraşului ........................ Notă *) D. Institutul Naţional de Statistică a emis Avizul nr. ............ din ................. pentru conformitatea datelor înscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fişa.Primar, Secretar,............... ...............Viza direcţiei teritoriale de statisticăAnexa nr. VIIModel de fişă pentru declararea unui oraşJudeţul ...................                                     Vizat,                     Prefect, Preşedintele consiliului                                                            judeţean,                 ............... .........................                                     FIŞA                comunei .........., propusă să fie declarată oraş    A. Componenţa:Localităţi componente ale oraşului: Sate ce aparţin oraşului:----------------------------------- -------------------------1. ........................ 1............................2. ............... ş.a.m.d. 2. ................. ş.a.m.d.B. Îndeplinirea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a oraşelor, prevăzuţi la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001:
  Nr. crt. Indicatorii minimali prevăzuţi de Legea nr. 351/2001 Indicatorii realizaţi de comuna propusa să fie declarata oras
  1.*) Număr de locuitori 10.000
  2.*) Populaţia ocupată în activităţi neagricole (% din totalul populaţiei ocupate) 75%
  3.*) Dotarea locuinţelor cu instalaţie de alimentare cu apă (% din total locuinţe) 70%
  4.*) Dotarea locuinţelor cu instalaţie de canalizare (% din total locuinţe) 55%
  5.*) Dotarea locuinţelor cu instalaţie de încălzire centrală (% din total locuinţe) 35%
  6. Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 7
  7. Număr de medici la 1.000 de locuitori 1,8
  8. Unităţi de învăţământ liceal sau altă formă de învăţământ secundar
  9. Dotări culturale şi sportive: săli de spectacol, biblioteci publice, spaţii pentru activităţi sportive
  10. Locuri în hoteluri 50
  11. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 50%
  12. Străzi cu reţele de distribuţie a apei (% din lungimea totală a străzilor) 60%
  13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 50%
  14. Epurarea apelor uzate: racordarea la o staţie de epurare cu treaptă mecano-chimică
  15. Străzi cu reţele de hidranţi exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70%
  16. Spaţii verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) mp/locuitor 15
  17. Depozit controlat de deşeuri cu acces asigurat
  C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ........ . Din ......... persoane înscrise în lista pentru referendum au participat ........... persoane. Din totalul de ........ voturi valabil exprimate, un numar de ........ voturi au exprimat acordul pentru declararea ca oraş a comunei .......................... Notă *) D. Institutul Naţional de Statistică a emis Avizul nr. ............ din ........... pentru conformitatea datelor înscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fişa.Primar, Secretar,............... ...............Viza direcţiei teritoriale de statistică
  Anexa nr. VIIIModel de fişă pentru înfiinţarea unei comuneJudeţul .................                                     Vizat,                      Prefect, Preşedintele consiliului                                                           judeţean,                  ............... ..........................FIŞAcomunei .........., propusă să fie înfiinţatăA. Componenţa:1. Satul-reşedinţă al comunei propuse ........, preluat de la comuna/oraşul .............2. Satul .........., preluat de la comuna/oraşul ...........................3. Satul .................., preluat de la comuna/oraşul ............... etc.B. Îndeplinirea condiţiilor necesare pentru înfiinţarea de comune noi, prevăzute la pct. 4.0 din anexa nr. IV la Legea nr. 351/2001:
  Nr. crt. Condiţii necesare prevăzute prin Legea nr. 351/2001 Condiţiile realizate de comuna propusa să fie infiintata
  1.*) Număr de locuitori - minimum 1.500
  2.*) Populaţia ocupată în activităţi neagricole (% din totalul populaţiei ocupate) - minimum 25%
  3.*) Locuinţe construite după anul 1960 (% din numărul total de locuinţe) - minimum 45%
  4**) Potenţial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
  5. Legături între satul-reşedinţă de comună şi celelalte sate pe drumuri publice modernizate/cu îmbrăcăminţi uşoare (% din total drumuri) - minimum 50%
  6. Situarea fiecăruia dintre satele componente ale comunei propuse spre înfiinţare la distanţă mai mare de 5 km faţă de actualul sat-reşedinţă de comună
  7. Reducerea distanţei totale între satele componente ale comunei propuse spre înfiinţare şi actualul sat-reşedinţă, în raport cu distanţa totală între acestea şi satul-reşedinţă al comunei înfiinţate - minimum 15 km
  8. Spaţii construite pentru instituţii şi dotări: - primărie - şcoală primară şi gimnazială - dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic - post de poliţie - staţie/haltă CF sau staţie transport auto
  C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ...... Din totalul de ....... persoane înscrise în lista pentru referendum au participat ............. persoane. Din totalul de ........... voturi valabile exprimate, un numar de ............ voturi au exprimat acordul pentru înfiinţarea comunei .......................... Notă *) D. Institutul Naţional de Statistică a emis Avizul nr. ........ din ............, pentru conformitatea datelor înscrise la poz. 1-3 cu datele înregistrate la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fişa. Notă **) E. Confirmarea potenţialului economic al viitoarei comune pentru asigurarea echilibrului bugetar al acesteia revine direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului.F. După modelul fişei pentru înfiinţarea unei comune se prezintă şi fişa comunei rămase după reorganizare, cu excepţia prevederilor lit. C.                    Primar, Secretar,               ............... ...............                   Viza direcţiei teritoriale de statistică                                   Director,                             ....................          Viza direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului                                   Director,"                             ....................
   +  Articolul IILegea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 aprilie 2007.Nr. 100.-----