LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Statutul legal(1) Banca Națională a României este banca centrală a României, având personalitate juridică.(2) Banca Națională a României este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București și poate avea sucursale și agenții atât în municipiul București, cât și în alte localități din țară.  +  Articolul 2Obiectivul fundamental și principalele atribuții(1) Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.(2) Principalele atribuții ale Băncii Naționale a României sunt:a) elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;b) autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare;c) emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;d) stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;e) administrarea rezervelor internaționale ale României.(3) Banca Națională a României sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului sau fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.  +  Articolul 3Colaborarea cu alte autorități(1) În indeplinirea atribuțiilor, Banca Națională a României și membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucțiuni de la autoritățile publice sau de la orice altă instituție sau autoritate.(2) Orice proiect de act normativ al autorităților publice centrale, care privește domeniile în care Banca Națională a României are atribuții, va fi adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul Băncii Naționale a României. Avizul va fi transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.(3) Banca Națională a României colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici în baza cărora se va elabora proiectul anual de buget.(4) Pentru necesitatile proprii, Banca Națională a României elaborează studii și analize privind moneda, cursul de schimb, creditul și operațiunile sistemelor de plăți și ale instituțiilor de credit.(5) Pentru îndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, convenții la care România este parte, Banca Națională a României colaborează cu autoritățile din țară și din străinătate prin furnizarea de informații, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod compatibil cu prezenta lege.(6) În scopul aplicării prevederilor din legislația privind activitatea bancară, referitoare la colaborarea cu autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state membre, Banca Națională a României va asigura condițiile necesare pentru realizarea schimbului de informații cu aceste autorități. Informațiile care vor fi furnizate autorităților competente din statele membre vor face obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional, prevăzute la art. 52 alin. (1).(7) Banca Națională a României poate încheia acorduri de colaborare care se referă la schimbul de informații și cu autoritățile competente din terțe țări sau cu alte autorități sau organisme din terțe țări, prevăzute la alin. (8), în condițiile în care informațiile furnizate sunt supuse unor cerințe referitoare la păstrarea secretului profesional, potrivit art. 52. Schimbul de informații trebuie să fie circumscris exclusiv scopului îndeplinirii sarcinilor care le revin autorităților și organismelor respective în domeniul supravegherii. Informațiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorității competente de la care au fost obtinute și numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.(8) În exercitarea funcției de supraveghere, Banca Națională a României va asigura schimbul de informații cu:a) autoritățile responsabile cu supravegherea altor instituții financiare și a societăților de asigurări și autoritățile responsabile cu supravegherea piețelor financiare din România și din statele membre;b) organismele și instituțiile, din România și din statele membre, implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit, precum și în alte proceduri similare;c) persoanele din România și din statele membre, responsabile cu realizarea auditului financiar al instituțiilor de credit și al altor instituții financiare;d) organismele care administrează scheme de garantare a depozitelor din România și din statele membre.(9) Banca Națională a României poate colabora, inclusiv prin schimb de informații, cu autorități din România și din statele membre, responsabile cu:a) supravegherea instituțiilor sau organismelor implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit și în alte proceduri similare;b) supravegherea persoanelor care realizează auditul financiar al instituțiilor de credit, al societăților de servicii de investiții financiare, al societăților de asigurări și al altor instituții financiare.(10) Schimbul de informații prevăzut la alin. (9) se va realiza cu respectarea următoarelor cerințe minime:a) informațiile vor fi utilizate de către aceste autorități, exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor de supraveghere prevăzute la alin. (9);b) informațiile primite sunt supuse cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52;c) informațiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorității competente de la care au fost obtinute și numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.(11) În scopul întăririi stabilității financiare și păstrării integrității sistemului financiar, Banca Națională a României poate să colaboreze, inclusiv prin realizarea schimbului de informații, cu autoritățile sau organismele cu competente legale în domeniul depistării și investigării încălcărilor legislației privind societățile comerciale. Schimbul de informații se va realiza cu respectarea următoarelor cerințe minime:a) informațiile vor fi utilizate de către aceste autorități, exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor;b) informațiile primite sunt supuse cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52;c) informațiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorității competente de la care au fost obținute și numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.(12) Banca Națională a României va comunica Comisiei Europene și statelor membre numele autorităților din România care pot primi informații, conform prevederilor alin. (9)-(11).(13) În scopul exercitării competențelor Băncii Naționale a României în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit și îndeplinirii atribuțiilor care revin autorităților monetare, băncilor centrale sau organismelor cu funcții similare, precum și altor autorități publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăți, Banca Națională a României poate realiza schimb de informații cu aceste autorități.(14) În scopul asigurării funcționării corespunzătoare a sistemelor de plăți, Banca Națională a României poate transmite informații de natura secretului profesional caselor de compensare sau altor structuri similare, constituite în conformitate cu prevederile legii, în vederea asigurării serviciilor de compensare și decontare pentru orice piață din România sau dintr-un stat membru.(15) Informațiile primite de Banca Națională a României de la autoritățile competente din statele membre pot fi furnizate caselor de compensare sau altor structuri similare numai cu acordul expres al autorităților competente de la care au fost obținute.(16) Entitățile cărora le-au fost transmise informații, în situațiile prevăzute la alin. (8)-(11) și alin. (13) și (14), sunt obligate să asigure păstrarea secretului profesional.(17) Instituțiile și autoritățile publice vor furniza Băncii Naționale a României informațiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente și al îndeplinirii obiectivului fundamental și atribuțiilor Băncii Naționale a României.(18) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, schimburile de informații prevăzute în prezentul articol se realizează numai în condiții de reciprocitate.(19) Prevederile alin. (18) se mențin și după data aderării României la Uniunea Europeană, pentru schimbul de informații cu entități din terțe țări.  +  Articolul 4Cooperarea internațională(1) Din împuternicirea Parlamentului, Banca Națională a României poate participa la organizații internaționale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăți și poate să devină membru al acestora.(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, Banca Națională a României poate participa la organizații internaționale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăți și poate să devină membru al acestora, fără a contraveni prevederilor art. 6 alin. (2) din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.(3) Banca Națională a României poate participa, în nume propriu sau în numele statului, la tratative și negocieri externe în probleme financiare, monetare, de curs de schimb și de plăți, precum și în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit.(4) Banca Națională a României exercită drepturi și îndeplinește obligații care revin României, în calitate de membru al Fondului Monetar Internațional, inclusiv utilizarea facilităților acestei instituții de finanțare pe termen mediu și lung, pentru nevoile balanței de plăți și consolidarea rezervelor internaționale ale țării.(5) Banca Națională a României poate negocia și încheia acorduri, convenții sau alte înțelegeri privind împrumuturi pe termen scurt și alte operațiuni financiarbancare cu instituții financiare internaționale, bănci centrale, societăți bancare și nebancare, cu condiția rambursării acestora în termen de 1 an.(6) Banca Națională a României poate încheia, în nume propriu sau în numele statului, acorduri de decontare și de plăți sau orice alte convenții de decontare și de plăți cu instituții publice sau private care își au sediul în străinătate.  +  Capitolul II Politica monetara, politica de curs de schimb și regimul valutar  +  Articolul 5Politica monetarăÎn cadrul politicii monetare pe care o promovează, Banca Națională a României utilizează proceduri și instrumente specifice pentru operațiuni de piață monetară și de creditare a instituțiilor de credit, precum și mecanismul rezervelor minime obligatorii.  +  Articolul 6Operațiuni de piață monetară(1) Se interzice Băncii Naționale a României achiziționarea de pe piața primară a creanțelor asupra statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat.(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, interdicția prevăzută la alin. (1) se extinde și la creanțele asupra altor organisme și companii de drept public din statele membre.(3) Banca Națională a României poate efectua pe piața secundară, cu respectarea prevederilor alin. (1), operațiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanțe asupra sau titluri ale statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat, instituțiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit și atrage depozite de la instituții de credit, în condițiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.  +  Articolul 7Operațiuni de creditare(1) Banca Națională a României poate acorda credite instituțiilor de credit eligibile, în condiții care se stabilesc prin reglementări proprii.(2) Se interzice Băncii Naționale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat*).(3) Prin excepție, prevederile alin. (2) nu se aplică instituțiilor de credit cu capital majoritar de stat. Acestea beneficiază de tratamentul acordat instituțiilor de credit, conform prevederilor alin. (1).(4) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, interdicția prevăzută la alin. (2) se extinde la creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a altor organisme guvernate de legea publică și companii publice din statele membre.  +  Articolul 8Rezerve minime obligatorii(1) Banca Națională a României stabilește regimul rezervelor minime obligatorii pe care instituțiile de credit trebuie să le mențină în conturi deschise la aceasta.(2) Pentru resursele în valută, rezervele minime obligatorii se constituie numai în valută.(3) La rezervele minime obligatorii, Banca Națională a României va bonifica dobânzi cel puțin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de instituțiile de credit.(4) Pentru neîndeplinirea cerințelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculează și se percep dobânzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Națională a României.  +  Articolul 9Politica de curs de schimb(1) Banca Națională a României elaborează și aplică politica de curs de schimb.(2) Banca Națională a României este abilitată:a) sa elaboreze balanța de plăți și alte lucrări privind poziția investițională internațională a țării;b) sa stabilească cursurile de schimb pentru operațiunile proprii pe piața valutară, sa calculeze și să publice cursurile medii pentru evidența statistică;c) sa păstreze și să administreze rezervele internaționale ale statului.  +  Articolul 10Regimul valutar(1) Banca Națională a României poate elabora reglementări privind monitorizarea și controlul tranzacțiilor valutare pe teritoriul țării și emite autorizații pentru operațiuni valutare de capital, tranzactii pe piețele valutare și alte operațiuni specifice.(2) Reglementarile Băncii Naționale a României se referă în principal la:a) autorizarea și retragerea autorizației, precum și supravegherea persoanelor care au obținut autorizația de a efectua tranzacții valutare;b) stabilirea de plafoane și alte limite pentru deținerea de active externe și operațiuni cu acestea, pentru persoane juridice și fizice;c) stabilirea plafonului și a condițiilor îndatorării externe a persoanelor juridice și fizice care intră sub incidența regimului valutar.  +  Articolul 11Monitorizare și raportarePentru monitorizarea tranzacțiilor valutare, persoanele juridice autorizate să desfășoare operațiuni valutare raportează Băncii Naționale a României asupra tranzacțiilor efectuate, prin documente ale căror formă și conținut se stabilesc de către aceasta.  +  Capitolul III Emisiunea monetară  +  Articolul 12Dreptul exclusiv de emisiuneBanca Națională a României este unica instituție autorizată să emită insemne monetare, sub formă de bancnote și monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.  +  Articolul 13Unitatea monetarăMoneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.  +  Articolul 14Insemnele monetare(1) Banca Națională a României este singura în drept să stabilească valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul și alte caracteristici tehnice ale bancnotelor și monedelor.(2) Bancnotele poartă semnătura guvernatorului Băncii Naționale a României și a casierului central.(3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor și monedelor se pedepsește conform legii.(4) Dispozițiile legale privitoare la titlurile la purtător pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor și monedelor emise de Banca Națională a României.(5) Grafica bancnotelor și a monedelor este protejată prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România. Orice reproducere color a acestora, la scară 1/1, parțială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al Băncii Naționale a României.  +  Articolul 15Programul de emisiune monetară(1) Banca Națională a României elaborează programul de emisiune a bancnotelor și monedelor, astfel încât să se asigure necesarul de numerar, în strictă concordanță cu nevoile reale ale circulației bănești.(2) Suma totală a bancnotelor și monedelor în circulație, care exclude rezerva de numerar, se evidențiază ca element de pasiv în contabilitatea Băncii Naționale a României.  +  Articolul 16Mijloace legale de platăBancnotele și monedele emise și neretrase din circulație de către Banca Națională a României reprezintă insemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligațiilor publice și private.  +  Articolul 17Emisiunea și punerea în circulație a insemnelor monetare(1) Banca Națională a României asigură tipărirea bancnotelor și baterea monedelor și ia măsuri pentru păstrarea în siguranță a celor care nu sunt puse în circulație, precum și pentru custodia și distrugerea, când aceasta este necesară, a matrițelor, cernelurilor și a bancnotelor și monedelor retrase din circulație.(2) Banca Națională a României distribuie emisiunea monetară realizată și administrează rezerva de numerar sub formă de bancnote și monede.(3) Bancnotele și monedele uzate sau necorespunzătoare vor fi retrase din circulatie și distruse de către Banca Națională a României, înlocuindu-se cu bancnote și/sau cu monede noi.(4) Banca Națională a României înlocuiește, fără taxe și comisioane, bancnotele și monedele emise și neretrase din circulație.(5) Banca Națională a României poate refuza înlocuirea bancnotelor și a monedelor care prezintă deformări, sunt ilizibile sau dacă lipsește mai mult de 40% din suprafața lor. Aceste insemne monetare vor fi retrase din circulație și distruse, fără acordarea de compensații deținătorilor, exceptând cazurile speciale menționate în regulamentele proprii.(6) Banca Națională a României nu poate fi obligată să acorde compensații pentru bancnotele sau monedele care au fost pierdute, furate, distruse, contrafăcute sau falsificate.  +  Articolul 18Schimbarea insemnelor monetare(1) Banca Națională a României poate hotărî anularea sau retragerea din circulație a oricăror bancnote sau monede care au fost emise și, în locul acestora, punerea în circulație a altor tipuri de insemne monetare.(2) Modalitatea și perioada de preschimbare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în cel puțin două cotidiane de circulație națională.(3) La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele și monedele retrase din circulație nu mai pot fi utilizate pentru plata obligațiilor publice și private.(4) Suma totală a bancnotelor și monedelor retrase din circulație, dar nepreschimbate în termenul stabilit, se scade din totalul numerarului în circulație înregistrat în evidențele contabile și se înregistrează ca venit al Băncii Naționale a României.  +  Capitolul IV Operațiuni cu instituțiile de credit  +  Articolul 19Creditarea instituțiilor de credit(1) În cadrul politicii sale monetare și de curs de schimb, Banca Națională a României poate acorda instituțiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăși 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:a) titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul Băncii Naționale a României, saub) depozite constituite la Banca Națională a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Națională a României.(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, sfera de cuprindere a activelor eligibile pentru garantarea creditelor acordate de Banca Națională a României se extinde la cele două categorii de active eligibile definite de Banca Centrala Europeană.  +  Articolul 20Condiții și costuri de creditare(1) Banca Națională a României stabilește și face publice condițiile de creditare, nivelul minim al ratei dobânzii la creditele care se acordă instituțiilor de credit și criteriile ce trebuie îndeplinite de instituțiile de credit pentru a putea solicita credite de la Banca Națională a României pe baze competitive.(2) Banca Națională a României poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ratei dobânzii, termene de rambursare și alte condiții în care se pot acorda credite de către Banca Națională a României pe baze competitive.(3) Pentru toate operațiunile de creditare efectuate, Banca Națională a României stabilește și încasează dobânzi și comisioane.  +  Articolul 21*)Conturi deschise la Banca Națională a României(1) Banca Națională a României deschide și operează conturi ale instituțiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare și ale altor entități, rezidente și nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii Naționale a României.(2) Banca Națională a României efectuează decontarea finală, irevocabilă și necondiționată, a transferurilor de fonduri în conturile titularilor.(3) Pentru toate operațiunile efectuate în conturile deschise în evidențele sale, cu excepția conturilor având ca titulari Comisia Europeană și organisme financiare internaționale, Banca Națională a României stabilește și încasează comisioane.  +  Articolul 22Sisteme de plăți(1) Banca Națională a României monitorizează sistemele de plăți, inclusiv instrumentele de plată, în scopul asigurării securității și eficienței acestora și pentru a evita riscul sistemic. Pentru îndeplinirea acestei atribuții, Banca Națională a României stabilește măsurile necesare, le pune în aplicare și urmărește implementarea acestora, reglementează, autorizează și supraveghează sistemele de plăți, și poate reglementa instrumentele de plată.(2) Banca Națională a României reglementează, autorizează și supraveghează administratorii sistemelor de plăți și poate emite reglementări privind instrumentele de plată utilizate în cadrul acestor sisteme.(3) Banca Națională a României poate furniza lichidități instituțiilor de credit, prin acordarea de facilități, în condițiile art. 19, și prin cumpărarea de titluri eligibile, în conformitate cu reglementările proprii.(4) Începând cu data aderării României la Eurosistem, prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și altor participanți pe piață.  +  Articolul 23Servicii de compensare, depozitare, decontare și plată(1) Banca Națională a României poate asigura servicii de compensare, depozitare, decontare și plată prin intermediul conturilor deschise în evidențele sale, în condițiile art. 21.(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, Banca Națională a României poate, pe cont propriu ori în numele și pe contul statului, să participe la aranjamente de compensare, depozitare, decontare și plată sau la alte contracte având acest scop, încheiate cu instituții centrale sau cu organizații colective de specialitate, publice și private, având sediul în strainătate.  +  Articolul 24Prevenirea și limitarea riscurilorPentru prevenirea și limitarea riscurilor de plată și credit, Banca Națională a României poate presta servicii de colectare și difuzare, la cerere, contra cost, conform reglementărilor proprii, de date și informații privind incidentele de plăți și riscurile de creditare în sistemul instituțiilor de credit, în condiții de asigurare a secretului bancar.  +  Capitolul V Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit  +  Articolul 25Reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit(1) Banca Națională a României are competența exclusivă de autorizare a instituțiilor de credit și răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru asigurarea funcționării și viabilității sistemului bancar, Banca Națională a României este împuternicită:a) sa emita reglementari, sa ia măsuri pentru impunerea respectarii acestora și să aplice sanctiunile legale în cazurile de nerespectare;b) sa controleze și sa verifice, pe baza raportarilor primite și prin inspecții la fața locului, registrele, conturile și orice alte documente ale instituțiilor de credit autorizate, pe care le considera necesare.(3) Membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere prudențială, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere prudențială.(4) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (3) se suportă de Banca Națională a României.(5) Personalului cu atribuții de supraveghere îi este interzisă participarea în cadrul comisiilor de expertiză, precum și la orice alte acțiuni de verificare care excedează atribuțiile și competențele conferite acestuia prin lege.  +  Articolul 26Protejarea contra riscului sistemicÎn vederea îndeplinirii atribuției Băncii Naționale a României privind asigurarea stabilității financiare, în mod excepțional și numai de la caz la caz, Banca Națională a României poate acorda instituțiilor de credit și alte credite, negarantate sau garantate cu alte active decât cele prevăzute la art. 19.  +  Capitolul VI Operațiuni pe contul statului  +  Articolul 27Contul curent general al Trezoreriei Statului(1) Banca Națională a României ține în evidențele sale contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice.(2) Funcționarea contului curent general al Trezoreriei Statului și înregistrarea operațiunilor în acest cont se stabilesc prin conveții încheiate între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 28*)Operațiuni cu Trezoreria Statului(1) Banca Națională a României primește încasările pentru contul curent general al Trezoreriei Statului și efectuează plățile în limita disponibilităților existente în acest cont.(2) Banca Națională a României percepe comisioane la decontarea operațiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis în evidențele sale, și plătește dobânzi la disponibilitatile din acest cont.(3) Banca Națională a României poate acționa ca agent al statului în stabilirea instituțiilor de credit eligibile a primi depozite ale Trezoreriei Statului, în condiții care vor fi stabilite împreună cu Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 29*)Operațiuni cu titluri de stat(1) Conform prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Națională a României nu poate achiziționa titluri de stat de pe piața primară.(2) În baza convențiilor încheiate în prealabil cu Ministerul Finanțelor Publice și în conformitate cu reglementările proprii, Banca Națională a României poate acționa, cu perceperea unui comision, ca agent pe contul statului, în ceea ce privește:a) plasarea către terți a emisiunilor de titluri de stat și alte instrumente negociabile de îndatorare ale statului român;b) exercitarea funcțiilor de agent de înregistrare, depozitare și transfer al titlurilor de stat;c) plata capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a spezelor aferente;d) executarea decontărilor în contul curent general al Trezoreriei Statului;e) alte operațiuni în conformitate cu obiectivul fundamental și atribuțiile băncii centrale;f) efectuarea de plăți aferente celor de mai sus prin conturi deschise în evidențele sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitenților și altor costuri de tranzacționare și operare.(3) Imprumuturile statului pe bază de titluri de stat se efectuează conform convențiilor încheiate între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice, prin care se stabilesc cel puțin următoarele elemente: valoarea împrumutului, data scadenței, rata dobânzii și modul de calcul al dobânzii pe toată durata creditului, costurile serviciului datoriei, precum și date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare împrumut.  +  Capitolul VII Operațiuni cu aur și active externe  +  Articolul 30Rezervele internaționale(1) Banca Națională a României, respectând regulile generale privind lichiditatea și riscul specific activelor externe, stabilește și menține rezerve internaționale, în astfel de condiții încât să poată determina periodic mărimea lor exactă, rezerve alcătuite cumulativ ori selectiv din următoarele elemente:a) aur deținut în tezaur în țară sau depozitat în străinătate;b) active externe, sub formă de bancnote și monede sau disponibil în conturi la bănci sau la alte instituții financiare în străinatate, exprimate în acele monede și deținute în acele țări, pe care le stabilește Banca Națională a României;c) orice alte active de rezervă, recunoscute pe plan internațional, inclusiv dreptul de a efectua cumpărari de la Fondul Monetar Internațional în cadrul tranșei de rezervă, precum și deținerile de drepturi speciale de tragere;d) cambii, cecuri, bilete la ordin, precum și obligațiuni și alte valori mobiliare, negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate în primele categorii de către agențiile de apreciere a riscurilor, recunoscute pe plan internațional, exprimate și platibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Națională a României;e) bonuri de tezaur, obligațiuni și alte titluri de stat, emise sau garantate de guverne străine sau de instituții financiare interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate și plătibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Națională a României.(2) Banca Națională a României urmărește menținerea rezervelor internaționale la un nivel adecvat tranzacțiilor externe ale României.(3) Dacă există pericolul diminuării rezervelor internaționale, până la un nivel care ar periclita tranzacțiile internaționale ale statului, precum și în cazul în care diminuarea s-a produs, Banca Națională a României va prezenta Guvernului și Parlamentului un raport privind situația rezervelor internaționale și cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va conține recomandările Băncii Naționale a României privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preîntampinarea sau remedierea situației.  +  Articolul 31Administrarea rezervelor internaționaleBanca Națională a României este autorizată, în condițiile pe care le stabilește și le poate modifica periodic, să efectueze următoarele operațiuni:a) să cumpere, să vândă și să efectueze alte tranzacții cu lingouri și monede din aur și cu alte metale prețioase;b) să cumpere, să vândă și să efectueze alte tranzacții cu valute;c) să cumpere, să vândă și să efectueze alte tranzacții pe piața secundară cu bonuri de tezaur, obligațiuni și alte titluri emise sau garantate de guverne străine sau de organizații financiare interguvernamentale;d) să cumpere, să vândă și să efectueze alte tranzacții cu valori mobiliare emise sau garantate de bănci centrale, de instituții financiare internaționale, de societăți bancare și nebancare;e) să deschidă și să mențină conturi la alte bănci centrale și autorități monetare, societăți bancare și la instituții financiare internaționale;f) să deschidă și să țină conturi și să efectueze operațiuni de corespondent pentru instituții financiare internaționale, bănci centrale și autorități monetare, societăți financiare și bancare, organizații financiare interguvernamentale din străinătate, precum și pentru guverne străine și agențiile lor.  +  Capitolul VIII Conducerea și administrarea  +  Articolul 32Conducerea Băncii Naționale a României(1) Banca Națională a României este condusă de un consiliu de administrație.(2) Conducerea executivă a Băncii Naționale a României, în cadrul Comitetului de Politică Monetară și a Comitetului de Supraveghere, se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator și de cei doi viceguvernatori, în condițiile stabilite prin regulamentul intern, aprobat de consiliul de administrație.(3) Activitatea consiliului de administrație este reglementată de prevederile prezentei legi și de regulamentele Băncii Naționale a României.  +  Articolul 33Consiliul de administrație(1) Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște, în condițiile legii:a) politicile în domeniul monetar și al cursului de schimb, urmărind aducerea la îndeplinire a acestora;b) măsurile în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit și monitorizării sistemelor de plăți pe care le-a autorizat;c) direcțiile principale în conducerea operațiunilor și răspunderile ce revin personalului Băncii Naționale a României;d) organizarea internă, indemnizațiile, salariile și alte drepturi bănești ale personalului;e) atribuțiile și componența Comitetului de Politică Monetară, Comitetului de Supraveghere, Comitetului de Administrare a Rezervelor Internaționale și Comitetului de Audit, care funcționează în cadrul Băncii Naționale a României;f) delegarea temporară a competențelor sale către conducerea executivă, atunci când situații speciale pot impune această soluție.(2) Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României este compus din 9 membri, astfel:a) un președinte, care este și guvernator al Băncii Naționale a României;b) un vicepreședinte, care este și prim-viceguvernator;c) 7 membri, dintre care 2 sunt și viceguvernatori, iar ceilalți 5 membri nu sunt salariați ai Băncii Naționale a României.(3) Membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiți de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului.(4) Numirile se fac pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.(5) În cazul descompletării consiliului de administrație, completarea locurilor vacante se face pe funcția respectivă, cu respectarea prevederilor alin. (3) și (4).(6) Revocarea din funcție a oricărui membru al consiliului de administrație se face de către Parlament, la propunerea comună a comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, dacă acesta încetează să îndeplinească condițiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave.(7) Nici un membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României nu va fi schimbat din funcție din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (6).(8) Numirile, retragerile și revocările din funcție ale membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(9) Hotărârea de revocare din funcție a membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României poate fi atacată la Înaltă Curte de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(10) La ședintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României pot participa ministrul finanțelor publice și un secretar de stat din Ministerul Finanțelor Publice, fără drept de vot.  +  Articolul 34Incompatibilități și conflicte de interese(1) Membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României nu pot fi deputați ori senatori, sau membri ai unui partid politic și nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administrația publică.(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, implicați în exercitarea atribuțiilor legate de Sistemul European al Băncilor Centrale, nu pot avea alte funcții care se pot afla în conflict de interese cu obligațiile ce le revin, în calitate de membri ai consiliului.(3) Membrii consiliului de administrație și salariații cu funcții de conducere ai Băncii Naționale a României sunt supuși regimului incompatibilităților și conflictelor de interese prevăzut de lege.(4) Membrii consiliului de administrație se dedică exclusiv exercitării atribuțiilor lor, cu posibilitatea desfășurării de activități didactice și de cercetare științifică.  +  Articolul 35Atribuțiile guvernatorului Băncii Naționale a României(1) Guvernatorul Băncii Naționale a României dispune măsuri pentru executarea dispozițiilor legale, a hotărârilor consiliului de administrație, precum și a altor reglementări privind Banca Națională a României. Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului și viceguvernatorilor unele dintre atribuțiile sale, în condițiile stabilite de consiliul de administrație.(2) Guvernatorul numește în funcție personalul din aparatul central al Băncii Naționale a României și pe directorii sucursalelor și ai agențiilor.(3) Guvernatorul emite ordine și decizii și reprezintă Banca Națională a României în relațiile cu terții, semnând, direct sau prin persoane împuternicite de el, toate tratatele sau convențiile încheiate.(4) În numele consiliului de administrație, guvernatorul prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Băncii Naționale a României, care cuprinde activitățile Băncii Naționale a României, situațiile financiare anuale și raportul de audit, dezbătute, fără a fi supuse votului, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.(5) În cazul absenței sau imposibilității guvernatorului de a acționa, acesta va fi suplinit de prim-viceguvernator.  +  Articolul 36Auditarea situațiilor financiare anuale(1) Situațiile financiare anuale ale Băncii Naționale a României sunt supuse auditării de către auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, selectați de către consiliul de administrație, pe bază de licitație.(2) Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și vor fi publicate împreună cu situațiile financiare anuale.  +  Capitolul IX Situațiile financiare anuale și evidența contabilă  +  Articolul 37Situații financiare anuale(1) Situațiile financiare ale Băncii Naționale a României sunt întocmite conform principiilor și regulilor contabile prevăzute de standardele internaționale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană și trebuie să cuprindă: bilanțul, contul de profit și pierdere și notele explicative.(2) Situațiile financiare anuale ale Băncii Naționale a României trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței financiare pentru respectivul exercițiu financiar.(3) Modelele situațiilor financiare anuale sunt elaborate de Banca Națională a României, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 38Capitalul Băncii Naționale a României(1) Capitalul actual al Băncii Naționale a României se majorează la 300 miliarde lei și aparține în întregime statului.(2) Majorarea capitalului va fi efectuată la data de 31 decembrie 2004, prin incorporarea sumelor existente la acea dată în fondul de rezervă, astfel încât să se atingă nivelul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 39Rezerve statutare(1) Rezervele statutare se vor constitui prin preluarea sumelor rămase în fondul de rezervă după efectuarea majorării de capital prevăzute la art. 38.(2) Rezervele statutare se majorează anual, conform prevederilor art. 43.  +  Articolul 40Planul de conturi(1) Banca Națională a României va emite reglementări proprii de organizare și conducere a contabilității, în conformitate cu legislația în vigoare, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice.(2) Operațiunile economico-financiare ale Băncii Naționale a României sunt contabilizate, potrivit planului propriu de conturi, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 41Bugetul de venituri și cheltuieliBugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României și se verifică, în execuție, conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.  +  Articolul 42Evaluarea posturilor prevăzute în situațiile financiare(1) Banca Națională a României efectuează periodic, cel puțin anual, evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare.(2) Diferențele nete din evaluarea activelor și pasivelor, exprimate în monede străine, drepturi speciale de tragere, aur, argint și alte metale prețioase, a monedelor și a altor obiecte din aur, argint, a altor metale și pietre prețioase, ca urmare a modificării valorii sau a cursului în lei al acestora, vor fi evidențiate separat în contul special de reevaluare.  +  Articolul 43Determinarea și utilizarea profitului(1) Banca Națională a României virează la bugetul statului o cotă de 80% din veniturile nete rezultate după deducerea următoarelor elemente:a) cheltuielile aferente exercitiului financiar, inclusiv cheltuielile cu provizioanele constituite conform alin. (3);b) pierderea exercitiilor precedente rămasă neacoperita după aplicarea prevederilor art. 44.(2) Plata cotei prevăzute la alin. (1) se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare, inclusiv, în baza unei declarații speciale. Aceasta cotă reprezintă venit la bugetul de stat. Regularizările aferente exercițiului financiar vor fi efectuate până la termenul de depunere a bilanțului anual, conform legii, în baza unei declarații speciale rectificative.(3) Banca Națională a României constituie provizioane de risc de credit, conform normelor proprii aprobate de către Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice.(4) Provizioanele constituite de Banca Națională a României conform normelor proprii aprobate de către consiliul de administrație, altele decat cele prevăzute la alin. (3), se suportă din profitul rămas după aplicarea alin. (1).(5) Profitul rămas după aplicarea prevederilor alin. (1) și (4) se repartizează pe destinații, în următoarea ordine de prioritate:a) pentru rezervele statutare - repartizări de până la 60%;b) pentru constituirea surselor proprii de finanțare repartizări de până la 30%;c) pentru fondul de participare a salariaților la profit un procent de până la 10%;d) sumele eventual rămase după repartizările efectuate conform lit. a)-c) sunt alocate pentru destinațiile care se stabilesc de către Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.  +  Articolul 44Acoperirea pierderilorDacă într-un exercițiu financiar Banca Națională a României înregistrează pierdere, aceasta se acoperă din sursele disponibile, în următoarea ordine de prioritate:a) contul special de reevaluare;b) rezervele statutare.  +  Articolul 45Răspunderea de înregistrarePentru eventualele erori la plăți sau la înregistrări în conturile titularilor, Banca Națională a României răspunde numai până la limita sumei eronat plătite sau înregistrate în cont, inclusiv de penalitățile aferente care se varsă la bugetul de stat, suportate de titularii de cont, în cazurile prevăzute de lege, dacă este sesizată cu reclamație scrisă până la expirarea termenului general de prescripție.  +  Articolul 46Publicarea situațiilor financiare anualeSituațiile financiare anuale auditate ale Băncii Naționale a României, după adoptarea lor de către consiliul de administrație, se publică în Monitorul Oficial al României, împreună cu raportul auditorului financiar.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 47Legislația aplicabilă(1) Operațiunile Băncii Naționale a României sunt supuse prevederilor legale aplicabile în materie, în măsura în care Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare și prezenta lege nu dispun altfel.(2) Operațiunile comerciale efectuate de Banca Națională a României, care se reflectă în bugetul de venituri și cheltuieli și în situațiile financiare anuale, sunt supuse controlului ulterior al Curții de Conturi.  +  Articolul 48Reglementarile Băncii Naționale a României(1) Banca Națională a României este împuternicită să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare și a impune respectarea prevederilor legale.(2) Reglementarile Băncii Naționale a României pot fi sub formă de regulamente, ordine, norme și circulare, având caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice și private, precum și pentru persoanele fizice.  +  Articolul 49Informații statistice(1) Banca Națională a României este autorizată să colecteze date și informații statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale legale.(2) Banca Națională a României este împuternicită să-și stabilească metodologiile privind culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea și constituirea seriilor de date statistice în domeniile sale de competență.(3) Persoanele juridice publice și private, precum și persoanele fizice sunt obligate să furnizeze gratuit Băncii Naționale a României, la termenele, periodicitățile și în forma solicitată, date și informații statistice, în conformitate cu reglementările și instrucțiunile emise de Banca Națională a României, în baza prezentei legi. Pentru entitățile fără personalitate juridică, obligațiile de raportare statistică revin persoanelor desemnate să reprezinte aceste entități.(4) Banca Națională a României are dreptul să verifice modul de determinare a datelor și informațiilor raportate și corespondența lor cu evidențele deținătorilor de date primare. Dacă informațiile și documentația obținute nu sunt adecvate sau există rezerve cu privire la corectitudinea sau integralitatea acestora, Banca Națională a României va putea cere informații suplimentare și explicații în acest sens.(5) Datele și informațiile statistice care permit identificarea subiecților statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informații cu caracter individual, sunt considerate confidențiale. Datele și informațiile statistice confidențiale nu pot servi ca probe în justiție sau la stabilirea unor drepturi sau obligații pentru subiecții statistici la care se referă.(6) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate de Banca Națională a României, în întregime sau în parte, numai în condițiile în care identificarea directă ori indirectă a persoanelor juridice sau fizice nu este posibilă.(7) Banca Națională a României asigură măsuri de protecție a datelor care se referă la subiecți individuali persoane juridice sau fizice - date obținute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.  +  Articolul 50Garanții speciale(1) Convențiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare încheiate de Banca Națională a României constituie titluri executorii, în caz de neplată, pentru întregul sold al creanței de plătit, inclusiv dobânzile sau alte costuri aferente.(2) Organele de executare competente execută creanța Băncii Naționale a României pe baza simplei notificări din partea acesteia.(3) În cazul în care debitorul nu își îndeplinește angajamentele asumate, Banca Națională a României este în drept să procedeze la recuperarea creanțelor prin executarea garanțiilor, astfel:a) vânzarea totalâ sau parțială, pe contul debitorului, a titlurilor și efectelor care i-au fost date în garanție, în termen de maximum 3 zile, după o simplă somație printr-un act extrajudiciar;b) din venitul rezultat din vânzare se recuperează creanțele, avansurile, dobânzile și orice alte cheltuieli efectuate de Banca Națională a României, iar eventualul surplus rămas se remite debitorului.  +  Articolul 51Operațiuni în favoarea terților(1) Banca Națională a României poate efectua unele operațiuni în favoarea terților, numai în condițiile prezentării documentelor pe care le consideră necesare. Banca Națională a României poate, ori de cate ori consideră necesar, să ceară constituirea de garanții reale sau personale.(2) Cu excepția prevederilor art. 7, Banca Națională a României nu va acorda asistența financiară sub formă de credite, angajamente de resurse, preluare integrală sau parțială a obligațiilor aferente unui împrumut ori altui instrument de îndatorare, asumare a unei datorii sau a unui pasiv adiacent ori în vreo altă formă.(3) Cu respectarea prevederilor alin. (2), Banca Națională a României poate:a) să investească resursele sale financiare în valori mobiliare cu grad mare de lichiditate, emise de debitori cu bonitate;b) sa achiziționeze, în cursul executării creanțelor pe care le are, orice fel de drepturi care pot fi valorificate;c) să acorde salariaților săi câte un credit pentru locuințe și credite pentru bunuri de folosință îndelungată, cu dobânda la nivelul dobânzii medii lunare de la băncile comerciale.  +  Articolul 52Secretul profesional(1) Membrii consiliului de administrație și salariații Băncii Naționale a României sunt obligați sa păstreze secretul profesional asupra oricărei informații nedestinate publicării, de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor, și nu vor folosi aceste informații pentru obținerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancționată conform legii. Membrii consiliului de administrație și salariații Băncii Naționale a României vor fi obligați sa pastreze secretul profesional și după încetarea activității în cadrul băncii, orice încălcare fiind sancționată în condițiile legii. Prevederile prezentului alineat se aplică și auditorilor financiari care sunt împuterniciți să efectueze acțiuni de supraveghere, în condițiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.(2) Furnizarea de informații de natura celor prevăzute la alin. (1) va putea fi facută sub semnătura guvernatorului Băncii Naționale a României sau a persoanelor împuternicite în acest sens, în următoarele situații:a) în cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisă a organelor judiciare abilitate sau, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului;b) în cadrul negocierii sau al derulării unor acorduri internaționale la care România sau Banca Națională a României este parte;c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorități sau din inițiativa Băncii Naționale a României, în scopul asigurării îndeplinirii atribuțiilor specifice de supraveghere și control asupra respectării prevederilor legale;d) în cursul procedurilor civile sau comerciale legate de declanșarea falimentului unei instituții de credit sau a lichidării acesteia ca urmare a retragerii autorizației de funcționare, cu excepția informațiilor care se referă la terții implicați în acțiuni de redresare a instituției de credit respective.(3) Persoanele abilitate să solicite și să primească informații de natura secretului profesional în domeniul activității bancare sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestora și le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii ori acordurilor încheiate, orice abatere fiind sancționată potrivit legii.(4) În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, Banca Națională a României poate utiliza informațiile primite, de natura secretului profesional, numai în următoarele situații:a) verificarea îndeplinirii condițiilor referitoare la constituirea instituțiilor de credit;b) supravegherea, la nivel individual și consolidat, a activității instituțiilor de credit, în special a lichidității, solvabilității, expunerilor mari, procedurilor administrative și contabile și a mecanismelor de control intern ale acestora;c) aplicarea de sancțiuni;d) contestarea de către instituțiile de credit a actelor administrative emise de Banca Națională a României;e) derularea unor proceduri judiciare inițiate în baza art. 83 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.(5) Când informațiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autorității care le-a furnizat și, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.  +  Articolul 53IndemnizațiiMembrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României primesc indemnizații.  +  Articolul 54Participații de capitalBanca Națională a României nu poate participa cu capital, direct sau indirect, la nici o societate comercială sau regie autonomă, cu excepția propriilor sale întreprinderi de imprimare a biletelor de bancă și de batere a monedei și a altor societăți care pot contribui la realizarea atribuțiilor sale.  +  Articolul 55Proprietăți imobiliareBanca Națională a României poate face investiții imobiliare numai pentru necesitățile sale de funcționare și pentru nevoile colective ale personalului, stabilite de consiliul sau de administrație.  +  Articolul 56Comunicarea cu publicul(1) Toate reglementările emise de Banca Națională a României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Banca Națională a României va deschide și va menține un registru public al reglementărilor sale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Obiectivul comunicării este de a oferi publicului larg, mediului de afaceri intern și internațional, instituțiilor administrației publice și comunității academice, o imagine clară asupra politicilor și măsurilor adoptate de către Banca Națională a României pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.(4) Banca Națională a României publică periodic raportul anual, rapoarte privind balanța de plăți și poziția investițională internațională a țării, raportul asupra inflației, buletine și comunicate de presă privind evoluția monedei și a creditului, studii și alte materiale cuprinzând informații destinate publicității.  +  Articolul 57Sancțiuni(1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi precum și a reglementărilor și hotărârilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, în cazurile care nu cad sub incidența Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare, guvernatorul, prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii, în conformitate cu regulamentul intern aprobat de către Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, pot aplica următoarele sancțiuni:a) avertisment scris;b) amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;c) suspendarea parțială sau totală, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizației acordate de Banca Națională a României;d) retragerea autorizației acordate de Banca Națională a României.(2) Contestațiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării sancțiunii și se soluționează de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, în maximum 30 de zile de la primirea acestora.(3) În termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României pot fi contestate la Curtea de Apel București.(4) În termenul prevăzut la alin. (2), contestațiile pot fi formulate și direct la Curtea de Apel București.  +  Articolul 58AbrogăriPe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 59Intrarea în vigoarePrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 36, 37, 39, 40, art. 42-44 și art. 46, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  București, 28 iunie 2004.Nr. 312.