LEGEA nr. 39 din 13 decembrie 1990privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 13 decembrie 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În scopul organizării şi coordonării unitare a activităţilor care privesc apărarea tarii şi siguranţa statului atît în timp de pace, cît şi în timp de război, se înfiinţează Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 2Consiliul Suprem de Apărare a Tarii are următoarele atribuţii:A. Propune, spre aprobare, parlamentului: a) conceptia fundamentală de apărare a tarii; b) structura sistemului naţional de apărare; c) declararea stării de război; d) suspendarea, în caz de război, a ostilităţilor, încheierea armistitiului sau încetarea stării conflictuale.B. Analizează situaţiile de natura sa impună: a) declararea stării de urgenta; b) declararea mobilizării parţiale sau generale.C. Analizează şi aproba: a) organizarea generală a forţelor armate şi a celorlalte compartimente ale sistemului naţional de apărare; b) măsurile necesare pentru respingerea atacului armat, prin surprindere, îndreptat împotriva tarii, precum şi ca urmare a declarării stării de urgenta sau de război; c) dislocarea şi redislocarea, în timp de pace, pe teritoriul naţional, a marilor unităţi de la esalonul brigada inclusiv, în sus; d) planul de mobilizare a economiei naţionale pentru primul an de război; e) programele de perspectiva privind inzestrarea cu tehnica militară a forţelor armate şi a celorlalte componente ale sistemului naţional de apărare; f) studii de prognoza privind organizarea producţiei interne de tehnica militară; g) planul de cooperare între Ministerul de Interne şi Ministerul Apărării Naţionale, precum şi punerea acestuia în aplicare, în legătură cu intervenţia şi misiunile unităţilor acestora, inclusiv utilizarea, armamentului, muniţiilor şi tehnicii din dotare, pentru paza şi apărarea unor obiective importante de pe teritoriul naţional, menţinerea şi restabilirea ordinii de drept; h) planul de intervenţie al unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, precum şi punerea acestuia în aplicare, în ce priveşte limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor sau catastrofelor pe teritoriul naţional; i) orientările de baza în domeniul relaţiilor internaţionale militare şi mandatul delegatiilor care participa la negocierea şi încheierea unor acorduri şi tratate privind apărarea tarii; j) proiectele tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul apărării naţionale; k) rapoartele prezentate de conducatori ai organelor administraţiei de stat cu atribuţii în domeniile apărării naţionale şi siguranţei statului şi dispune aplicarea măsurilor ce se impun.D. Exercita orice alte atribuţii cu privire la apărarea naţionala şi siguranţa statului.  +  Articolul 3Consiliul Suprem de Apărare a Tarii se compune din: a) preşedinte: - preşedintele României; b) vicepreşedinte: - primul-ministru al guvernului; c) membri: - ministrul de stat însărcinat cu activitatea industrialaşi comercială;- ministrul apărării naţionale;- ministrul de interne;- ministrul afacerilor externe;- şeful Departamentului de analiza politica al Presedentiei României;- directorul Serviciului Roman de Informaţii;- secretarul de stat şi şef al Marelui Stat Major;- directorul Serviciului de informaţii externe.  +  Articolul 4Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii are un secretariat, organizat în cadrul Presedentiei României.  +  Articolul 5Consiliul Suprem de Apărare a Tarii se convoacă de către preşedintele acestuia, de regula trimestrial, sau ori de cîte ori este nevoie.De asemenea, consiliul poate fi convocat la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.Consiliul Suprem de Apărare a Tarii lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor consiliului. Votul este deschis.  +  Articolul 6Preşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Tarii coordonează şi îndrumă întreaga activitate a acestuia.În absenta preşedintelui, atribuţiile sale sînt îndeplinite de vicepreşedintele consiliului.  +  Articolul 7La şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Tarii pot participa ca invitaţi şi alte persoane, în raport de specificul problemelor ce se analizează.  +  Articolul 8Consiliul Suprem de Apărare a Tarii prezintă anual în faţa parlamentului o dare de seama asupra activităţii desfăşurate, prin unul din membrii săi, şi la cererea parlamentului informări, ori de cîte ori situaţia o impune.  +  Articolul 9Hotărîrile adoptate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii sînt obligatorii pentru cetăţenii tarii, precum şi pentru toate instituţiile şi unităţile la a căror activitate se referă.  +  Articolul 10Consiliul Suprem de Apărare a Tarii îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de funcţionare pe care şi-l aproba în prima sa şedinţa.  +  Articolul 11Articolul 8 din Legea nr. 14/1972, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga.Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 12 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU------------------