LEGE Nr. 34 din 18 mai 1996privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 23 mai 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pentru anul 1996 se aproba recoltarea unui volum maxim de masa lemnoasă de 14,6 milioane metri cubi, astfel: a) 13,8 milioane metri cubi, din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva"; b) 0,4 milioane metri cubi, din pădurile proprietate privată; c) 0,4 milioane metri cubi, din păşunile împădurite, din aliniamentele de arbori şi din pădurile sau terenurile cu vegetaţie forestieră, administrate de persoane juridice, altele decît Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva".  +  Articolul 2Volumul maxim de 14,6 milioane metri cubi, aprobat pentru recoltare în anul 1996, va avea următoarele destinaţii: a) 9,9 milioane metri cubi pentru agenţii economici, din exploatarea şi prelucrarea lemnului, inclusiv pentru aprovizionarea populaţiei din mediul urban; b) 0,7 milioane metri cubi pentru Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva", din care se vor realiza aproximativ 120 mii metri cubi cherestea pentru export, în vederea asigurării de fonduri necesare executării de drumuri auto forestiere pentru accesibilizarea pădurilor. Exploatarea şi debitarea în cherestea a acestui volum de masa lemnoasă se vor realiza prin agenţi economici autorizaţi; c) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural cu lemn de construcţii şi lemn de foc, fără drept de recomercializare în stare bruta.  +  Articolul 3Din volumul de masa lemnoasă destinat anual agenţilor economici şi aprobat pentru recoltare din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" se va retine de către aceasta o cota de maximum 10% care va fi exploatată, debitata în cherestea şi valorificată la export. Fondurile obţinute se vor utiliza de către Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" pentru construcţia de drumuri auto forestiere, în vederea îmbunătăţirii continue a accesibilitatii fondului forestier naţional. Exploatarea şi debitarea în cherestea a acestui volum de masa lemnoasă se vor realiza prin agenţi economici autorizaţi.  +  Articolul 4Volumul de masa lemnoasă provenit din doborâturi şi rupturi produse de factorii naturali, precum şi cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormala, altul decît cel luat în considerare iniţial la data aprobării volumului anual, va fi valorificat cu prioritate, reţinându-se un volum echivalent din masa lemnoasă pe picior prevăzută la tăiere.  +  Articolul 5 (1) Masa lemnoasă destinată agenţilor economici din exploatarea şi prelucrarea lemnului se vinde prin licitaţie. (2) Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" şi personalul acesteia nu vor participa, direct sau indirect, la licitaţie. (3) Masa lemnoasă nevalorificata prin licitaţii se vinde agenţilor economici prin negociere directa. (4) Licitaţiile se organizează şi se desfăşoară conform regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Bursele lemnului, legal înregistrate în România, sunt acceptate între factorii abilitaţi sa emita dovada oficială a oferirii către unităţile de industrializare a sortimentelor de lemn apt pentru industrie, fără a percepe comisioane. (5) Masa lemnoasă destinată aprovizionarii populaţiei din mediul rural se vinde la preţuri stabilite în conformitate cu reglementările legale.  +  Articolul 6Produsele lemnoase interzise la export, precum şi cele contingentate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 7 (1) Exportul fără licenta al produselor lemnoase contingentate, precum şi exportul de produse lemnoase interzise la export constituie infracţiuni şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei. (2) Produsele lemnoase care au făcut obiectul infracţiunii se confisca. (3) Când confiscarea nu se poate efectua în natura se va dispune confiscarea echivalentului valoric în valută, iar când aceasta nu se mai poate realiza, se va dispune obligarea la plata a echivalentului în lei al valutei, la cursul zilei de la data constatării faptei.  +  Articolul 8Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la capitolul VI din Legea nr. 26/1976 şi la capitolul VII din legea nr. 2/1987, modificate prin Legea nr. 12/1994, se dublează.  +  Articolul 9 (1) Săvârşirea de acte de comerţ intern, în mod nelegal, cu material lemnos constituite contravenţie şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost săvârşită, nu constituie infracţiune. (2) Materialul lemnos comercializat nelegal se confisca.  +  Articolul 10Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 11Volumul maxim de masa lemnoasă ce se va recolta anual începând cu anul 1997, precum şi repartizarea acestuia pe destinaţii - agenţi economici şi populaţia din mediul rural - se vor aproba prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 iunie a anului anterior, în limita posibilităţii pădurilor, stabilită potrivit amenajamentelor silvice şi în condiţiile gospodăririi durabile a acestora.  +  Articolul 12Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN-------------