HOTĂRÂRE nr. 366 din 18 aprilie 2007privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului aplică Strategia şi Programul de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, tineretului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, tineret şi cercetare, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, tineretului, cercetării, tehnologiei şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu; c) de evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, tineretului, cercetării, tehnologiei şi inovării; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4 (1) În domeniul educaţiei şi învăţământului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită următoarele atribuţii principale: a) formulează politici şi elaborează programe de perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigură implementarea lor în unităţile şi în instituţiile subordonate sau coordonate; b) evaluează şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor; c) controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular; d) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate; f) elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criterii generale de admitere în învăţământul superior; g) aprobă reţeaua de învăţământ preuniversitar de stat; h) propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat; i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate; j) asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor de învăţământ în procesul de educaţie continuă a adulţilor; k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficienţe fizice, senzoriale, mintale sau asociate; l) asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii; m) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor; n) comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces; o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislaţia externă; q) participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu; r) iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite; s) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ;ş) asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de învăţământ şi educaţie; t) asigură editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar;ţ) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; u) stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, potrivit prevederilor art. 7 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 6 (1) În domeniul tineretului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îşi exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (2) Autoritatea Naţională pentru Tineret este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (3) Autoritatea Naţională pentru Tineret este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) Autoritatea Naţională pentru Tineret are sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, et. 4, sectorul 2.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are următoarele atribuţii specifice: a) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) colaborează cu structurile de şi pentru tineret, legal constituite; c) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestări de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa socială; d) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; e) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studenţilor şi tinerilor.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 9 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pot fi organizate servicii, birouri şi colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister. (3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inspectorate şcolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (5) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, au în subordine unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare. (6) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţământului şi cercetării: consilii şi comisii prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componenţa acestor organisme de nivel naţional se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Atribuţiile organismelor de nivel naţional sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, conform reglementărilor legale. (4) Organismele de nivel naţional pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii. (5) Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonată de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului sau de un secretar de stat, cu excepţia Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se exercită de către ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului poate delega unele dintre atribuţiile sale, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 13 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este de 421, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat pentru educaţie sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia ori la unitatea de la care provine.  +  Articolul 15 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia celor de tineret, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi celorlalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul tineretului, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru promovarea tineretului. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 19Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziţia ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, pentru situaţii speciale şi neprevăzute, având un cuantum de cel puţin 5% din încasările în valută.  +  Articolul 20 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obţinute de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipări şi difuza manualele şcolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 21Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 aprilie 2007.Nr. 366.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiNumărul maxim de posturi 421, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului                               ┌────────┐                               │MINISTRU│                           ┌───┴────────┴───┐                           │Cabinet ministru│                           └───────┬────────┘┌───────────────┐ │ ┌──────────────────────┐│Directia audit ├──────────────────┼────────────────────┤ Departamentul de │└───────────────┘ │ │control al ministrului│┌────────────────┐ │ └──────────────────────┘│Directia relatii│ ││ publice ├─────────────────┤└────────────────┘ │                                   │    ┌───────────┬─────────┬────────┼──────────┬────────┬─────────┬────────┐    │ │ │ │ - │- ------│-- │ │┌───┴───┐ ┌───┴───┐ ┌─┴─┐ ┌─┴────┐ |┌─┴─┐ || ┌─┴─┐| ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│ A │ │ B │ │ C │ │ D │ |│ E │ || │ F │| │ G │ │ H │└─┬────┬┘ └┬──┬┬──┘ └─┬─┘ └┬────┬┘ |└───┘ || └───┘| └┬──┘ └┬──┘ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐│├──┐ │┌──┐ │┌──┐│ | e || f | │┌──┐ │┌──┐ │a1│ │a2│ │b1│││b2│ ├┤c1│ └┤d1││ ------ ------- ├┤g1│ ├┤f1│ └┬─┘ └──┘ └┬─┘│└┬─┘ │└──┘ └┬─┘│ │└──┘ │└──┘  │ │ │ │ │┌──┐ │ │┌────┐ │┌──┐ │┌──┐  ├1 ├1 │ ├1 ├┤c2│ │ └┤d2*)│ └┤g2│ └┤f2│  │ │ │ │ │└──┘ │ └────┘ └──┘ └──┘  └2 └2 │ └2 │┌──┐ ├1                │ └┤c3│ │           ┌────┴────┐ └──┘ └2          ┌┴─┐ ┌┴─┐          │b'│ │b"│          └──┘ └──┘    Legenda:    ───────    A - SECRETAR DE STAT - Învăţământ superior     a1 - Directia generală management invatamant superior     a2 - O.I. - P.O.S.D.R.U.       1 - Directia finanţare invatamant superior       2 - Directia management şi programe universitare    B - SECRETAR DE STAT - Învăţământ preuniversitar     b1 - Directia generală management invatamant preuniversitar       1 - Directia monitorizare şi inspecţie scolara       2 - Directia management şi programe educationale     b2 - Directia generală managementul resurselor umane       1 - Directia formare şi dezvoltare resurse umane       2 - Directia retea şi politici de personal     b' - Unitatea de management al proiectelor pentru          învăţământul preuniversitar     b" - Unitatea de management al proiectelor          privind reabilitarea scolilor     C - SECRETAR GENERAL      c1 - Directia juridic şi contencios      c2 - Directia administrativ şi personal      c3 - Directia politici educationale     D - SECRETAR DE STAT Învăţământ în limba minoritatilor         naţionale şi relatii cu Parlamentul      d1 - Directia generală invatamant în limbile minoritatilor           şi relaţia cu Parlamentul       1 - Directia politici pentru minoritati       2 - Directia relaţia cu Parlamentul      d2 - Centrul naţional de recunoastere şi echivalare           a diplomelor*)    E - PRESEDINTE - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica     e - Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea         şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare         Stiintifica, cu modificările şi completările ulterioare    F - PRESEDINTE - Autoritatea Naţionala pentru Tineret     f - Conform Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea         şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, cu         modificările şi completările ulterioare    G - Directia generală buget-finante, patrimoniu şi investitii     g1 - Directia buget-contabilitate     g2 - Directia investitii, patrimoniu şi achizitii    H - Directia generală relatii internationale şi afaceri europene     f1 - Directia relatii internationale     f2 - Directia afaceri europene_________ Notă *) Se organizeaza la nivel de direcţie  +  Anexa 2 CONSILII ŞI COMISII CONSULTATIVEale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
         
    Nr. crt.Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultativeSursa de finanţare
    I.Consiliul Naţional pentru Reformă a ÎnvăţământuluiBugetul de stat
    II.Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor UniversitareBugetul de stat
    III.Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului SuperiorBugetul de stat
    IV.Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de StatBugetul de stat
    V.Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul SuperiorBugetul de stat
    VI.Consiliul Naţional al BibliotecilorVenituri proprii
    VII.Consiliul Naţional al RectorilorVenituri proprii
   +  Anexa 3 INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru TineretA. Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    I.Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolareBugetul de stat
    II.Instituţii de învăţământ superior de stat:  
    1.Universitatea "Politehnica" din BucureştiVenituri proprii
    2.Universitatea Tehnică de Construcţii BucureştiVenituri proprii
    3.Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din BucureştiVenituri proprii
    4.Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din BucureştiVenituri proprii
    5.Universitatea din BucureştiVenituri proprii
    6.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din BucureştiVenituri proprii
    7.Academia de Studii Economice din BucureştiVenituri proprii
    8.Universitatea Naţională de Muzică din BucureştiVenituri proprii
    9.Universitatea de Arte din BucureştiVenituri proprii
    10.Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din BucureştiVenituri proprii
    11.Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din BucureştiVenituri proprii
    12.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din BucureştiVenituri proprii
    13.Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba IuliaVenituri proprii
    14.Universitatea "Aurel Vlaicu" din AradVenituri proprii
    15.Universitatea din BacăuVenituri proprii
    16.Universitatea de Nord din Baia MareVenituri proprii
    17.Universitatea "Transilvania" din BraşovVenituri proprii
    18.Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaVenituri proprii
    19.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-NapocaVenituri proprii
    20.Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    21.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    22.Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    23.Universitatea de Artă şi Design din Cluj-NapocaVenituri proprii
    24.Universitatea "Ovidius" din ConstanţaVenituri proprii
    25.Universitatea Maritimă din ConstanţaVenituri proprii
    26.Universitatea din CraiovaVenituri proprii
    27.Universitatea de Medicină şi Farmacie din CraiovaVenituri proprii
    28.Universitatea "Dunărea de Jos" din GalaţiVenituri proprii
    29.Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IaşiVenituri proprii
    30.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din IaşiVenituri proprii
    31.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din IaşiVenituri proprii
    32.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din IaşiVenituri proprii
    33.Universitatea de Arte "George Enescu" din IaşiVenituri proprii
    34.Universitatea din OradeaVenituri proprii
    35.Universitatea din PetroşaniVenituri proprii
    36.Universitatea din PiteştiVenituri proprii
    37.Universitatea Petrol-Gaze din PloieştiVenituri proprii
    38.Universitatea "Eftimie Murgu" din ReşiţaVenituri proprii
    39.Universitatea "Lucian Blaga" din SibiuVenituri proprii
    40.Universitatea "Ştefan cel Mare" din SuceavaVenituri proprii
    41.Universitatea "Valahia" din TârgovişteVenituri proprii
    42.Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu JiuVenituri proprii
    43.Universitatea "Petru Maior" din Târgu MureşVenituri proprii
    44.Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu MureşVenituri proprii
    45.Universitatea de Artă Teatrală din Târgu MureşVenituri proprii
    46.Universitatea "Politehnica" din TimişoaraVenituri proprii
    47.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din TimişoaraVenituri proprii
    48.Universitatea de Vest din TimişoaraVenituri proprii
    49.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din TimişoaraVenituri proprii
    III.Biblioteci centrale universitare şi pedagogice:  
    1.Biblioteca Centrală Universitară din BucureştiBugetul de stat
    2.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din IaşiBugetul de stat
    3.Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaBugetul de stat
    4.Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din TimişoaraBugetul de stat
    5.Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din BucureştiBugetul de stat
    IV.Comisia Naţională a României pentru UNESCOBugetul de stat
    V.Consiliul Naţional pentru Curriculum în Învăţământul PreuniversitarBugetul de stat
    VI.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarBugetul de stat
    VII.Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării ProfesionaleBugetul de stat
    VIII.Palatul Naţional al Copiilor din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    IX.Centrul Naţional pentru Burse de Studii în StrăinătateVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    X.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi TehnicVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XI.Federaţia Sportului Şcolar şi UniversitarVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XII.Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul PreuniversitarVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XIII.Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (Mediaş)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XIV.Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPARTVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XV.Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea NeagrăVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XVI.Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul PreuniversitarVenituri proprii
    XVII.Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice UniversitareVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XVIII.Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)Venituri poprii
    XIX.Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XX.Corul Naţional de Cameră "Madrigal"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  B. Alte unităţi aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiXXI. Casele universitarilor
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Casa Universitarilor din BucureştiVenituri proprii
    2.Casa Universitarilor din Cluj-NapocaVenituri proprii
    3.Casa Universitarilor din IaşiVenituri proprii
    4.Casa Universitarilor din BraşovVenituri proprii
    5.Casa Universitarilor din CraiovaVenituri proprii
  C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
    Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică"Venituri proprii
   +  Anexa 4 CLUBURI SPORTIVE STUDENŢEŞTIcare funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Clubul "Sportul Studenţesc" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    2.Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Clubul Sportiv "Universitatea" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    4.Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5.Clubul Sportiv "Universitatea" din CraiovaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6.Clubul Sportiv "Universitatea" din GalaţiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7.Clubul Sportiv "Universitatea" din BraşovVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    8.Clubul Sportiv "Politehnica" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    9.Clubul Sportiv "Ştiinţa" din BacăuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    10.Clubul Sportiv "Ştiinţa" din PetroşaniVenituri proprii şi subvenţii acordate
    11.Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţade la bugetul de stat Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    12.Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia MareVenituri proprii şi subvenţii acordate
    13.Clubul Sportiv Universitar din Sibiude la bugetul de stat Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14.Clubul Sportiv Universitar din PloieştiVenituri proprii şi subvenţii acordate
    15.Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureşde la bugetul de stat Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    16.Clubul Sportiv Universitar din OradeaVenituri proprii şi subvenţii acordate
    17.Clubul Sportiv Universitar din Piteştide la bugetul de stat Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    18.Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 5 INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiBugetul de stat
    2.Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Institutul Limbii RomâneVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    4.Centrul de Cercetări Biologice din JibouVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  NOTĂ:1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate integral de la bugetul de stat este de 10.640.2. Numărul maxim de posturi pentru unităţile din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat este de 4.996.
   +  Anexa 6 ORGANE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare şi ale administraţiei publice centrale pentru tineret care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Autoritatea Naţională pentru Cercetare ŞtiinţificăBugetul de stat
    2.Autoritatea Naţională pentru TineretBugetul de stat
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat este de 89.Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat este de 1.487.
   +  Anexa 7 PARCUL AUTOal Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru activităţi specifice
    Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim - bucăţi -Consumul maxim de carburanţi/autovehicul - litri/lună -
    1.Proiectul privind învăţământul rural- autoturism pentru unitatea centrală2450
    - autoturism de teren3450
    - laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat şcolar41450
    2.Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare- autoturism pentru unitatea centrală2450
    - autoturism pentru unitatea teritorială7450
    3.Monitorizare şi inspecţie- autoturism10450
    - microbuz3450
    4.Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi"- autoturism1450
    - microbuz1450
  NOTĂ:Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/proiectelor respective. --------