LEGE nr. 102 din 19 aprilie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru"2. La articolul 3, litera j) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"j) reprezintă România în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, precum şi a celorlalte instituţii comunitare:1. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 226-228 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunii în neîndeplinirea obligaţiilor rezultate din aplicarea Tratatului instituind Comunitatea Europeană;2. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 230 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în legătură cu acţiunea în anulare;3. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 232 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în legătură cu acţiunea în constatarea abţinerii de a acţiona;4. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 234 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene privind cererea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare;5. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 235 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene privind acţiunea în repararea daunelor, în conformitate cu art. 288 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;6. în cadrul procedurilor legate de aplicarea art. 236 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;7. în cadrul procedurilor litigioase prevăzute la art. 237 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene privind obligaţiile ce rezultă din statutul Băncii Europene de Investiţii, măsurile adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii, măsurile adoptate de Consiliul Directorilor Băncii Europene de Investiţii, precum şi în legătură cu îndeplinirea de către băncile centrale naţionale a obligaţiilor ce rezultă din aplicarea Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi a Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale."3. La articolul 3 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:"r) gestionează cheltuielile de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului Uniunii Europene."4. După articolul 6 se introduc patru noi articole, articolele 6^1 -6^4 , cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene funcţionează agentul guvernamental, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, precum şi a celorlalte instituţii comunitare, conform art. 3 alin. (1) lit. j). (2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene. (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental se comunică grefei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, respectiv grefei Tribunalului de Primă Instanţă, precum şi celorlalte instituţii comunitare. (4) Agentul guvernamental este subordonat nemijlocit secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene.Art. 6^2. - (1) În scopul reprezentării prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j), autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să trimită agentului guvernamental, la cererea şi în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele şi informaţiile necesare. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene, prin agentul guvernamental, coordonează şi supraveghează fundamentarea, de către autorităţile şi instituţiile publice, a poziţiilor naţionale ce urmează a fi comunicate instituţiilor comunitare, respectiv a fi transmise şi/sau susţinute înaintea instanţelor comunitare.Art. 6^3. - (1) În activitatea sa, agentul guvernamental va acordă prioritate soluţionării aspectelor problematice, evitând declanşarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în faţa instanţelor comunitare. (2) În cazul în care, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 luni, agentul guvernamental este în imposibilitate absolută de a realiza reprezentarea prevăzută la art. 6^1 alin. (1), acesta poate/o poate delega personalului cu atribuţii în acest sens din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene. (3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) este depăşit, atunci primul-ministru, la propunerea secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene, decide numirea unui înlocuitor, pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz.Art. 6^4 . - În scopul bunei desfăşurări a activităţii agentului guvernamental, secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene poate emite ordine."5. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul de posturi de specialitate ale Departamentului pentru Afaceri Europene este de 135, exclusiv demnitarii."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Numărul maxim de posturi al Ministerului Integrării Europene se diminuează cu 77, cel al Cancelariei Primului-Ministru cu 11, iar numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi a Cancelariei Primului-Ministru, finanţate potrivit legii, se suplimentează cu 137 de posturi."7. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Personalul Departamentului pentru Afaceri Europene este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului, beneficiind, suplimentar, de un spor pentru desfăşurarea unei activităţi de interes naţional de 75% din salariul de bază pentru personalul care coordonează elaborarea poziţiilor şi strategiilor cu relevanţă comunitară, asigură transpunerea, implementarea acquis-ului comunitar şi notificarea electronică a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene, precum şi cel care asigură relaţia cu Parlamentul şi coordonează fundamentarea poziţiilor României în procedurile necontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor comunitare. Celelalte categorii de personal beneficiază de un spor de 25% din salariul de bază."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 aprilie 2007.Nr. 102.-----