ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007  Pentru a continua procesul de modernizare a administrației publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un aparat administrativ performant și competitiv în raport cu structurile din țările membre ale Uniunii Europene.Ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează următoarele structuri:a) Cancelaria Primului-Ministru, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de șeful cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; șeful Cancelariei Primului-Ministru are calitatea de ordonator principal de credite;b) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general, înalt funcționar public, numit, în condițiile legii, prin hotărâre a Guvernului; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru; în cadrul Secretariatului general al Guvernului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat;c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat;d) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite;e) Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat;f) Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, preluată din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și condusă de un secretar de stat;g) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru și în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilați ai acestora, a căror înființare și/sau funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Normele privind funcționarea Cancelariei Primului-Ministru și a Aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene, inclusiv atribuțiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru.(3) Normele privind funcționarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și g), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru:a) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;b) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; președintele agenției are calitatea de ordonator principal de credite;c) Inspectoratul de Stat în Construcții, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce privește actele de gestiune;d) Agenția Română pentru Investiții Străine, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuți în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie;f) Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;g) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;h) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;i) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;k) Agenția Națională pentru Sport, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;l) Agenția Națională Anti-doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 879, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.(2) Structura organizatorică, statul de funcții și numărul maxim de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, preia atribuțiile, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile și obligațiile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desființează.(2) Conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei este asigurată de un președinte, ajutat de unul sau mai mulți vicepreședinți, numiți și revocați prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 5(1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii, preia atribuțiile specifice în domeniul radiocomunicațiilor, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilității electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, care se desființează.(2) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației preia, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile și obligațiile fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației.(3) Atribuțiile specifice în domeniul operării la nivel național a sistemelor informatice ale administrației publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației se preiau de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și se exercită prin Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale, care se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului, finanțată integral din venituri proprii.(4) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Serviciile Societății Informaționale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.(5) Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, imobilul situat în municipiul București, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, o cotă din disponibilitățile bugetare existente și din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum și sursele de finanțare, personalul, drepturile și obligațiile fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, aferente atribuțiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) și altor domenii conexe care vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (4).  +  Articolul 6(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin preluarea activității Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, structură fără personalitate juridică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se desființează.(2) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru.(4) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, înființată potrivit alin. (1), va prelua din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, pe bază de protocol, 147 de posturi, inclusiv demnitarii și personalul aferent acestora, precum și toate drepturile și obligațiile, inclusiv bunurile mobile și imobile, aferente activității fostei Autorități Naționale pentru Restituirea Proprietăților.(5) Protocolul de predare-preluare va cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structura de personal preluată, precum și drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (4).(6) Personalul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, înființată potrivit alin. (1), își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.(7) Prin decizie, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003, dispune plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale comisiilor județene, respectiv ale comisiei municipiului București. Hotărârile emise de comisiile județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, care nu întrunesc condițiile cerute de lege, vor fi invalidate, prin decizie motivată a vicepreședintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, și transmise comisiilor județene, respectiv comisiei municipiului București, în vederea emiterii unor noi hotărâri. Deciziile de plată prin care se modifică hotărârile inițiale, deciziile de invalidare și cele prin care se soluționează contestațiile se comunică beneficiarilor și pot fi atacate în termen de 30 de zile la secția de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul. În baza deciziei de plată sau a hotărârii judecătorești definitive, Direcția economică din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților efectuează plata compensațiilor bănești.(8) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, și ale Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, se repartizează Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în vederea aplicării acestor legi.(9) Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.(10) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modificările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.  +  Articolul 7Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.  +  Articolul 8(1) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.(2) Directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite.  +  Articolul 9(1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(2) Administrația Națională a Rezervelor de Stat este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.  +  Articolul 10(1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.  +  Articolul 11(1) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea Cancelariei Primului-Ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.(2) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Apărării, cu reîntregirea, de către Cancelaria Primului-Ministru, a creditelor alocate în vederea susținerii activității oficiului pentru perioada ianuarie-aprilie 2007.  +  Articolul 12(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor funcționează în continuare ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, conform legii.  +  Articolul 13Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat integral din venituri proprii, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primuluiministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.  +  Articolul 14(1) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea secretarului general al Guvernului.(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 15Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 16(1) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea și monitorizarea programului convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - UMP-PAL, structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice, își încetează activitatea.(2) Departamentul de implementare programe și ajustare structurală, structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, își încetează activitatea, atribuțiile și personalul acestuia urmând a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din cadrul Cancelariei Primului-Ministru și al Departamentului de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru.(3) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF funcționează în structura Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 17(1) Redacția Publicațiilor pentru Străinătate, instituție publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.(2) Redacția Publicațiilor pentru Străinătate este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 18(1) Agenția Nucleară, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.(2) Agenția Nucleară este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.  +  Articolul 19(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale.(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.  +  Articolul 20Autoritatea Națională pentru Tineret, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării și tineretului.  +  Articolul 21Departamentul pentru Dialog Social, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 22(1) Agenția pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea secretarului general al Guvernului în coordonarea șefului Cancelariei Primului-Ministru.(2) Agenția pentru Strategii Guvernamentale este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 23(1) Oficiul Român pentru Adopții, Comisia Națională de Prognoză, Institutul Național de Statistică și Agenția Națională pentru Romi, organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului.(2) Finanțarea activității organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și din alte surse, conform legii.  +  Articolul 24Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene activitățile, posturile și personalul aferente coordonării procesului de elaborare, adoptare și de urmărire a implementării Strategiei de dezvoltare durabilă.  +  Articolul 25(1) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care asigură administrarea sistemului informatic al instituțiilor și structurilor care funcționează în sediul Guvernului, precum și al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Secretariatului General al Guvernului.(2) Activitatea de relații cu publicul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru trece la Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 26Personalul instituțiilor publice înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se preia de la instituțiile ale căror structuri sau activități sunt preluate, respectiv de la instituțiile care se desființează sau care își încetează activitatea, și își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 27(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înființarea, reorganizarea, organizarea și funcționarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale care preiau instituții și autorități publice în subordine sau în coordonare vor prelua și atribuțiile specifice ministerelor și autorităților administrației publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitățile preluate până la data intrării în vigore a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Unitățile care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor desființate, care își încetează activitatea sau ale căror structuri ori activități au fost preluate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor nou-înființate.(4) Autoritățile administrației publice centrale și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități de la alte instituții publice ori structuri vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile și obligațiile instituției desființate sau care își încetează activitatea ori ale structurii sau activității din domeniile preluate, inclusiv personalul și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii și conținutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului și de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice la expirarea mandatului.  +  Articolul 28(1) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile și pentru activități finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2007, precum și în bugetele ordonatorilor principali de credite și în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute la art. 27.(3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice înființate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(5) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 29Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităților și instituțiilor publice din subordinea Guvernului, finanțate prin bugetul altor instituții sau autorități publice din subordinea Guvernului, le revin toate obligațiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.  +  Articolul 30(1) Actele normative în care sunt prevăzute organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice care se desființează, se reorganizează ori își schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se modifică în mod corespunzător.(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare:a) denumirea "Autoritatea de control a Guvernului" se înlocuiește cu denumirea "Departamentul de Control al Guvernului";b) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației" se înlocuiește cu denumirea "Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației", în cazul atribuțiilor specifice domeniilor prevăzute la art. 5 alin. (1);c) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, prin Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale", în cazul atribuțiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3).  +  Articolul 31(1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează și funcționează cabinetul secretarului general al Guvernului. Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(2) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului, pentru fiecare funcție din cadrul acestuia, este cel stabilit, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru funcția de ministru.(3) Secretarul general al Guvernului beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările ulterioare, și de cele ale Hotărârii Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea și transportul persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 32Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naționale a Guvernului în acest domeniu și prin aplicarea programelor naționale de prevenire, supraveghere, control și reducere a impactului social al cazurilor de infecție HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătății Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Agenția Națională pentru Sport, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România și al Colegiului Farmaciștilor din România.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Pentru fundamentarea, elaborarea și supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA, pentru respectarea convențiilor, a tratatelor și a celorlalte acte internaționale la care România este parte și pentru monitorizarea întregii activități în domeniu, se constituie Comisia națională pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție HIV/SIDA, organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Sănătății Publice, care îi asigură și secretariatul tehnic.  +  Articolul 33Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului și sub autoritatea primului-ministru funcționează Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi și personalul Departamentului de Control al Guvernului.2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Departamentul de Control al Guvernului îndeplinește următoarele atribuții principale:a) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și la regiile autonome, companiile și societățile naționale sau la societățile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;b) verifică eficiența și transparența activității administrației publice locale;c) exercită controlul asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru;d) urmărește implementarea politicilor și strategiilor în domeniul controlului;e) inițiază și avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului;f) face propuneri de reglementare și armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităților cu atribuții de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene;g) coordonează și controlează aplicarea de către entitățile cu atribuții de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul și conduita personalului cu atribuții de control;h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activității de control;i) verifică sesizările primite de la primul-ministru;j) propune măsuri de corectare a disfuncționalităților sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de actele normative în vigoare, cu excepția Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.(2) În realizarea atribuțiilor de control, instituțiile, autoritățile publice și operatorii economici menționați la alin. (1) au obligația să pună la dispoziția reprezentanților Departamentului de Control al Guvernului documentele și informațiile solicitate.(3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentările și competențele fostei Autorități de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituțiile sau în organele de specialitate ale administrației publice centrale.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare șefului Departamentului de Control al Guvernului.(2) Actele de control aprobate se transmit instituțiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligația de a comunică Departamentului de Control al Guvernului măsurile luate.5. Alineatele (1) și (2) ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, șeful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru.(2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Comunității Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente.(2) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte instituții publice, conform obligațiilor asumate de România, fiind condus de un șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.(3) Șeful Departamentului nu va solicita și nu va primi instrucțiuni de la nicio autoritate, instituție sau persoană în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea și desfășurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control.7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Departamentul are următoarele atribuții principale:a) asigură coordonarea luptei antifraudă și protejarea efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;b) efectuează controlul obținerii, derulării și utilizării fondurilor provenite din asistența financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în vederea identificării de nereguli, având și calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privința fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;c) asigură și facilitează cooperarea dintre instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum și între acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă și autoritățile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;d) inițiază și avizează proiecte de acte normative privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;e) culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;f) elaborează și coordonează programe de perfecționare, stagii de pregătire și instruire în domeniul luptei antifraudă;g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.8. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Toate autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, precum și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor au obligația să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Actele de control se aprobă de către șeful Departamentului.10. După alineatul (6) al articolului 10 se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:(7) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficiențelor și, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit.(8) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament și a temeiului de drept indicat de acesta, autoritățile procedează la stabilirea și individualizarea obligațiilor de plată și emiterea titlului de creanță, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităților Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor și/sau bugetele din care provine cofinanțarea aferentă.(9) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare și a cofinanțării aferente.(10) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situației de fapt în cazul existenței unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament.(11) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor au obligația de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.11. Alineatul (2) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În scopul îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 7 lit. e), toate autoritățile cu competențe în gestionarea asistenței financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea și combaterea neregulilor și fraudelor, precum și cele cu competențe în efectuarea urmăririi penale și sancționarea celor vinovați și în recuperarea prejudiciilor au obligația de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate.12. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Autoritățile cu competențe în gestionarea asistenței financiare comunitare au obligația de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum și pentru recuperarea eventualelor prejudicii.  +  Articolul 34Litera m) a alineatului (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifică și va avea următorul cuprins:"m) coordonează procesul de elaborare, adoptare și urmărește implementarea Strategiei postaderare a României, Planului național de reformă și Strategiei privind piața internă a României;".  +  Articolul 35Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) art. 11 alin. (2) și (3) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 31^1 din secțiunea a 8-a a cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare;c) art. 1, art. 2, art. 3 și art. 5 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;d) orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat
  pentru relația cu Parlamentul,
  Mihai Alexandru Voicu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  București, 18 aprilie 2007.Nr. 25._________