LEGE Nr. 33 din 18 mai 1996privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 23 mai 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Locuitorii Muntilor Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelica şi care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurindu-se astfel continuarea practicării unor mestesuguri traditionale şi schimbul de produse din lemn cu cereale necesare locuitorilor acestei zone.  +  Articolul 2Pentru prelucrarea şi valorificarea prin comerţ ambulant, locuitorilor Muntilor Apuseni din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara, care îşi asigura mijloacele de subzistenta din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scindura, sindrila, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donite, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oisti de căruţa şi alte asemenea produse, li se acordă anual, pe baza autorizaţiei de meserias, de către primari şi ocoalele silvice ale filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva", cîte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţ, sotie şi copiii lor necăsătoriţi cu care gospodăresc în comun.Comercializarea lemnului brut obţinut în condiţiile alin. 1 este interzisă.  +  Articolul 3Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se autorizeaza conform legii.Pe baza autorizaţiei de meserias şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 primării eliberează o legitimatie.Forma şi conţinutul legitimatiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În legitimatie se vor înscrie drepturile şi avantajele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 4Acordarea materialului lemnos menţionat la art. 2 se face la cerere, iar aceasta se depune la primarul comunei în a carei raza teritorială domiciliază solicitantul.Primarul verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2, după care avizează, aproba sau respinge, după caz, cererea.Cererile avizate sau aprobate se înaintează filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" până la începerea anului calendaristic pentru care se solicita materialul lemnos.Filialele teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" aproba cantitatea de material lemnos ce urmează a fi acordată solicitanţilor, înaintând situaţia ocoalelor silvice, cu repartizare pe comune.Primării şi ocoalele silvice sunt obligaţi să asigure, cu prioritate, cantităţile de material lemnos la nivelul aprobat pentru fiecare familie în parte.Persoanele fizice sau juridice nemultumite de modul de soluţionare a cererilor se pot adresa cu plîngere, în termen de 30 de zile de la comunicare, prefectului judeţului, care o va soluţiona în cel mult 15 zile.  +  Articolul 5Titularii legitimatiei pot valorifica produsele prelucrate din lemn la tîrguri, pieţe, oboare, precum şi în orice localitate din ţara, fiind scutiţi de orice taxa.Când produsele sunt transportate pe cale ferată, titularii legitimatiei beneficiază pentru acestea de o reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu carutele, beneficiază de dreptul de a pasuna animalele pe păşunile comunale intilnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localităţi, fiind obligaţi să respecte regulile de pasunat stabilite.De înlesnirile prevăzute la alin. 2 titularii legitimatiilor beneficiază şi la transportul spre domiciliu al produselor agricole obţinute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.Titularii legitimatiei beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada ca se deplaseaza pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R.  +  Articolul 6Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare (scindura, grinzi, bârne, araci de vie), care se transporta pentru comercializare, va fi însoţit de documentele legale de transport prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 379/1993, eliberate de ocoalele silvice din zona.Produsele cu grad superior de prelucrare (donite, ciubere, cozi de unelte, butoaie, sindrila, furci de lemn etc.) vor fi însoţite de actul de provenienţă a materialului lemnos din care au fost confectionate şi de autorizaţia de meserias ori de legitimatie.  +  Articolul 7Ţinerii căsătoriti, în vârsta de până la 35 de ani, care locuiesc în zona Muntilor Apuseni şi cei care vin în aceasta zona să-şi întemeieze gospodării, au dreptul la material lemnos pentru construcţie, în cantitate de 25 metri cubi de familie, o singură dată; cererile acestora vor fi înaintate de către primari filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" care, prin ocoalele silvice din zona, au obligaţia să le onoreze de urgenta.Primării vor asigura folosirea acestui material exclusiv pentru construirea de locuinţe noi.Pe baza autorizaţiei eliberate de primari, ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar repararii caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti.  +  Articolul 8Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Muntii Apuseni, conform art. 2 şi 7, pentru prelucrare, realizarea de construcţii noi şi repararea construcţiilor, se plăteşte cu o reducere de 50% din preţul oficial stabilit de organele silvice.  +  Articolul 9Volumul de material lemnos care se acordă conform art. 2 şi 7 se stabileşte în cadrul volumului anual de masa lemnoasă aprobat legal, pentru tăieri anuale, din pădurile tarii.  +  Articolul 10De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a savirsit o contravenţie sau o infracţiune silvică în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.  +  Articolul 11Prefectii judeţelor menţionate la art. 2 veghează la corecta aplicare a prevederilor prezentei legi de către primării comunelor şi de către organele Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" şi iau măsurile legale necesare.  +  Articolul 12Reducerile de 50% pe calea ferată şi pentru materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se suporta de la bugetul de stat.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN-------------