LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanţelor Publice*) la nivel central şi la nivelul unităţilor teritoriale competente.____________ Notă *) Conform art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor". (2) La nivelul Ministerului Finanţelor Publice se organizează cazierul fiscal naţional, în care se ţine evidenţa contribuabililor de pe întregul teritoriu al României, iar la nivelul unităţilor teritoriale competente se organizează cazierul fiscal local, în care se ţine evidenţa contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora.[...] (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se organizează cazierul fiscal în care se ţine evidenţa contribuabililor mari care intră în competenţa de administrare a acestei unităţi fiscale, potrivit legii."2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Unităţile teritoriale competente sunt direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti."3. La articolul 6, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) extrasele de pe hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, transmise de instanţele judecătoreşti Ministerului Finanţelor Publice;".4. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile se comunică direcţiei generale a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana sancţionată, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.(1^2) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 2 şi să aplice sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să transmită aceste acte direcţiei generale a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana sancţionată."5. La articolul 8, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi;".6. La articolul 8, după litera c) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către asociaţi sau acţionari."7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) şi d) prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Ministerul Finanţelor Publice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul de identificare fiscală."8. La articolul 9, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal, precum şi pentru transmiterea electronică a informaţiilor din cazierul fiscal se percepe o taxă în sumă de 5 lei. (4) La cerere, pentru situaţii de urgenţă, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în maximum două zile lucrătoare, cu plata unei taxe în sumă de 100 lei."9. La articolul 9, alineatul (4 1 ) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 aprilie 2007.Nr. 91.----