DECIZIE nr. 219 din 13 martie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorAntonia Constantin - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Dayana Crysteel Enterprises" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 9.290/325/2006 al Judecătoriei Timişoara, precum şi de Societatea Comercială "Royal R.U.L.E.T." - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 3.659/325/2006 al aceleiaşi instanţe.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 2.397 D/2006 la Dosarul nr. 2.395 D/2006, care a fost primul înregistrat, având în vedere că obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate este identic.Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile conexării dosarelor.Reţinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea celor două dosare.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin încheierile din 15 noiembrie 2006, pronunţate în dosarele nr. 920/325/2006 şi nr. 3.659/325/2006, Judecătoria Timişoara a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Dayana Crysteel Enterprises" S.R.L. din Timişoara şi de Societatea Comercială "Royal R.U.L.E.T." - S.R.L. din Timişoara în cauze având ca obiect o plângere contravenţională.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi şi ale art. 16 alin. (1), coroborate cu art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 20 alin. (1), deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, "face o diferenţiere nejustificată între fapta de a nu fi emis bon fiscal şi fapta de a nu fi predat bonul fiscal către client", instituind prin aceasta "o răspundere a persoanei juridice pentru fapta persoanei fizice".Judecătoria Timişoara apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece "în cauză este vorba despre stricta aplicare a legii, iar nu despre o problemă de constituţionalitate, dispoziţiile constituţionale invocate nefiind încălcate în niciun fel".Avocatul Poporului, având în vedere considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 319/2003, nr. 355/2006 şi nr. 813/2006, consideră că "prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 sunt constituţionale".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstitu-ţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005. Din motivarea excepţiei rezultă că autorii acesteia critică, în realitate, prevederile art. 11 alin. (1) lit. b), care, de altfel, au şi legătură cu soluţionarea cauzei. Aşa fiind, Curtea Constituţională urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii acestor prevederi legale, care au următorul conţinut: "Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică agenţilor economici, cu excepţia celor prevăzute la lit. d), astfel: [...] b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), i), j), I) şi m) se sancţionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei". În susţinerea neconstituţionalităţii acestui text de lege, autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi ale art. 44 alin. (2) teza întâi privind dreptul de proprietate privată.Examinând excepţia, se constată că asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, sub aspectul unor critici similare, Curtea s-a mai pronunţat prin deciziile nr. 49 din 12 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 23 februarie 2004, nr. 355 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 8 iunie 2006, şi nr. 813 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006.Întrucât criticile de neconstituţionalitate privesc, în esenţă, aceleaşi aspecte deja examinate de Curte prin deciziile menţionate şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele cuprinse în acestea îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă.Faţă de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Dayana Crysteel Enterprises" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 9.290/325/2006 al Judecătoriei Timişoara, precum şi de Societatea Comercială "Royal R.U.L.E.T." - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 3.659/325/2006 al aceleiaşi instanţe.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 martie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Florentina Geangu-----