LEGEA nr. 37 din 7 decembrie 1990pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 8 decembrie 1990  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Organizare  +  Articolul 1Guvernul României este organul central al puterii executive care exercită, în conformitate cu legea, administraţia publică pe întreg teritoriul tarii.  +  Articolul 2Guvernul României este format din primul-ministru, miniştrii de stat, miniştrii şi secretari de stat.Primul-ministru este desemnat de Preşedintele României, iar componenta guvernului se aproba, la propunerea primului-ministru, prin hotărîre, de către Adunarea Deputaţilor şi Senat.  +  Articolul 3Pot fi membri ai guvernului persoane care au cetăţenia română, domiciliul în România şi se bucura de exerciţiul drepturilor electorale. Nu pot fi membri ai guvernului persoane cu dubla cetăţenie.Membrii guvernului nu pot fi deputaţi sau senatori şi nu pot îndeplini o funcţie de reprezentare profesională cu caracter naţional, o alta funcţie publică sau o funcţie ori activitate profesională salarizata în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale sau altor organizaţii ori unităţi cu scop lucrativ.Prevederile alin. 2 se aplică şi persoanelor care îndeplinesc o funcţie de nivel guvernamental.În afară cazurilor prevăzute la alin. 1 şi 2, cumulul este permis cu condiţia îndeplinirii integrale, de către persoana care cumulează, a atribuţiilor ce îi revin în cadrul guvernului.  +  Articolul 4Funcţia de ministru de stat, ministru şi secretar de stat membru al guvernului devine vacantă prin deces, demisie ori ca urmare a pierderii drepturilor electorale.De asemenea, funcţia unui ministru de stat, ministru ori secretar de stat membru al guvernului încetează în cazul în care primul-ministru decide revocarea acestuia.În situaţiile prevăzute la alin. 1 şi 2, pînă la aprobarea noului membru al guvernului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de primul-ministru sau de un ministru interimar, desemnat de primul-ministru.Propunerea de numire a unui nou membru al guvernului trebuie facuta de către primul-ministru în cel mult 15 zile de la data cînd postul a devenit vacant sau de la data cînd membrul guvernului a fost revocat.  +  Articolul 5Preşedintele României poate participa la şedinţele guvernului care au ca obiect probleme de interes naţional privind politica externa a guvernului, apărarea tarii, asigurarea ordinii publice.În cazul în care este prezent, Preşedintele României prezidează şedinţa de guvern.  +  Articolul 6Guvernul adoptă hotărîri şi regulamente în prezenta a jumătate plus unu din membrii săi. Hotărîrile şi regulamentele se adoptă cu acordul primului-ministru, prin votul deschis al majorităţii simple a celor prezenţi, dar nu mai puţin de o treime din numărul total al membrilor guvernului.Guvernul se întruneşte de doua ori pe luna sau ori de cîte ori este nevoie, la convocarea primului-ministru sau a unui ministru de stat desemnat de acesta.La şedinţele guvernului pot participa ca invitaţi şefi de departament, secretari de stat ce nu sînt membri ai guvernului şi orice alte persoane a căror prezenta se apreciază a fi utila, potrivit deciziei primului-ministru.Dezbaterile guvernului şi modul de adoptare a hotărîrilor sau regulamentelor, ca şi a oricăror alte măsuri, se consemnează în stenograma şedinţei, certificată de secretarul general al guvernului.  +  Articolul 7Guvernul adoptă hotărîri, în exercitarea atribuţiilor proprii, şi regulamente de aplicare a legilor, cînd prin lege s-a prevăzut aceasta.Membrii guvernului pot propune proiecte de hotărîri privind ramura sau domeniul de activitate de care răspund. Regulamentele se elaborează potrivit deciziei primului-ministru.Hotărîrile guvernului, cu excepţia celor care, potrivit legii, constituie secret de stat, precum şi regulamentele, se publică în Monitorul Oficial.  +  Articolul 8Guvernul îşi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor curente şi urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de guvern.Biroul executiv este compus din primul-ministru, miniştrii de stat, ministrul finanţelor, ministrul justiţiei, ministrul de interne şi ministrul apărării naţionale.Normele de organizare şi funcţionare a biroului executiv se aproba de guvern.  +  Articolul 9Pe lîngă primul-ministru funcţionează: a) Consiliul reformei, relaţiilor şi informaţiilor publice; b) Cabinetul primului-ministru; c) consilierii primului-ministru.Organizarea şi atribuţiile compartimentelor prevăzute la alin. 1 se aproba prin decizia primului-ministru.  +  Articolul 10Guvernul are un Secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, cu rang de ministru, care participa la şedinţele acestuia, precum şi la şedinţele biroului executiv.Structura organizatorică, atribuţiile şi normele de funcţionare ale Secretariatului general se aproba de către guvern.  +  Articolul 11Salarizarea pentru personalul guvernului este prevăzută în anexa prezentei legi, care face parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 12Pe lîngă guvern funcţionează, ca organe centrale de specialitate ale administraţiei de stat, comisii naţionale şi alte organe asimilate acestora, cum sînt departamente, agenţii, oficii, secretariate şi subsecretariate de stat, care se înfiinţează potrivit legii, cu respectarea prevederilor bugetelor alocate.Dispoziţiile art. 3 se aplică şi conducătorilor sau salariaţilor organelor prevăzute la alin. 1, precum şi salariaţilor din aparatul guvernului.  +  Articolul 13Primul-ministru conduce guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea competentelor şi raspunderilor ce le revin.Membrii guvernului sînt solidar răspunzători pentru activitatea guvernului şi hotărîrile sau măsurile luate de acesta. De asemenea, fiecare membru al guvernului este răspunzător şi pentru propria sa activitate.Guvernul, în întregul său, şi fiecare din membrii acestuia răspund în faţa parlamentului pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.  +  Capitolul 2 Atribuţiile guvernului, ale primului-ministru şi ale celorlalţi membri ai guvernului  +  Articolul 14Guvernul are următoarele atribuţii principale: a) asigura executarea, de către administraţia publică, a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în aplicarea acestora; b) conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat; c) elaborează proiecte de legi şi le supune spre adoptare parlamentului; dezbate propunerile legislative care privesc activitatea executivă primite din partea parlamentului; d) elaborează proiectul bugetului de stat, precum şi contul general de închidere a exerciţiului bugetar, şi le supune spre adoptare parlamentului; în elaborarea şi executarea bugetului, nici o cheltuiala bugetară nu va putea fi aprobată fără precizarea sursei de finanţare; e) aproba programele de dezvoltare economică a tarii, pe ramuri şi domenii de activitate, şi le supune spre adoptare parlamentului; aproba balanţa comercială şi de plati externe, precum şi planurile de încasări şi plati în numerar; f) aproba programele pentru modernizarea capacităţilor de producţie ce se realizează prin subvenţii de stat; g) stabileşte măsuri pentru introducerea şi dezvoltarea mecanismelor economiei de piaţa, în condiţiile prevăzute de lege; h) asigura reorganizarea activităţii economice, potrivit cerinţelor economiei de piaţa, precum şi adoptarea măsurilor de privatizare a unor activităţi, în condiţiile prevăzute de lege; i) aproba regimul preţurilor şi tarifelor la produsele, lucrările şi serviciile pentru care preţul sau tariful se stabileşte, potrivit legii, de către guvern, precum şi, pînă la liberalizarea creditelor şi dobinzilor, regimul acestora; j) elaborează sistemul de impozite şi taxe cuvenite bugetului centralizat al statului şi le supune spre adoptare parlamentului; k) stabileşte programe de protecţie a mediului înconjurător şi asigurare a echilibrului ecologic şi le supune, spre adoptare, parlamentului pe cele de interes naţional; stabileşte programe de construire de locuinţe din fondurile de stat, de creştere a calităţii vieţii şi în alte domenii, în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop; l) asigură realizarea politicii sale sociale cu privire la utilizarea forţei de muncă, la salarii, pensii, acordarea de ajutoare materiale şi alte drepturi băneşti, precum şi adaptarea acestora la specificul unor ramuri şi domenii de activitate; m) asigura, prin luarea şi aplicarea măsurilor necesare, apărarea ordinii de drept şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în condiţiile prevăzute de lege; n) aduce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru organizarea generală a forţelor armate, inzestrarea acestora şi fixarea contingentelor anuale de cetăţeni care urmează să fie chemaţi la îndeplinirea serviciului militar; o) stabileşte măsurile de aplicare a reglementărilor legale privind apărarea secretului de stat; p) ia măsuri cu privire la negocierea de tratate, acorduri şi convenţii internaţionale care angajează statul român şi le înaintează, potrivit legii, Preşedintelui României; aproba acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numai din împuternicirea primului-ministru; r) organizează desfăşurarea, în bune condiţii, a alegerilor pentru Preşedintele României, parlament şi organele locale; s) aproba, potrivit legii, amplasarea obiectivelor de investiţii şi scoaterea terenurilor din producţia agricolă ori din fondul forestier, precum şi defrişarea unor suprafeţe împădurite, în vederea realizării de obiective de investiţii;s,) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 15Primul-ministru reprezintă guvernul în relaţiile acestuia cu parlamentul, Preşedintele României, Curtea Suprema de Justiţie, procurorul general, partidele şi formaţiunile politice, alte organizaţii centrale de interes naţional, precum şi în relaţiile internaţionale;  +  Articolul 16Primul-ministru convoacă şedinţele guvernului şi ale biroului executiv. De asemenea, primul-ministru conduce şedinţele guvernului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. 2 al art. 5, precum şi şedinţele biroului executiv.Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 primul-ministru poate desemna pe unul din miniştrii de stat.Primul-ministru semnează hotărîrile şi regulamentele adoptate de guvern şi contrasemnează decretele emise de Preşedintele României.În cazul în care şedinţele guvernului sau ale biroului executiv au fost conduse de un ministru de stat desemnat potrivit alin. 2, hotărîrile adoptate vor fi semnate de acesta.Regulamentele se semnează numai de primul-ministru.  +  Articolul 17Primul-ministru numeşte şi eliberează din funcţie: a) secretarul general al guvernului; b) personalul din compartimentele prevăzute la art. 9 lit. b) şi c); c) conducătorii organelor din subordinea guvernului menţionaţi la art. 12; d) secretarii de stat care nu sînt membri ai guvernului, precum şi subsecretarii de stat; e) persoanele indeplinind alte funcţii, în cazurile prevăzute de lege.  +  Articolul 18În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, primul-ministru emite decizii cu caracter individual sau privind organizarea interna a guvernului.  +  Articolul 19Miniştrii de stat coordonează, sub conducerea nemijlocită a primului-ministru, realizarea politicii guvernamentale într-o ramura sau domeniu de activitate, în care scop conlucreaza cu miniştrii ce răspund de îndeplinirea acestei politici în cadrul ministerelor pe care le conduc.Unul din miniştrii de stat, desemnat o dată cu alegerea guvernului, asigura şi relaţiile acestuia cu parlamentul.  +  Articolul 20Miniştrii asigura aplicarea, în condiţiile legii, a politicii guvernului în ramura sau domeniul de activitate al ministerului ori organului central pe care-l conduc şi răspund de activitatea acestora în faţa guvernului.  +  Articolul 21Secretarii de stat, membri ai guvernului, conduc activitatea departamentelor ce le-au fost încredinţate, în cadrul ministerelor în care acestea funcţionează, şi răspund de activitatea lor în faţa guvernului şi a ministrului faţă de care sînt subordonaţi.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Guvernul organizează administrarea bunurilor de interes guvernamental din proprietatea statului, necesare unor acţiuni de protocol şi reprezentare ale Adunării Deputaţilor, Senatului, Presedentiei României şi guvernului, potrivit înţelegerii încheiate între aceste organe. În acest sens, înfiinţează unităţi specializate faţă de care Secretariatul general al guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort.  +  Articolul 23Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.Pe data intrării în vigoare a legii se abroga Decretul-lege nr. 10 din 31 decembrie 1989, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Guvernului României, Decretul-lege nr. 104 din 30 martie 1990 privind activităţile pentru care guvernul adopta hotărîri, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 noiembrie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU  +  Anexa STATUL DE FUNCŢIIpentru personalul din aparatul guvernului
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCondiţii de studiiSalariul tarifar - lei/lunar -
    minimmaxim
    1.Şef sectorstudii superioare8.00010.000
    2.Şef sector cabinetstudii superioare    
    - al primului-ministru   6.8008.500
    - la miniştrii de stat   5.5007.500
    - la secretarul general al guvernului şi secretarii de stat   5.0007.000
    3.Adjunct şef sectorstudii superioare6.0008.000
    4.Expertstudii superioare6.5008.000
    5.Inspector de specialitate      
    - gradul Istudii superioare6.5008.000
    - gradul IIstudii superioare6.0007.000
    - gradul IIIstudii superioare5.0006.000
    6.Şef cabinet Istudii superioare4.5006.000
    7.Şef cabinet IIstudii medii3.5005.000
    8.Secretar de cabinetstudii medii2.9003.700
    9.Consultant (documentarist, analist-programator, redactor comentator presă, audio-video) de specialitate      
    - gradul Istudii superioare4.9006.300
    - gradul IIstudii superioare4.7006.000
    - gradul IIIstudii superioare3.8005.500
    10.Economist (inginer)      
    - gradul Istudii superioare4.9006.300
    - gradul IIstudii superioare4.7006.000
    - gradul IIIstudii superioare3.8005.500
    11.Contabil şefstudii superioare4.9006.300
    12.Contabil, merceolog, statistician, casierstudii medii3.5004.500
    13.Revizor contabilstudii superioare4.0005.500
    14.Revizor contabilstudii medii3.0004.000
    15.Translator traducătorstudii superioare4.6006.000
    16.Stenodactilografstudii medii3.0004.000
    Secretar-dactilograf   2.8003.500
    17.Funcţionar      
    - gradul Istudii medii3.0004.000
    - gradul IIstudii medii2.9003.500
    - gradul IIIstudii medii2.8003.300
    18.Bibliotecarstudii superioare3.8004.500
    19.Arhivarstudii medii2.9003.500
    20.Administratorstudii medii3.5004.500
    21.Curierstudii medii2.5003.300
    22.Portar   2.5003.000
    23.Îngrijitor   2.5003.000
    24.Muncitor      
    - înaltă calificare Istudii medii3.5004.000
    - înaltă calificare IIstudii medii3.3003.800
    - specialiststudii medii3.8004.500
    25.Şofer   3.3004.500
    26.Bufetier   3.5004.500
    Ajutor bufetier   2.5003.000
    27.Manipulant bunuri   2.5003.500
    28.Operator video cinema, cameramanstudii superioare3.5004.500
    studii medii3.0004.000
    29.Fotograf, graficianstudii medii3.0004.000
  NOTĂ:1. Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în prezenta anexa beneficiază şi de sporul de vechime neîntreruptă prevăzut de lege.2. Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente, cu excepţia demnitarilor, primesc o indemnizaţie de conducere între 500 şi 2.000 lei.3. Persoanele încadrate cu titlu de colaboratori permanenţi vor primi lunar o indemnizaţie între 1.500-3.000 lei, neimpozabila; dacă aceste persoane sînt din provincie, au dreptul în plus la decontarea cheltuielilor de transport şi la o indemnizaţie de cazare, în limita sumei de 80 lei pe zi în toată perioada cît îşi desfăşoară activitatea la guvern.4. Pentru orele efectuate peste durata normală a zilei de muncă, personalului de execuţie, de specialitate şi administrativ i se poate acorda un spor la salariu de pînă la 1.000 lei lunar, în funcţie de muncă prestată. Sporul este neimpozabil.Munca prestată în zilele nelucrătoare se plăteşte cu un spor de 100% la salariul tarifar.5. La dispoziţia primului-ministru se va afla un fond de premiere în limitele stabilite prin buget.--------------