DECIZIE nr. 119 din 15 februarie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 86 şi art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 4 lit. b), c) şi d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 16 aprilie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorAntonia Constantin - procurorPatricia Marilena Ionea - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu-ţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 86 şi art. 104 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 4 lit. b), c) şi d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, excepţie ridicată de Petru Blaga în Dosarul nr. 2.787/35/2006 al Curţii de Apel Oradea - Secţia civilă mixtă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 86 şi 104 din Legea nr. 303/2004 ca neîntemeiată, întrucât aceste texte de lege nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. De asemenea, consideră că, în realitate, o parte din critici vizează completarea legii, precum şi aspecte de aplicare a acesteia. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a art. 3 alin. (2) şi art. 4 lit. b), c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005, pune concluzii de respingere a excepţiei ca inadmisibilă, întrucât hotărârile Guvernului nu pot constitui, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, obiect al controlului de constitu-ţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 26 octombrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 2.787/35/2006, Curtea de Apel Oradea - Secţia civilă mixtă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 86 şi 104 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 4 lit. b), c) şi d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. Excepţia a fost ridicată de Petru Blaga cu prilejul soluţionării contestaţiei în anulare formulate împotriva Deciziei civile nr. 315/R din 27 februarie 2006, pronunţată de aceeaşi instanţă, prin care s-a respins cererea de acordare a pensiei de serviciu.În motivarea excepţiei autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă principiul egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât în mod discriminatoriu fac diferenţiere între profesia de avocat şi celelalte profesii de specialitate juridică prevăzute de art. 86 din Legea nr. 19/2000 ca activităţi care constituie vechime în magistratură, acestea nefiind luate în calcul la stabilirea vechimii decât în cazul pensionării judecătorilor şi procurorilor din funcţie.Curtea de Apel Oradea - Secţia civilă mixtă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate "au caracter discriminatoriu, în condiţiile în care este instituit un tratament diferenţiat între persoanele care au exercitat profesia de avocat şi cele care au exercitat profesia de consilier juridic, jurisconsult, contravenindu-se astfel prevederilor art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţia României".În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstitu-ţionalitate.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 86 şi art. 104 din Legea nr. 303/2004 sunt constituţionale, întrucât nu stabilesc discriminări, ci instituie un tratament egal pentru toate persoanele aflate în aceeaşi situaţie, fără nicio deosebire pe criterii arbitrare. Arată că, de altfel, autorul excepţiei nu critică aceste texte de lege pentru ceea ce cuprind, ci pentru ceea ce lipseşte din ele. Cât priveşte dispoziţiile din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005, consideră că excepţia este inadmisibilă, întrucât obiect al excepţiilor de neconstituţionalitate îl pot constitui doar legile şi ordonanţele ori dispoziţiile unei legi sau ordonanţe.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstitu-ţionalitate.Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 86 şi 104 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 29/2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 2 martie 2006. Din modul în care a fost motivată excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveşte art. 104 din Legea nr. 303/2004, autorul excepţiei are în vedere doar prevederile alin. (1).Textele de lege criticate au următorul conţinut:- Art. 82:"(1) Judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării. (2) Judecătorii, procurorii, precum şi judecătorii financiari şi procurorii financiari care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi a României sunt pensionaţi, la cerere, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fără ca acestea să poată fi mai mari de 10 ani.[...] (4) De pensia de serviciu beneficiază şi judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală. (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) numai în funcţia de judecător sau procuror beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte pe baza drepturilor salariale pe care le are un judecător sau procuror în funcţie în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.";- Art. 86: "Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar şi consilier în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), precum şi perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.";- Art. 104 alin. (1): "Judecătorii şi procurorii în funcţie, precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) care au beneficiat de vechime în magistratură potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează această vechime."Autorul excepţiei critică şi dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi art. 4 lit. b), c) şi d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 3 noiembrie 2005, dispoziţii ce reglementează aplicarea dispoziţiilor din Legea nr. 303/2004 privind vechimea în magistratură şi acordarea pensiei de serviciu.În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate încalcă principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul este nemulţumit de faptul că nu beneficiază de luarea în calculul vechimii în magistratură pentru acordarea pensiei de serviciu a perioadei cât a fost consilier juridic, deşi art. 86 din Legea nr. 303/2004 se referă şi la această activitate atunci când stabileşte funcţiile şi profesiile de specialitate juridică ce constituie vechime în magistratură. În acest sens, consideră că se creează o discriminare nejustificată între persoanele care ies la pensie din funcţia de judecător sau procuror, şi pentru care perioada cât au fost consilieri juridici se ia în calcul, şi persoanele care, deşi au o vechime mare în funcţia de judecător, nu beneficiază de această asimilare, întrucât ies la pensie dintr-o altă funcţie. De asemenea, consideră că este discriminatorie şi diferenţierea pe care legiuitorul o face în alin. (2) al art. 82 din Legea nr. 303/2004 între profesia de avocat şi celelalte profesii de specialitate juridică prevăzute în art. 86 din lege.Faţă de aceste susţineri, Curtea reţine că, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) din Constituţie, condiţiile de exercitare a dreptului la pensie, a celorlalte drepturi de asigurări sociale şi a altor forme de asistenţă socială sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească şi să modifice, ori de câte ori apare această necesitate, condiţiile şi criteriile de acordare a pensiilor, modul de calcul şi cuantumul acestora. De asemenea, în considerarea situaţiei specifice deosebite a unor categorii socioprofesionale, legiuitorul poate institui tratamente juridice diferenţiate prin condiţii şi criterii de acordare derogatorii, cât şi printr-un mod de calcul şi cuantum diferite ale pensiilor.În categoria pensiilor speciale se încadrează şi pensia de serviciu a magistraţilor, justificată de specificul exercitării funcţiilor de judecător şi de procuror, de restricţiile şi incompatibilităţile legale stabilite pentru aceste funcţii.La acordarea pensiei de serviciu prevăzute de art. 82 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 303/2004 se are în vedere întreaga vechime realizată în magistratură, conform definiţiei date de art. 86 din aceeaşi lege, respectiv activitatea desfăşurată în exercitarea cvasitotalităţii profesiilor de specialitate juridică. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, pensia de serviciu anticipată se acordă celor care au realizat vechimea prevăzută numai în funcţiile de judecător şi de procuror, dar se pot include în această vechime şi cel mult 10 ani de activitate în exercitarea profesiei de avocat. Pentru persoanele care la data pensionării nu mai sunt în funcţia de judecător sau de procuror, alin. (5) al art. 82 cere ca, pentru a putea beneficia de pensia de serviciu, să aibă o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de procuror sau de judecător, fără a putea lua în calcul vechimea realizată în orice altă funcţie la care se referă art. 86 din lege.Curtea constată că, deşi este diferenţiată, această reglementare nu este discriminatorie. Astfel, aşa cum a arătat şi prin Decizia nr. 684 din 15 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006, "persoanele care se pensionează din funcţia de judecător sau de procuror, rămânând în această funcţie până la îndeplinirea tuturor condiţiilor de pensionare, cele care, deşi au trecut într-o altă activitate, au în funcţia de judecător sau de procuror o vechime de 20 de ani sau chiar de 25 de ani, se află, în mod evident, într-o situaţie diferită faţă de persoanele care la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare sunt încadrate în alte funcţii, iar în funcţia de judecător sau de procuror nu au realizat o vechime de cel puţin 25 sau 20 de ani. Conform jurisprudenţei Curţii Constituţionale, concordantă şi cu practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, situaţia obiectiv diferită în care se află anumite categorii de persoane justifică sau chiar impune instituirea prin lege a unui tratament juridic rezonabil diferenţiat, fără ca aceasta să reprezinte privilegii ori discriminări".În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 82 alin. (2), Curtea constată că, de fapt, autorul excepţiei doreşte o completare a textului, în sensul cuprinderii şi altor activităţi de specialitate juridică ce pot fi luate în calculul vechimii în magistratură, alături de activitatea de avocat, aspect ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu revine competenţei Curţii Constituţionale.De altfel, Curtea observă că autorul excepţiei se încadrează doar în ipoteza prevăzută de art. 82 alin. (5), celelalte dispoziţii din Legea nr. 303/2004 nefiindu-i aplicabile. Astfel, potrivit art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2) şi (4), art. 86 şi art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.De asemenea, Curtea constată că şi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 4 lit. b), c) şi d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 este inadmisibilă, întrucât, potrivit aceluiaşi art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:1. Respinge, ca fiind neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Petru Blaga în Dosarul nr. 2.787/35/2006 al Curţii de Apel Oradea - Secţia civilă mixtă.2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2) şi (4), art. 86 şi art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 4 lit. b), c) şi d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al Curţii de Apel Oradea - Secţia civilă mixtă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 februarie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Patricia Marilena Ionea-----