NORMĂ din 12 martie 2007privind dreptul donatorilor de sânge de a primi la fiecare donare o alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 13 aprilie 2007  1. Donatorul de sânge este orice cetăţean român cu domiciliul în România sau orice cetăţean al Uniunii Europene care are reşedinţa în România, în deplină stare de sănătate, care se supune regulilor prelevării de sânge total şi componente sanguine de origine umană.2. Donarea de sânge se efectuează în institutele medicale de profil autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv centrele judeţene de transfuzie sanguină şi Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti, denumite în continuare centre de transfuzie sanguină.3. Donatorii de sânge au dreptul să primească pentru fiecare donare de sânge o alocaţie de hrană sub forma a 7 (şapte) tichete de masă pentru produse alimentare.4. Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la pct. 3 se suportă de la bugetul de stat.5. Tichetele de masă se achiziţionează şi se acordă prin centrele de transfuzie sanguină. Achiziţionarea tichetelor de masă se face pe bază de contract comercial încheiat, în condiţiile legii, cu unităţile emitente autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Valoarea nominală a unui tichet de masă este cea stabilită potrivit art. 31 alin. (1) şi (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999.6. Unităţile care emit tichete de masă au obligaţia de a asigura circulaţia acestora în condiţii de siguranţă. Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise următoarele elemente de către unitatea emitentă: a) seria numerică, în ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de centrele de transfuzie sanguină în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de masă; b) date care definesc centrele de transfuzie sanguină:- denumirea şi sediul;- numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;- codul fiscal;- personalizarea tichetului de masă conform solicitării centrelor de transfuzie sanguină; c) valoarea nominală a tichetului de masă, în cifre şi în litere, care este înscrisă de centrele de transfuzie sanguină în comanda fermă transmisă unităţii emitente; d) perioada de valabilitate a tichetului de masă; e) spaţiu pentru înscrierea codului numeric personal al donatorului de sânge şi componente sanguine îndreptăţit să utilizeze tichetul de masă; f) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări şi băuturi alcoolice, precum şi alte interdicţii stabilite prin contractul încheiat între centrele de transfuzie sanguină şi unitatea emitentă; g) denumirea şi sediul unităţii emitente; h) spaţiul destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii de alimentaţie publică la care donatorul de sânge şi componente sanguine a utilizat tichetul de masă.7. Tichetele de masă pot fi utilizate în unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete cu care unităţile emitente au contractat servicii specializate.8. Centrele de transfuzie sanguină care acordă tichete de masă donatorilor de sânge cuprind sumele necesare acoperirii valorii tichetelor de masă în bugetul de venituri şi cheltuieli, la titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.30 "Alte bunuri şi servicii", alineatul 20.30.30 "Alte bunuri şi servicii".9. Fiecare centru de transfuzie sanguină este obligat să organizeze o evidenţă tehnico-operativă proprie, conform formularelor-model prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentele norme.10. La fundamentarea necesarului de fonduri, centrele de transfuzie sanguină au în vedere următoarele elemente: numărul estimat de donatori care au dreptul la tichete de masă, numărul de donări, valoarea nominală a unui tichet de masă şi costul imprimatului.11. Bugetul alocat achiziţionării tichetelor de masă pentru donatorii de sânge şi componente sanguine va fi repartizat fiecărui centru de transfuzie sanguină prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", în calitate de ordonator secundar de credite.12. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" este împuternicit să organizeze procedurile legale de achiziţie a tichetelor de masă, în numele şi pentru centrele de transfuzie sanguină, în condiţiile legii, de la una sau mai multe unităţi emitente, în funcţie de dispersia în teritoriu a unităţilor cu care unitatea emitentă a tichetelor de masă are relaţii contractuale.13. Centrele de transfuzie sanguină contractează achiziţionarea tichetelor de masă direct cu unităţile emitente, pe baza necesarului anual estimat de fiecare centru.14. Contractele încheiate între centrele de transfuzie sanguină şi unităţile emitente cuprind clauze referitoare, în principal, la: a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă şi eşalonarea pe luni a acestuia; b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă; c) condiţiile în care tichetele de masă neutilizate de către donatorii de sânge şi componente sanguine se restituie unităţii emitente de către centrele de transfuzie sanguină; d) unităţile de alimentaţie publică partenere ale unui emitent, la care donatorii de sânge şi componente sanguine pot folosi tichetele de masă; e) condiţiile privind responsabilitatea părţilor şi realizarea contractului; f) alte clauze considerate necesare de către părţi.15. Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de masă, respectiv încasarea de la centrele de transfuzie sanguină a contravalorii nominale a tichetelor de masă achiziţionate în baza contractelor încheiate cu acestea.16. Unităţile emitente nu pot solicita date cu privire la donatori.17. În vederea decontării de către centrele de transfuzie sanguină a tichetelor de masă livrate, unităţile emitente vor înscrie în factură următoarele date: a) numărul de ordine dintr-o serie continuă ce caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unităţii emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate centrelor de transfuzie sanguină; b) preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor; c) valoarea nominală a unui tichet de masă, imprimată pe acesta, din seria livrată; d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat; e) numărul contului deschis la Trezoreria Statului.18. Tichetele de masă nu se acordă donatorilor de sânge şi componente sanguine în următoarele condiţii: a) când donatorul de sânge şi componente sanguine nu efectuează o donare completă; b) în cazul autotransfuziei; c) în cazul în care donatorul de sânge şi componente sanguine, în timpul actului de donare, încalcă legislaţia în vigoare din domeniu.19. Se interzic donatorului de sânge şi componente sanguine: a) utilizarea tichetelor de masă pentru achiziţionarea altor produse decât cele alimentare; b) primirea unui rest de bani la tichetul de masă în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă; c) comercializarea tichetelor de masă.  +  Anexa 1 -------la norme--------SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă achiziţionate, utilizate şireturnate de către donatori în luna ....... anul......Denumirea centrului de transfuzie sanguină (CTS) .....................Adresa:Localitatea .................., str. ............. nr. ...............Codul fiscal .....................................Semnificaţiile coloanelor din tabelul de mai jos sunt următoarele:A - Nr. crt.B - Denumirea unităţii/unităţilor emitentă/emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea tichetelor de masăC - ExplicaţiiD - Conform raportului contractual: angajator - unitate emitentăE - Tichetele de masă distribuite donatorilorF - Tichetele de masă returnate unităţii emitenteG - Stocul final de tichete de masăH - Observaţii: numărul şi data documentului de decontare a tichetelor de masă cu unitatea emitentă şi valoarea nominală a acestora
  A B C D E F G H
  Contractat Achiziţionat Seriile tichetelor de masă achiziţi- onate (de la ...)
  1. ... - Numărul tichetelor de masă - Valoarea nominală totală a tichetelor de masă
  2. ... idem
  TOTAL: - Numărul tichetelor de masă - Valoarea nominală totală a tichetelor de masă
      Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului
     ...................... financiar-contabilitate,
                                 .............................
   +  Anexa 2 -------la norme--------SITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor de masă distribuite donatorilor în luna ..... anul ......Denumirea centrului de transfuzie sanguină (CTS) .................Adresa:Localitatea ..........., str. ............. nr. ..................Codul fiscal .....................................................Semnificaţiile coloanelor din tabelul de mai jos sunt următoarele:A - Nr. crt.B - Numele şi prenumele donatorului beneficiar al tichetelor de masăC - Codul numeric personalD - Numărul tichetelor de masă distribuite nominalE - Seria tichetelor de masă distribuite nominalF - Semnătura donatorului
  A B C D E F
      Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului
     ...................... financiar-contabilitate,
                                 .............................
   +  Anexa 3 -------la norme--------ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATEa operaţiunilor privind achiziţionarea şiutilizarea tichetelor de masăPentru centrele de transfuzie sanguină care efectuează operaţiunile de acordare şi utilizare a tichetelor de masăÎn contabilitatea centrelor judeţene de transfuzie sanguină şi a Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti: a) achiziţionarea tichetelor de masă de la unităţile emitente:% = 401 - cu valoarea totală a facturii de livrare a tichetelor de masă5326 - cu valoarea totală nominală a tichetelor de masă achiziţionate6028/x - cheltuieli privind alte materiale consumabile (costul imprimatelor) b) decontarea contravalorii tichetelor de masă către unităţile emitente:401 = 7701 - cu valoarea totală a facturii c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masă acordate donatorilor de sânge:677 = 5326 - cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate d) returnarea către unităţile emitente a tichetelor de masă nefolosite, pe baza facturii:461 = 5326 - cu valoarea totală a facturii privind tichetele de masă returnate7701 = 461 - încasarea valorii facturii privind tichetele de masă returnate---------------