ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007    Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului,în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se înfiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Se înfiinţează Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 3Se înfiinţează Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care îşi încetează activitatea. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îşi realizează atribuţiile în domeniul tineretului prin Autoritatea Naţională pentru Tineret, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.  +  Articolul 5 (1) Se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin reorganizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care îşi încetează activitatea. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îşi realizează atribuţiile în domeniul egalităţii de şanse prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.  +  Articolul 6 (1) Se înfiinţează Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi a Autorităţii Naţionale pentru Turism, care îşi încetează activitatea, prin preluarea activităţii în domeniul comerţului de la Ministerul Economiei şi Comerţului, prin preluarea activităţii privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi prin preluarea activităţii în domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea. (2) Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat.  +  Articolul 7Se înfiinţează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 8 (1) Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin reorganizarea Ministerului Integrării Europene şi prin preluarea activităţii în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea. (2) Institutul European din România, instituţie publică sub autoritatea Guvernului, cu personalitate juridică, trece din coordonarea fostului Minister al Integrării Europene în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. Finanţarea Institutului European din România se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene.  +  Articolul 9Se înfiinţează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 10 (1) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar, aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic şi aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii îşi încetează activitatea. (2) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înfiinţează Departamentul de Control al Guvernului prin preluarea atribuţiilor şi personalului Autorităţii de Control a Guvernului, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, structură care se desfiinţează. (3) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală şi Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - UMP-PAL, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice, trec din structura aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar în structura Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 11Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preia de la instituţiile ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se reorganizează, care se comasează sau care îşi încetează activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 12 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea ori în coordonarea cărora s-au aflat entităţile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor reorganizate, comasate ori ale căror structuri sau activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nou-înfiinţate. (4) Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice ori structuri vor prelua toate drepturile şi obligaţiile instituţiei reorganizate sau, după caz, comasate, ale structurii ori activităţii din domeniile preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.  +  Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2007, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 12. (3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 19/2007 şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 14Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului finanţate prin bugetul altor instituţii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului le revin toate obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.  +  Articolul 15În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) "Ministerul Finanţelor Publice" cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor"; b) "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu:- "Ministerul Economiei şi Finanţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;- "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului; c) "Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative"; d) "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu:- "Ministerul Transporturilor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul transporturilor;- "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;- "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor; e) "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului"; f) "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" cu "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse"; g) "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale"; h) "Ministerul Integrării Europene" cu "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor"; i) "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile"; j) "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" şi "Autoritatea Naţională pentru Turism" cu "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale"; k) "ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" cu "secretar general al Guvernului".  +  Articolul 16Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 17Prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.  +  Articolul 18 (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează în subordinea primului-ministru şi este condus de un secretar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului. (2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru. (3) În cadrul Secretariatului General al Guvernului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţii contrare se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentrurelaţia cu Parlamentul,Mihai Alexandru VoicuMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 aprilie 2007.Nr. 24.-------------